Petter Nilsson(SD)

En kort rapport kring landsdagarna Del 2/söndag

Rapporterar särskilt kring en av motionerna vi lämnat in avseende bekymret att man i glesbygd har en förbaskat hög skattesats. En skattesats väsentligen högre än exempelvis Malmö.

Samtidigt får man inte ta del av välfärden i samma omfattning som man i tätorter får.

Det finns många parallella verktyg som används idag för att försöka göra skillnad. Problemet är att många av verktygen inte fungerar. Särskilt bekymren med det kommunala utjämningssystemet lyftes under debatten.

Kommer lite kort hänvisa till tre av anföranden kring detta i följande anföranden:

1. Lars Forsgren (SD), Umeå
2. Robert Lund (SD), Boden
3. Petter Nilsson (SD), Region Västerbotten

Var själv huvudmotionär, och anmärker att vi hade medmotionärer även från Stockholms län, Kronoberg och Örebro.
Det innebär att många uppmärksammat bekymren. Många från flera delar av landet.

Motionen vann inte bifall, men partistyrelsen förstår problematiken och verkar för att stärka förutsättningarna i glesbygd.

Därutöver ska nämnas att Pontus Persson (SD) också förtjänstfullt lyfte problematiken kring bistånd.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

14 kommentarer

 1. brorson

  Kristersson har det inte lätt. Först gjorde Amesty en troligen avsiktlig feltolkning av Kristerssons uttallande att ”Israel har rätt till folk…”, vilket visar att Amnesty är en Hamas-styrd antidemokratisk organisation. Amnestybotfr nöjs sig med att kräva amnesti för tillfångatagna Hamas-terrorister. Men detta sker ju nu i utbyte mot civila israeler, som Hamas hållit som gisslan. Märkligt att det går tre terrorister på en israel. Om Amnesty verkligen arbetar för en allmän amnesti borde Amesty kräva mer av Hamas. Det borde ju snarare gå tre oskyldiga civila israeler på en terrorist, Vad kommer de att göra efter frigivningen.

  Man kan förstå Kristerssons iver att släta över feltolkningen, men han borde ha rådgjort med sin fru, som är präst i Svenska kyrkan. Hon om någon borde veta att minst en handfull kyrkor, som tillhört SvK har rivits under de senaste åren. Kristerssons uttalande ”Här river vi inga gudstjänstlokaler” är alltså så nära medveten lögn. man kan komma och han har därmed givit sken av att Åkesson har föreslagit ett undantag från rådande lagstiftning oc praxiis för just moskéer. Det svenska rättsläget bestäms ytterst av Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som är överordnad alla nationella lagar (inkl de svenska grundlagarna) sedan EU-inträdet. Jag citerar två artiklar:

  ARTIKEL 16
  Inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet
  Ingenting i artiklarna 10, 11 och 14 får anses hindra de höga
  fördragsslutande parterna från att införa inskränkningar i
  utlänningars politiska verksamhet.
  ARTIKEL 17
  Förbud mot missbruk av rättigheter
  Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt
  för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller
  utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och
  rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i
  större utsträckning än vad som där medgetts

  Menar Kristesson och Magdalena att utländska hatpredikanter har rätt att använda svenska moskéer för att sprida sina våldsbejakande tolkninga av islam,. uppmana till folkmord på judar och kristna? Ingen av dessa partildare verkar känna till att par utländska hatpredikanter, som utnyttjat moskén i Gäve, har utvisats och faktiskt har lämnat landet, trots verkställighetshinder för utvisning till hemlandet Många svenska muslimer, inte minstden svenskfödde imamen Abd Haq Kielan, vars moské hatpredickanterna försökt infiltrera och ta över, blev lättade när dessa extremisterr lämnade landet.

  Jag hörde själv Åkesson, Och han talade ö.h.t. inte om islam utan om islamism. Det hanlar alltså inte om att hindra muslimer att fira gudstjänst. Men problemet är att S, ned sitt stordrfttäkande ovh underförstådda rasism,´inte erkänner andra riktningar inom islam än Muslimska brödraskapets.Brödrasjapets omtolkning av islam är en våldsam omtolkning av islam under påverkan av europeisk fascism och nazism, S tillåter att dessa -ismer sprids i Sverige under religiös tääckmantel, i strid med Europakonventionen art. 17. Ett gott råd till S: Byt ut el Haj mot en mer traditionstroende muslim, somdragplåster i nästa valrörelse.

  Är inte Ehypten ett muslismskt land? Ja, men där har Muslimska brödraskapet stämplats som en terrororganisatiion har som sådan förbjudits. Hamas är brödraskapets palestinska gren.

  • Lars Gidlöf

   Vad skulle han säga, Israel har rätt till folk…?? Han skulle säga folkmord, men rättade sig själv

 2. brorson

  Efter fadäsen med ”Israel har rätt….” borde Kristersson både tänka efter hur han säger det han vill säga och ta reda på fakta innan han uttalar sig. . Man kan förstås inte begära att han ska veta vad just jag har bidragit med. Men faktum är att Kyrkans Tidning för c:a tio års sedan hade en diskussion om vad som ska göras med alla övertaliga kyrkor och då publicerade en stort uppslagen artikel från mig, där jag föreslog en särskild ordning för rivning av kyrkor för att de inte ska bli krogar, porrklubbar eller tempel för främmande religioner.

  Platsen där en kyrka stått skulle inte bebyggas, utan ruinen skulle bevaras som ett religiöst kulturminnesmärke. Och att detta även skulle kunna ske med moskéer, som tagits ur bruk. Detta av respekt för de troende, som en gång i tiden lät bygga helgedomen. Kristerssons uttalande ”Här rivs inga gudsjänstlokaler” är så korkat, så att man inte kan tro att han är en statsminister, som är gift med en präst. Som präst borde hon väl veta att det finns en särskild ceremoni i Svenska kyrka fär ”avsakralisering” av kyrkor, som ska tas ur bruk och eventuellt rivas. Om motsvarande ceremonier finns inom islam, känner jag inte till.

  Kyrkor har rivits i Sverige sedan tidig medeltid. Då revs landets första kyrkor, som var träkyrkor, som ersattes av de första stenkyrkorna. I statsministerfruns eget stift; Strängnäs stift, upptäcktes vid byggnadsarbeten resterna av en tidigare helt okänd, bortglömd träkyrka, som hade byggts hundra år innan Sverige – enligt vår skrivna historia – kristnades. Nästa stora rivningsvåg kom under 1500-talet, när kyrkor och kloster revs för att ge byggmaterial till de nya svenska statens försvarsanäggningar, vasaborgarnas. Besök gärna Kronobergs fästning, numera en ruin, om du har vägarna förbi Växjö. Byggmaterialet har fraktats långväga ifrån. bl.a. från ett av Sveriges första kloster.

  Vid mitten av 1800-talet startade nästa rivningsväg. P.g.al folkökningen hade de medeltida stenkyrkorna blivit för små och revs och ersattes med de s.k. tegnérladorna. Nu är de för stora för de krypande landsbygdsförsamlingarna och hotas av rivning. Ett argugument för rivning är också att de är illa byggda, det skulle gå fort och församlingsborna var fattiga,. och är allts dyra att underhålla. Dessutom finns på den svenska landsbygden mängder av övergivna frikyrkokapell, Många har konverterats till bostäder, medan andra står övergivna och förfaller. Frikyrkorna fick en kraftig skjuts under 1800-taletm inte bara p.g.a. ”väckelsen” utan också för att de då nya tegnérladorna kändes trista och opersonliga.

  Som Åkesson sa, är det inte helt enkelt att definiera vad som menas med moské. Är varje källarlokal, där muslimer har firat gudstjänst en moské, som ska omfattas av rivningsförbud? Inte tycker jag att en moské ska konfiskeras och rivas, för att den har användts för politisk haatpropaganda under religoös täckmantel, I stället bör hatpredikanten utfisas och byggnaden friköpas av den muslimska församling, som firat gudstjänst där.

  Friköpas? Varifrån kommer pengarna? Vem äger byggnaden nu? Kanske turkiska staten eller någon annan främmande stat – som med ägamder’ttem som grund bestämmer vad som får predikas där? Jag har tidigare, vill minnas att det var på Petters blogg, försökt starta en diskussion om ägandet av svenska moskiéer. De borde ju ägas av de muslimska församlingar, som firar gudstjänst där. Inte av de stater, som församlingsmedlemmarna har flytt från. Eller av svenska staten, med arrenderätt för församlingen?

 3. brorson

  Joakim Nergelius, som är professor i konstitutionell rätt vid Örebro universitet har sagt: Det är ganska anmärkningsvärda uttalanden. Jag har inte läst dem i detalj, men de går väldigt långt. Man kan ju konstatera för det första att det råder religionsfrihet i Sverige, Att säga att man ska förstöra eller konfiskera moskéer, det ryms inte inom svensk rättsordning över huvud taget. Det strider mot religionsfriheten och det strider väl även mot äganderätten.”

  Han borde skämmas. Som professor i det ämnet borde hamn veta bättre. Europakonventionen gäller alltså inte svenska moskéer? Jag är en en av de få, som faktiskt har försökt starta en diskussion om ägandet av svenska moskéer, här på Petters blogg. Enligt min mening ska de ägas av de församlingar, som firar gudstjänst där. Inte av de utländska stater, som församlingsmedlemmarna har flytt från Och ej heller av staterna närstående privata stiftelser.Som därmed blir delägare i moskén, med rätt att bestämma vad som där ska predikas. Men det är religionsfrihet enligt professorn. Har han köpt sina akademiska titlar i Qatar?

  Problemet är att islam förbjuder ränta. De muslimska församlingar, som vill bygga en moské -eller friköpa den moské som redan finns, kan alltså inte låna i en svensk bank. En lösning kan vara att svenska staten äger moskén, som arrenderas av församlingen. –

  • Mique

   Som brukligt enbart jomsjams från en självutnämnd ”analytiker” utan realexamen! Vad kan man förvänta sig av en nasserasse!? Jag köper inte ditt märkliga och efterkonstruerade svar, angående ditt epitet på Liberalernas tidigare partiledare. Under min uppväxt på Södermalm i Stockholm i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet, använde vi pojkar ofta uttrycket ”tjusig böna” på unga snygga/vackra flickor, men vi använde aldrig någon färgbeteckning på flickan ifråga. På den tiden var Södermalm nutidens Botkyrka, vi var många invandrare, många italienare, greker, spanjorer och romer bland andra. Min hustru som är av afroamerikanskt ursprung, kom till Södermalm i slutet av sextiotalet. Min hustru och mina tre döttrar skulle bli jävligt förbannade på den personen som ger de epitetet ”svart böna”! Ta och skärp dig, benämner du Ebba Bush som en ”vit böna”!? Ditt hat och förakt mot kvinnor, ungdomar, barn, muslimer, judar, personer med universitetsutbildning och HBTQ-personer lyser genom dina ”massiva murar av text”! Som sagt, skärp dig!

 4. Marko

  Sosseriet höll idag pk där dom meddelade att SD haft rätt om allt och sosseriet haft fel om allt.
  Dom har även vetat om det men medvetet kollapsat landet för att inte ge SD rätt
  Fint parti…

  • Marko

   Här är fö slutsats i rapport.

   Avslutning
   Segregation och ojämlikhet är självförstärkande fenomen. Utan kraftfulla politiska
   insatser kommer klassamhället förstärkas, polariseringen öka och en materiell grund
   för rasismen att befästas. Allt detta omöjliggör visionen om en jämlik framtid.
   Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell
   nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra
   insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett

   Så vill du inte att du och dina barn ska fråntas era rättigheter och användas som spelpjäser i sosseriets totalitära experiment gör du bäst i att inte rösta på dom

 5. brorson

  Medan andra, inte minst de flesta SD-politiker som diskuterar förekomsten av moskéer i Sverige, fäster störst vikt vid utanverket (minareter, böneutrop, etc), har jag försökt starta en diskussion om ägandet av moskéerna. Jag har inget emot vare sig minareter eller böneutrop, utom möjligen i särskilt känsliga kulturmiljöer. Varför ägandet enligt mig är en mycket viktigare fråga, är att med äganderätt följer bestämmanderätt.

  Men nog är väl detta att sila mygg och svälja kameler: ”Ledande politiker i Västerås uttrycker oro och frustration efter nyheten om att ryska staten delfinansierat den nyligen invigda rysk-ortodoxa kyrkan i staden.”, enligt VLT. Är ryska staten även ägare? I så fall framgår det inte av nyheten. Svaret är dock Troligen inte. Men vilket är svaret på frågan om turkiska staten äger moskéer i Sverige? Samma fråga kan ställas om de respektive stat närstående ideella stiftelserna i Qatar och andra hel- och halvdiktaturer i Mellanöstern.

  Jag ställer återigen frågan om religionsfriheten för muslimer: Är den till för enskilda muslimer, som är bosatta i Sverige, kanske flyktingar, eller för utländska stater som vill ha koll på svenska muslimer?

  Frågan om utlandsägda helgedomar kan vara en säkerhetsrisk är inte ny. Som en kvarleva från den tid, när utländska trossamfund inte fick äga helgedomar i Sverige, äger Katolska kyrkan, som är ett internationellt trossamfund som styrs från Vatikanstaten, fortfarande inga kyrkor i Sverige. De katolska kyrkorna ägs i stället av de katolska kyrkoherdarna, alltså fysiska personer som är bosatta i Sverige och förpliktade att testamentera kyrkorna till sina efterträdare.

  De katolska kyrkorna i Sverige har dock huvudsakligen byggts med utländsk finansiering, men utan äganderätt för finansiärerna.

 6. Marko

  Damberg uttrycker sitt stöd för ny kärnkraft i debatt idag.
  Och sen röstar sosseriet ned förslaget..
  Hyckleri?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.