Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Mer resurser till barnomsorgen!

Av , , 3 kommentarer 8

Med en socialdemokratisk ledd regering under kommande mandatperiod tillförs kommuner och landsting 12 miljarder kronor mer än vad den borgerliga alliansen tillför.

Med de extra miljonerna vill vi socialdemokrater bland annat satsa på de minsta barnen. Vi vill öka resurserna till förskolorna och familjedaghem. Barngrupperna skall minska så att de hamnar på minst snittet som är i kommungruppen som idag är på 5,0 inskrivna barn per årsarbetare. Det är viktigt att barnen ges rätt till en stimulerande och trygg uppväxtmiljö. Jag vill verka för att kommunens samtliga lekparker ses över och rustas upp samt att den verksamhet som kommunen bedriver sker i ändamålsenliga lokaler. Vidare vill jag se över så att den kompetens och kunnande som finns i våra förskolor bättre tas tillvara. Det är viktigt att samarbetet mellan förskolan och grundskolan utvecklas och förbättras.

Finns behovet i vår kommun så vill vi att det någonstans i kommunen startas ett kvälls och nattdagis. Vi kommer under kommande mandatperiod att avskaffa vårdnadsbidraget och att de medlen förs tillbaka till verksamheten.

 

 

 

 

3 kommentarer

Robertsfors kommun kan bättre!

Av , , 1 kommentar 12

Robertsfors kommun kan bättre!

Nu är det endast 30 dagar kvar till valet och partiarbetet går in i en väldigt intensiv period. Det känns viktigt för mig att förmedla vad vi socialdemokrater vill göra i Robertfors kommun kommande mandatperiod om vi får väljarnas förtroende.

Kommunens ekonomi har sista året blivit något bättre, vilket är glädjande men den är fortfarande väldigt ansträngd. Man märker det ute i våra verksamheter där våra duktiga medarbetare år efter år har sparat och sparat och där kvalitén blivit lidande.

 Under kommande mandatperiod måste kommunen fortsätta med att få ordning på kommunens ansträngda ekonomi, men nu får det vara slut med att spara längst ut i våra verksamheter.
Robertsfors kommun behöver ny politiskledning som kan förmedla utveckling istället för minskade ramar, inflyttning istället för utflyttning och framförallt FRAMTIDSTRO.
 
Vi socialdemokrater vill verka för ett koncerntänk för hela kommunen. Näringsliv, kommunen, statliga myndigheter, skola och fritid måste tillsammans arbeta på ett systematiskt sätt för att få till en ökad tillväxt i vår kommun.
Vi måste utveckla vår egen organisation och förvaltning. Målet ska bli bästa kvalité per satsad skattekrona.
 
Kommunen måste bli bättre på att utveckla relationen med företagen och näringslivet så att vi bättre kan ta tillvara den kompetens som finns. Vi måste bli bättre på att utvärdera och analysera vad som gjorts, dra lärdom och göra bättre. Jag vill verka för att hitta breda samverkansmöjligheter så att servicen kommer närmare kommunmedborgarna och där kommunen skall vara navet.
1 kommentar