Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Vi klättrar i Svensk Näringslivs ranking

Av , , 2 kommentarer 16

Igår presenterade Svensk näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det sammanfattade omdömet för företagsklimatet från Robertsfors företagare placerar Robertsfors kommun på plats 156 bland Sveriges 290 kommuner. Vilket innebär att kommunen klättrar 36 placeringar från föregående år.Det är det bästa resultatet under hela 2000-talet för kommunen.

Det är väldigt glädjande att vi för varje år klättrar i denna ranking. Det visar att kommunens målmedvetna arbete tillsammans med företagarna ger resultat. Näringslivs frågor kommer framgent att fortsätta vara en väldigt prioriterad fråga och genom det näringslivslöfte som kommunen avgett tillsammans med organisationen företagarna kommer vi att arbeta hårt för nå ytterligare förbättringar. Det är mycket glädjande att företagen uppfattar tjänstemäns/politikers attityder till företagen som positiv. Väg, infrastruktur, IT och kompetensförsörjning är områden som vi måste jobba ytterligare med. Inga lätta frågor men det är områden som vi idag arbetar med men som vi tillsammans med näringslivet måste utveckla ytterligare.

 

Bygdeå

Av , , Bli först att kommentera 18

Projekteringsarbetet med att skapa ett nytt villaområde på ca 20 villatomter och ca 10 st radhuslägenheter på Prästberget i Bygdeå fortskrider. Det är Svenska kyrkan som äger marken men det är kommunen som i samverkan driver projektet. Nu finns det ett underlag som gör att vi kan gå vidare med att färdigställa detaljplan för området. Jag är övertygad om att detta område kommer att bli väldigt attraktivt och när kommunen testat detta projekt med olika mäklare så håller de med.

Jag är övertygad om att befolkningen i Bygdeå kommer att öka och det leder till att vi kommer att se över hur vi kan säkra barnomsorg och skola. Vi socialdemokrater vill renovera Bygdeå skola och säkerställa att vi kan ta emot ännu fler elever i framtiden. Detta arbete inleds under hösten.

 

Tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 20

Det går bra för Robertsfors kommun! Med åtta raka år med överskott i den kommunala ekonomin och att vi är en av Sveriges minst belånade kommuner gör att vi står rustade för att utveckla och investera ännu mer i kommunen. Vi har klarat nedläggelsen av Element six på ett fantastiskt sätt och arbetslöshetssiffrorna är på samma nivå som innan nedläggelsen. Huspriserna stiger och vi har en stabil befolkning. Tack vare den socialdemokratiska regeringen satsningar på E4:an och Norrbottniabanan gör att Robertsfors kommun är i ett fantastiskt läge.

Vi Socialdemokrater går till val på att bygga fler bostäder både i kommunal och i privat regi. Vi vill renovera och bygga ut skollokaler. Bredband till alla (i planen bygger vi för 25 miljoner fram till 2020). Vi behöver fortsätta arbetet med att ytterligare stärka företagsklimatet tillsammans med kommunens företagare. Det vill vi göra utifrån det näringslivslöfte kommunen avgett med lokala upphandlingar som tar små och medelstora företags förutsättningar i beaktan. Tydliga forum för information och dialog, en väg in till förvaltning och beslut m.m.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med en äldreomsorg, skola och omsorg i toppklass och ständigt sträva efter att alltid ha bästa möte. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera kommunens välfärd först när vi lägger kommunens budget.

Där vi vill lägga mycket kraft och krut på är hur kommunen ska klara framtidens kompetensförsörjning. Att vi har utbildade lärare, undersköterskor m.m. i kommunens verksamheter och att näringslivet kan rekrytera rätt kompetens är av största vikt för kommunens utveckling. Kommunens  nya arbetsmarknadsenhet har här  ett väldigt viktigt arbete och tillsammans med näringslivet och andra aktörer jobba stenhårt med nya kreativa lösningar och snabb handläggning. Här vill jag lägga mycket tid och resurser.

Jag ser oerhört positivt på framtiden för Robertsfors kommun och vi socialdemokrater är redo att fortsätta arbetet med fortsatt stark tillväxt för hela kommunen!

 

Näringslivsklimatet i Robertsfors kommun

Av , , Bli först att kommentera 16

Jag har idag varit med på Svenskt näringslivs dragning på Spiran av den enkät undersökning som har gjorts kring hur företagen uppfattar företagsklimatet i Robertsfors kommun. Vi klättrat riktigt bra, 0.3 enheter i det samlade omdömet vilket måste ses som ett lysande resultat. Vi landar på 3,6 och snittet i landet är 3,4, vi landar då på femte plats i länet! En parameter som vi klart förbättrar är tjänstemännens service och bemötande ut mot företagen. Det är mycket glädjande att vi ger hög service och ett gott bemötande ut mot näringslivet. Företagen tycker också att dialogen och informationen ut mot företagen blivit bättre och att kontakten mot kommunledningen fungerar på ett positivt sätt.

I December arbetade kommunen fram tillsammans med den lokala organisation företagarna fram ett näringslivslöfte i fem punkter.

Tydliga forum och dialog ut mot företagen, Upphandling som tar små och medelstora samt lokala företags förutsättningar i beaktan, kompetensförsörjning löser vi i samverkan, en väg in till förvaltning och beslut, IT, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i fokus

Enkätsvaren visar att vill vi bli ännu bättre så är det exakt de punkter vi har med i näringslivslöftet som ska förbättras. Det känns bra att kommunens utvecklingsarbete ligger i linje med näringslivets.
En parameter som vi ligger lågt i är IT och det är inte speciellt konstigt då vårt it nät kraschade för ett år sedan. It-kontoret har arbetet oerhört hårt med att stabilisera nätet och idag är det stabilt. Men för att lösa de sista pusselbitarna så föreslog vi på allmänna utskottet i tisdags att kommunfullmäktige ska avsätta 1,7 miljoner till förbättrat It-nät. Vi kommer även att teckna driftavtal med leverantör så att vid problem så ska åtgärder sättas in även efter kontorstid. När detta är gjort så kommer utbudet till alla kunder att kunna öka. Tv via bredbandet m.m.

Resursförstärkning Musikskolan

Av , , Bli först att kommentera 29

Robertsfors musikskolan firar 60 år. Musiken har en lång tradition i Robertsfors kommun. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors hornmusikkår och 1958 fattades det ett avgörande beslut. En musikledartjänst inrättades och den första musikskolan i Västerbottens startades. Robertsfors musikskola har varit verksam i 60 år och är en av landets äldsta musikskolor. Under åren har ett stort antal elever fått sin första musikaliska utbildning här t. ex Sahara Hotnights, Frida Hyvönen, Jimmy Källqvist och många fler. Ett 60 tal personer som gått på musikskolan jobbar idag professionellt på scenen eller bakom med ljud eller ljus.

Musikskolan är en väldigt viktig aktör i kulturlivet i kommunen. Med sina utåtriktade arrangemang under hela året och att kontinuerligt utbilda och inspirera elever i musik så förgyller de kulturlivet i hela kommunen.

Under 2018 ska musikskolan firas. Vi har avsatt ytterligare 350 000 i musikskolans budget till firandet och för att uppmärksamma musikskolan.

Ökad lärartjänst på musikskolan som ska ge alla kommunens åk 3 elever mer musik och sång.

Alla åk 5 elever i kommunen kommer erbjudas att sjunga och spela i grupp.

Musikens vecka kommer genomföras under hösten med flertalet konserter med lokala förmågor som med gamla elever från musikskolan. En vecka som kommer innehålla något för alla, kyrkomusik, pop, rock, brass, visor m.m.

En dokumentärfilm kommer att göras för att belysa musikskolans utveckling och betydelse för kommunen.

 

Grattis Skellefteå!

Av , , Bli först att kommentera 24

Grattis Skellefteå kommun till etableringen av batterifabriken Northwolt. Jag vill även passa på att gratulera Skellefteå till ert fantastiska aktiva och öppna arbete för lyckas med denna jätte etablering. Allt fler städer i världen och i Europa tar beslut om att förbjuda förbränningsmotorer. Detta gör att omställning till grön energi är nödvändig. En fabrik i Skellefteå med 2000 nya arbetstillfällen breddar arbetsmarknaden i hela länet och i Norrland. Etablering skickar också tydliga signaler att Norrland och Skellefteå är ett en attraktiv plats men våra naturtillgångar, vår långa industri historia, rent vatten och tillgång på kompetens vilket kommer att innebär många ringar på vattnet.

Att de nu placerar produktionen i Skellefteå är naturligtvis otroligt viktigt för Skellefteå men det är samtidigt betydelsefullt för hela länet. För Robertsfors kommun näringsliv och arbetsmarknad så är det också väldigt betydelsefullt. Northwolt räknar med 2000 nya jobb i Skellefteå men också med över 500 indirekta jobb. Vår arbetsmarknadsregion blir breddad och min förhoppning är att näringslivet i Robertsfors kan se möjligheterna och nyttja denna etablering.

Robertsfors kommuns långsiktiga arbete med tillgång till bra infrastruktur som exempel utbyggnad av E:4an och Norrbotniabanan gör att vi får ytterligare argument i vårt arbete att få tillstånd en fullt utbyggd E:4 ända upp till Skellefteå och att arbetet med Norrbotniabanan fortskrider med ännu mer kraft.

Ökade skolresutlat

Av , , Bli först att kommentera 22

I går presenterade lärarförbundet sin ranking över bästa skolkommun 2017. Robertsfors kommun klättrar med 110 platser och landar på plats 111. Riktigt kul och att allt det arbete som rektorer och lärare lagt ner sista året gett resultat.

Kvalitetsarbetet i skolan är en långsiktig satsning där en stabil bemanning, kompetenta pedagoger är grunden och där barnets behov ska stå i centrum. Jag är stolt att vi nu ligger på den övre halvan i kommun Sverige och nu ska vi hålla i den kvalitativa utvecklingen.

Resurser som kommunen satsar på skolan ligger vi på plats 21 och lärartäthet på plats 24, en medveten satsning som nu ger resultat! Det mest glädjande är att resultaten bland eleverna stiger. Andel elever som når godkänd i betyg landar vi på plats 147 en förbättring med över 100 platser bland landets kommuner. Meritpoäng i åk. 9 plats 123 också det en kraftig förbättring.

En stor förbättring är kategorin friska lärare, där är vi på plats 277 av 290. Här har vi avsatt mycket resurser sista året i hela kommunens organisation. Vi måste få ner sjuktalen. Där har chefer utbildats, förbättrad arbetsmiljö, stöd i rehabprocessen och attraktiv arbetsgivare är några av de ledord om vi jobbar med. Sjuktalen första halvåret 2017 har sjunkit med 0,6% men är måste vi ner mycket mer.

En medveten satsning 2017 är i de löneförhandlingar som genomfördes under våren där Robertsfors kommun permanentat lärarlönelyftet som staten genomförde tidigare. Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare är tydlig och att lönen som en parameter är en viktigt pusselbit för att vara en attraktiv arbetsgivare!

Näringslivsarbete

Av , , Bli först att kommentera 14

Det går bra för företagen i kommunen. Många nyanställer, bygger ut och ser med tillförsikt framåt. Det är oerhört viktigt för ett gott näringslivsklimat genererar mer pengar till välfärden. Utan företag ingen utveckling. Från kommunens sida har vi sista åren systematiserat vårt näringslivsarbete och där målsättningen är  bättre kontinuitet och dialog. Vi har anställt en näringslivsstrateg som dagligen arbetar med dessa frågor. Tillväxtutskottet besöker årligen ca 50 företag, arbetat med riktade informationsmöten/temamöten, lokala möten inför upphandlingar, nätverk för företagande kvinnor och rådgivning m.m.

Nu vill vi från kommunens sida utveckla arbetet ytterligare!

Robertsfors kommun avger ett näringslivslöfte i fem punkter som vi förankrat med lokala organisationen företagarna i Robertsfors kommun.

* Tydliga forum för information och dialog. * Upphandling som tar små och medelstora samt lokala företags förutsättningar i beaktan, * Kompetensförsörjningen löser vi i samverkan. * En väg in till kommunens förvaltning och beslut. * It, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i fokus.

Under 2018 är en mängd aktiviteter planerade. Ett näringslivsråd kommer att införas där fler företagare från olika branscher är med och diskuterar och planerar. 50 företagsbesök under 2018, Utveckla Robertsfors modellen, riktade informationsmöten/temamöten, rådgivning,.

En väg in, kundmöten införs. Den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige antar den 9 oktober implementeras. Arbetsmarknadskunskap i skolan införs. Sommarjobbsbidrag och gemensam introduktion. Kommunens arbetsmarknadsenhet är en motor i kompetensförsörjningsarbetet för alla. Investeringar drift och säkerhet inom IT. Sommarentreprenörer 2018 m.m.

Från kommunens sida vill vi göra det här arbetet tillsammans med näringslivet, via näringslivsråd och branschråd, organisationen företagarna och enskilda företag och organisationer. Jag är övertygad om för att lyckas med detta arbete som måste vi jobba tillsammans, för tillsammans kan vi utveckla för företagarna i Robertsfors kommun

Delårsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 18

Under kommunstyrelsens sammanträde igår presenterades delårsbokslutet för 2017 ( till och med augusti månad). Bokslutet visade återigen att Robertsfors kommun når de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp gällande överskott och soliditet. Det prognostiserade överskottet landar för 2017 på 6,8 miljoner i plus. Kommunfullmäktige har som mål 1% men med detta resultat landar vi på 1,6% och har en ekonomi i balans. Kommunens soliditet har stigit och landar 2017 på 67% och med det så är Robertsfors kommun en av de minst belånade kommunerna i landet. Det är en enorm styrka då vi står inför en rad år med höga investeringsvolymer. 2017 investera kommunen för ca 30 miljoner och 2018 är beräkningen 41 miljoner.

Vissa konton inom sociala prognostiserar ett minus och då framför allt insatser inom funktionshinderområdet med ett minus på 2,9 miljoner.

För barn och utbildning är det barnomsorgen som visar på minus resultat och det beror framför allt att det är  betydligt fler barn inom förskolan. Det är väldigt roligt och viktigt att barnantalen stiger i kommunen. Totalt prognostiserar barn och utbildning ett noll resultat vilket är väldigt bra.

Befolkningen fortsätter att öka, första halvåret med 15 personer jämfört med föregående period 2016.

Kommunens höga sjuktal fortsätter att vara ett mycket prioriterat område i det pågående utvecklingsarbetet. Mycket glädjande är att sjuktalen har sjunkit med 0,6% och ligger nu på 7,5%. Kommunledningen arbetar kontinuerligt på flera sätt konkret och strategiskt med denna mångfacetterade fråga, med sektorsspecifika och arbetsplatsnära analyser samt åtgärder.

Byggstart

Av , , Bli först att kommentera 19

Äntligen är allting klart för byggstart av ett flerfamiljshus i Robertsfors kommun. Den 30 augusti undertecknade ROBOs styrelse och JSB byggnadsfirma ett avtal om ett nytt hyreshus i Robertsfors, på Storgatan 34. Det har sedan något år tillbaka varit väldigt svårt att hitta bostad, både lägenhet och villa i kommunen. Det har framför allt varit stort tryck på att få en lägenhet nära samhällsservice. Att vi nu kan möta det ökade trycket känns riktigt bra.

Avtalet innebär inledningsvis att den befintliga fastigheten ska rivas ” Tommys hårvård” samt att allt markarbete inklusive gjutning av grund ska vara klart innan 30 november. Under februari-mars inleds arbetet med att faktisk bygga huset och allt förvänts vara färdigställt september – oktober 2018.

Fastigheten kommer att innehålla 16 hyresrätter. Av dessa är 8 stycken 2:or och 8 stycken 3:or. Byggnaden kommer att ha 4 våningar. Kontraktsumman ligger på 21,1 miljoner exkl. moms.

Jag är övertygad om att vi måste fortsätta kommunens planering av ytterligare byggnationer. Framför allt ser vi behovet från vår egna verksamheter av lägenheter i markplan. Vi försöker ligga i framkant och gör klart detaljplaner och översiktsplaner allt för att underlätta ev. byggstart. Vi för kontinuerliga dialoger med privata fastighetsägare som är intresserade av att bygga och vi får se hur den processen fortsätter.