Etikett: budget 2014

Kommunal vinterväghållning blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 14

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige en utökning av samhällsbyggnadsförvaltningens budgetram för 2014 med 400 tkr. Utökningen är direkt riktad till vinterväghållningen av enskilda vägar.

Därmed undanröjs en indragning av det kommunala bidraget till vinterväghållningen från och med hösten 2014.

Kommunstyrelsen hade att ta ställning till ett sparförslag om indragen vinterväghållning som skulle drabba flera vägföreningar och flera mil väg och därmed många innevånare på landsbygden.

Sparförslaget skulle få till följd att vägföreningarna själva får sköta eller upphandla vinterväghållningen. Ett stort ansvar skulle läggas på boende efter dessa vägar.

Det handlar ju om att tillhandahålla farbara vägar för arbetspendlare, samhällsservice som skolskjutsar/hemtjänst/sjukvård och om olyckan är framme, ambulans och räddningstjänst. Näringslivet, i huvudsak jord och skog, har också stora behov av framkomliga vägar likaså det rörliga friluftslivet.

Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kan de enskilda vägföreningarna andas ut, Med hjälp av kommunen kan vägföreningarna, på ett säkrare sätt, tillhandahålla framkomliga vägar även under vinterhalvåret vilket jag tror är av stor betydelse för en positiv landsbygdsutveckling och att vara en attraktiv kommun.

 

Nödvändiga budgetjusteringar för verksamheterna

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunstyrelsen kommer kommande måndag att diskutera en justering av fullmäktiges budgetramar för verksamheterna. Vi visste redan då ramarna beslutades att det var snävt tilltagna för alla verksamheter. Men då kända ekonomiska förutsättningar för 2014 tillät inte mer.

Nämnder och styrelser har arbetat med att anpassa verksamheten utifrån dessa ramar. Allt eftersom arbetet har pågått har konsekvenserna blivit tydliga. I alla verksamhetsområden handlar det både om avveckling och nerdragning av verksamheter. Förslagen berör, på ett eller annat sätt, alla medborgare men i huvudsak barn och ungdomar. Centerpartiet konstaterar att dessa nerdragningar kommer att leda till kvalitetsförsämringar och andra konsekvenser som är oacceptabla.

Utifrån det ekonomiska läget och fullmäktiges ekonomiska mål borde vi inte justera verksamheternas ramar. Centerpartiet anser ändå att vi måste anstränga oss till det yttersta för att försöka eliminera de konsekvenser som kommer att uppstå om inget görs. Vi vågar det eftersom externa pengar har tillförts sen i juni och att vi ser ett ljus i tunneln vad gäller ekonomin när vi tittar på prognoserna för 2015 och framåt.

Om kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna betyder det att barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen får utökade budgetramar för 2014. Nämnd och styrelse beslutar själva hur ramutökningen ska användas och besparingar måste ändå göras men jag hoppas och tror att nämnd och styrelse hanterar ramutökningarna klokt och ansvarsfullt när detaljbudgeterna slutgiltigt spikas.

Vi hoppas med detta slippa stora kvalitetsförsämringar inom för- och grundskolan och att betydelsefulla verksamheter som exempelvis bibliotek, musikskolan och den öppna förskolan inte är hotad. Vi får också möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar som befinner sig i en positiv utveckling och att mindre justeringar drabbar föreningsstödet.

Positivt också att kommunen kan fortsätta ta ansvar för vinterväghållningen på det enskilda vägnätet.Viktigt för framförallt boende efter dessa vägar men också för näringslivet t.ex. inom jord och skog och det rörliga friluftslivet som använder sig av dessa vägar.

Allt detta om fullmäktige den 25 november beslutar om dessa ramjusteringar men vad jag förstår finns det en politisk majoritet för det. Centerpartiet kommer i varje fall att stödja ett beslut med den här inriktningen.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier