Detta är medling

Jag skrev nyligen om konflikten mellan Trafikverket och NCC från en medlares perspektiv. Detta inlägg är en enkel något övergripande beskrivning av medling. Vad är medling och hur går det till. Medling vid konflikter har faktiskt och tyvärr inte en så framskjuten position i Sverige som i flera andra länder. De flesta känner till arbetsmarknadsmedling av Medlingsinstitutet men det är en helt annan slags medling där medlaren föreslår lösningar.

Om medling även kallad ADR (Alternative Dispute Resolution)

En konflikt kan bli mycket dyrbar. Dels genom det lidande som konflikten orsakar, dels genom de materiella förluster som en konflikt kan ge om den inte löses i tid. Det är viktigt att kunna lösa konflikten innan den varat lång tid. Desto längre en konflikt varat ju svårare är den att lösa.

Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker hjälpa de tvistande parterna fram till en gemensam lösning som de kan acceptera. Medlaren hjälper parterna att kreativt söka efter lösningar som tillmötesgår parters grundläggande intressen. Medlingens innersta mening och syfte ligger främst i att lösningen finna hos parterna själva för en hållbar uppgörelse. Medling skall alltid vara frivillig.

Medlingen koncentreras på sakfrågor och lösningar inför framtiden så att bättre och långsiktiga relationer kan uppnås.

En domstolsprocess är betydligt mera kostsam, tar lång tid och skadar ofta relationen mellan de tvistande parterna.

Alla slags konflikter är tyvärr inte medlingsbara men den frågan kan avgöras på ett tidigt stadium av en kunnig och erfaren medlare. Det finns flera olika former av medling. Medlaren avgör hur medlingsprocessen skall gå till. Dock är det viktigt att parterna är överens om att det faktiskt råder en konflikt. Medling skall vara frivillig och endera parten kan avsluta medlingen när denna så önskar. När två eller flera parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Konflikter kan vara av olika slag som intressekonflikt, tolkningskonflikt, värdekonflikt och beteendekonflikt. Värdekonflikten kan oftast sägas vara svårast att lösa. Ibland finns det kombinerade konflikter med flera komponenter involverade.

Så går medling till

Det finns flera olika slag av medling men som ett generellt exempel kan medling i korta ordalag gå till på följande sätt.

1)      Förberedelsen innebär att parterna är överbens om att medling skall äga rum. Vem som har tagit initiativet till medling är av underordnad betydelse. Det är inte alltid helt nödvändigt att medlaren har talat eller träffat någon av parterna innan första medlingstillfället men inte sällan kan det vara av viss fördel. Konfliktparternas berättelser, fördjupad belysning av konflikten, problemlösning och överenskommelse.

Det är av helt avgörande betydelse att medlaren uppträder opartisk och objektivt. Parternas förtroende för medlaren är av allra största vikt.

2)      Medlarens inledning. Medlaren gör en presentation om sig själv och hur medlingen kommer att gå till och de spelregler som skall gälla under medlingen.

3)      En av parterna ges till fälle att ge sin första beskrivning av situationen. Därefter är det den andres tur att ge sin beskrivning. Det kan vara av underordnad betydelse vem som först börjar men inte sällan är det den som har tagit initiativet till medlingen som börjar.

4)      Medlaren gör en första sammanfattning av vad parterna beskrivit.

Efter det att medlaren har hört parternas utläggningar om vad som har hänt, fokuserar medlaren på nuet och på framtiden. Det är en process där medlarna tar hänsyn till både fakta och känslor. Två viktigaste frågorna som medlarna ställer är: ”Vad har hänt?” och ”Hur känner du inför det som har hänt?”

5)      Medlaren väljer att fördjupa parternas beskrivningar med frågor.

6)      En kompletterande och fördjupad sammanfattning görs av medlaren.

Det kommer att vara viktigt att parterna inte avbryter den andre parten utan att denna alltid för tillfälle att säga sitt på sitt sätt.

Det inte sällan att under en medling kan parterna själva börja föra en dialog men hela medlingens gång styrs av medlaren. Ett sådant stadium är av stor fördel.

Det bör noteras att det inte är medlarens uppgift att komma med lösningsförslag. Medlarens kunskap, erfarenheter och förmåga ligger i att ställa frågor till parterna som innebär att de själva ser möjligheter att finna vägar till gemensamma lösningar.

Med frågor och svar alternerar medlaren tillsammans med parterna fram närmare en slutlig och möjlig lösning på konflikten. Medlaren skall därför också ha förmågan att känna och veta när medlingsmötet skall avslutas och ett nytt kommande möte bokas in.

7)      Fortsättning i nästa möte. Medlaren sammanfattar resultatet av det tidigare mötet och per parterna möjlighet att reflektera över situationen genom att dels ställa en öppen fråga, dels referera till specifika frågeställningar och svar från tidigare mötet.

8)      Slutlig sammanfattning. Nu kan det finnas läge för medlaren att göra en slutligsammanfattning av hela medlingsprocessen som leder till en gemensam uppgörelse.

9)      Överenskommelse. Medlaren hjälper parterna med att formulera en slutlig överenskommelse i ett dokument som parterna får kommentera och godkänna.

10)   Medlingen avslutas.

Något mera fördjupat om medling

Skulle du vilja veta mer om medling går det bra att läsa om  Harvard Negotiation Projekt. 2010 utbildade jag mig i medling och förhandling vid Rättsvetenskapliga enhet på Luleå Tekniska universitet. Utbildningen bygger på forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Projekt och kurser vid Harvard Law School.

 

 

 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.