Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ett händelserikt 2013!

Av , , Bli först att kommentera 29

Vi summerar 2013 och konstaterar att det varit ett händelserikt år. Ur ekonomisk synvikel har året varit framgångsrikt, efter ett omfattande och hängivet arbete från många håll. Kommunen presenterar ett överskott på 5,7 miljoner. Bortser vi från AFA-medlen, 2 mkr, så kan vi konstatera att kommunen redovisar 300 000 kr bättre än mot den budgetram som kommunfullmäktige fastställde med ett överskott på 2,8 miljoner.

Detta är glädjande siffror och som visar att Robertsfors kommun har kontroll på sin ekonomi. En viktig förutsättning för kommunens ekonomi är befolkningsutvecklingen. Vid årets slut är befolkningen 6737, en ökning med 17 personer. Det är första gången sedan 2004 som kommunen visar på ett positivt inflyttningsöverskott.

Vi satsar för framtiden

Under 2013 har satsningar i det offentliga rummet fortsatt. Jag är övertygad om att det är en viktig parameter för att få fler att vilja flytta till vår kommun. Samtidigt har det inneburit ökat stöd till föreningar, byar och samhällen som velat utveckla sin ort.  I början på hösten så invigdes multisportarenan på Tundalsskolans skolgård, den möjliggör till spontanidrott både på skoltid och fritid för kommunens unga.

Under året så återgick lokalvården till kommunens regi. Kommunens lokalvårdare har klarat den verksamhetövergången på ett väldigt bra sätt och är idag en väl fungerande enhet.

Äntligen har vi fått utrymme till att satsa på arbetskläder för utomhusbruk till kommunens förskolor, fritids och familjedaghem.

Biblioteket har fått nya lokaler i Ånäset och Robertsfors kommun har under 2013 varit årets berättar kommun i Västerbotten.

Under september månad fastslog kommunfullmäktige den största investeringsbudgeten på många år. Den innehåller satsningar på nya och bättre lokaler inom barnomsorgen i hela kommunen samt inom skolan. Förbättringar av gator, vatten och avloppsledningar. Förbättringar för skolköken. Energieffektiviseringar m.m.

Medel är också avsatta till att bygga ut kommunens bredbandsnät.

Utmaningar framför oss

Trots att vi ser framtiden an med tillförsikt saknas inte utmaningar. Trots ökad inflyttning 2013 så är målet på 7500 invånare 2020 en bit bort. Vi måste fortsätta arbetet med inflyttning och marknadsföring, ökad attraktivitet samt stärka varumärket.

För att göra detta kommer det att krävas investeringar och ytterligare satsningar på kvalitet i all kommunal verksamhet. Det kommer att krävas omfattande prioriteringar och avvägningar.

Vi kommer också att möta större pensionsavgångar än tidigare de kommande åren. För att klara detta så är ökad inflyttning viktig, men det är också viktigt att kommunen blir en ännu bättre arbetsgivare. Att vi erbjuder bra anställningsvillkor med den sysselsättningsgrad som man önskar. Håller nere sjuktalen och inte minst att kommunens anställda i större omfattning kan rekommendera andra att arbeta för kommunen.

Vi ser fram emot kommande utmaningar. Det ger oss tillfälle att föra ytterligare dialog med alla kommuninvånare om hur och åt vilket håll utvecklingen ska drivas. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att göra Robertsfors till det vi vill!

Bli först att kommentera