Etikett: Socialdemokraterna Vännäs

IVPA vid akut sjukdom kan vara livsavgörande

Av , , Bli först att kommentera 13

Centerpartiets motion om att Vännäs kommun ska införa IVPA (i väntan på ambulans) behandlades på senaste kommunstyrelsen. Motionen fick inte stöd av majoriteten S, V och Mp som beslutade att motionen enbart ska anses besvarad.

Centerpartiet har motionerat om IVPA för att öka tryggheten och minska lidandet för våra medborgare om ambulansen dröjer vid Prio 1 larm  Här kan det handla om liv eller död. Med IVPA kan räddningstjänsten i Vännäs bidra med en snabb första insats som kan vara livsavgörande.

Landstinget har nu rekommenderat länets kommuner att införa IVPA och nu tvistas om vem som ska betala vad av kostnaden.

Centerpartiet förslag har ingen koppling till Landstingets rekommendation utan vår motion lämnades in i februari 2015. Vår uppfattning är att Vännäs kommen ska besluta om ett införande av IVPA då IVPA är en trygghetsfråga för boende både i tätort och på landsbygd.

Även om vi har en ambulans stationerad i Vännäs så kan väntetiderna bli långa när den är på akuta uppdrag i annan kommun.

 

 

 

Kravet på enskilda avlopp måste kopplas till miljönyttan

Av , , 2 kommentarer 24

Centerpartiet motion om att pausa kraven på åtgärder av enskilda avlopp i avvaktan på att miljönyttan utreds behandlades på veckans kommunstyrelse. Motionen röstades ned av majoriteten S, V och Mp

I kommunerna ökar nu kraven på att man, för att minska utsläppen, ska se över de enskilda avloppen. Detta gäller även Vännäs kommun. I vår del av landet, precis som i övriga delar av landet, råder ett grundläggande reningskrav av fosfor på minst 40%. Ser man på den totala mängd fosfor som når Östersjön så står svenska enskilda avlopp för mindre än en procent.

Det finns inga generella regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, utan kommunernas miljönämnder tolkar själva miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala recipienterna är, eller hur mark- och grundvatten-förhållandena ser ut.

Centerpartiet anser att det är viktigt att arbeta med utsläpp som har en stor miljöpåverkan. Kraven på fastighetsägarna bör dock vara rimliga och miljönyttan fastställd innan åtgärder krävs. I avvaktan på att miljönyttan klarläggs anser vi att kommunen ska ha en restriktiv hållning vad gäller kravet på åtgärder.

Kostnaderna, 75-100 tkr, för en godkänd anläggning måste också stå i proportion till hur mycket huset är värt. Ett fritidshus som bara används några veckor per år ska inte heller ha samma krav som ett åretruntboende vilket är fallet idag.

 

 

Möteslokaler på landsbygden fyller en viktig funktion

Av , , Bli först att kommentera 5

I Vännäs kommuns version om en attraktiv kommun har partierna varit överens om att mötesplatser har stor betydelse för en attraktiv och levande kommun. Mötesplatser där förutsättningar ges för sammankomster som möten, kulturarrangemang, fester mm. Om föreningar som äger och underhåller möteslokaler ute i byarna inte i tillräcklig omfattning får ta del av kommunens bidrag så kan det i förlängningen innebära att det blir svårt att hålla öppet för olika aktiviteter vilket inte gagnar landsbygdens attraktivitet.

På veckans kommunstyrelse gällde tre av ärendena bidrag till föreningslivet. De bidrag som var uppe för beslut gällde  bygdesvgiftsmedel, utvecklings- och driftsbidrag. Bidrag som har stor betydelse för att kunna äga och driva föreningsägda möteslokaler.

Hjoggsöbygdens intresseförening Drakarna hade sökt 63 000 kr som bidrag till elsanering och renovering av källare i bygdegården. Socialdemokraterna föreslog att bevilja 40 000 kr för de förberedelsearbeten som krävs för att kommunen ska få hyra lokaler för noden som bredbandsprojektet i området har behov av. I diskussionerna på kommunstyrelsen kom inte S med några argument där man tydliggjorde möteslokalernas betydelse för attraktiviteten och majöigheten till sammankomster utanför tätorterna. Enda skälet var tydligen lokalens betydelse för bredbandsprojektet.

Centerpartiets föreslog att kommunstyrelsen skull besluta om ge föreningen hela det sökta bidraget om 63 000 kr för det åtgärder som föreningen presenterat i sin ansökan. Vårt förslag avslogs av majoriteten. Därmed tappade föreningen viktiga 23 tkr i bidrag.

Oenighet rådde också när det gällde driftsbidraget till Hjoggsöbygdens intresseförening Drakarna.

Centerpartiets förslag om att bevilja 16 000 kr avslogs av majoriteten som beslutade om att endast bevilja 12 000 kr. En minskning jämfört med i fjol med 8 000 kr vilket är kännbart för föreningen som lever med knappa resurser trots en mängd av ideélla arbetsinsatser. Föreningen drabbades därmed av den största sänkningen jämfört med övriga föreningar som fick sänkta driftsbidrag.

Möteslokaler fyller en viktig funktion på landsbygden oavsett var de ligger.

Centerpartiet ser möjligheterna, motion 3

Av , , 2 kommentarer 8

Här kommer den tredje och sista motionen som kommunstyrelsens behandlade vid senaste mötet.

Motion 3: Införandet av Grön rehabilitering

Centerpartiet vill med sin motion att kommunen utreder möjligheterna för långtidssjukskrivna medarbetare att få tillgång till Grön rehabilitering och att utreda samverkansformer med aktörer som Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, Landstinget, Samordningsförbundet mfl.

Andelen långtidssjukskrivna ökar. Bland dessa återfinns många personer med utmattningssyndrom, särskilt bland kvinnor inom offentligt sektor. En diagnos som också är en av orsakerna till långtidssjukskrivna i Vännäs. I den hälsoenkät som Landstinget genomför vart fjärde år ”Hälsa på lika villkor” så sticker Vännäs ut i jämförelse med andra kommuner när det gäller den diagnosen.

Grön rehabilitering bedrivs i naturen och använder dess läkande kraft. Grön rehabilitering innefattar förutom vistelse i natur och trädgårdsmiljö också samtalsterapi, behandlingar, kostrådgivning massage mm. Byte av miljö är en viktig faktor för människor både i stad och på landsbygden.

Kommunledningskontoret har utrett motionen och föreslagit att fullmäktige ska avslå motionen. I huvudsak med motiveringen att det saknas klarhet och tillräckliga bevis vad gäller effekten för Grön rehabilitering i förhållande till andra rehabiliteringsformer.

Centerpartiet tycker att när personer drabbas av diagnosen utmattningssyndrom, som ofta leder till långa sjukskrivningsperioder och ibland svårigheter att återgå till sitt ordinarie arbete, är det viktigt att alla rehabiliteringsformer prövas. När det gäller Grön rehabilitering har ändå forskningen visat att människor lättare återfår livsglädjen och kan återgå till arbetslivet om de har haft möjlighet att genomgå Grön rehabilitering.

Centerpartiet tycker, varför förvägra personer med diagnosen utmattningssyndrom den rehabiliteringsformen? En rehabiliteringsform som också kan vara aktuell vid andra diagnoser.

Vännäs kommun har som vision att vara den ”goda arbetsgivaren”. Då tycker vi att alla rehabiliteringsformer ska vara möjliga att få som kan medföra att medarbetare mår bättre och kan återgå till sitt arbete. Detta är en av förutsättningarna för att kommunen som arbetsgivare kan säga sig leva upp till visionen den ”goda arbetsgivaren”.

 

Centerpartiet ser möjligheterna, motion 2

Av , , Bli först att kommentera 5

Här kommer ytterligare en motion som behandlades på senaste kommunstyrelsen.

Motion 2: Förenklad biståndsbedömning 

Centerpartiet vill att kommunen ska införa en förenkla biståndsbedömning upp till 6 timmar hemtjänst i månaden för personer över 75 år.

Motionen skickades till Vård- och omsorgsförvaltningen som inte vidare har utrett motionen utan enbart hänvisat till liknande ärende i Linköping och en dom i Kammarrätten som fastslagit att förenklad biståndsbedömning utan en utredning och beslut strider mot gällande lagstiftning.

Hemtjänst kan omfatta både personlig omvårdnad och servicetjänster, t.ex. för att förebygga fallskador mm. Efter Vård-och omsorgsnämndens beslut om att avslå motionen har jag kontakt SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att få deras syn på förenklad biståndsbedömning.

SKL konstaterar att personlig omsorg måste föregås av en utredning och ett beslut men när det gäller omsorg i form av servicetjänster så står det kommunen fritt att fatta beslut utan att det strider mot gällande lagstiftning.

Centerpartiet tycker att Vård- och omsorgsnämnden inte har berett motionen i den omfattning som man har rätt att begära och att kommunstyrelsens majoritet (s-mp-v) har tagit ett beslut på ett begränsat  beslutsunderlag. Beslutet inbär att man förhindrar en bättre kvalitet i hemtjänsten och en god tillgänglighet för den som behöver lite hjälp i hemmet. 

Därmed anser jag och vi att motionen borde ha återremitterats till nämnden för vidare beredning. Vårt förslag om återremiss avslogs av majoriteten (s-mp-v) som ansåg att beslut om att föreslå fullmäktige avslå motionen skulle tas på mötet vilket också blev kommunstyrelsens beslut.

Uteblivna sommarjobb i Vännäs

Av , , 9 kommentarer 20

På veckans kommunfullmäktige ställdes en interpellation av Centerpartiet till kommunalrådet Johan Söderling om sommarjobb kan erbjudas ungdomar i högstadiets årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1.

Vi menar att de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan beslutets togs utifrån ett trängt ekonomiskt läge. Kommunen får nu en återbetalning av AFA-medel med 5,2 Mkr och en ny skatteprognos som visar på en ökad skatteintäkt för 2015 med 3 Mkr. Centerpartiet menar att därmed finns det ett utrymme för att erbjuda sommarjobb för våra ungdomar.

Centerpartiet ogillar att inte kommunen ger dessa ungdomar en möjlighet att under en 14-dagarsperiod få möjlighet att jobba och genom en egen arbetsinsats kvittera ut en lön för utfört arbetet. Sommarjobben innebär också att dagarna fylls av en struktur som de behöver för att känna sig hemma

Vi menar att om tiden är för kort att skapa dessa sommarjobb inom kommunens olika verksamhetsområden så borde alternativet prövas om de gröna näringarna, handeln eller det övriga näringslivet kan hjälpa till att med arbetsuppgifter och arbetsledning mot att kommunen står för timersättningen. Det gäller att i detta läge ”tänka utanför boxen” i en fråga som är så viktig för ungdomarna.

I Johans Söderlings svar på interpellation ser han inga möjligheter till att skapa sommarjobb under 2015 utan hänvisar till samtalen med företrädare för kommunledningskontoret som citat ”menar att förutom det ekonomiska ansträngda läget så tillåter inte personalläget att det finns utrymme för att planera för ”sommarjobb” redan i år. Utifrån detta kan vi bara konstatera att återinförande av ”sommarjobb” inte kan genomföras i år” slut citat.

Det tolkar vi som att alternativet med att ställa frågan till näringslivet om hjälp för att med kort varsel skapa möjligheter till ”sommarjobb” inte ses som ett alternativ för Johan Söderling vilket vi beklagar.

Kränkande behandling av företagare

Av , , 6 kommentarer 20

Jag blir beklämd och upprörd när jag läser om hur en företagare upplever sig bli behandlad och kränkt i den politiska debatten och hon torde nog inte vara den enda företagaren som känner på det sättet.

Uttalanden av politiker som företräder socialdemokraterna och som säger sig vilja satsa på näringslivet och växande företag. Vänsterpartisterna uttrycker sig ännu grövre när det gäller synen på det privata näringslivet och har väl aldrig föreslagit något som skulle främja förutsättningarna att driva företag.

Politiker som antyder att det är fult att vara företagare och som menar att företagare lever på att någon annan jobbar i deras företag. Jag tror att medborgare över lag och en majoritet av anställda inom det privata näringslivet inte delar den uppfattningen.

Kränkande uttalanden som misstänkliggör företagarens syften med sitt företagande. Få ställer frågan till näringslivets organisationer eller till företagaren om vad som händer med de som som jobbar här eller vad som händer med verksamheten om man genom skatter eller höjda avgifter försämrar förutsättningarna.

En berättigad fråga som var och en borde ställa till dessa företrädare är vad som skulle hända om vi inte har våra företag och vad som händer om näringslivet motarbetas. Vilka blir kvar och vilka ska skapa förutsättningarna för den välfärd som vi alla eftersträvar om inte företagen och dess medarbetare får verka i ett gott näringslivsklimat.

 

 

 

 

 

”Vårda det vi redan har” i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 16

Vännäs kommun borde införa en portalparagraf, ”Vårda det vi redan har” som en vägledande uppmaning för politiken i sina kommande prioriteringar och beslut. Det är en långsiktigt hållbar politik.

Det som händer i vår kommun är att  underhållet av vårt fastighetsbestånd, våra vägar, gator och gång/cykelvägar har eftersatts. Vi har idag stora problem i våra verksamhetslokaler där människor mår dåligt och på vissa ställen livsfarliga gång- och cykelvägar. Allt beroende av ett mångårigt bristande underhåll.

”Det upplevelsenära och välkomnande Vännäs” handlar också om attraktivitet. Att vara attraktiv är bl.a. att kunna uppvisa underhållna fastigheter med lokaler som erbjuder en god arbetsmiljö, inbjudande och säkra vägar, gator, gång- och cykelvägar samt en vård, skola och omsorg med hög kvalitet.

Då vi nu ska börja diskutera investeringsbudgeten är det dags att vi  för det närmaste åren, 2015-2018, prioriterar och ”Vårdar det vi redan har”. Detta innebär att vi sätter investeringar av befintliga kapitaltillgångar före nyinvesteringar i t.ex. verksamhetslokaler. Nyinvesteringar som genererar höga kapitalkostnader där dessa riskerar att bli en ”gökunge” i kommunens resultaträkning.

Tidigare har en fullmäktige fattat beslut för 2013-15 på nybyggnationer som Vegaskolan, folk- och skolbiblioteket och ny förskola. Investeringar på i storleksordningen 135 mkr och som genererar kapitalkostnader på ca 7 mkr/år.

Konsekvensen av alla nybyggnationer blir att vi får kapitalkostnader som ”tickar” under femtio år oavsett konjunktur och ekonomiskt utrymme. Om inte det ekonomiska utrymmet årligen ökar i minst samma takt måste en omfördelning av pengar ske från vård, skola, omsorg till banker och kreditgivare.

En utveckling som inte gör Vännäs attraktivare eller ger utrymme för kvalitetshöjningar inom vård, skola och omsorg om inte skattehöjningar ska rädda dessa verksamheter från besparingar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÖNRÖD SAMSYN I VÄNNÄS BRA FÖR TILLVÄXTEN OCH MILJÖN

Av , , Bli först att kommentera 28

Vid måndagens kommunstyrelse föreslog Centerpartiet en utökad ram för Barn- och utbildningsnämden med 2,0 mkr. Förslaget antogs av S och V. Till detta kom S och V med förslaget om att omfördela och avsätta 1,0 mkr till kollektivtrafiklösningar inom kommunen.  Ett bra förslag som väl passar in i våra vallöften på miljöområdet och vår vision om GRÖNA GRANNA VÄNNÄS. Nu kan vi börja arbetet med att öka förutsättningarna för kollektivt resande inom kommunen som t.ex. matartrafik till av- och påstigningsplatser för både bussar och kommande pendeltrafik med tåg.
Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott innebär att Barn- o utbildningsnämnden budgetram för 2011 och 2012 var i princip oförändrad jämfört med 2010, 197 mkr. Vi har analyserat förslaget och kommit fram till att de negativa konsekvenserna i förskola och skola blir för stora vad gäller kvalitén om förslaget blir verklighet. En oförändrad budgetram kommer enl. Centerpartiets uppfattning att leda till försämringar. Bara kostnadsökningen för interkommunala ersättningar på grund av löneökningar kräver besparingar på ca 1,0 mkr. Till detta kommer ökade behov av fler förskoleplatser samt ett behov av ökat stöd till barn med särskilda behov.
Budgetkonsekvenserna kan komma att innebära att lärare sägs upp, fler barn i förskolegrupperna, mindre stöd till barn med särskilda behov, nedläggningar av byaskolor mm. Vårt förslag om ramutökning med 2,0 mkr har kommit till för att motverka dessa konsekvenser.
Alla partier predikar i valrörelsen om behovet att få tillväxt i kommunen och presenterar på olika sätt sina ambitioner för att nå det målet. Förslag redovisas för att göra kommunen attraktivare. Allt för att få fler människor och fler företag att välja Vännäs. Vi har den bestämda uppfattningen att en bra kvalité inom förskola, skola och äldreomsorg är viktiga förutsättningar, gärna i kombination med en ökad valfrihet, för att nå tillväxtmålet. Kommunen blir inte attraktivare med en trolig medial beskrivning om hur vi försämrar kvalitén inom förskola och skolan.
Utifrån det rådande ekonomiska läget för kommunen krävs att vi politiker både vågar ”gasa och bromsa”. Vi ser vårt förslag som en investering för att nå tillväxt. Priset är att vi inte når Kommunfullmäktiges mål vad gäller önskat överskott.  Långsiktigt är detta, i kombination med andra insatser, en politik för att öka skatteintäkterna. Därmed skapas förutsättningar för en fortsatt god kvalité inom kommunens kärnverksamheter. Det är också en förutsättning för att på sikt nå Kommunfullmäktiges uppsatta ekonomiska mål. 
 

         

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              
 
 

 

 

 

 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier