Kategori: Konflikt

Vindeln i konflikt

Av , , Bli först att kommentera 1

Om man inte utan ansträngningar kan vara överens råder konflikt. Intressekonflikter, värdekonflikter och tolkningskonflikter är naturliga inslag i det politiska arbetet. När det gäller konflikten mellan politiska läger i Vindeln ser jag osökt även en beteendekonflikt vilket innebär att parterna irriteras över hur de andra parterna beter sig. Antingen handlar det om hur politiska partier gör besök i kommunen eller andra sådana ting. Vad gäller den så populära sportgrenen att skapa konflikt som ett retoriskt verktyg fanns till och med en politiker som för några år sedan inte alls var rädd för att skapa konflikt. Det är sannolikt inte en alldeles för smart taktik att vinna gehör för sig och sitt parti i en kommun. Den fina formen av att vara ”konflikträdd” är alldeles för underskattad av många.

I Vindeln har de politiska konflikterna av detta slag varat i många år vilket innebär att tvisterna verkligen slagit rot. Inom konfliktforskningen finns även ett mindre sidospår som svepande brukar benämnas ”men som personen är problemet” som innebär att det i så fall är särskilt svårt att komma överens. Det gamla ordspråket ”den är inte ens fel att två träter” kan också revideras något till att det ”räcker med att en är besvärlig för att det skall uppstå en konflikt mellan två”.

Konflikter grundade på tydlig misstro, viss grad av aggression och uttalad aversion mot de andra parterna utgör ett destruktivt och förstörande samverkansklimat. De s konfliktägande parterna blir med andra ord inte särskilt effektiva.

I kommunal och lokal politik kan det praktiska arbetet ofta stå överst vilket betyder att enskilda ideologiska frågor och andra värde- och intressefrågor inte behöver sätta stopp för ett gemensam politiskt arbete. Vad kan det då vara som skapar konflikterna i Vindeln?

 

Komplicerad är världen

Av , , 2 kommentarer 3

Konflikten väntar här och där. Konflikter och värden, tolkningar, intressen och beteenden gäckar oss.

Världen är komplicerad att förstå när det gäller geopolitiska, religiösa och kulturella ting. Antingen får man fragment till förståelse vid nyhetsrapporteringar eller så gör man egna efterforskningar med fördjupad läsning. När det sedan gäller tidsperspektivet och hänvisning till historien blir det ännu mera komplicerad. Vilka var där först? Skall de få återvända och återta sitt land om det nu var så att det var ”deras land”.

Komplikationer blir det när den som kommentar eller tolkar en konflikt har religion, kultur eller till och med bär på någon konspirationsteori.

Några konflikter i världen som är svåra att förstå och känna till fakta är;

Afghanistan: Efter att talibanerna tog över makten i Afghanistan har det varit en ökning av våldsamheter och oroligheter i landet.

Syrien: Konflikten i Syrien har pågått sedan 2011 och har lett till en humanitär kris i regionen.

Jemen: Jemen har varit i krig sedan 2015, vilket har lett till en av världens största humanitära kriser.

Israel-Palestina: Konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter att eskalera, med ökande våldsamheter och oroligheter.

Ukraina-Ryssland: Konflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter att pågå, med ökande spänningar mellan länderna.

Konflikt är i Nordirland är en konflikt vi tidigare följt som jag nu plötsligt ville veta mera om genom att fråga AI Bing (Microsoft). Jag fick nedanstående svar på frågan ”Vad utgjorde konflikten på Nordirland?” med hänvisningar till de källor Bing använt. Vid AI frågor till Bing hänvisas även till de källor Bing använt.

En annan konflikt är i Nordirland, även känd som ”The Troubles”. var en långvarig konflikt som pågick mellan 1969 och 2007. Konflikten uppstod på grund av Storbritanniens fortsatta kontroll över Nordirland vilket ledde till spänningar mellan unionistiska grupper (främst bestående av protestanter) som ville fortsätta vara en del av Storbritannien och republikanska grupper (främst bestående av katoliker) som ville integrera Nordirland med Republiken Irland. Konflikten ledde till en våldsam period i Nordirland med terrordåd och oroligheter som krävde över 3 700 liv. Efter en period med politiska förhandlingar undertecknades långfredagsavtalet 1998, vilket ledde till att Nordirland fick självstyre med en regering där både lojalister (protestanter) och republikaner (katoliker) är med.

När det sedan kommer till diskussioner om hur var och en vill förhålla sig till konflikten handlar det inta sällan om den egna synen på politik, religion och moral.

Ännu värre kan det bli genom att det inte sällan finns konspirationsteorier som förhärskar. Den kanske mest kända konspirationsteorin handlar om judarna en annan om att förintelsen aldrig ägt rum. I USA lär det finnas en grupp människor som tror att jorden är platt.

Världen är svår. Ytterst svår att förstå.

P. S. Jag brukar använda flera olika AI-verktyg som Chat GPT, Bing, Bard, Chat AI Jarvis med flera. Observera att dessa AI-verktyg även ger varningar till hur kritiskt man bör tolka svaren.

 

Detta är medling

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag skrev nyligen om konflikten mellan Trafikverket och NCC från en medlares perspektiv. Detta inlägg är en enkel något övergripande beskrivning av medling. Vad är medling och hur går det till. Medling vid konflikter har faktiskt och tyvärr inte en så framskjuten position i Sverige som i flera andra länder. De flesta känner till arbetsmarknadsmedling av Medlingsinstitutet men det är en helt annan slags medling där medlaren föreslår lösningar.

Om medling även kallad ADR (Alternative Dispute Resolution)

En konflikt kan bli mycket dyrbar. Dels genom det lidande som konflikten orsakar, dels genom de materiella förluster som en konflikt kan ge om den inte löses i tid. Det är viktigt att kunna lösa konflikten innan den varat lång tid. Desto längre en konflikt varat ju svårare är den att lösa.

Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker hjälpa de tvistande parterna fram till en gemensam lösning som de kan acceptera. Medlaren hjälper parterna att kreativt söka efter lösningar som tillmötesgår parters grundläggande intressen. Medlingens innersta mening och syfte ligger främst i att lösningen finna hos parterna själva för en hållbar uppgörelse. Medling skall alltid vara frivillig.

Medlingen koncentreras på sakfrågor och lösningar inför framtiden så att bättre och långsiktiga relationer kan uppnås.

En domstolsprocess är betydligt mera kostsam, tar lång tid och skadar ofta relationen mellan de tvistande parterna.

Alla slags konflikter är tyvärr inte medlingsbara men den frågan kan avgöras på ett tidigt stadium av en kunnig och erfaren medlare. Det finns flera olika former av medling. Medlaren avgör hur medlingsprocessen skall gå till. Dock är det viktigt att parterna är överens om att det faktiskt råder en konflikt. Medling skall vara frivillig och endera parten kan avsluta medlingen när denna så önskar. När två eller flera parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Konflikter kan vara av olika slag som intressekonflikt, tolkningskonflikt, värdekonflikt och beteendekonflikt. Värdekonflikten kan oftast sägas vara svårast att lösa. Ibland finns det kombinerade konflikter med flera komponenter involverade.

Så går medling till

Det finns flera olika slag av medling men som ett generellt exempel kan medling i korta ordalag gå till på följande sätt.

1)      Förberedelsen innebär att parterna är överbens om att medling skall äga rum. Vem som har tagit initiativet till medling är av underordnad betydelse. Det är inte alltid helt nödvändigt att medlaren har talat eller träffat någon av parterna innan första medlingstillfället men inte sällan kan det vara av viss fördel. Konfliktparternas berättelser, fördjupad belysning av konflikten, problemlösning och överenskommelse.

Det är av helt avgörande betydelse att medlaren uppträder opartisk och objektivt. Parternas förtroende för medlaren är av allra största vikt.

2)      Medlarens inledning. Medlaren gör en presentation om sig själv och hur medlingen kommer att gå till och de spelregler som skall gälla under medlingen.

3)      En av parterna ges till fälle att ge sin första beskrivning av situationen. Därefter är det den andres tur att ge sin beskrivning. Det kan vara av underordnad betydelse vem som först börjar men inte sällan är det den som har tagit initiativet till medlingen som börjar.

4)      Medlaren gör en första sammanfattning av vad parterna beskrivit.

Efter det att medlaren har hört parternas utläggningar om vad som har hänt, fokuserar medlaren på nuet och på framtiden. Det är en process där medlarna tar hänsyn till både fakta och känslor. Två viktigaste frågorna som medlarna ställer är: ”Vad har hänt?” och ”Hur känner du inför det som har hänt?”

5)      Medlaren väljer att fördjupa parternas beskrivningar med frågor.

6)      En kompletterande och fördjupad sammanfattning görs av medlaren.

Det kommer att vara viktigt att parterna inte avbryter den andre parten utan att denna alltid för tillfälle att säga sitt på sitt sätt.

Det inte sällan att under en medling kan parterna själva börja föra en dialog men hela medlingens gång styrs av medlaren. Ett sådant stadium är av stor fördel.

Det bör noteras att det inte är medlarens uppgift att komma med lösningsförslag. Medlarens kunskap, erfarenheter och förmåga ligger i att ställa frågor till parterna som innebär att de själva ser möjligheter att finna vägar till gemensamma lösningar.

Med frågor och svar alternerar medlaren tillsammans med parterna fram närmare en slutlig och möjlig lösning på konflikten. Medlaren skall därför också ha förmågan att känna och veta när medlingsmötet skall avslutas och ett nytt kommande möte bokas in.

7)      Fortsättning i nästa möte. Medlaren sammanfattar resultatet av det tidigare mötet och per parterna möjlighet att reflektera över situationen genom att dels ställa en öppen fråga, dels referera till specifika frågeställningar och svar från tidigare mötet.

8)      Slutlig sammanfattning. Nu kan det finnas läge för medlaren att göra en slutligsammanfattning av hela medlingsprocessen som leder till en gemensam uppgörelse.

9)      Överenskommelse. Medlaren hjälper parterna med att formulera en slutlig överenskommelse i ett dokument som parterna får kommentera och godkänna.

10)   Medlingen avslutas.

Något mera fördjupat om medling

Skulle du vilja veta mer om medling går det bra att läsa om  Harvard Negotiation Projekt. 2010 utbildade jag mig i medling och förhandling vid Rättsvetenskapliga enhet på Luleå Tekniska universitet. Utbildningen bygger på forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Projekt och kurser vid Harvard Law School.

 

 

 

Medlarens dag

Av , , Bli först att kommentera 2

Medling mellan två parter

Inte sällan funderar jag över varför många människor har konflikter på gång. Vetenskapen med forskning och erfarenhet har många svar på detta men besynnerligt är det i alla fall.

Jag har medlat sedan många år i olika slags konflikter. Det har varit allt från affärstvister, grannfejder, släktosämja, vårdnadstvister till bodelningstvister. I min anställning på Sveriges största konsumentorganisation handlade det om grannfejder och tvister mellan fastighetsägare och gruvbolag och kommuner. Efter att jag gått i pension har jag fortsatt med medling.

Definition av konflikt; Om man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Varför tvister människor? Varför har de inte sällan svårt att komma överens? Ibland tycker jag att människor i allmänhet har alldeles för lätt att råka i tvist.

Jag är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet i både medling och förhandling. Min utbildning i medling och förhandling bygger på erfarenheter och forskning från Harvard University och naturligtvis även de olika medlingsuppdrag jag haft. Inom Harvard Negotiation Project forskas och utbildas det. För den som vill läsa mer kan man läsa om Dispute Resolution och om Medling/Mediation.

Villaägarnas Riksförbund gjorde en gång en undersökning bland sina medlemmar och konstaterade att omkring tjugo procent av dem hade någon form av tvist med sin granne. Det är rätt mycket?

Konflikteskaleringstrappa av Friedrich Glasl. I de första tre stegen går det oftast riktigt bar att lösa konflikten men sedan kan det bli förlora – förlora.

Ju längre en tvist varat desto svårare är den att lösa. Konflikter som bygger på värderingar är svårast att lösa. Intressekonflikter och tolkningskonflikter är något lättare att lösa. Beteendekonflikter som oftast uppstår på arbetsplatser kan oftast lösas eller rättare sagt måste lösas. Ett av skälen till att konflikter faktiskt uppstår är att människor inte ”pratar med varandra”.

Friedrich Glasl’s model of conflict escalation visar hur en konflikt eskalerar.

En medlare skall vara opartisk och neutral och måste inge det största förtroendet bland parterna. Grundtanken i medling ligger bland annat i att lösningen på konflikten finns hos parterna själva. Medlarens uppgift är att bidra till bättre kommunikation bland de tvistande parterna.

De senaste medlingarna jag genomfört har varit konflikter mellan företagarfamiljer, vårdnadstvister och bodelningstvister. När barn är inblandade blir tvisten ofta ytterst svår och infekterad och medlingen kan ta något länge tid. I en tvistelösning innebär det alltid att parterna nödgas kompromissa, visa tolerans och ibland helt enkelt försonas. Det handlar om att kulle leva vidare med att inte få all sin vilja igenom. Orubbliga ståndpunkter är överenskommelsens största fiende.

Att vara medlare är att arbeta med något man upplever vara mycket nyttigt givande men kan dock vara mycket mentalt krävande och tålamodsprövande.

Mitt budskap till dem som blivit osams är att inte tveka att anlita medlare.