Överklagan till förvaltningsrätten

Efter det sista fullmäktige den 20/6 kände jag mig både djupt missnöjd, men framförallt bedrövad över hur den politiska majoritet i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna behandlade den minoritetsåterremiss som undertecknad och övriga ledamöter yrkade på och fick igenom om en ekonomisk konsekvensbeskrivning av  bolagiseringsärendet av V/A-kollektivet.

INGEN i den högsta politiska ledningen i dessa partier kan svara ens på vilken riktning detta riskfyllda projekt kommer att gå. För kommunstyrelsens verksamhet, men även för DIG som betalar ditt vatten och avlopp. Vad som händer med personalen och övrig verksamhet står skrivet i stjärnorna. Jag tycker synd om de tjänstepersoner som varit inblandade i detta ärende med den brist på goda förutsättningar som varit och att de inte fått komma till tals.

Detta kan jag inte stillatigande sitta och titta på och har idag lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten för att få beslutet från kommunfullmäktige den 20/6 hävt då jag anser att man dju7pt brustit i hanteringen av detta ärende. Dels i beredningen, men framförallt i informationen till övriga ledamöter och partier i fullmäktige och sist hur man behandlar den återremiss som nu föreligger.

”Överklagan § 75 Bolagisering av avgiftskollektiven, Vilhelmina kommunfullmäktige 220620

Under 2019 började det föras samtal och diskussioner inom delar av Vilhelminapolitiken för att möta de kommande utmaningarna inom det kommunala V/A-kollektivet. Framtida lagkrav, kompetens och ekonomi var bärande punkter och att knyta samarbeten med andra inlandskommuner sågs som nödvändigt.

Officiellt väcktes ärendet första gången 200205 och en grupp bestående av politiker och kommunala tjänstepersoner bildades som hade i uppgift att jobba med de frågor som kunde tänkas uppstå. Det var trots allt en stor del av kommunstyrelsens verksamhet och som berör en väldigt stor del av Vilhelmina kommuns medborgare.

Redan till en början lanserade den politiska delen av gruppen målet av att bolagisera Vilhelmina kommuns V/A-verksamhet tillsammans med det kommunala V/A-bolaget i Lycksele, LAVAB. Andra alternativ till samarbete presenterades inte för oss övriga.

Många äro de turer kring denna grupp och resultaten av dess arbete och en återkommande punkt i de få informationer som delgetts fullmäktiges ledamöter är de ekonomiska aspekter som kommer att uppstå vid en ev. bolagisering. Ekonomiska konsekvenser för Vilhelmina kommun? Taxor och avgifter för kunderna inom V/A-kollektivet? Finns det andra alternativ? Frågor ställdes, men några svar levererades inte från gruppen om vare sig det ena eller andra.

Arbetet med bolagiseringen fortsatte trots alla frågor och någon hänsyn till dessa togs inte av den styrande majoriteten.

På kommunfullmäktige 220516 yrkade därför undertecknad att:

Underlagen som nu presenterats av kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut, är i flera avseenden undermåliga och endast utifrån ett rådande perspektiv till framtida lösningar för de utmaningar vi står inför gällande V/A. Detta trots att alternativ presenterats den av KS tillsatta grupp med representanter från S+C och M och som ska jobba med denna framtidsfråga.

De redovisade handlingarna är uteslutande av rent formell karaktär, vilka krävs för att en bolagsbildning över huvud taget ska kunna genomföras. En stor och komplicerad fråga, som kommer att ha stor betydelse för medborgarna i Vilhelmina kommun både i avseende på service och kostnader, har redovisats komplett befriat från både en konsekvensanalys och vad ännu viktigare är, utan en siffra om vilka ekonomiska konsekvenser den föreslagna verksamhetsförändringen och bolagsbildningen kan komma att medföra. Den bakomliggande beredningen är mycket bristfällig och slarvigt genomförd och skapar stor osäkerhet om vad ett kommande beslut kommer att få för konsekvenser både verksamhetsmässigt men också ekonomiskt.

 Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med krav på att det nu liggande förslaget kompletteras med en omfattande konsekvensanalys som då också ska innehålla en redovisning av de kostnader som föranleds av förslaget att jämföras med kommunens nuvarande kostnader för de verksamheter som nu föreslås överföras till det blivande bolaget. Kommunstyrelsen ska i sin konsekvensanalys särskilt belysa de konsekvenser bolagsbildningen får på det idag tillämpade koncerntänkandet med utgångspunkt i att kommunens anställda kan arbeta mera gränslöst än när personalresurser knyts explicit till strikt avgränsade verksamheter och arbetsuppgifter.

 Jag yrkar även på att de alternativ till bolagisering och som presenterats gruppen bereds och analyseras i vederbörlig ordning för att slutligen redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till.

 Magnus Johansson (S)”

Detta yrkande resulterade i en minoritetsåterremiss angående en konsekvensanalys och där kan man tycka att det hela hade kunnat sluta med att en ordentlig ekonomisk genomlysning skulle göras av ärendet innan ett slutgiltigt beslut togs.

Enl. bifogat protokollsunderlag, kfm220620 (§ 75) hade Kommunstyrelsen ett möte 220531, men där man överhuvudtaget inte berörde en konsekvensanalys. Detta dök upp på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 220614 där uppdrag gavs till kommunchef att behandla frågan om en konsekvensanalys för att presenteras en extra kommunstyrelse på morgonen 220620. Samma dag som kommunfullmäktige hade sitt sista möte innan sommaruppehållet.

Rapporten Konsekvenser av Bolagsbildning (Kfm 220620 bilaga 5 Bolagisering av avgiftskollektiven) ”noterades”, justerades och skickades ut till fullmäktiges ledamöter för att antas i princip på sittande möte.

Att kräva av fullmäktiges ledamöter att på sittande möte gå igenom en så här pass viktig fråga som är så undermåligt beredd känns övermäktigt.

Denna ”konsekvensanalys som nu den politiska majoriteten ”noterat” anser inte jag svarar på de frågor och ger fullmäktiges ledamöter någon vägledning i frågan om vilka ekonomiska konsekvenser en ev. bolagisering kan få för Vilhelmina kommun och dess medborgare. Kommunstyrelsen har enligt min mening över huvud taget inte berett återremissen i någon del, varför beredningskravet enligt gällande Kommunallag helt åsidosatts. Med anledning härav överklagar jag detta beslut som inte tillkommet i laga ordning och med yrkande om att Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för förnyad handläggning.

 

Saxnäs 220629

Magnus Johansson (S)”

 

Nu ska jag iväg och fiska norsk lax.

Sköt om er!

Etiketter: , ,

2 kommentarer

 1. edor vilhelmina

  Bolagiseringen som det är frågan om om som du nu gjort överklagan på, är det inte för att få ner kostnaderna för kommunen? Sedan om det blir bättre eller sämre service kan inte jag säga eftersom jag är inte alls insatt i frågan. Vilka beslut tog du själv när du satt som kommunalråd, var det alltid så kloka? Skolnedläggelsen gick du inte i bräschen för den och försvarade den med alla medel? Blev det några mer pengar över för kommunen av det beslutet? Det verkar åter vara kris i kommunens i kassa. Hur hade du tänkt dig V-minas framtid med ständigt ökade utgifter om inte en bolagisering sker? Övrigt har jag ingenting direkt klaga över förutom V-minas gatusystem som är totalt nerslitet. Inte för att det drabbar mig speciellt, men ska det se ut så här i ett modernt samhälle? Pengar till det är väl inte att tänka på. Men som sagt, problemet är inte direkt mitt, varken bolagisering eller inte, jag är för dåligt insatt för att kunna ta ställning för- eller emot.
  Glad sommar

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Edor!
   Om jag gick i bräschen vet jag inte , men jag gick definitivt med i detta och står bakom besluten. Det finns uträkningar på att vi sparade pengar på dessa nedläggningar.
   Då det gäller detta ärende så finns flera sätt att tackla dem, men de har aldrig kommit upp på borden och blivit utredda och det tycker jag är synd.
   Är som jag skriver i Norge för tillfället och skriver via min telefon så svaret blir inte längre än så här.
   Ha en god sommar du med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.