Petter Nilsson(SD)

Antisemitism i Malmö från islamist- och vänsterhåll.

Av , , 6 kommentarer 30

Tycker det här inslaget från SVT-humor faktiskt förklarar läget förhållandevis väl. 

Malmö kommun har släppt en rapport avseende antisemitism inom skolan, där man undersökt förekomsten – samt föreslår åtgärder mot den.

Bär gärna i minnet att SSU Malmö kritiserats för antisemitism.
Nu är förvisso inte Malmö någon unik företeelse avseende vänsterns antisemitism, det finns det både exempel och undersökningar som visar på.

”Normaliseringen av antisemitismen framgår också av de olika typerna av gärningsmän, vilka sträcker sig över hela det sociala och politiska spektrumet. De vanligaste gärningsmannakategorier som anges för den allvarligaste incidenten av antisemitiska trakasserier som drabbat uppgiftslämnarna är någon de inte känner (31 procent), någon med islamistiska åsikter (30 procent), någon med vänsterorienterade politiska åsikter (21 procent), en kollega från arbetet eller skolan/högskolan (16 procent), en bekant eller vän (15 procent) och någon med högerorienterade politiska åsikter (13 procent).” enligt Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism Andra undersökningen om diskriminering av och hatbrott mot judar i EU, av FRA (sid 10).

Bland de organisationerna Malmös rapport föreslår ta hjälp av, nämns främst de som berör nazism. Däribland EXPO (en av de organisationer som väljer att klumpa in så många – till höger om sig själva som nazister – som möjligt). Vilket rimligtvis endast kan lösa en mindre bråkdel av problemet.

Kanske kan det också vara sunt att ifrågasätta huruvida organisationer som bidrar till en vanföreställning om att antisemitismen skulle vara mer utbredd än vad den är, kanske inte heller enbart bidrar till positiva saker?

Det är klart bekymrande att vänsterlobbyn fått så häftigt fäste att vänsterorienterad antisemitism inte uppmärksammas och problematiseras ordentligt (se 21% ovan).
Exempel från S och SSU, 1, 2, 3.

I förslagen på ”vägar framåt” (sid 86 i rapporten) tydliggörs ingen klar väg framåt. Man återkopplar huvudsakligen till bekymret avseende Israel/Palestinakonflikten och menar att vidare forskning inom det området i en svensk kontext framöver kan komma att utvecklas till Malmömodellen. Samt att man bör forska kring konspirationsteorier.

Här är en klar väg framåt. Stoppa den ansvarslösa invandringen, ställ värde på medborgarskap. Se till att de som kommer till Sverige också blir en del av Sverige. Och sluta hävda att det synsättet på något vis skulle vara <bokstäver_i_följd>-stiskt.
Det är endast förnuftigt.

60 % av våldtäkterna av 1:a/2:a generationens invandrare enligt ny svensk studie

Av , , 5 kommentarer 34

I en ny svensk studie har man tittat närmre på cirka 3000 dömda våldtäktsmän. Studien visar att första och andra generationens invandrare står för cirka 60% av våldtäkterna.

Därtill att nära hälften dömts för tidigare våldsbrott.

Studien i sin helhet återfinns här.

Om Regionfullmäktige och Petter Bergners krönika.

Av , , Bli först att kommentera 16

Petter Bergner skriver ofta insiktsfullt, och är avsevärt mycket mer välskriven än undertecknad.
Men ibland kan det förstås vara lite tufft vara krönikör – kanske inte minst för ett media med en uttalad politisk (i detta fall liberal) grundsyn.

Nu är det inte min sak att försvara Socialdemokratisk politik. Det gör jag heller inte, och ska vara tydlig med att jag är övertygad om att flertalet Socialdemokrater också under regionfullmäktige insåg att Sverigedemokraternas förslag till tilläggsbudget var det bästa på bordet under gårdagen.
Jag är vidare övertygad om att samtliga politiker på någon nivå inser behovet av att sörja för mer medel till strukturellt belastade kliniker i ett tidigt skede, samt de personalsatsningar som Sverigedemokraterna föreslog.
Den ideologiska slöjan fick tyvärr överhanden som så ofta tidigare.

Med det sagt så är det väldigt anmärkningsvärt att man inte nämner de omfattande brister som klär alliansens förslag till tiläggsbudget, med bland annat saknad finansiering, oförmåga att stödja den i grunden moderata projektorganisationslösningen enbart för att Socialdemokraterna i Västerbotten ställt
sig bakom en snarlik lösning i Region Västerbotten, och vanvettiga framskjutna satsningar på kliniker som sedan länge behövt mer medel för att klara den strukturella belastning pandemin medfört.

Vill också bemöta Petter Bergners ledares onödigt orättvisa skildring av Roger Marklunds arbete i presidiet i Region Västerbotten.
Jag skriver detta samtidigt som jag stödjer Bergners syn avseende ett bra samarbete i presidiet inom regionen och även att det är viktigt att namnen på ledamöterna är riktiga.

1. Roger Marklund var tydlig avseende propositionsordningen samtliga partier godkände i början av samanträdet. Den propositionsordningen förstod emellertid inte alla ledamöter – tyvärr. Med det skapades en viss förvirring. Bad själv om ordningsfråga i ämnet, för att tydliggöra att det inledande propositionsordningen gällde – efter att marklund och presidiet valde att förenkla den i ett fall där ledamöter inte godtog den.

2. Vårt mötessystem havererade onödigt mycket under regionfullmäktige, och jag är själv inte avundsjuk på att agera ordförande under rådande förutsättningar.

3. Det medför en särskild typ av trötthet att vara delaktig i debatter på distans. Jag tror jag talar för alla politiker att det blir lite annorlunda från att ha mötena fysiskt.

Förslag på åtgärder:

Personligen tycker jag att Umeås val av programvara för kommunfullmäktige fungerar betydligt bättre. Rimligtvis medför god programvara ett bättre stöd för presidiet. Att löpande läsa text i en chat som inte automatiskt uppdaterar blir synnerligen svårt samtidigt som man väntas ha god uppsikt över mötet som sådant.

Det tillsammans med att mötesverktyg behövde bytas mitt under fullmäktige gör det förstås särskilt knepigt för en mötesordförande.

Självfallet måste vi få det att fungera med digitala mötesverktyg under pandemi. Men det är samtidigt viktigt att förklara att jag personligen tycker att Roger utifrån förutsättningarna gjorde ett tillfredställande arbete under Regionfullmäktige.

Resursstärkning till vård och vårdpersonal i SD:s budget!

Av , , 3 kommentarer 20

Regionens tilläggsbudget hanterades i Regionfullmäktige idag.

Sverigedemokraterna föreslog i sin budget ytterligare medel till vårdpersonal (ca 20 mnkr), samt ytterligare medel till strukturellt belastade kliniker (20 mnkr) samt underströk behovet av att dessa satsningar behöver genomföras snarast!

En större diskussion förekom emellertid projektet kring uppskjuten vård där alliansen gick emot (trots att det bygger på ett beslut med principiellt samma grund från blå-grönstyrda Västra-götalandsregionen), och istället avsåg att lägga medel på en ”lokal kömiljard”.
Jag frågade under debatten ifall det var alliansens mening att klinikerna skulle få medel först efter ett halvår. Samt poängterade bekymret med att de strukturellt belastade klinikerna rimligtvis skulle få proportionerligt lite medel på grund av pandemin.

Alliansen svarade att medlen till HSN istället för föreslagen kömiljard bättre skulle fördelas av tjänstemän. Vidare saknade alliansen finansiering för ca 75% av sina satsningar, då man bland annat föreslagit en besparing om 60mnkr att fortsätta arbeta för en närvårdsreform, något som samtliga partier är överens om och också ingår i den sedan tidigare antagna majoritetsbudgeten.

Därtill undrade man huruvida SD var moderatfientliga, samtidigt som de valde att gå emot projektet som föreslogs i linje med blå-grönstyrda Västra-götalandsregionen). Svaret är ju relativt enkelt. Vår budget är den enda rimliga utifrån det stora behovet som finns både inom vård och vårdpersonal. Sen är moderater och övriga fria att föra dialog med oss.

Majoriteten valde emellertid att neka SD platser i referensgruppen inom projektet som avsåg hantera pandemin och uppskjuten vård, trots att SD lyft fler initiativ kring covid än samtliga övriga partier, och många initiativ som vi föreslagit genomförts efter vi skickat in dem (och de avslagits eller besvarats). Bland annat vi som först uppmärksammade pandemin i Region Västerbotten med ett initiativ i Regionstyrelsen.

På frågan huruvida varför Socialdemokraterna inte ville ge oss plats i referensgruppen, samt varför de inte vill lägga de välbehövliga medlen på personal samt satsningar på strukturellt belastade kliniker fick vi heller inget svar.

Ytterst anmärkningsvärd budgetdebatt – se den i efterhand här!.

 

 

KF röstade ner språkkrav inom Äldreomsorgen

Av , , 2 kommentarer 22

Det är ytterst olyckligt att man inte valde att bifalla Sverigedemokraternas motion kring språkkrav inom äldreomsorg.

Såg att MP:s gruppledare, Nils Seye Larsens skrev ett inlägg i ämnet också.
Och precis som jag påtalade under KF så är problemet den politik som övriga partier drivit länge, där man drivit äldreomsorg som integrationsprojekt.

En ansvarslös politik som jag vill hoppas att övriga partier successivt nyktrar till och tar avstånd från. Där Integration i mångkultur lyfts upp tillsammans med en ansvarslös invandringspolitik blivit så pass viktigt för politikerna att man försökt göra det till en framgångssaga genom diverse symbolåtgärder.

Det har förstås också kostat på för vårdpersonal, för brukare, brukares anhöriga – men också för de undanträngningseffekter som kommit till följd av att man inte erbjudit ungdomar ta plats i äldreomsorgen.

Har vart väldigt tydlig med att vi avser certifiering i Svenska C. Samt att vi är öppna för att förvaltningen gör en bedömning huruvida C1 eller C2 är att föredra. Detta enligt GERS förstås.

Oavsett är det väldigt viktigt att majoriteten tar med sig kärnan i motionen och förstår allvaret i behovet av språkkrav.

Ska understryka precis det Nils tar upp i sitt inlägg. Är tacksam över ett gott debattklimat, även om debatterna stundom kan vara häftiga så är det värdefullt att skilja på sak och person. Bara att konstatera att Nils har långt kvar att inse att Sverigedemokraternas är den riktiga. 🙂

Historiska lärdomar – boenden för särskilda befolkningsgrupper…

Av , , 1 kommentar 21

En rad partier röstade i nämnden för en motion inlämnad av L som på allvar syftar till att flytta de med viss sexuell läggning till ett särskilt boende ifrån de med annan sexuell läggning.

Motionen har det fina namnet ”regnbågsboenden”.

Förvaltningen har rätteligen ifrågasatt motionens avsikt att införa regnbågsboenden, och särskilt pekat mot att det kan bidra till ytterligare stigmatisering och segregering.

Tendenserna här är oroande. Det är förstås rumsrent eftersom partierna är några av de mest aktiva till att bedriva brunsmetning av andra, och därmed – som av magi – gjort sig immuna mot kritik i könsnormsfrågor.

Men samtidigt vill jag tro att övriga partier inte hade någon ond avsikt. Antagligen ville man bara skicka godhetssignaler i vanlig ordning. Men det är en farlig bana.

Att övriga partier tycker det är viktigt med utökad administration för att man inte litar på tjänstemän och personal att inte klara av att undvika bryta mot diskrimineringslagen är också anmärkningsvärt, men ingen egentlig nyhet.
Samtidigt viktigt att signalera om att man självklart måste lita på att personalen känner till lagen, och inte kan lägga en massa resurser på administration bara för att politikerna ska kunna sätta ett ”Snäll”-klistermärke på bröstet sitt.

Självklart stoppa invandring som innebär social, kulturell eller ekonomisk belastning!

Av , , Bli först att kommentera 21

Noterar att folk tycker det är märkligt formulerat av Jimmie. Jag har svårt att förstå dels det, men även hur detta kan vara så tillsynes överraskande nytt.

Har även för egen del vart tydlig när vi debatterat bland annat vårt förslag till regional utvecklingsstrategi, och lyft problemen återkommande i både kommun och region. Och även detta tenderar att skapa mer media om själva synen på att vi har dessa problem i Sverige – än de ärendena som diskuteras på regional eller kommunal nivå.

Rimligen måste det första steget vara att inse att det finns problem.

Regionen måste prioritera vård och vårdpersonal!

Av , , Bli först att kommentera 19

Under kommande regionfullmäktige kommer en motion Sverigedemokraterna lämnade in 2019 att behandlas. Motionen behandlar en omprioritering från regionala utvecklingsnämnden(RUN), den var angelägen redan innan pandemin bröt ut.

I realiteten föreslår motionen att medel som går till kultur och märkliga projekt inom regional utveckling istället ska gå till vård och vårdpersonal.

Nu när vi befinner oss i en pandemi, och vi vet att fysiska kulturarrangemang såsom teater- och operavisningar likväl som många andra publika kulturevenemang svårligen går att genomföra på grund av befintliga pandemiregler och föreskrifter. Då kan man tycka att det vore rimligt att bifalla motionen.
Detsamma gäller förstås annan verksamhet inom RUN.

Övriga partier har emellertid fortsatt vart fast bestämda att samma mängd medel ska utgå till RUN, och att sjukvården inte behöver mer medel.

Jag kan uppriktigt sagt inte förstå hur övriga partier tänker avseende detta. Det är min förhoppning att de omprövar sina prioriteringar under regionfullmäktige.