Etikett: Koalitionen

Fullmäktigemöte, skog och Nästansjö skola

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår hade vi fullmäktige och här kommer ett axplock. Håll till godo.

* Motion från SD om att terrorister inte är välkomna till Vilhelmina

På initiativ av Fullmäktiges ordf. togs denna motion inte upp till vidare behandling då den inte är förenlig med lagstiftningen.

* Interpellation om Koalitionens syn på försäljning av Vilhelmina kommuns skogsinnehav

Jag själv skrev denna interpellation utifrån ett tidigare kommunstyrelsebeslut om att sälja ett skogsskifte på 38 hektar till priset av 300 000 kr. I mitt tycke en principiell fråga som gick stick i stäv med med hur vi resonerat och beslutat tidigare. Nu även till ett underpris. Jag kommer att utveckla detta mer i kommande inlägg.

* Nästansjö skola

Detta var uppe dels som en interpellation, men även som ett eget ärende.

En lång debatt där ärendet bollats i den styrande majoriteten. Koalitionen i utbildningsnämnd föreslog ett fullmäktigebeslut om avveckling medan dess ledamöter i kommunstyrelsen föreslog att skolan skulle vara kvar.

VI, S+V har hävdat från dag ett att Nästansjö skolas vara eller inte vara hör till den lokalberedning för skolans lokaler som vi håller på med. Med andra ord har vi ingen åsikt i frågan för tillfället.

Mycket och lång debatt, men om Koalitionen varit mer samspelt hade inte frågan kommit upp på dagordningen överhuvudtaget. Att sedan div. ledamöter från Koalitionen uttalat sig och föregått de politiska processerna är olyckligt. Starka känslor bland föräldrar, personal och elever har rörts upp helt i onödan.

Beslutet blev en minoritetsåterremiss, men även att skolan är kvar så länge inget annat beslutas.

* Reglemente och arvode för kommunstyrelsen

Frågan har stötts och blötts sedan valfullmäktige efter att Centern lanserade sitt delade ledarskap. Vårt reglemente har inte medgivit detta och tid och energi har gjorts för att få till detta. Normalt sett brukar vi göra detta i en förtroendemannaberedning, men då denna fråga inte lyftes i den förra beredningen under den förra mandatperioden blev det nu.

Nu blev de sista ändringarna antagna, men av det delade ledarskapet blev det inget. Dock ligger nu detta reglemente som en grund kvar och det är bra.

* En ny kommunikationsstrategi blev antagen.

* Ägardirektiv för de kommunala bolagen

Åter en långkörare, men där vi trots allt börjar skönja slutet.

Bolagsordningar och ägardirektiv är de handlingar där Vilhelmina kommun som ägare skriver in sin viljeinriktning till bolagen och hur de ska jobba. Viktiga dokument som ska ge bolagsledningen stöd, styrelse och VD stöd i sina arbeten.

Förutom en del juridiska spörsmål finns en oenighet i hur vi ser på vårt bolag South Lapland HoldCo och sammansättningen av dess styrelse.

Beslutet blev trots långa diskussioner att godkänna bolagshandlingarna för VIBO/VIFAB. Våra bolag inom fastigheter. För flygplatsbolaget SLAAB och SLHAB blev det en ny remiss med jobb med dessa bolagshandlingar och syn på bolagen fram till nästa fullmäktige 17/6.

* Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten(framtida) antogs

* Div. valärende

Ivan Larsson (C) har nu formellt avsagt sig sina uppdrag. Joakim Risberg (C) tar över hans platser i kommunstyrelse och dess arbetsutskott. Fullmäktigeplats väljs man till via valet och är en personlig plats. Där hoppar en ersättare från Centern in.

VIBO/VIFAB har nu en kompletta styrelser som ska väljas in på dess bolagsstämmor. Då det gäller SLAAB och SLAHB remitterades frågorna fram till junifullmäktige.

* Investeringsbudget

En punkt där synen skiljer sig och blev en minoritetsåterremiss. Här hade dagen gått mot kväll och jag undrar om inte denna punkt skulle ha legat högre upp på dagordningen. Hade nog kunnat korta debatten något.

Naturligtvis var det fler frågor, men dessa var de stora. För den som vill plöja så finns det en videolänk här.

Skolnedläggning och lära av historien

Av , , Bli först att kommentera 20

Senaste veckorna har debatten gått hög, främst utifrån förslaget som lades av Utbildningsnämndens ordf. Jonny Kärkäinen (KD) om att lägga ned Nästansjö skola. Det har skrivits spaltmeter i media, på facebooksidor och annan socialmedia.

Arbetsgången i ett sådant här ärende är att att facknämnden, Utbildningsnämnden tar beslut. Skickar frågan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott, som i sin tur bereder och föreslår till Kommunstyrelsen. Sista anhalt är sedan Kommunfullmäktige där frågan avgörs definitivt (såvida den inte remitteras tillbaka eller överklagas).

Vår (S+V) hållning i denna fråga har hittills varit att bl.a Nästansjö skola ligger i en fullmäktigeberedningen om just skolornas lokaler som ska titta på frågan och som INTE har kommit med sin slutrapport. Vi ute i nämnderna/styrelsen ska inte föregå denna beredning anser vi. Varför ska vi då lägga pengar/resurser på en beredning?

Frågan om Nästansjö skola väcktes av UN, Utbildningsnämndens ordf. Jonny Kärkkäinen (KD) och röstades igenom av Koalitionens ledamöter i nämnden utom en som lade ned sin röst. Frågan gick vidare till Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott  där Koalitionens ledamöter lämnade frågan vidare till Kommunstyrelsen utan eget yttrande.

I kommunstyrelsen röstar koalitionen enigt om att Nästansjö skola ska vara kvar.

Nu återstår omröstning i Kommunfullmäktige som går av stapeln den 13/5. Vad som händer där vete fåglarna. Det svajar fram och tillbaka.

För mig som gruppledare i framtid Vilhelmina är detta en obegriplig hantering av ett sådant här ärende och det väcker en rad frågor främst om hur/om man pratar med varandra i Koalitionen om politiken man ska/inte ska genomföra?

Kommunicerar UNs ordf. Jonny Kärkkäinen (KD) och KS ordf. Annika Andersson (C) med varandra? Den ene säger si. Den andre säger så.

Inte ens i facknämnden (UN) och sitt egna parti (KD) verkar enigheten ha funnits då en av ledamöterna (KD) lade ned sin röst.

Ett flertal ledamöter från Koalitionen har i olika sammanhang uttalat sig, skrivit mail till föräldrar och föregått de möten som varit.

Vem/vilka leder Koalitionen?

Kommunalrådet Annika Andersson (C) har uttalat sig att UN ”Tagit sitt ansvar” gällande ekonomin. Innebär det att Kommunalrådet/KS ordf. och Ks inte tar det ansvaret eftersom de röstade ned förslaget?

Eftersom frågan har gällt en nedläggning av en verksamhet har nu en process med bl.a facken inletts. Föräldrar har skrivit protester och kallat till möten med oss politiker. Många känslor har satts igång bland både personal och föräldrar (fullt förståeligt och med rätta) och så här får man inte hantera en sådan fråga som man VET väcker starka känslor. Det är inte första gången en skola läggs ned i Vilhelmina och något borde man ha lärt sig av historien.

Årets budgetremisser och skattehöjning

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi fortsätter temat på ämnet kommunal ekonomi och budget.

Som jag skrev i tidigare inlägg var årets remisstid ut till partierna rekordkort.

Något Koalitionsförslag finns inte utan det är PA+F!+C+KD som kommit med ett förslag.

M har kommit in med ett eget förslag.

SD har inte kommit in med något förslag.

Framtid Vilhelmina (S+V) har kommit in med ett remissförslag.

Knäckfrågan är hur vi ska få en budget i balans? I mitt förra inlägg skrev jag om att vi måste ”minska den kommunala kostymen” och det radikalt.

Då man ögnar igenom det hela hittar man iaf en stor skillnad i hur man ser på en skattehöjning. Vi i Framtid Vilhelmina ser inga sådana möjligheter i nuläget, det är det absolut sista redskapet vi tar till för att rädda ekonomin och tror inte att det kommer att hjälpa oss ur denna situation. Snarare tvärtom. Den kommer att spä på utflyttning och ge oss ett sämre företagsklimat vilket  i slutändan kommer att ge oss ett ännu sämre ekonomiskt läge. Den kommunala utgiftssidan är det vi måste koncentrera oss på, men det kommer att ta tid och vi får nog räkna med att denna mandatperiod kommer att gå åt till detta jobb.

Även Moderaterna motsätter sig denna skattehöjning.

Här återstår en hel del jobb och jag förmodar att ledarskapet tar kontakt med oss i Framtid Vilhelmina för vi finns till förfogande och kommer att ta vår del av ansvaret för att ro detta i land.