Petter Nilsson(SD)

Odemokratiska (S)trategier!

Gårdagens partiledardebatt kom att – till stor del – handla om socialdemokraternas kovändning avseende migration.
Det mest anmärkningsvärda är att socialdemokraterna försöker skriva om historien i grunden.
S menar – som bekant – att de länge försökt begränsa invandringen. Sedan 2015 hävdar man.

Det är direkt lögn. Det vet de som följt politiken.
Men Socialdemokraterna känner att vindarna har vänt, och som skrupelfria politiker, vänder de kappan efter den.

Tänker mig delvis att det hela kan vara en lösning på problemet socialdemokraterna haft till följd av att de begärts ta ansvar för den ansvarslösa invandringspolitik man de facto fört.
En otäck lösning på det problemet skulle kunna vara just att locka de politiskt ointresserade väljarna genom att helt enkelt fara med osanning, och samtidigt presentera en chimär till ansvarstagande.

Jag ogillar att svepande använda mig av begrepp såsom ”värdegrund” i syfte att begränsa debatter. Men samtidigt kan man undra vilken värdegrund en sådan strategi riktigt vilar på.
En sådan strategi bör förstås oroa gemene demokratiskt lagd människa.

Därtill tror jag de flesta med förstånd ser att vissa av politikerna är mer skådespelare än rimligt.

Etiketter: , , , ,

9 kommentarer

 1. Mique

  Vilka kovänder och försöker att skriva om historien, om inte du och ditt parti, Petter Nilsson! Du och dina partikompisar är otroligt snabba med att ta på offerkoftan och låta den fladdra i de rådande vindarna! Det rimmar otroligt illa, då du tar ordet ”ansvar” i din mun! ”Judarnas bästa vänner”, jo du, har ni brunskjortor frågat judarna om vad de tycker om era lögner!? Vad har du för ”värdegrund” Petter Nilsson, den nazistiska?

 2. sven

  Hela politiken (gäller samtliga partier i riksdagen) är som en djävla såpopera. Vuxet folk som ljuger så de tror på det själv. Vi har så stora problem i samhället idag så nog borde man väl kunna bete sig som vuxna och försöka komma framåt. Har haft 3 st förhållanden i livet , 2 av dessa funkade inte av olika skäl men vänner var vi ändå och kunde jämka , och vi är fortfarande vänner. Men detta klarar inte våra politiker av, troligen enbart för att de är så kåta på makt och inget annat gäller. Fattar inte detta hat mot motståndarsidan ,

 3. brorson

  Fylledråpen är den vanligaste formen av dödligt våld bland etniska svenskar, Men fylledråpen har minskat under flera år i rad. Då behövs väl färre fängelseplatser? Men antal personer, som sitter i fängelse beräknas vara sex gånger fler om tio år, vilket innebär att Sverige kommer att ha flest fångar i hela Europa i förhållande till folkmängden,

  Att det finns ett statistiskt samband mellan invandringen och brottsligheten får man inte säga, utan att bli kallad ”rasist”, oavsett hur många gånger man har sagt att det inte är någon anklagelse mot hederliga och laglydiga invandrare och att invandrare är överrepresenterade inte bara bland brottslingarna utan även bland brottsoffren. Och att således alla hederliga och skötsamma invandrare har ännu mer att vinna än vi etniska svenskar på visitationszoner och hårdare tag mot de kriminella.

  Flyktingar, som sökt asyl (d.v.s. skydd) i Sverige – fick de något skydd, när de våldgästas av kriminella klanmedlemmar och inte vågar vittna om de övergrepp som de utsätts för, under hot hämnd? Jag har inte hört någon invånare i de s.k. utanförskapsområdena klaga på förslaget om visitationszoner, utan det är beskäftiga svenskar som varnar för diskriminering. Inga seriösa debattörer har dragit alla invandrare över en kam. Men med den massinvandring,. som vi har haft, har det varit svårt att skilja agnarna från vetet.

  Under drygt tio år, sedan uppgörelserna mellan MP och alliansregeringen, har Sverige gått från landet med minst dödligt våld i förhållande till folkmängden till landet med med mest dödligt våld i förhållande till folkmängden i hela Europa. Som jag skrivit förut, vill invandrare, som vill införa sharialagar i Sverige, inte ha ett laglöst Sverige. De vill ha en lagstiftning, som biter på den växande kriminaliteten. Och de är inte övertygade om att vår västerländska och mer humana rättstradition gör det, Hittills har den inte gjort det.

  Regeringen måste snabba upp arbetet med de nya lagar som behövs, och oppositionen måste lära sig läsa, så att de kan ta ställning till de nya lagförslagen under den korta tid, som står till buds innan de kriminella gängen hunnit anpassa sina metoder till de nya lagarna. Gängen har redan infiltrat näringslivet, vården och delar av rättsväsendet. Vid krigsfara eller krig, kan vi räkna med massrymningar från svenska fängelser, som i vissa fall kommer att tas över av fångarna, Sverige kan mycket väl bli som Equador,

  Det måste bli ett slut på tänkandet att det som händer i andra länder inte kan hända här. Det som redan har hänt i andra länder, har börjat hända här, nämligen att politiska extremister har börjat rekrytera tidigare opolitiska vanliga kriminella, som kan ”hantverket” till gängen.

 4. brorson

  Folk utan land och ett land utan folk. Kan det vara Sverige? Nej, inte riktigt. Sverige hade ett folk, men det folket dög inte, när det befintliga svenska folket skulle rasförädlas. Drivande i det projektet var rektorn för Uppsala universitet, zoologen Nils von Hofsten, samt S-politikerna Alva och Gunnar Myrdal. De senare skrev i sin bok ”Kris i befolkningsfrågan” att det ”i varje samhällsklass finns en bottensats av individer som saknar existensberättigande”. von Hofsten, som var liberal, drev på väldigt hårt att denna påstådda bottensats måste förhindras att föröka sig,

  På en fråga om inte alla tvångssterliseringarna skulle leda till svenska folkets utdöende svarade von Hofsten att det skulle motverkas genom import av nytt genetiskt material från Sydeuropa. von Hofsten trodde kanske inte att sydeuropéer i gemen hade bättre rasegenskaper än nordueropéer, men – de i praktiken mänskliga avelstjurar – som tilläts komma till Sverige var testade för sina goda rasegenskaper.

  Kända kvinnliga riksdagsledamöter från S och C var ledamöter i Socialpsykiatriska nämnden, som gav tillstånd till aborter, Underklass-kvinnor, som av dessa riksdagskvinnor ansågs ha sämre rasegenskaper än överklasskvinnor, hade lättare att få abort än överklasskvinnor. Bland dåtidens svenska akademiker fanns en utbredd fördom, som sa att en människas fertilitet står i ett omvänt förhållande till intelligensen. Sanningen var dock att akademikerna hade bättre tillgång till preventivmedel än resten av befolkningen samt att akademikerkvinnorna sköt upp sina graviditeter till de var färdiga med studierna,

  Under efterkrigstiden försökte svenska rasbiologer förklara skillnaden mellan nazistisk rasbiologi, som kallades positiv eugenik och svensk social-liberal rasbiologi, som kallades negativ eugenik, I bl.a det av Tyskland ockuperade Norge bedrevs tvångsparningar mellan tyska SS-män och norska kvinnor, som ansågs ha särskilt goda rasegenskaper p.g.a. att sitt nordiska utseende, vilket kallades positiv eugenik.

  von Hofstens försök under tidigare delen av sin akademiska karriär att introducera positiv eugenik i Sverige hade utlöst en folkstorm, varför metoden ansågs oanvändbar i Sverige, som därför valde att förhindra graviditeter hos ”oönskade anlagsbärare”, vilket kallades negativ eugenik. Denna verksamhet upphörde efter 1956, då FN tagit ett formellt beslut att förbjuda människoavel, För det var ju vad som hade förekommit i Sverige. Avelsmetoden kallas f.ö. inom djuraveln för undanträngningsavel, eftersom den går ut på att hindra oönskade anlagsbärare att fortplanta sig, Särskilt vanligt inom biodlingen, eftersom bin parar sig i det fria.

  Protester mot importen av anlagstestad och billig utländsk arbetskraft. som konkurrerade med den inhemska svenska arbetskraften om jobben, kom tidigt från arbetardelen av den socialdemokratiska arbetarrörelsen – långt innan SD fanns. Protesterna ökade, när industrin i de krigsdrabbade länderna hade byggts upp, med följd att efterfågan på svenska produkter minskade och arbetslösheten i Sverige ökade. Olof Palme, som hunnit bli statsminister, pressades från två håll: Övre medelklassvänstern, som ville öka invandringen ännu mer, och arbetarvänstern, som stöddes av LO-ledningen, och ville minska invandringen.

  Palme försökte balansera mellan de olika fraktionerna och införde de nu så kritiserade anställningsskydds-lagarna, som faktiskt syftade till att minska konkurrensen om jobben från ny-importerad utländsk arbetskraft.

  • kenth

   Palme var obekväm i sitt agerande i politiken…därav att han fick svsluta sitt liv i förtid. Det är för mycket fjolleri i dagens politik för att det ska fungera till 100 både från män o kvinnor i alla partiriktningar. Men ingen vil väl gå samma väg som Palme …och Anna Lind…

 5. brorson

  Nu tycker alla som SD. Men SD har inte alltid haft rätt. Och har inte heller nu helt rätt. När man slängde ut rasisterna ur partiet och ex-vis accepterade adoptioner av barn från Afrika och Asien, gick man till motsatt överdrift i sina långtgående krav på assimilation av vuxna invandrare. Men en vuxen invandrare är ju inte ”ett oskrivet blad” på samma sätt som ett nyfött adopterat barn. Man anslöt sig alltså okritiskt och helt till de andra partiernas invandringspolitik, som går ut på att varje utlänning, som oavsett orsak råkat sätta sin fot i Sverige, ska göras om till svenskar, vare sig de vill eller inte. Vilket är fullständigt orealistiskt.

  Som jag har visat i föregående kommentar har de andra partiernas politik haft som mål att byta ut svenska folket mot något slags blandfolkm Nu är svenskarna i praktiken ett blandfolk, vilket kommer att visa sig om ett par hundra år, när alla svenskar kommer att ha en något mörkare hudfärg än våra nordiska grannfolk. Vi har varken blivit ett bättre eller sämre folkslag för det, men nu får det vara som det är.

  Nu behövs en ny migrationspolitik, som inte har som huvudsyfte att alla utlänningar, som vistas i Sverige ska integreras eller assimileras. Huvudsyftet ska i stället vara att de ska återvända hem, när anledningen till att de har kommit hit inte längre finns. Detta ska vara en huvudregel. Undantag ska naturligtvis göras för personer, som under vistelsen i Sverige har fått en särskilt stark anknytning till Sverige.

 6. brorson

  Utlänningar kan vistas i Sverige – under en såväl kortare som längre tid – av många olika orsaker, både legala och illegala. De ska för den skull inte betraktas och behandlas som blivande svenskar. Och absolut inte påtvingas ”svenskhet” mot sin vilja. Under vistelsen här, ska de naturligtvis följa svensk lag och efter bästa förmåga rätta sig efter svenska seder, s.k. oskrivna lagar. Men det gör dem inte till blivande svenskar.

  Ett första villkor för att en utlänning ska behandlas som en blivande svensk – med de rättigheter och skyldigheter som det medför – är att utlänningen själv vill bli svensk. Om icke, är varje försök till integration eller assimilation döfött. Men det räcker inte. Man ska inte komma hit och säga ”Jag vill bli svensk”, så får man alla rättigheter och förmåner. Man ska dessutom, enligt min mening, uppfylla krav som har bestämts av Sveriges riksdag och av en svensk myndighet har bedömts vara uppfyllt i det enskilda fallet. Kraven för permanent uppehållstillstånd (PUT), som måste skärpas till rejält, ska vara uppfyllda.

  Men blivande svensk är inte detsamma som svensk. En person med PUT kan ju ändra sig under resans gång, så att säga. En invandrares önskan att återvandra till sitt ursprungliga hemland, ska alltid respekteras och underlättas, oavsett hur länge han eller hon har vistats i Sverige. Det är oförlåtligt att Tidö-partierna ännu inte har kommit överens om återvandringsbidrag, hur stort det ska vara, och vilka som ska ha rätt att få det. Det känns fel att ge ekonomiska bidrag till asylsökande, som fått avslag och lämnar landet frivilligt. Men det skulle dock befria den svenska staten kostnaden för tvångsutvisning. Samt öka chansen att vederbörande släpps in i hemlandet.

  I övrigt ska villkoret för återvandringsbidrag vara att man avstår från något som man har rätt till, om man väljer att stanna i Sverige, Om
  en person med dubbla medborgarskap avsäger sig sitt svenska medborgarskap OCH lämnar Sverige för alltid, Om en person med PUT avsäger sig sitt PUT och lämnar Sverige för alltid. Om en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd med lång tid kvar, åker hem i förtid. Om en person med flyktingstatusförklaring (asyl) bosätter sig i ett annat land och därmed avsäger sig rätten att åter bosätta sig i Sverige,

  Skillnaden mellan tillfälligt (för flyktingar) och tidsbegränsat (för övriga) uppehållstillstånd, är att de tillfälliga uppehållstillståndens varaktighet inte är bestämda i förväg. När man läser att någon har fått ett ”tillfälligt uppehållstillstånd på tre år”, så betyder det att omprövning ska ske efter tre år. Den, som är en flykting enligt FN:s flyktingkonvention får nämligen en flyktingstatusförklaring, som förbjuder utvisning, med mindre än att förklaringen har upphävts. Och det får bara ske, om orsaken till förklaringen, har upphört.

  Det sägs ofta av svenska flyktingaktivister att flyktingar har tvingats lämna sina hemländer mot sin vilja och hals över huvud och att de därför snarast möjligt ska göras om till svenskar, vare sig de själva vill, eller inte. Men – om det är sant att flyktingarna har lämnat sitt hemland mot sin vilja, så torde väl deras egen önskan vara att återvända hem, så snart som möjligt? Denna, deras egen vilja, ska väl inte motarbetas?

  Tyvärr är det många gånger omöjligt att förutspå när förhållandena i hemlandet har förbättrats, så att flyktingarnas flyktingstatus kan upphävas. Det kan ske om ett år eller om femtio år. Om det dröjer så länge, kan en flykting ge upp hoppet om att någonsin kunna återvandra. Och därför bestämmer sig för att bli svensk. Och då kan PUT bli aktuellt – men först efter många år med tillfälligt uppehållstillstånd.

 7. Jonsson

  Den som tror på nån värdegrund är grundlurad.
  Ta exempelvis glasögonbidraget för barn från 0 år och uppåt. Region Västerbotten ger 800 kr men bågen och specialslipning får familjen bekosta själv. Region Stockholm betalar både glas och båge.
  800 kronor täcker inte kostnaden på långa vägar. Recept från läkare får barnet dessutom i medicinskt syfte.
  Region Västerbotten prioriterar opera. Jätteviktigt! Sjukvård är onödigt.
  Att västerbottniska barn missgynnas jämfört med andra regioner, det är inte något som före detta Landstinget bryr sig om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.