Överklagan till förvaltningsrätten

Av , , 2 kommentarer 23

Efter det sista fullmäktige den 20/6 kände jag mig både djupt missnöjd, men framförallt bedrövad över hur den politiska majoritet i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna behandlade den minoritetsåterremiss som undertecknad och övriga ledamöter yrkade på och fick igenom om en ekonomisk konsekvensbeskrivning av  bolagiseringsärendet av V/A-kollektivet.

INGEN i den högsta politiska ledningen i dessa partier kan svara ens på vilken riktning detta riskfyllda projekt kommer att gå. För kommunstyrelsens verksamhet, men även för DIG som betalar ditt vatten och avlopp. Vad som händer med personalen och övrig verksamhet står skrivet i stjärnorna. Jag tycker synd om de tjänstepersoner som varit inblandade i detta ärende med den brist på goda förutsättningar som varit och att de inte fått komma till tals.

Detta kan jag inte stillatigande sitta och titta på och har idag lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten för att få beslutet från kommunfullmäktige den 20/6 hävt då jag anser att man dju7pt brustit i hanteringen av detta ärende. Dels i beredningen, men framförallt i informationen till övriga ledamöter och partier i fullmäktige och sist hur man behandlar den återremiss som nu föreligger.

”Överklagan § 75 Bolagisering av avgiftskollektiven, Vilhelmina kommunfullmäktige 220620

Under 2019 började det föras samtal och diskussioner inom delar av Vilhelminapolitiken för att möta de kommande utmaningarna inom det kommunala V/A-kollektivet. Framtida lagkrav, kompetens och ekonomi var bärande punkter och att knyta samarbeten med andra inlandskommuner sågs som nödvändigt.

Officiellt väcktes ärendet första gången 200205 och en grupp bestående av politiker och kommunala tjänstepersoner bildades som hade i uppgift att jobba med de frågor som kunde tänkas uppstå. Det var trots allt en stor del av kommunstyrelsens verksamhet och som berör en väldigt stor del av Vilhelmina kommuns medborgare.

Redan till en början lanserade den politiska delen av gruppen målet av att bolagisera Vilhelmina kommuns V/A-verksamhet tillsammans med det kommunala V/A-bolaget i Lycksele, LAVAB. Andra alternativ till samarbete presenterades inte för oss övriga.

Många äro de turer kring denna grupp och resultaten av dess arbete och en återkommande punkt i de få informationer som delgetts fullmäktiges ledamöter är de ekonomiska aspekter som kommer att uppstå vid en ev. bolagisering. Ekonomiska konsekvenser för Vilhelmina kommun? Taxor och avgifter för kunderna inom V/A-kollektivet? Finns det andra alternativ? Frågor ställdes, men några svar levererades inte från gruppen om vare sig det ena eller andra.

Arbetet med bolagiseringen fortsatte trots alla frågor och någon hänsyn till dessa togs inte av den styrande majoriteten.

På kommunfullmäktige 220516 yrkade därför undertecknad att:

Underlagen som nu presenterats av kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut, är i flera avseenden undermåliga och endast utifrån ett rådande perspektiv till framtida lösningar för de utmaningar vi står inför gällande V/A. Detta trots att alternativ presenterats den av KS tillsatta grupp med representanter från S+C och M och som ska jobba med denna framtidsfråga.

De redovisade handlingarna är uteslutande av rent formell karaktär, vilka krävs för att en bolagsbildning över huvud taget ska kunna genomföras. En stor och komplicerad fråga, som kommer att ha stor betydelse för medborgarna i Vilhelmina kommun både i avseende på service och kostnader, har redovisats komplett befriat från både en konsekvensanalys och vad ännu viktigare är, utan en siffra om vilka ekonomiska konsekvenser den föreslagna verksamhetsförändringen och bolagsbildningen kan komma att medföra. Den bakomliggande beredningen är mycket bristfällig och slarvigt genomförd och skapar stor osäkerhet om vad ett kommande beslut kommer att få för konsekvenser både verksamhetsmässigt men också ekonomiskt.

 Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med krav på att det nu liggande förslaget kompletteras med en omfattande konsekvensanalys som då också ska innehålla en redovisning av de kostnader som föranleds av förslaget att jämföras med kommunens nuvarande kostnader för de verksamheter som nu föreslås överföras till det blivande bolaget. Kommunstyrelsen ska i sin konsekvensanalys särskilt belysa de konsekvenser bolagsbildningen får på det idag tillämpade koncerntänkandet med utgångspunkt i att kommunens anställda kan arbeta mera gränslöst än när personalresurser knyts explicit till strikt avgränsade verksamheter och arbetsuppgifter.

 Jag yrkar även på att de alternativ till bolagisering och som presenterats gruppen bereds och analyseras i vederbörlig ordning för att slutligen redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till.

 Magnus Johansson (S)”

Detta yrkande resulterade i en minoritetsåterremiss angående en konsekvensanalys och där kan man tycka att det hela hade kunnat sluta med att en ordentlig ekonomisk genomlysning skulle göras av ärendet innan ett slutgiltigt beslut togs.

Enl. bifogat protokollsunderlag, kfm220620 (§ 75) hade Kommunstyrelsen ett möte 220531, men där man överhuvudtaget inte berörde en konsekvensanalys. Detta dök upp på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 220614 där uppdrag gavs till kommunchef att behandla frågan om en konsekvensanalys för att presenteras en extra kommunstyrelse på morgonen 220620. Samma dag som kommunfullmäktige hade sitt sista möte innan sommaruppehållet.

Rapporten Konsekvenser av Bolagsbildning (Kfm 220620 bilaga 5 Bolagisering av avgiftskollektiven) ”noterades”, justerades och skickades ut till fullmäktiges ledamöter för att antas i princip på sittande möte.

Att kräva av fullmäktiges ledamöter att på sittande möte gå igenom en så här pass viktig fråga som är så undermåligt beredd känns övermäktigt.

Denna ”konsekvensanalys som nu den politiska majoriteten ”noterat” anser inte jag svarar på de frågor och ger fullmäktiges ledamöter någon vägledning i frågan om vilka ekonomiska konsekvenser en ev. bolagisering kan få för Vilhelmina kommun och dess medborgare. Kommunstyrelsen har enligt min mening över huvud taget inte berett återremissen i någon del, varför beredningskravet enligt gällande Kommunallag helt åsidosatts. Med anledning härav överklagar jag detta beslut som inte tillkommet i laga ordning och med yrkande om att Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för förnyad handläggning.

 

Saxnäs 220629

Magnus Johansson (S)”

 

Nu ska jag iväg och fiska norsk lax.

Sköt om er!

Brist på konsensus i Vilhelminas fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 23

I måndags var det det politiska årets sista fullmäktige och för egen del kan man säga att det var avslutning även för min egna del och min politiska karriär. Början julen -13 och avslut midsommar -22.

Från ärendelistan:

 • Motion om återinförandet av musik/kulturskola i Vilhelmina kommun
  Det är många av oss som var med och lade ned den dåvarande musikskolan. Jag var en av dem och som efter hårda debatter tillhörde en minoritet inom Socialdemokraterna som ville behålla skolan. Om jag inte minns fel var ett hundratal barn inskrivna och den kostade 1.5-2 miljoner i drift.
  Min erfarenhet, bl.a från skolan  är att många är de barn som har svårt att ”uttrycka” sig och komma till sin rätt i skolan och de många teoretiska ämnena ist är duktiga inom det estetiska och där får utlopp för sin energi. Dock är det estetiska ämnet litet och det även i de andra ämnena.
  Även gällande fritidsintressen har dessa ”estetiska” barn ett begränsat utbud jämfört med andra barn med ”vanliga” fritidsintressena, fotboll, ridning, ishockey osv, osv.
  Vi har även jobbat med en beredning om barns och ungas mående i Vilhelmina och med insikt i vad detta kostar oss främst i lidande, men även i pengar tror jag att ett återinförande av musik/kulturskola skulle gagna främst barnen, men även den kommunala ekonomin.
  Jag är för denna tanke på ett återinförande, men tydligen pågår det något i frågan där studieförbundet ABF är inblandat och förslaget blev nedröstat (även av mig) och jag hoppas att nu detta inte rinner ut i sanden. Debatten var bra och Vänsterns motion satte igång den.
 • Medborgarförslag – Låt trädgårdstorpet bli en plats för kultur och friluftsliv
  Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att riva ”Torpet” som ligger vid Volgsjöns strand. Om detta anförd av Gustaf Gustafsson, att det är dåligt då han bl.a pekar på att området inte är inventerat sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Han ser att denna plats i framtiden kan bli något för Vilhelmina, ett hembygdsområde kanske? och som genom sitt läge kan gynna såväl de infödda Vilhelminaborna, men även tillresande.
  Gustaf imponerade på oss alla och efter en viss debatt med framförallt kommunalrådet Annika A (C) som pekade på att fullmäktige inte kan bruka våld på kommunstyrelsens delegerade beslutanderätt (vilket hon har rätt i) så landande debatten i ett sorts löfte om att pausa rivningen. Kåken har trots allt stått fallfärdig i många år och lär inte kosta många kronor att få stå några månader till. Gustaf och vi i församlingen kände oss nöjda med det.
 • Ekonomin
  Vi går mot ett överskott för detta året, men ett varningen finger höjs nu för att verksamheterna går mot underskott och detta är nu i ett känsligt och delikat läge.
  Vi har många verksamheter som nu går på knäna. Dels pga pandemin, men även av de senaste årens ekonomiska neddragningar och som lök på laxen en Ukrainakris vilket tillsammans med den föregående pandemin orsakat inflation osv.
  Nu är det dags för var och en att ta ansvar inom sina verksamheter, från golv upp till toppen, men även vi kommunmedborgare får hjälpa till med det vi kan.
 • Extra tillskott till Inlandsbanan
  Bolaget Inlandsbanan har hamnat i akut ekonomisk kris och begärt ett icke villkorat aktieägartillskott från alla sina ägarkommuner. För Vilhelminas del dryga 2 miljoner och detta klubbades med bredmajoritet.
 • Allmänpolitisk debatt
  I och med att det är budgetfullmäktige säger statuterna att det ska vara allmänpolitisk debatt, men det var det även förra fullmäktige och denna gång blev det en relativt sömnig historia. Roligast 🙂 var att jag numera benämns ”den där Socialdemokraten” i stället för mitt namn av socialnämndens ordförande Annika Wibrell (S). Detta efter att jag fått ett tack av Vänsterns Maggan Löfgren.
 • Budget
  Kommunstyrelsens och majoritetens budget antogs
 • Förtroendemannaberedning, slutrapport
  Detta var dagens STORA debattämne och drog ut på tiden.
  Min bild av förtroendemannaberedningar är att man försöker nå konsensus med en så stor majoritet som möjligt.
  Vid dagens möte hade Kd och F! hoppat av beredningen och till den liggande slutrapporten stod ”endast” Centern, vänstern och moderaterna. Socialdemokraterna stod bakom nämndsorganisation, men inte en hel del annat. Sd har avslagit rapporten i sin helhet och en ny nämndsorganisation. Pa hade inte lämnat in något remissvar.
  Delegationsordningen var ett hett ämne och för egen del såg jag beredningens förslag som fördelaktigast även om det finns saker att peka på.
  Efter många yrkanden och turer fanns det en majoritet för beredningens rapport (i stort sett iaf), men eftersom en del rösatde mot och reserverade sig (Socialdemokraterna) och PDI (kd, F! och Pa) samt Sd avstod från att delat i röstandet kändes resultatet sådär. Ingen bred förankring med andra ord.
 • Bolagisering av avgiftskollektiven
  Efter att jag, vänstern, PDI (Kd, F! och Pa) samt Sd röstat mot ett mycket undermåligt berett förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna blev det en minoritetsåterremiss med en motivering av att analysera de ekonomiska konsekvenserna för kommunen. men även för medborgarna och återkomma till fullmäktige.
  I slutet på maj tog Ks ett beslut om nya bolagsdokument och döm min förvåning då jag ser att ärendet skulle upp till dagens fullmäktige utan någon ekonomisk analys, men värre skulle det bli.
  Samma morgon tog ett extrainsatt Ks före fullmäktigemötet ett beslut utifrån en hastigt hopsatt analys att för fullmäktiges ledamöter ta ställning till på sittande möte.
  En Socialdemokrat deklarerade vid mötets början att han inte skulle delta i dagens beslut då han ansåg att beredningen till ärendet skötts dåligt.
  Dåligt är bara förnamnet och hur de ledande personerna inom Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna skött detta ärende är på snudd skandal.
  Debatten uteblev då man kollektivt drabbats av munhäfta inom dessa tre partier och förslaget röstades igenom. Vi andra röstade mot och reserverade oss och nu ska jag till att författa min första överklagan till Förvaltningsrätten  då detta enligt mig inte skötts schyst utan under bordet.
 • Kommunens skog- och markpolicy
  En av Sveriges största kommunala skogsägare har fått en ny policy med bred majoritet.Jag hade berett mig på en lång dag och klockan var nästan 21 när jag lämnade fullmäktige för färd upp till fjället och mitt kära Saxnäs.
  Det blev ett långt inlägg, men det var ett långt möte och jag kan konstatera att det råder stor brist på konsensus inom Vilhelminapolitiken och med detta ber jag att få tacka för mig.
  Nu väntar midsommar och jag önskar er sol och värme i glada vänners lag!

Misslyckande för högeroppositionen

Av , , 2 kommentarer 16

Det händer en hel del inom rikspolitiken och jag har nu funderat ett tag på högeroppositions arbete?

Det verkar endast vara i konstitutionsutskottet de vill arbeta med ständiga misstroendeomröstningar.

Jag måste säga att senaste tidens arbete från moderaten Ulf Kristersson mer ger en bild av att han och hans stödpartier inte har någon egen politik utan mer går ut på att förstöra och sabotera för regeringen Andersson (S). Att Ulf sedan verkar vara den ständiga tvåan på bollen gör inte saken bättre och i alla fall jag ifrågasätter hans ledaregenskaper i detta högergäng.

Men jag läste igår SVD/SIFOS junimätning att detta verkar straffa sig där Moderaterna går ner mot ett resultat under valresultatet 2018 och det motsatta för Socialdemokraterna och det benämns som ett ”misslyckande för oppositionen”.

Jag tycker det är bra att folk inte verkar gå på dessa taktiska finter och hoppas att det sänder en signal till Ulf K att skärpa sig och börja jobba på riktigt och presentera vad han vill göra i stället.

Att Sverigedemokrater och Kristdemokrater beter sig så här känns som deras grej, men Ulf och Moderaterna som är den ”vuxne” i rummet  och ska ses som ett statsbärande parti känns sådär. Om han INTE börjar jobba känner jag mig orolig för framtiden oavsett vem som vinner valet och vi lär få se den framtida politiken drivas i konstitutionsutskottet med följden att medborgarna tappar än mer förtroende för politiken.

Ha en god helg!

 

 

Egentliga anledningen?

Av , , 5 kommentarer 28

Nu måste man vara i behov av desperata åtgärder inför valet från den blåbruna högern (Moderater, Kristdemokrater och Liberaler)

Vad är egentligen anledningen till att man från Sverigedemokraterna TRE månader före valet ställer ett misstroendevotum mot justitieminister Morgan Johansson (S) och som stöds av deras medlöpare?

Vi har ett ordinarie val i september och jag har väldigt svårt att se nyttan med detta utspel från högeroppositionen.

Oansvarigt och onödigt.