Petter Nilsson(SD)

Etikett: Region Västerbotten

Prioritera vård och vårdpersonal!

Av , , Bli först att kommentera 16

Om bara ett par månader läggs beslutas ny budget i Region Västerbotten. För att Regionens verksamheter ska kunna nå en skälig kostnadseffektivitet, för att trygga vår roll som attraktiv arbetsgivare – inte minst under pandemi – så måste vården prioriteras!

Övriga partier har vart tydliga med att de avsett prioritera kultur, regional utveckling, administration och överflödig förtroendemannaorganisation. Detta har man gjort genom principiellt likalydande budgetalternativ. Budgetalternativ där allt prioriteras (vilket i realiteten innebär att inget prioriterats).

Jag bedömer det vara populism att inte göra prioriteringar som politiker. Det gör det enkelt för en. Man blir inte kritiserad för de besparingar man gör.
Regionen behöver dock prioritera vård och vårdpersonal. Det kräver att man som politiker kliver lite utanför sin bekvämlighetsbubbla.

Det är min förhoppning att övriga partier också prioriterar vård och vårdpersonal, och inte som vanligt håller tunt – efter de lovat runt.

Regionen tar efter oss! Samtidigt finns där mer att göra.

Av , , 1 kommentar 22

Har tidigare skrivit om att satsningar behöver göras på vårdpersonal, inte minst under pandemi.

När tilläggsbudgeten hanterades var jag också tydlig med att det fanns tre förslag till beslut.
1. Sverigedemokraternas förslag som innebar att medel i ett tidigt skede kunde satsas på vård- och vårdpersonal. Ett alternativ som hade frigjort 20 miljoner kronor till vårdpersonal för att vidare preciseras av arbetsmarknadens parter, samt 20 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Tjänstemännen hade kopierat idén från  blå-grönstyrda Västragötalandsregionen om en projektorganisation. Ett projekt för att med klarhet kunna synliggöra kostnader i samband med covid och uppskjuten vård. Tanken är alltså att göra det lättare att precisera vilka kostnader som härrör från covid-19 samt satsningar för att kunna hantera uppskjuten vård. Detta genom att göra vårdsatsningarna inom projektet. Satsningar som kommer genomföras pö om pö. Detta yrkade Sverigedemokraterna också bifall till.

2. Socialdemokraternas yrkade bifall till tjänstmännens förslag, där man kopierat blå-gröna VGR:s idé om en projektorganisation för att med klarhet kunna synliggöra kostnader i samband med covid och uppskjuten vård. Där man istället satsade de sammanlagda 40 miljoner kronorna vi föreslog åt vårdpersonalen – på kultur, förtroendemannaorganisation och projekt.

3. Alliansens förslag där man ville behålla de medlen som föreslagits läggas på projektorganisationen inne i organisationen för att istället betalas ut efter ett halvår och därefter ges ut till kliniker efter hur man lyckats beta av vårdköer. I realiteten straffa ut kliniker som är strukturellt belastade på grund av covid, och ge ut medel först i ett senare skede. Även alliansen satsade de sammanlagda 40 miljoner kronorna SD föreslog åt vårdpersonalen på kultur, förtroendemannaorganisation och projekt.

Den socialdemokratiska majoritetens förslag till beslut vann bifall.

RSAU föreslår nu 18 miljoner kronor till personal, samt 18 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Vilket förvisso behövts tidigare, men är bra man faktiskt väljer att satsa totalt 36 miljoner kronor.

Det är som sagt positivt med halvmesyren, och visst är det synnerligen identiskt med vad Sverigedemokraterna föreslog i början av året, så man får väl lov att tacka för lyhördheten. Samtidigt finns det ett bekymmer. Budgetutrymmet man nu tar av hade gått till vård och vårdpersonal i Sverigedemokraternas budget ändå. I realiteten är det ändå 40 miljoner kronor mindre till vård- och vårdpersonalen oavsett.

Liberalernas närmande till SD

Av , , 5 kommentarer 17

Känner att jag bör kommentera liberalernas partiråd under gårdagen. Strikt objektivt så fanns det ju inget bra utfall för liberalerna. Antingen skulle man ytterligare fjärma sig från högerorienterade väljare genom att rösta mot partistyrelsens förslag till beslut. Eller att skjuta utrymmet längre från de mer vänsterorienterade väljarna.

Efter en sedvanlig signaleringstävling i snällhet
, vann förslaget som medför att Liberalerna avskiljer sig tydligare från de mer vänsterorienterade väljarna. Något säkerligen de mer vänsterorienterade partierna är tacksamma över.

Liberalernas representant som också sitter i regionen har också uttalat sig avseende samarbete med SD på riksplan. Frågan är ju vidare hur partiet avser att arbeta i regionen. En standardåtgärd liberalerna gör i regionen är att lova satsningar på vård och vårdpersonal – något som endast finns i SD:s budget, där vi faktiskt gör omprioriteringar. Här tycker jag nog att Liberalerna bör fundera om politiken är viktig, i sådana fall bör partiet rimligen antingen arbeta för Sverigedemokraternas omprioriteringar inom regionen, vilket innebär mindre medel till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorgaisation, kanske så kan Liberalerna till och med ansluta sig till Sverigedemokraternas budget.

Ifall Liberalerna inte vill lägga politiken i fokus, så finns ju möjligheten för partiet att fortsätta stå för en politik där vård och vårdpersonal får mindre medel, och mer medel går till just kultur, administration, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Samt naturligtvis fortsatt försöka vidhålla att SD skulle vara dummingar av obskyra skäl, och vara en del av dem som också fortsättningsvis tillskriver SD politiska uppfattningar vi inte har.

Oavsett blir det spännande att se hur utfallet från partirådet kommer prägla liberalernas ställningstaganden framöver.

Så här löser vi problemen i regionen!

Av , , 3 kommentarer 21

Budget 2021
Inför budget som antogs förra året – och som satte verksamheternas ramar för 2021, där alliansen och majoriteten väsentligen lämnade in samma budget så skrev fackförbunden en anteckning i CSG. Man problematiserade besparingen om 45 mnkr i sjukvården.

Tilläggsbudget 2021
Därefter togs en tilläggsbudget i början av året i år.
Majoriteten företrädde tjänstemännens förslag utan några egna tillägg.
Alliansen föreslog en besparing på vård om 60miljoner kronor, samt att prioritera kliniker som inte är strukturellt belastade och därmed snabbare kan beta av vårdköer – genom införandet av en regional kömiljard.

Det här behöver göras
Mer medel till sjukvård, mer medel till vårdpersonal!

Sverigedemokraterna föreslog under tilläggsbudgeten 40 mnkr till strukturellt belastade kliniker, samt till arbetsmarknadens parter att vidare precisera (exempelvis för att föra en rimlig personalpolitik!).

SVT:s löp om orättvis lönesättning igår
Jag blev själv inte kontaktad av SVT under gårdagen. Trots att SD som enda parti föreslår verkliga omprioriteringar. Liberalerna fick märkligt nog medialt utrymme.
Det gör mig uppriktigt sagt förvånad. De sitter inte på några lösningar, utan föreslår tillsammans med alliansen ytterligare besparingar på vård. För tydligen är kultur, champagnemiddagar och förtroendemannaorganisationen såpass viktig att vården får stå tillbaka.

Det blir ytterst märkligt att höra det blocket som rentav prioriterar vården – ännu mindre än majoriteten – kritisera just majoriteten. Men än värre är att SVT inte väljer att höra den riktiga oppositionen som på riktigt satsar på vårdpersonalen!

Rättvis lönesättning måste tillämpas i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 22

Ni har säkerligen tagit del av kritiken som kommit från professionen till Region Västerbotten. Nu senast i VK.

För det första, så är den bästa lösningen att se till att verksamheterna har tillräckligt stora ramar för att klara av att hantera pandemin. Sverigedemokraterna föreslog ytterligare 40 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker och vårdpersonal. Ett förslag som inte vann bifall under årets första regionfullmäktige.

Övriga partier har inga lösningar, och är som vanligt ovilliga att prioritera vård över bland annat kultur, administration och besynnerliga projekt, vilket förstås lett till att verksamheterna behövt prioritera inom befintliga ramar.

För det andra, när man prioriterar inom befintliga ramar måste man säkerställa en rättvis lönesättning. Regionens målsättning måste vara denna.

Man kan inte riskera att förlora rutinerad bemanning, långsiktigt försämrad organisationskultur, strukturella kostnadsökningar – med mera.
Särskilt inte under pandemi.

Regionen måste ha målsättningen att åstadkomma en rättvis lön för både ordinarie och extrapersonal!

Satsa på personal som arbetat under covid!

Av , , 2 kommentarer 28

Övriga partier måste tänka om. Vårdpersonalen behöver prioriteras.

Vi föreslog i vår tilläggsbudget en satsning om 20 mnkr på personal vid vår tilläggsbudget (därtill en satsning om 20 mnkr på strukturellt belastade kliniker). Detta är en väldigt rimlig väg framåt.

Mycket går om man har viljan. De här satsningarna vi föreslog behöver göras så snart som möjligt – precis som vi också tidigare tryckt på. För personalen måste orka. Det är inte bara en fråga om att klara av att prioritera ordentligt för stunden. Det är inte bara en rättvisefråga, eller en visionär fråga om att vara en god arbetsgivare – Det blir också en fråga om ekonomi. För vad gör Region Västerbotten om vi inte kan bemanna upp våra strukturellt belastade kliniker.

Personalen måste orka – och få förutsättningar för det. Pandemin måste rimligen innebära större vikt på vårdsatsningar och personalsatsningar – än satsningar på offentligt finansierad kultur, besynnerliga projekt etc.

Personalen måste prioriteras. Det duger inte att bara applådera personalens insatser från talarstolen.

Om regionstyrelsens pandemibrister

Av , , Bli först att kommentera 13

Behöver kommentera regionstyrelsens arbete mot Pandemin. SD var konstruktiva i ett tidigt skede. Övriga partier valde dock inledningsvis att behålla ideologiska skygglappar på, och detta kostade värdefull tid. Nu har regionstyrelsen fått kritik av revisionen kring hur man hanterat Covid. Det sagt har jag absolut synpunkter på hur övriga ledamöter i regionstyrelsen hanterat pandemin.
I arbetet framöver tycks övriga främst fokusera på lättköpta politiska poäng.

Revisionens granskning om arbetet mot Covid
Rapporten visar på brister i regionstyrelsens- och hälso- och sjukvårdsnämndens förberedande arbete med krisberedskap. Trots att en rad aktiviteter hade genomförts på tjänstepersonsnivå medförde brister i den politiska styrningen att det blev otydliga ansvarsförhållanden i regionen.
Revisionen konstaterar också att Region Västerbottens styrdokument för arbetet med krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap var inaktuella. Styrdokumenten utgick inte från nuvarande organisation.

SD:s arbete i regionstyrelsen
SD:s initiativ lades i regionstyrelsen 5 februari 2020. Initiativet sökte bland annat att säkerställa att våra styrdokument var aktuella inför en eventuell pandemi.

Samtliga övriga partier valde att avslå initiativet.
Skall också sägas att SD har också lagt avsevärt många fler initiativ i regionstyrelsen än samtliga övriga partier tillsammans (varav lejonparten rörande pandemin) under 2020.

OM VK:s artikel i ämnet
Det är beklagligt att VK inte sökt Sverigedemokraterna för en kommentar.
Övriga partier har vart enade om att inte uppdatera riktlinjer mot pandemi, det fanns inga egentliga motsättningar mellan övriga partierna.

Arbetet framåt
Socialdemokraterna har dammat av Västra GötalandsRegionens(VGR) idé om en projektorganisation (från den blå-gröna majoriteten i VGR), de ”blå” i Västerbotten av någon anledning vilseledande försöker plocka oppositionspoäng på att gå emot det i grunden blå-gröna förslaget.
Inom projektet har majoriteten också föreslagit en begränsad referensgrupp med sju platser.

Här har majoriteten valt att inte ge några platser till SD inom den planerade referensgruppen, trots att regionen rimligen endast kan vinna på att få in synpunkter utanför majoritetens egna synfält. Samtliga platser tas emellertid av majoriteten.

Det finns alltså inga politiska poäng att vinna i den föreslagna referensgruppen, endast möjligheten för oss att tillsammans arbeta för att regionen ska klara sig bättre genom de problem vi nu står inför. Referensgruppen som kunde vart ett relevant verktyg förfaller nu istället till enbart en papperskonstruktion för syns skull.

Att tillsammans försöka lösa de förestående bekymren är alltså inte varken majoriteten, eller alliansen intresserade av. Istället är det politiska poäng som tycks vara fokus.

Det sagt så kommer Sverigedemokraterna fortsätta komma med konstruktiva idéer inom regionen, och hoppas att vi får fortsatt god respons på de förslag vi också kommer med. Men hoppas samtidigt att våra förslag genomförs tidigare.

Årsdagen av att covid-19 kom på agendan i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 22

Ser att jag för ett år sedan skrev om Sverigedemokraternas initiativ om information avseende coronaviruset – som inlämnades inför regionstyrelsen 5 Februari 2020.

Jag vill tro att initiativet tog övriga ledamöter på sängen. Önskan att avslå ärendet var väl tillräckligt stort. Men samtidigt så är det tydligt att en del av problemet i inledningsskedet av covid absolut var oklarheterna avseende ansvarsfördelning.

Förstår det som att övriga politiker ville vänta på andra aktörer innan man skulle ta tag i frågorna kring pandemin.

Vidare röstades även Sverigedemokraternas motion om stärkt samverkan kring beredskap mellan regionen och regionens kommuner och regionens samverkan med andra regioner vid kriser från 2019 ned i fullmäktige slutet av februari 2020.

Region Västerbotten klarade sig emellertid väl under inledesskedet trots villrådiga politiker från övriga partier. Något jag är övertygad beror mycket på enskildas insatser inom professionen och även vissa tjänstemän.

Det besynnerliga avslaget av initiativet berodde väl också på politiska skäl. Det är ju som en pågående politisk process att försöka ta avstånd från en fd industriarbetare som man vill försöka beklä i diverse politiska epitet. Även om man själv inte lägger fram förslag, så verkar ju våra mål kopieras flitigt – åtminståne på alliansens diverse facebooksidor.

I det här fallet dröjde det lite längre innan allt initiativet föreslog kom på plats.

Därför levereras färre vaccin till Västerbotten

Av , , 7 kommentarer 24

Folkhälsomyndigheten för statistik avseende levererade och planerade vaccin till regionerna.
Enskilda har sökt kontakt med mig för att vilja veta just varför Västerbotten har fått såpass mycket färre vaccin än övriga Sverige.

Skriver blogginlägget för att jag inte sett media belysa det, samt för att jag fått frågor om det.

Det beror på att det vaccin vi fått ta del utav levereras i antal lådor om 975 doser per låda. Fördelningsnyckeln i sin tur, där Västerbotten har förhållandevis få människor i åldern 70+, leder till att bland annat norrbotten och Västernorrland får en låda fler än Västerbotten.

Har förstått på SKR och folkhälsomyndigheten att siffrorna kommer harmoniseras från med vecka 5.

Det är viktigt att komma ihåg att brytpunkterna i överenskommelsen om genomförandet för vaccineringen är en bit framöver, se särskilt 3.3 Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination.

Nu har jag iofs inte gjort någon asterisk i diagrammet, men siffran för procent av befolkningen över 65 är tagen från SCB, och var det närmaste 70+ jag kunde hitta denna söndagsmorgon – ber om överseende (samt gärna korrigering om någon flitig person har en bättre siffra med källa så välkomnar jag det, bara kommentera/maila över så korrigerar jag tabellen).

Skattemedel ska inte gå till lobby i Regionen. Går till och med att finansiera propaganda.

Av , , 3 kommentarer 29

Region Västerbotten lägger ned ansenliga medel på lobbying varje år – ni känner till begreppet ”påverkan”. Många event är återkommande, och har drivits under lång tid.

Här är ett videoklipp där regionen till synes bedriver opinionsbildning med expo mot SD. Naturligtvis ingen motdebattör eller motsvarande närvarande.

Man väljer att istället lyfta upp berörd snubbe, som ironiskt nog bland annat (enligt vänsterbloggare) i poster skrivit att han inte alls anser tjänstemän, kommuner och regioner att vara särskilt goda vänner.

Det finns förstås många märkliga projekt regionen drivit genom åren inom ramen för ”påverkan”. Och många regioner gör likadant. Naturligtvis är ju påverkan ett konkurrensutsatt område, och fortsatta satsningar på lobby riskerar leda till ytterligare skattemedel på projektledare/kommunikatörer/etc istället där de främst idag behövs – inom vården.

Ska också säga att vi i Norrland inte har samma behov av påverkan och lobby eftersom vi har en särställning i funktionsfördraget(artikel 174).

“Bland de berörda regionerna ska särskild hänsyn tas till dels landsbygdsområden, dels områden som påverkas av strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.”

Regionerna bör förstås också komma överens om att medel till lobby – eller ”påverkan” – inte ska förekomma.