Ökad trygghet för vanligt folk

Igår presenterade regeringen en rad åtgärder för att reparera den havererade sjukförsäkringen vilket inte är en dag för tidigt och detta innebär det i korthet:

Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i sjukpenningen
Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen. Detta skapar förutsättningar för återgång till arbete hos ordinarie arbetsgivare även för dem som behöver en längre tids rehabilitering.
Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning.Regeringen föreslår att den som är sjukskriven och har tre år kvar till dess ålderspension tidigast betalas ut (62 år) ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete.
Arbetsförmågan ska i stället fortsätta att bedömas i förhållande till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren.

Lättnader i sjukpenningen för s.k. behovsanställda
Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringsreglerna för att öka den ekonomiska tryggheten för den som kallas in att arbeta vid behov. Individen ska i högre utsträckning få arbetsförmågan prövad mot det arbete individen kallas in för att utföra och inte mot normalt förekommande arbete. Som längst ska denna bedömning kunna göras t.o.m dag 90 i sjukperioden.

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning
Regeringen föreslår vidare ett mer flexibelt regelverk för att underlätta för den som är sjukskriven att återgå i arbete stegvis genom deltidssjukskrivning. Det ska vara möjligt för deltidssjukskrivna att, med bibehållen sjukpenning, lägga upp arbetstiden på ett annat sätt än genom att minska den lika mycket varje dag, under förutsättning att arbetstidens förläggning inte försämrar den enskildes möjligheter till återgång i arbete.

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen
För att förstärka den ekonomiska tryggheten i sjukförsäkringen föreslår regeringen att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. De förmåner som enligt regeringens mening bör omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om
sjuklön. Utgifterna för statens budget beräknas öka med 2 638 miljoner kronor på helårsbasis. Ca 143 000 kvinnor och 103 000 män berörs av det höjda taket och får därigenom en höjd dagersättning. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de personer som berörs med ca 9 200 kronor per år. Det innebär att maximal sjukpenning ökar från dagens drygt 24 000 kr/månad till drygt 31000 kr/månad. En person med en månadsinkomst på 40 250, får därmed hela sin inkomst försäkrad. Utan takhöjningen, räknat på 2022 års prisbasbelopp, skulle en person med månadsinkomst på 32 200 bli fullt kompenserad.

Bra jobbat!   Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.