Etikett: Medling

Råd till medlare

Av , , Bli först att kommentera 0

Råd till den som provar på att medla. Detta är några ytterst förenklade råd till dig som tagit dig an uppgiften att medla mellan några som är osams det vill säga har en tvist. Följer du mina råd kan det gå bättre. Det föreligger en tvist om man inte utan ansträngningar kan komma överens.

Som medlare måste man etablera ett högt förtroende från parterna. Det är därför mycket viktigt att du som medlare väger dina ord och formuleringar och tänk noga till vilka valörer dina ord har.

Mina råd bygger på min långa erfarenhet av medlingar i olika slag av tvister. Jag har både akademisk utbildning från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet och lång erfarenhet av medling.

Notera gärna att medling inte är en allt för lätt uppgift. Tvister om vårdnad och bodelning är särskilt svåra. Grannfejder och andra tvister av den typen är något mindre svåra.

Låt gärna parterna förstå att om man skall komma överens bygger det på tolerans, ödmjukhet och förståelse och att var och en inte får ha kravet att vara fullständigt nöjd med en uppgörelse. Huvudsaken är att själva kärnan i tvisten är löst eller avsevärt minimerad.

·       En medlare skall uppträda oberoende och neutral och där med skapa tilltro.

·       Medlarens uppgift är att bidra till att parterna kan kommunicera med varandra.

Inled medlingen med att beskriva dessa spelregler för de tvistande parterna. Säg att medlingen skall vara frivillig och att endera parten kan avsluta medlingen när helst de vill.

  • Tala om att du kommer att ge ordet till var och en som för att berätta sin version av tvisten.
  • Säg att ingen får avbryta den andra under dennes framställning.

Denna först omgång av berättelse från varje part skall sedan följas av att du som medlare ställer några fördjupande frågor till respektive part.

  • Sammanfatta med kontinuerligt vad parterna sagt och låt frågor återgå till respektive part.
  • Passa gärna på att vi rätt tillfälle fråga parterna om hur de skulle vilja ha det för att vara överens.

Det inträffar inte sällan att parterna börjar diskutera med varandra. I så fall är det positivt.

  • Kom ihåg att det ör du som faktiskt styr hela medlingsprocessen.

Försök inte på något sätt föreslå endera parten en viss lösning. Då kommer du genast att kunna uppfattas som partisk. Det är bara i arbetsmarknadskonflikter (Medlingsinstitutet) som medlaren föreslår lösningar.

Att ställa de rätta frågorna och passa på tillfället att sammanfatta är vad som utgör medlarens allra yttersta kunskap och erfarenhet. Kom ihåg att medling är ett hantverk som måste läras in och kräver övning. Det finns olika förmer av medling men det jag beskriver här ovan är den vanligaste formen och kallas avtalsmedling.

Medling är inte en fråga om juridik utan en fråga om kommunikation, förståelse, tolerans och hänsyn. Trots detta är det många jurister som tar sig an medling men sällan har jurister utbildning i medling och det ingår inte heller i den svenska juristprogrammet.

När medlingen är klar och du uppfattar att parterna är överens är det gärna på sin plats att kunna formulera en skriftlig överenskommelse.

Lycka till!

Konflikten kan lura runt hörnet

Av , , 2 kommentarer 1

Här ger jag några reflexioner när det gäller konfliktbenägenheten i nära relationer mellan privatpersoner. Jag har till exempel när det gäller privatpersoner medlat i bodelningstvister, vårdnadstvister, familjefejder och granntvister.

Ju närmare man lever varandra desto större blir möjligheten till konflikter. Finns det nära släktskap tycks det enligt min erfarenhet höga konfliktbenägenheten. Ju längre konflikten varat desto svårare är den att lösa. Det verkar som om att det finns en tendens till att vara mindre rädd om vänskapen än om relationerna gäller andra människor längre ifrån varandra socialt och släktskapligt sett. Syskon kan vara riktigt svåra mot varandra och även i relationerna mellan barn och föräldrar. Att vara så kallad ”konflikträdd” är inte en så dålig egenskap och inte heller att vara tolerant och prestigelös för att undvika konflikter

Skulle ämnet för konflikten handla om värdefrågor blir det genast betydligt svårare att komma överens. När det gäller intressefrågor och tolkningar av saker och ting är det oftast lättare att komma överens. Men värdefrågor som handlar om rätt eller fel som därmed har moralisk karaktär är det en särskild utmaning att komma överens.

Konflikt råder när det inte utan ansträngningar går att komma överens. Medling skall alltid vara frivillig och skall kunna avslutas när som helst.

I min verksamhet som medlare i konflikter har jag naturligtvis gjort många erfarenheter. Jag är utbildad medlare på akademiska nivå vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Mycket få universitet i Sverige ger medlarutbildning. Medlarutbildningen vid Luleå tekniska universitet bygger på forskning och erfarenhet från Harvard University. Det är dock i praktiska medlingsarbete den värdefulla erfarenheten tillgodogörs. Det räcker faktiskt inte att endast vara en förnuftig människa om medlingen skall vara lyckosam utan en medlare behöver även utbildning. Det finns både akademisk utbildning på högre nivå och enklare utbildning under betydligt kortare tid.

En medlare skall uppträda som en oberoende och neutral part och har till uppgift att underlätta för parterna att kunna kommunicera. Själva grundidén med medlingen är att lösningarna på konflikten finns hos parterna själva. Medling har nära släktskap med förhandling. Ibland har medling kallats för assisterande förhandling.

Till sist kommer jag att tänka på vad Niccolò Machiavelli sade som kan tillämpas på att i vissa fall undvika konflikter; ”Om man tjänar en nyckfull herre skall man göra den som värmer sig vid elden. Inte stå för nära och inte stå för långt ifrån.

Medlarens dag

Av , , Bli först att kommentera 2

Medling mellan två parter

Inte sällan funderar jag över varför många människor har konflikter på gång. Vetenskapen med forskning och erfarenhet har många svar på detta men besynnerligt är det i alla fall.

Jag har medlat sedan många år i olika slags konflikter. Det har varit allt från affärstvister, grannfejder, släktosämja, vårdnadstvister till bodelningstvister. I min anställning på Sveriges största konsumentorganisation handlade det om grannfejder och tvister mellan fastighetsägare och gruvbolag och kommuner. Efter att jag gått i pension har jag fortsatt med medling.

Definition av konflikt; Om man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Varför tvister människor? Varför har de inte sällan svårt att komma överens? Ibland tycker jag att människor i allmänhet har alldeles för lätt att råka i tvist.

Jag är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet i både medling och förhandling. Min utbildning i medling och förhandling bygger på erfarenheter och forskning från Harvard University och naturligtvis även de olika medlingsuppdrag jag haft. Inom Harvard Negotiation Project forskas och utbildas det. För den som vill läsa mer kan man läsa om Dispute Resolution och om Medling/Mediation.

Villaägarnas Riksförbund gjorde en gång en undersökning bland sina medlemmar och konstaterade att omkring tjugo procent av dem hade någon form av tvist med sin granne. Det är rätt mycket?

Konflikteskaleringstrappa av Friedrich Glasl. I de första tre stegen går det oftast riktigt bar att lösa konflikten men sedan kan det bli förlora – förlora.

Ju längre en tvist varat desto svårare är den att lösa. Konflikter som bygger på värderingar är svårast att lösa. Intressekonflikter och tolkningskonflikter är något lättare att lösa. Beteendekonflikter som oftast uppstår på arbetsplatser kan oftast lösas eller rättare sagt måste lösas. Ett av skälen till att konflikter faktiskt uppstår är att människor inte ”pratar med varandra”.

Friedrich Glasl’s model of conflict escalation visar hur en konflikt eskalerar.

En medlare skall vara opartisk och neutral och måste inge det största förtroendet bland parterna. Grundtanken i medling ligger bland annat i att lösningen på konflikten finns hos parterna själva. Medlarens uppgift är att bidra till bättre kommunikation bland de tvistande parterna.

De senaste medlingarna jag genomfört har varit konflikter mellan företagarfamiljer, vårdnadstvister och bodelningstvister. När barn är inblandade blir tvisten ofta ytterst svår och infekterad och medlingen kan ta något länge tid. I en tvistelösning innebär det alltid att parterna nödgas kompromissa, visa tolerans och ibland helt enkelt försonas. Det handlar om att kulle leva vidare med att inte få all sin vilja igenom. Orubbliga ståndpunkter är överenskommelsens största fiende.

Att vara medlare är att arbeta med något man upplever vara mycket nyttigt givande men kan dock vara mycket mentalt krävande och tålamodsprövande.

Mitt budskap till dem som blivit osams är att inte tveka att anlita medlare.