Etikett: fördelning bygdeavgiftsmedel i Vännäs

Möteslokaler på landsbygden fyller en viktig funktion

Av , , Bli först att kommentera 5

I Vännäs kommuns version om en attraktiv kommun har partierna varit överens om att mötesplatser har stor betydelse för en attraktiv och levande kommun. Mötesplatser där förutsättningar ges för sammankomster som möten, kulturarrangemang, fester mm. Om föreningar som äger och underhåller möteslokaler ute i byarna inte i tillräcklig omfattning får ta del av kommunens bidrag så kan det i förlängningen innebära att det blir svårt att hålla öppet för olika aktiviteter vilket inte gagnar landsbygdens attraktivitet.

På veckans kommunstyrelse gällde tre av ärendena bidrag till föreningslivet. De bidrag som var uppe för beslut gällde  bygdesvgiftsmedel, utvecklings- och driftsbidrag. Bidrag som har stor betydelse för att kunna äga och driva föreningsägda möteslokaler.

Hjoggsöbygdens intresseförening Drakarna hade sökt 63 000 kr som bidrag till elsanering och renovering av källare i bygdegården. Socialdemokraterna föreslog att bevilja 40 000 kr för de förberedelsearbeten som krävs för att kommunen ska få hyra lokaler för noden som bredbandsprojektet i området har behov av. I diskussionerna på kommunstyrelsen kom inte S med några argument där man tydliggjorde möteslokalernas betydelse för attraktiviteten och majöigheten till sammankomster utanför tätorterna. Enda skälet var tydligen lokalens betydelse för bredbandsprojektet.

Centerpartiets föreslog att kommunstyrelsen skull besluta om ge föreningen hela det sökta bidraget om 63 000 kr för det åtgärder som föreningen presenterat i sin ansökan. Vårt förslag avslogs av majoriteten. Därmed tappade föreningen viktiga 23 tkr i bidrag.

Oenighet rådde också när det gällde driftsbidraget till Hjoggsöbygdens intresseförening Drakarna.

Centerpartiets förslag om att bevilja 16 000 kr avslogs av majoriteten som beslutade om att endast bevilja 12 000 kr. En minskning jämfört med i fjol med 8 000 kr vilket är kännbart för föreningen som lever med knappa resurser trots en mängd av ideélla arbetsinsatser. Föreningen drabbades därmed av den största sänkningen jämfört med övriga föreningar som fick sänkta driftsbidrag.

Möteslokaler fyller en viktig funktion på landsbygden oavsett var de ligger.

Olika syn i Vännäs på fördelningen av föreningsbidrag

Av , , 2 kommentarer 14

På senaste kommunstyrelsen behandlades ärenden om fördelning av bygdeavgiftsmedel samt drifts- och utvecklingsbidrag. Jag kan konstatera att när det gäller synen på hur bidragen skulle fördelas så fanns det olika uppfattningar mellan majoritetspartierna (S-V-Mp) och borgerliga gruppen (C-M-Kd).

Borgerliga gruppens politiska värderingar, vilka också låg till grund för vårt förslag, föll inte majoriteten i smaken. Majoriteten gjorde inga politiska värderingar i frågan och ville heller inte diskutera dessa utan lutade sig mot tjänstemannaförslaget.

Den inställningen beklagar jag. Någon egen uppfattning måste man väl ändå ha om hur bidragen slår och hur det ska fördelas. Jag tror nog att väljarna och föreningarna förväntar sig att politikerna har det. Det tycker jag är en självklarhet om man företräder medborgarna.

När det gäller föreningslivets egna lokaler så är det viktigt att man tar till sig kommunens miljömål vad gäller energi och utsläpp.  Det har flera gjort i sina ansökningar. Det kan handla om att ersätta el med luftvärmepumpar, tilläggsisolera byggnader samt förbättra avloppsanläggningar. Med beslut som inte tar hänsyn till kommunens egna satta energi- och miljömål minskar förtroendet för vad kommunen vill åstadkomma.

Majoritetens beslut skickar dåliga signaler när man t.ex. nekar stöd till föreningar som samarbetar med kommunala verksamheter och där man använder naturen som lokal och inte konkurrerar med övriga föreningar om tider i kommunens hallar med nolltaxa. Bygdegårds- och byaföreningar som öppnar sina lokaler för allmänheten och därmed förverkligar kommunens uttalade ambition om vikten av mötesplatser i HELA kommunen bortprioriteras. Det gäller också för religiösa föreningar som behöver anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheter som är otroligt viktiga och där de ideella krafterna inte nog kan värderas.

Samarbetet mellan kommunen, föreningar, studieförbund och ideella krafter har stor betydelse för att kunna förverkliga det kommunen inte mäktar med. Ett samarbete som har stor betydelse för medborgarnas trivsel, kommunens attraktivitet och marknadsföring. Om majoriteten delar den uppfattningen anser jag att värdet, på ett tydligare sätt, bör synas när föreningsbidragen fördelas.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier