Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

10,5 miljoner!

Av , , 2 kommentarer 38

Kommunen håller som bäst på med att sammanställa årsbokslutet för 2014. Årets resultat landar på plus 10,5 miljoner kronor. Ett fantastiskt bra resultat! Kommunfullmäktige hade i sin budget lagt ett plus på 8,6 miljoner. Detta trots att sociala utskottet gör ett minus på ca 5 miljoner. Det är framför allt barn och utbildning (mindre interkommunala kostnader), samhällsbyggnads kontoret och tillväxt utskottet som gör ett plus resultat. Lägre sociala avgifter med nästa 2,5 miljoner och minskade finansiella kostnader.

För fjärde året i rad så gör Robertsfors kommun ett plusresultat. Det känns bra att vi socialdemokrater kan leverera en stabil ekonomi för kommunen vilket innebär att vi kan diskutera utveckling före besparingar. Det är viktigt att kommunen har ett stabilt eget kapital så att vi kan klara av de investeringar som kommunen står inför. Byggande av nya förskolor, renovering av grundskolor och eventuellt bygga nya lägenheter och renovering av gator och vatten nät m.m.

Sjuktalen under 2014 ökade och ligger nu på ca 7 %. Kommunfullmäktige har ett mål på 4,5%. Befolkningen såg länge ut att öka med det blev ett minus på 14 personer. Vi såg också i den medarbetar enkät som alla anställda svarade på hösten 2014 att vi ligger bra till gentemot andra i Umeå regionen men arbetsmiljön kan bli bättre. Jag har tidigare sagt att personalpolitiken är ett prioriterat område 2015 och vi är inne i ett omfattande arbete. Bland annat diskuterar vi resursförstärkning inom detta område. Ska vi klara framtida kompetensförsörjning så måste kommunen hela tiden arbeta med en god arbetsmiljö.

Trevlig helg!

2 kommentarer

Avtal är Avtal!

Av , , 4 kommentarer 58

På kommunstyrelsen igår tisdag så beslutade styrelsen att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. De har under tre års tid erbjudit hemtjänst till kunder i södra kommundelen. Anledningen till att vi socialdemokrater röstade nej till förlängning är de allvarliga ekonomiska förseelser och avtalsbrott som företaget stått för.

Det har varit allvarliga förseelser i den tidsredovisning som företaget enligt avtal är skyldig att följa. De har ändrat och redigerat i efterhand i systemet. Samma anställd har varit på olika ställen samtidigt, uttag av för många larm osv. Det är denna tidsredovisning som företaget fått sin ersättning i från. Förseelserna har varit anmärkningsvärda att kommunen övervägde olika alternativ men det blev en allvarlig skriftlig varning till företaget i Juni 2014. Efter en genomgång under hösten 2014 kunde vi se att redovisningen blivit bättre men det fanns fortfarande allvarliga förseelser.

Det har under dessa tre år även funnits brister i rutiner ledningssystem. De har saknat rutiner för vård i livet slut, marknadsföring, medicinhantering, rutiner vid dödsfall, dokumentation och mycket mer. Allt har funnits med i det avtal som funnits. Utredning som låg till grund har tjänstemän inom sociala och kommunchef tagit fram och som vi socialdemokrater ställt oss bakom.

För mig är det väldigt anmärkningsvärt all läsa Center företrädares bloggar. Menar de på fullaste allvar att kommunen inte ska följa lagar och regler. Att kommunen ska bortse från avtalsbrott och ekonomiska förseelser. Krav som vi ställer på alla andra som vi samarbetar med och på oss själva. Är ideologin så oerhört viktigt för Centerpartiet att de blundar för fakta som presenterats för dem

Kommunen har verkligen gett företaget chans på chans men utan tillräcklig förbättring. Vi socialdemokrater tar ansvar och det kommer vi att fortsätta med.

4 kommentarer

Privat hemtjänst

Av , , 8 kommentarer 57

Robertsfors kommun har sedan 2012 ett avtal med Vårdsolen Norr AB som ger leverantören rätt att erbjuda hemtjänst inom Bygdeå området enligt LOV. Avtalet löper ut i juni 2015 och ansökan om förlängning ska lämnas in av leverantören senast 3 månader innan avtalstiden löper ut.

Avtalet ger ersättning till leverantören för utförda timmar som är beslutade utifrån en individuell bedömning av den hemtjänstberättigas behov av insatser. Därutöver utgår ersättning för att besvara larm som kunden gör via installerat trygghetslarm.

Tjänstemännen på Robertsfors kommun har gjort en sammanställning på hur det sett ut de gångna tre åren och gav då förslaget till sociala utskottet att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. Sociala utskottet ställer sig bakom förslaget och föreslår kommunstyrelsen att besluta på tisdag nästa vecka att inte förlänga avtalet.

Varför har utskottet kommit fram till det beslutet?

Robertsfors kommun är ansvarig över de insatser som Vårdsolen erbjuder likväl som kommunens egen hemtjänst och har kontinuerligt gjort uppföljningar på deras verksamhet. Kommunen är ansvarig för att lagar och regler följs.

Den kritik som kommunen riktar mot Vårdsolen handlar inte om de hemtjänstinsatser som de erbjuder sina kunder utan det handlar om kritik mot företaget.

Företaget har via ett affärsmässigt avtal med kommunen förbundit sig att arbeta efter en rad punkter, de själva skrivit under på. Kommunen har påtalat brister i rutiner vid dokumentation, dödsfall, rutiner vid insatstid, dokumentation, ofullständig verksamhetsberättelse, arbetet med genomförandeplaner behöver utvecklas. Detta uppmärksammades 2012 och två år senare saknades fortfarande redovisning från den tidigare uppföljningen. Kommunen påtalade 2014 att det fanns brister i sekretess, oklarheter vid kundval, ledningssystem saknas m.m.

Robertsfors kommun har även gjort uppföljningar på hur företaget gjort sina tidsregistreringar ( tid som ersättningen till företaget bygger på) och funnit allvarliga företeelser. Kommunen har gett företaget möjlighet att yttra sig över resultatet men kommunen kunde inte finna hållbara förklaringar! Juni 2014 tilldelades företaget en skriftlig varning. Uppföljning har ånyo skett och förbättringar har skett men fortfarande finns allvarliga brister.

Det har under avtalstiden varit otillåtet många felsteg från vad som avtalats mellan leverantören och kommunen med förfrågningsunderlaget som grund. En leverantör måste ta fullt ansvar för alla delar i ett avtal utan att kommunen ska behöva påpeka vad de har levt upp till.

När jag läser Helena Lindahls (C) blogg blir jag en aning fundersam. Är det bara av ideologiska skäl som som hon resonerar som hon gör. Helena verkar då inte vilja ta reda på fakta utan utgår bara från det hon fått höra utifrån vad hon tycker är rätt. Dessutom kommer hon med ganska anmärkningsvärda beskyllningar som helt saknar relevans. De som brukar förespråka privata alternativ brukar ofta hänvisa till att det leder till bättre kvalitet och lägre priser. När det inte blir så menar då Helena Lindahl att man ska strunta i lagar, regler och avtal. Det gör ingen ting att det blir dyrare. Det viktiga är att det är privat!

 

 

8 kommentarer