Petter Nilsson(SD)

Jämställdhetsintegrering leder till mindre medel till vård

Av , , 2 kommentarer 18

Precis som jag tidigare lyft avseende gender budgeting i Region Västerbotten, så medför även jämställdhetsintegrering av beslut mer kostnader för administration.
Detta ställer sig sjuklövern bakom samtidigt som tjänstemän beslutar att regionen ska ingå i SKR:s modellregionsprojekt.

Det är alltså inget principiellt beslut som fattats i fullmäktige.

Samtidigt stödjer övriga partier ökade kostnader inom administration.

Om man roar sig med att underhålla tanken om att vi lever i ett patriarkat, bör man ändå ställa sig frågan huruvida mer kostnader för administration leder till bättre jämställdhet?

Vårdprioriteringarna är tydliga. Oavsett vad man har för kön, etnicitet, funktionalitet man har – ska man få vård efter behov. Lag och föreskrifter från Socialstyrelsen preciserar vårdprioriteringarna.

Jämställdhetsintegreringen blir med detta endast ett mål för sitt egna måls skull, som kommer medföra att mer resurser läggs på administration, och mindre på vård och vårdpersonal där många kvinnor idag arbetar.

Vårdpersonal gick redan innan corona på knäna. Ur jämställdhetsperspektiv vore det mer rimligt att lägga medel på vård och vårdpersonal hellre än administration för syns skull.

SR och Rasismen

Av , , 2 kommentarer 20

Sveriges Radio tilldelades Nyckeltalsinstitutets pris ”Sveriges mest jämställda arbetsplats”, 2019.
Priset tilldelades utifrån hur många män och kvinnor som arbetade på SR vid den tiden.

Nu har emellertid anställda på Sveriges Radio rasat över att arbetsplatsen är långt från jämställd. Man menar att SR premierar vita vid anställningar.

Nu får vi förvisso hoppas att så inte är fallet, utan att SR rimligen väljer att anställa utifrån kompetens och lämplighet.

Det jag tänker mig spontant är sett till mängden människor, och givet att alla människor har samma möjligheter att skaffa sig kompetens, så bör det vara mer sannolikt att man hittar mer lämpliga personer med den vanligaste etniciteten.

Man skulle kunna hoppas att det är utifrån det perspektivet man resonerar, och inte utifrån kvoteringsperspektiv när man läser artikeln. Men lyssnar man på intervjun, så hör man att fokus tycks vara att för få i högre befattning är av en viss hudfärg. Som jag förstår det menar man alltså att hudfärgen styr ens uppfattningar.

Nu har förvisso public service försökt peta i detta och fått på fingrarna förut när man plumpt försökt diskriminera, vilket jag vill tro uppmärksammas och också leder till ett minskat förtroende för public service – som också finansieras genom skattesedeln.

De systemhotande 40-klanerna. När murarna rämnar i åsiktskorridoren

Av , , 3 kommentarer 28

Noterar en intressant krönika i Dagens Samhälle, där Paula Neuding problematiserar tematiskt kring rubriken ”När murarna rämnar i åsiktskorridoren”.

Sverigedemokraterna har varnat för en rad av de företeelser vi idag ser ske i Sverige. Vi har kommit med förslag för att hejda detta långt tidigare. Fokus har emellertid istället för att diskutera vår faktiska politik – istället vart på politik och åsikter diverse opinionsbildare avsett klistra på partiet.

Det här fortsätter förstås än idag.
Även om åsiktskorridoren successivt rämnar, och fler partier börjar ta våra idéer (partier – ofta utan några ideologiska skäl för att annektera dem), så finner jag ofta att våra företrädare får intervjuer om hur enskilda medlemmar agerar, eller intervjuas under mediala narrativ där man för en på förhand bestämt linje för att inte ge vårt parti mer stöd.

Det hela är förstås väldigt bakvänt. Principiellt visar det emellertid på vikten av att låta dialog föras särskilt högt till tak, nyttja åsiktsfriheten, och problematisera pragmatiskt.

Barnmorskornas situation – förvaltningen och politiken

Av , , 2 kommentarer 14

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör gör ett förvisso tappert försök att försvara tjänstemännens prioriteringar utifrån sjuklöverns budget.

Ytterst handlar mycket av politiken om hur mycket medel man kan avvara för verksamhet, och övriga partier har större besparingar inom sjukvården. Tyvärr gick den budgeten igenom. Därefter fattas beslut som tjänstemännen måste anpassa sin verksamhet inom. Inför budgethanteringen i år varnade till och med arbetstagarorganisationerna. Tyvärr gick emellertid även den majoritetsbudgeten igenom.

Detta medför också att tjänstemännen återigen har att förhålla sig till de ekonomiska ramar som majoriteten satt. Det sagt så finns det fortfarande möjlighet att prioritera om och möjliggöra reella satsningar på vård och omsorg, men det kräver också en politisk vilja. Det är tyvärr många som arbetar inom vården som har en synnerligen svår situation idag.

Positivt att se M och KD följa SD om Ibn Rushd i Skellefteå

Av , , 5 kommentarer 23

Noterar att M och KD i Skellefteå följer SD:s inriktning avseende Ibn Rushd, där SD Skellefteås gruppledare Markku Abrahamsson lyft detta för en ansenlig tid sedan. De har i vart fall skrivit en debattartikel i Norran i ämnet, där de tydliggör att de också avser att strypa medel till trossamfundet.

Det är en positiv utveckling. Jag hoppas att KD och M även i Regionen väljer att agera förnuftigt avseende folkbildningsbidraget regionen idag betalar ut till föreningen – och väljer att stötta Sverigedemokraternas förslag att sluta betala ut skattemedel till islamism.

Att neka bidrag till islamism är inte fråga om människosyn!

Av , , 1 kommentar 21

Under regionfullmäktige i tisdags, 22 september, hanterades bland annat Sverigedemokraternas interpellation kring folkhälsobidragen.

När vi går in i närvårdsreformen innebär det att vi behöver ett stärkt fokus på preventiv vård. Brukarorganisationer såsom Diabetesföreningen, Hjärt- och Lung, m fl kan nå särskilda patientgrupper på ett sätt Regionen inte kan.

Övriga partier har valt att stoppa folkhälsobidragen.

Vi vart tydliga med att när Socialdemokraterna väljer att först stoppa folkhälsobidragen är det inte ansvarsfullt att ge medel endast till de föreningar som skickar in ansökan om att få verksamhetsbidrag.

Man behandlar helt enkelt inte brukarorganisationer rättvist.

Vi har istället sagt att alla föreningar rimligtvis måste få söka, men att ett tak måste sättas för att inte kostnaderna ska springa iväg.
För att på sikt rättvist kunna hantera bidragen och ge brukarorganisationer med fler förutsättningar att både på kort och lång sikt bedriva bra folkhälsoarbete så måste bidragen ges ut kontinuerligt och rättvist.

Det är emellertid också en fråga om sund ekonomisk hushållning. Att ge verksamhetsbidrag till en organisation innebär att vi någonstans också måste ge verksamhetsbidrag till andra som söker, eftersom Regionen måste behandla våra regioninvånare rättvist.

Därför anser vi att det är oansvarigt agerat av övriga partier.

Det sagt så satte Norran följande rubrik för debatten: ”Bidragen ska inte vara beroende av SD:s människosyn”, vilket jag bara kan anta beror på moderaternas sidospår, där man menade att eftersom de satte krav på ideella föreningar att inkomma med en demokratiredovisning för de bidrag de får, så hade de agerat ansvarsfullt avseende folkbildningsbidraget(Vilket, utanför interpellationens ämne, är ett annat bidrag regionen handhar).

Förutsätter att vårt svar rörande Moderaternas sidospår föranledde att Norran använde sig av Peters citat.
Vi var tydliga med att skattemedel inte skall gå till islamism.

Dubbla måttstockar

Av , , Bli först att kommentera 21

Har tidigare skrivit kring den dubbla måttstocken kring partitillhörighet vid brott.
Därefter har Jimmie Åkesson under allsköns intervjuer med media och vid debatter fått frågor kring vad enskilda medlemmar och partiaktiva skrivit i media.

Precis som jag skrivit i mitt ursprungliga inlägg så finns det en rad människor som begår brott – däribland partiaktiva som begått mord – det finns även politiker som kopplats till klaner vilka suttit i riksdagen för andra partier än SD.

Jimmie är emellertid den partiledaren som får intervjuer om vad partimedlemmarna sysslar med.

Naturligtvis är det bekymmersamt för ett parti som dels inte får möjlighet att presentera politik som partiet driver, men det blir också en förlust i att associeras kring negativt värdeladdade ord.

Nu är jag övertygad om att detta leder till en urholkning av medborgarnas förtroende för media. Många känner Sverigedemokrater idag, vi är relativt stora nu, och det medför att människor i gemen också har svårare att köpa medias dubbla måttstockar.

Har också läst att programledaren Nike Nylander fått hot efter att hon under tisdagens intervju med Jimmie. En intervju som hon ägnade främst åt att ställa frågor kring partimedlemmars vandel. Jämförelsevis fick andra partiledare frågor om deras politiska ställningstaganden.

Är förstås skit att man hotar människor, och där har Jimmie också rytit ifrån tydligt, även om strandhäll(S) i sin tweet utelämnat Jimmie Åkessons andra del av hans inlägg.

Det är förstås ytterst beklagligt att man som journalist tillämpar dubbla måttstockar. Och visst är det anmärkningsvärt att det görs inom ramen för vad medborgarna betalar genom skattesedeln.