Den framtida politiska spelplanen

Den politiska gången i kommunen (och det regleras i kommunallagen) fungerar det så att ett ärendes gång MÅSTE passera ett antal instanser för att vi i politiken ska kunna ta beslut.

Normalt kan man säga att det börjar att ett ärende börjar i kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau där undertecknad sitter tillsammans med en partikamrat, två centerpartister (varav Kso, kommunstyrelsens ordförande är den ena) och en Kristdemokrat.

Vår roll är att gå igenom de ärenden som dyker upp, egenväckta, från andra nämnder (Soc, Un eller Mbn) eller från kommunens egna organisation och det kan vara ärenden av olika slag. Kommunen ska svara på olika remisser vad vi tycker i frågor, taxefrågor, motioner. Ja nästan allt passerar Ksau….

En fråga som dyker upp VARJE mandatperiod är förtroendemannaberedning.

Hur ska den politiska organisationen se ut?
Hur ska det partistödet se ut?
Hur ska arvoderingen av politikerna se ut?  
Kort och gott: Hur ska den framtida politiska spelplanen se ut nästa mandatperiod?

Mycket viktiga frågor som berör skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det nästan är det ämne som engagerar vår befolkning mest om man ska tro insändare, Facebook och bloggar.

Hur många gånger läser jag om ”politiker” som tjänar si och ”politiker” som arvoderas så och att ”man kan dra ned på politiken” istället för skolan eller ett servicehus osv, osv.

Detta kan jag till viss del förstå att man har frågor kring, men jag skulle önska att man satte sig in lite mer i vad som gäller och vilka beslut som tas i frågan.

Ovanstående frågor har vi diskuterat ett antal gånger inom Ksau där den absolut viktigaste är hur/om vi ska se över den politiska organisationen och gå ifrån systemet med nämndssystemet till att ha en förstärkt styrelse med utskott?

Politiska frågor är komplext då det spänner över ett mycket stort område och det är svårt att sätta sig in i alla frågor, därav de olika nämnderna och nuvarande system.

Ett system med utskott innebär att istället för att ha en Kommunstyrelse, Socialnämnd och Utbildningsnämnd (Miljö och byggnadsnämnden berörs inte då det är en myndighetsnämnd) skulle det bli en förstärkt Kommunstyrelse med ett antal ledamöter som bildar ett utskott med ledamöter som ansvar inom utbildning och ett antal ledamöter med ansvar för sociala frågor.

Många kommuner, men inte alla har detta system och frågan är om vi i Vilhelmina ska gå över till detta?

Fördelar/nackdelar? Besparing (en fördyring finns inte) på politiken?

Det finns många frågor för en beredning att jobba med och komma med förslag att presentera för  fullmäktige och OM det blir en förändrad politisk organisation kommer det att påverka den tjänstemannaorganisationen  i inom kommunen. Detta kommer att kräva tid till ett omställningsarbete för såväl politik, men framförallt för våra tjänstemän. Därav att vi lyfter frågan tidigare än normalt denna mandatperiod.

Förutom att vi diskuterat det hela ett antal gånger i ksau gick det ut en propå/förfrågan till ALLA politiska partier i Vilhelmina att komma in med förslag till beredningsdirektiv, punkter som man tycker beredningen ska jobba med.

Fyra svar av åtta möjliga inkom. Från vi Socialdemokrater, Centerpartiet, Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna.

Från övriga ingenting där jag tycker att det mest anmärkningsvärda är att både Kristdemokrater (med sin ledamot i Ksau) och Moderaterna inte verkat bry sig i frågan och där inget svar har inkommit.

Dessa två partier har med hög svansföring i dessa frågor pratat, skrivit spaltmeter om hur reglementen ska tolkas och om nedskärningar inom partistöd och politikers arvoden, såväl fasta som mötesarvoden, men då frågan väl dyker upp på bordet ids vare sig Kristdemokraterna eller Moderaterna tycka något om dessa direktiv.

Nåväl. De direktiv som togs och som ska upp till fullmäktige kan du läsa här.

Beredningen ska med anledning av en ev. ändring av den politiska organisationen lämna en första delrapport hösten -21 och en slutrapport våren -22 enligt förslaget.

Ha en trevlig helg!

Etiketter: ,

9 kommentarer

 1. Jörgen K

  Partistödet som inte är en kommunal angelägenhet utan är något som enkelt och snabbt kan omfördelas. Att fokusera på att koncentrera beslutsprocessen till färre individer och ett fåtal arvoderade är att gå i precis motsatt riktning. Vad den göder är ökat politikerförakt.

  Ser man på den rena demokratiprocessen är det en absolut nödvändighet att alla förtroendevalda, inklusive suppleanter ska ha möjlighet att läsa in sig på alla ärenden. I den processen kommer det en kostnad. Finansieringen sker sålunda i att omfördela alla kommunala utbetalade partistöden till direktersättning i konkret politisk kommunal verksamhet.

  Det är så demokratiprocessen breddas och besluten ”förhoppningsvis” kan tas med den snabbhet vi så sällan sett då det drar snett.

  Heltidsarvoden kan i Vilhelmina utan vidare sänkas rakt av, samtidigt som endast ordförande skall vara arvoderad. Samtliga ledamöter tillika suppleanter får ersättningar för granskande av handlingar. (Vice ordf. är de facto bara en ledamot)

  De lokala partiarbeten som sker utanför den kommunala sfären kan likställas med vilken annan föreningsverksamhet som helst och villkoras på samma sätt som alla andra föreningar villkoras ersättningar.

  Så frågan är vilka signaler man vill sända ut? Är det piedestalen man vill sitta på och bli betraktad från eller vill man ärligt och aktivt bredda förutsättningarna för det kommunala medbestämmandet?

  Sedan kan man inte heller blunda för deltagandet i ”styrelser” i de kommunala bolagen som arvoderas på ett annat sätt än i kommunen bör ses över i ägardirektiven. Är det reträttplatser eller kunskap som de ”styrelserna” ska prioritera?

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Jag finner en del intressant i det du skriver och kan även hålla med om en del som ja ser det.
   Det jag finner intressant är hur mycket demokratin får kosta och hur vi ser på det politiska ”arbetet” och ansvaret som följer med engagemanget?
   Huruvida det ska sittas på piedestaler låter jag vara osagt utan får stå för dig.

 2. edor

  Det kan väl bara ni bestämma hur den politiska kommande spelplanen ska se ut. Ni har ju avsatt all oppositionen, ni kan väl inte beräkna de ska vara med nu och ta något ansvar? Konstig filosofi ni har. Du menar, eller påtvingar dessa också dras ned i smeten så ni inte blir ensamt ansvariga. Det är så jag tolkar det.

  Betr det du ladeut i föreg. inlägg kommunen delrapport ser vi siffror framtagna under sista tiden av 2018. Varför fick vi inte ta del av det då, när ni fortfarande satt i kommunens ledande ställning? Det kunde väl inte vara någon nyhet hela 2018 vilket håll det gick?

  Jag är ingen ekonom på det viset, men jag tycker det verkar märkligt det som försigår.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Och hur skulle det vara möjligt?
   Du menar att trots att de (oppositionen) har folk i såväl Au som i styrelse och fullmäktige så kan de inte svara på ett mail? Det kan jag tycka vara konstigt, men det är ju jag det. Nu ska vi ju i rättvisans namn nämna (vilket jag gjord i mitt inlägg) att de jag åsyftar var främst Kristdemokraterna och Moderaterna som är en del av oppositionen.

   Den ”sista tiden” av 2018 var det Koalitionen som satt i majoritet och ”ledande ställning”, och som bekant var det inte vi som ingick i denna Koalition. Och oavsett om jag och Socialdemokraterna sitter i majoritet eller opposition så skriver jag denna blogg utifrån mitt egna höja nöje som en del i att berätta om det jag finner intressant och sådant som jag tror kan vara av intresse för mina läsare.
   Och jag törs nästan påstå att om du nu vill grotta ned dig så finns det att läsa i mitt arkiv på denna blogg om både budgetar och resultat från förr. Det ligger ute för påseende.

 3. Pingback: Fågelholkar i kommunstyrelsen | Tommy Streling

 4. Magnus Johansson (inläggsförfattare)

  Kommunen är i en ekonomisk kris där vi ser över alla kostnader, bl.a kostnader över politiken.
  I Ksau har vi diskuterat detta åtskilligt, men detta verkar komma som en total överraskning om man ska tro Tommy Streling och hans blogg.
  Att han har en ledamot från Kristdemokraterna som ingår i Ksau och sedemera i hans egna ”block” PDI, som man skulle kunna tro ha spridit informationen, till i alla fall Pa och F! verkar inte finnas på kartan.
  Sedan funkar inte hans mail och det ska naturligtvis lastas någon annan.
  Moderaterna anser att förfrågan av direktiv borde kommit från kommunkansliet och svaren skulle ha skickats in till kansliet för att man ”saknar förtroende för Annika Andersson”.
  Vad var det som hindrade att man inte skickade in svaret med förslag till direktiv till kansliet?

  • Åsa Össbo

   Enligt arvodes- och ersättningsreglementet är det du, såsom vice ordförande, som ska hålla oppositionen försvarligt informerad.
   Hur lever du upp till det (och ditt till den uppgiften knutna något höjda arvode)?
   Genom att påstå att du minsann tillhör en opposition?
   Genom att skriva en blogg där du meddelar vilka som kommit in med yttranden (som ni i majoriteten sedan högtidligen struntar i)?
   Eller kanske har KSau hunnit ändra på den skrivningen i arvodes- och ersättningsreglementet redan?
   KSau har möjligen fungerat (?) som budgetberedningsorgan, men har knappast någon befogenhet att starta en fullmäktigeberedning.
   Direktiv för en fullmäktigeberedning (för det torde väl ändå förtroendemannaberedningen vara) borde väl behöva komma från ett KFs presidium, ifall de jobbar, dvs.

   • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

    Hej Åsa!
    Jag har aldrig påstått att min blogg är något sorts information till vare sig majoritet eller opposition. Snarare mitt sätt att kanalisera ut till de läsare som har intresse i tex Vilhelminapolitiken. Sedan är den naturligtvis färgad av att den kommer från mig och ”mitt” tyckande i vissa frågor, men det tror jag de flesta vet.
    Då det gäller ditt påstående om vad som inbegrips i v.ordföranderollen för ks och att det skulle regleras via arvodes och ersättningsreglementet håller jag inte med dig. Jag finner inget där som styrker ditt påstående.
    Då det gäller förtroendemannaberedningen och direktiven tog kommunfullmäktige (200302) ett beslut (§ 16) om att ge Ks i uppdrag att ge förslag till beredningsdirektiv för att ”i god tid” starta upp förtroendemannaberedningen inför valet -22. Paragrafen blev t.o.m. direktjusterad så vi har alla haft gott om tid (dryga halvåret)att suga på den karamellen och komma med förslag till direktiv. Fyra partier inkom med förslag: Vi Socialdemokrater, Centerpartiet, Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna. Från de övriga ingenting. Ks fann sitt gillande i de direktiv som kom från Socialdemokraterna och Centerpartiet.
    Jag tycker det var bra att både Pa och Sd kom in med förslag till direktiv, men det är ju inte detsamma som att jag köper dem och tycker att de var bra, men du påstår att vi ” högtidligen struntar i” de förslag till direktiv som kom in från dem, men det får stå för dig. Jag kallar det demokrati.

 5. Åsa Össbo

  Det är inget ”påstående” utan ett inriktningsbeslut i slutrapporten (Förtroendemannaberedningen slutrapport, sid 5) som du torde känna till:

  ”Under den förra och nu pågående mandatperiod har viceordförandena arvoderats något högre än vad som annars skulle betingas av uppdraget. Den ordningen föreslår beredningen även ska gälla under kommande mandatperiod. Beredningen vill dock understryka att viceordförandeuppdraget innebär ett särskilt ansvar att aktivt följa verksamheterna inom sitt nämndområde samtidigt som oppositionens övriga företrädare hålls försvarligt informerade om resp. nämnds verksamhet. Erfarenheterna härvidlag kan möjligen tala för att så inte varit fallet i tillräcklig grad. Frågan om att inrätta särskilda gruppledararvoden har också diskuterats, men beredningens majoritet har enats om att inte gå vidare med ett sådant förslag.

  Förtroendemannaberedningen har slutligen enats om att inte föreslå återinrättande av en funktion som oppositionsråd för att istället föreslå stärkta möjligheter för vice ordförandena att erhålla god insyn genom bl. a förstärkta arvoden och därmed skapa möjlighet att avsatta mer tid för uppdraget.”

  Ganska tydligt om vad som avses med viceordförandena, och frågan är hur ert (C+S) nya demokratiska system lever upp till intentionerna?
  Vidare, om KFM nu har beslutat att ge KS i uppdrag att ta fram beredningsdirektiv – varför framgår inte det av handlingarna? – är det så här hantering av ärenden ska gå till? Att ärenden ska framstå som om de inte går genom de vanliga ärendegångarna. Den typen av demokratiförvaltning ger jag inte mycket för. Det ska vara transparens och tydlighet. Det framgår inte av KS handlingar att KFM har tagit initiativ, inte heller i KS protokoll (2020-10-06 §178) – där framgår inte processen alls med partiremiss och stoppdatum. I KFM heter ärendet ”Arvodes- och ersättningsreglemente”. Det verkar som om ni inte vet vad ni gör och hur ni ska göra det. Självklart är det ”bra” att partier kommer in med förslag då kan ju de som inte hunnit skriva något läsa och ta efter eller slå tillbaka/gå i svaromål. Apropå stoppdatum. Det har oppositionen varit med om tidigare. Det är de styrandes demokrati.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.