Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Privat hemtjänst

Av , , 8 kommentarer 57

Robertsfors kommun har sedan 2012 ett avtal med Vårdsolen Norr AB som ger leverantören rätt att erbjuda hemtjänst inom Bygdeå området enligt LOV. Avtalet löper ut i juni 2015 och ansökan om förlängning ska lämnas in av leverantören senast 3 månader innan avtalstiden löper ut.

Avtalet ger ersättning till leverantören för utförda timmar som är beslutade utifrån en individuell bedömning av den hemtjänstberättigas behov av insatser. Därutöver utgår ersättning för att besvara larm som kunden gör via installerat trygghetslarm.

Tjänstemännen på Robertsfors kommun har gjort en sammanställning på hur det sett ut de gångna tre åren och gav då förslaget till sociala utskottet att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. Sociala utskottet ställer sig bakom förslaget och föreslår kommunstyrelsen att besluta på tisdag nästa vecka att inte förlänga avtalet.

Varför har utskottet kommit fram till det beslutet?

Robertsfors kommun är ansvarig över de insatser som Vårdsolen erbjuder likväl som kommunens egen hemtjänst och har kontinuerligt gjort uppföljningar på deras verksamhet. Kommunen är ansvarig för att lagar och regler följs.

Den kritik som kommunen riktar mot Vårdsolen handlar inte om de hemtjänstinsatser som de erbjuder sina kunder utan det handlar om kritik mot företaget.

Företaget har via ett affärsmässigt avtal med kommunen förbundit sig att arbeta efter en rad punkter, de själva skrivit under på. Kommunen har påtalat brister i rutiner vid dokumentation, dödsfall, rutiner vid insatstid, dokumentation, ofullständig verksamhetsberättelse, arbetet med genomförandeplaner behöver utvecklas. Detta uppmärksammades 2012 och två år senare saknades fortfarande redovisning från den tidigare uppföljningen. Kommunen påtalade 2014 att det fanns brister i sekretess, oklarheter vid kundval, ledningssystem saknas m.m.

Robertsfors kommun har även gjort uppföljningar på hur företaget gjort sina tidsregistreringar ( tid som ersättningen till företaget bygger på) och funnit allvarliga företeelser. Kommunen har gett företaget möjlighet att yttra sig över resultatet men kommunen kunde inte finna hållbara förklaringar! Juni 2014 tilldelades företaget en skriftlig varning. Uppföljning har ånyo skett och förbättringar har skett men fortfarande finns allvarliga brister.

Det har under avtalstiden varit otillåtet många felsteg från vad som avtalats mellan leverantören och kommunen med förfrågningsunderlaget som grund. En leverantör måste ta fullt ansvar för alla delar i ett avtal utan att kommunen ska behöva påpeka vad de har levt upp till.

När jag läser Helena Lindahls (C) blogg blir jag en aning fundersam. Är det bara av ideologiska skäl som som hon resonerar som hon gör. Helena verkar då inte vilja ta reda på fakta utan utgår bara från det hon fått höra utifrån vad hon tycker är rätt. Dessutom kommer hon med ganska anmärkningsvärda beskyllningar som helt saknar relevans. De som brukar förespråka privata alternativ brukar ofta hänvisa till att det leder till bättre kvalitet och lägre priser. När det inte blir så menar då Helena Lindahl att man ska strunta i lagar, regler och avtal. Det gör ingen ting att det blir dyrare. Det viktiga är att det är privat!

 

 

8 kommentarer

Äldreomsorgen är fortsatt i topp

Av , , Bli först att kommentera 34

Äldreomsorgen i Robertsfors kommun är fortsatt i topp bland landets 290 kommuner. Det är Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med länsstyrelsen sammanställt rapporten för 2014. Rapporten beskriver kvaliteten inom vård och omsorgen med 36 indikatorer. Allt i från vård i livets slut till användning av läkemedel, trygghet och bemötande m.m.

Robertsfors kommuns särskilda boenden hamnar på en fantastisk 3:e plats bland landets 290 kommuner. Indikatorer som sticker ut är att tryggheten är bra, bemötande, miljön och den sociala gemenskapen, aktiviteter och maten.

Hemtjänsten hamnar på en hedrande 23 plats av Sveriges 290 kommuner. Det som är riktigt bra är Bemötande, Tillräckligt med tid för brukare, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt möjlighet att själv påverka tider och hemtjänst.

Det måste kännas tryggt att bli gammal i Robertsfors kommun. Det som  gör detta möjligt är kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som hela tiden vill utveckla sin verksamhet men framför allt månar om de gamla.

Grattis äldreomsorgen, Bra jobbat.

Bli först att kommentera

Digital bio till Robertsfors

Av , , Bli först att kommentera 29

Nu är det klart att den projektansökan som Centrumhusföreningen sökt hos svenska filminstitutet har blivit beviljat med ca 265 000 kr. Kommunens tillväxt utskott har ställt sig positiv till att medfinansiera lika mycket. Detta innebära att de kan investera i ny teknik och att det då blir möjligt att åter gå på bio i Robertsfors.

Genom denna nya teknik blir det inte bara möjligt att se bio filmer. Det kommer även att vara möjligt att se sport arrangemang, teater eller varför inte en opera på den stora bio duken. Det kommer att bli ett utökat utbud av kultur samt ett utökat kulturutbud gör Robertsfors attraktivare att bo i och besöka. Skola, fritids, musiksällskap, föreningar m.m. kommer att kunna dra nytta av detta vilket skapar mervärde i hela kommunen.

Nu ska inköp och montering göras och förhoppningen är att någon gång under våren ska allt vara klart. Kanske kan vi se Skellefteå vinna sm-guld i biosalongen i Robertsfors!!!

Trevlig helg!

Bli först att kommentera

Tack för förtroendet

Av , , 2 kommentarer 33

Tack alla väljare för det förtroende vi har fått av er! Vi socialdemokrater gör vårt historiskt bästa val någonsin. Vi går fram med som det ser ut idag med 3 mandat och landar på 52,5% och får egen majoritet. Det slutgiltiga resultatet kommer i mitten av veckan. Vi kommer göra allt vad vi kan för att förvalta detta förtroende.

Ett stort tack till alla socialdemokratiska valarbetare. Alla ni som stått i valstugor, sålt lotter, affischerat och mycket mer. Tack alla ni i som kommit fram i valstugorna och druckit kaffe och kommit med alla uppmuntrande ord.

Nu är det bara att knyta näven och jobba vidare, vi slår oss inte till ro!!

2 kommentarer

Fp och Magnus är ute och cyklar!

Av , , Bli först att kommentera 20

Folkpartiets gruppledare i Robertsfors kör med samma skrämseltaktik som övriga borgare i alliansen. Han lyfter frågor som inte finns. Men ett visst erkännande ska jag ge honom, i vissa frågor är folkpartiet i Robertsfors väldigt tydlig och det är centralisering, centralisering och centralisering.

Jag är övertygad om att det är viktigt att barnomsorg finns nära där barnfamiljer bor. Det är viktigt att skola för de minsta eleverna finns så nära boendet som möjligt och en kommunsammanslagning är inte lösningen. Vill Magnus avveckla olika enheter så får han driva de frågorna själv!!

En politikers viktigaste uppgift är att vara visionär! Är det något som vi socialdemokrater gjort de senaste fyra åren så är det att utveckla kommunen. Vi har tydligt pekat ut de områden som måste förbättras och avsatt pengar till detta. 2015 har vi avsatt hela 35 miljoner i investeringsbudgeten.

Det är viktigt att en ny förskola byggs i södra kommundelen, det är viktigt att Lillbergets förskola renoveras eller att det blir ett nybygge. Det är viktigt att förskolan i Ånäset renoveras.Det är viktigt att kommunens barn vistas i anpassade lokaler för den pedagogik som bedrivs idag och inte 70-tal.

Det är viktigt att kommunen fortsätter förbättra vägar, avlopp och vattenledningar, utbyggnad av bredband osv. . Men om byggnaden ska vara röd eller vit, fyrkantig eller rund eller var den bästa platsen är. Det ska inte politiken själva bestämma utan tjänstemännen gör utredningar i samverkan med medarbetare och kommuninvånare. På så sätt får vi hållbara och långsiktiga lösningar.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta vara tydliga och ha visioner. I budget kommer vi att fortsätta prioritera skola, vård och omsorg. Vi höjer till exempel grundskolans budget med över 10% 2015, för att stärka kvalitén ytterligare. Vi ökar bemanningen i hemtjänsten med 3-4 tjänster 2015, vi anställer praktiksamordnare för att minska arbetslösheten ytterligare samt förbättra integrationen.

Vi kommer att fortsätta att förbättra det offentliga rummet i hela kommunen. Det ska vara trivsamt att bo och vistas i vår kommun.

Vi kommer att fortsätta med en nära dialog med näringslivet. Ökat strävande efter ännu bättre lokala upphandlingar, arbeta för nya arbetstillfällen och ett gott företagsklimat.

Det är med denna politik vi socialdemokrater går till val på och som vi söker väljarnas förtroende de kommande fyra åren. Med en socialdemokratisk regering som ser till att stärka vård, skola och omsorg före skattesänkningar för de rikaste så ser det riktigt bra ut!

Trevlig helg!

Bli först att kommentera

Manifestation för jobben!!

Av , , Bli först att kommentera 21

Jag känner mig fortfarande lika upprörd över det definitiva beslut som Koncernledningen för Element six tog i mitten av Juli. Att en fabrik som är lönsam och är känd att hålla oerhörd kvalitet helt plötsligt ligger på fel plats. Inte strategiskt rätt och därför måste stängas!!! Vi träffade koncernledningen i London i Juni och presenterade våra argument för fabriken i Robertsfors. De lokala facken har gjort liknande och kommit med lösningar och argument. Men ledningen har inte tagit till sig dom utan de ligger fast i den plan som de lagt fast. Är det så att det är för billigt att lägga ned en fabrik i Sverige, konkurrerar företag i Sverige på samma villkor som övriga i Europa. Detta måste den Svenska riksdagen, tillsammans med Eu-parlamentariker undersöka och göra något åt.

Imorgon torsdag går vi man ur huse och manifesterar för jobben i vår kommun. Det är Metall tillsammans med Unionen som arrangerar denna manifestation. Samling på konsumparkeringen 17,30. Det kommer att vara tal och sedan avslutas kvällen med ett fackeltåg till Element six. Vist kommer du!

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Plusresultat

Av , , Bli först att kommentera 22

Imorgon onsdag har vi kommunfullmäktige. Fullmäktige ska bland annat fastställa investeringsbudgeten för 2015. En tuff budget på hela 35 miljoner kronor. Men framför allt en investeringsbudget som spänner över stora områden och som verkligen andas optimism och framtidstro och som ytterligare utvecklar kommunen. (se tidigare blogg) Det känns dessutom bra att samtliga partier ställde upp på vårt förslag i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige ska också godkänna delårsbokslutet för januari – juni 2014. Periodens resultat är plus 2,2 miljoner. Årets resultat prognostiseras bli plus 6,6 miljoner kronor och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i balans. Det känns riktigt bra att vi socialdemokrater för fjärde året i rad levererar ett överskott för kommunen och med det stärker kommunens egna kapital.

Samtliga verksamheter håller sin budget eller beräknar göra plusresultat utom sociala som beräknar göra ett minus på nästan 4 miljoner. Sociala utskottet måste nu under hösten analysera och minska kostnadsökningarna inom sitt område.

Arbetslösheten är fortfarande lägst i Västerbotten, 4,1 % (juli)

Det som är det mest oroväckande i delårsbokslutet är att sjukfrånvaron har ökat från årsskiftet med 1 % och uppgår nu till 6,9 %. Kommunfullmäktiges mål är 4,5%. Redan i april såg vi denna tendens och vi har gett chefsgruppen i uppdrag att analysera dessa siffror och komma med förslag till åtgärder.

 

Bli först att kommentera

Gemensamhetsboende – i Ånäset!!

Av , , Bli först att kommentera 23

De senaste fyra åren har vår äldreomsorg klättrat i olika mätningar och rankas idag som en av Sveriges bästa. Vår politik bygger på omtanken om varandra. Vi kommer att fortsätta arbeta för att det ska finnas olika boendeformer och för att alla skall få service efter behov och känna trygghet och trivsel.

Vi socialdemokrater vill under nästa mandatperiod bland annat verka för:

Skapa ett gemenskaphetsboende i Ånäset

Verka för en boendeform för psykisk handikappade i kommunen

Förstärka hemtjänsten samt införa en fri hemtjänsttimme till alla över 75 år.

När jag läser oppositionsrådet Bäckströms bloggar blir jag väldigt bekymrad! Att han i sin blogg offentligt kritiserar tjänstemän hur de handlägger ärenden tycker jag är väldigt anmärkningsvärt!!! Har han synpunkter eller åsikter om hur ärenden handläggs ska han framföra dessa till kommunens högst ansvariga tjänsteman- kommunchefen. Att sedan oppositionsrådet inte är nöjd med beredningssvar som presenterats i de politiska mötena och istället kräver återremiss kan han varken belasta tjänstemän eller majoriteten för. Senast boendeformer i kommunen var uppe var den 13 Maj 2014.

Vi socialdemokrater har under de senaste fyra åren ökat på investeringsbudgeten år från år och 2015 föreslår vi kommunfullmäktige att kommunen ska investera för hela 35 miljoner! En tuff investeringsbudget men som vi anser är nödvändig och som vi sett till att kommunen har ekonomi för.

Vi har sagt väldigt tydligt att de senaste åren har vi prioriterat barnen i investeringsbudgeten. Kommunens barn ska ha tillgång till vettiga och ändamålsenliga lokaler och god arbetsmiljö. Därför satsar vi på utbyggnad/tillbyggnad av förskolor, renovering av skolenheter m.m. Vi har satsat på ökat underhålla av vägar, vatten och avloppsledningar, bredband, offentliga rummet och mycket mer. Detta arbete kommer vi att fortsätta med.

Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla kommunen och kommer under de kommande åren att bland annat verka för att ett gemenskaphetsboende blir verklighet i Ånäset.

Trevlig helg

 

Bli först att kommentera

Ånäset, Slutspurt!

Av , , Bli först att kommentera 17

Nu går valarbetet in på slutspurten. Nu på Söndag är hela arbetarrörelsen engagerad i Ånäset. Socialdemokratiska kommunpolitiker, riksdagskandidater samt Lo. Vi bjuder på mat och svarar på frågor. Ta chansen alla Ånäsetbor och kom och besök oss vid valstugan i Ånäset i helgen!

Det är intensiva dagar, men väldigt kul. Vi socialdemokrater fortsätter att stå utanför valstugorna för att kunna svara på frågor eller ta emot synpunkter. Fredag, Lördag och söndag finns vi naturligtvis på plats i Bygdeå, Robertsfors o Ånäset.

På Fredag finns kommunpolitiker utanför Ica i Bygdeå tillsammans med riksdagsledamot Helen Pettersson.

Bli först att kommentera

Fler jobb, bättre skola och värdig välfärd

Av , , Bli först att kommentera 21

I går kunde vi läsa borgarnas valmanifest. Ett av de tunnaste dokument på väldigt länge. Var är ideérna, visionerna och målen. Har alliansen missat att arbetslösheten har stigit, skolresultaten sjunkit och stora överskott vänts till stora underskott i statens finanser. För mig innehåller alliansens valmanifest upprepningar av tidigare politik och som vi redan sett konsekvenserna av och som misslyckats.

Idag presenterar vi socialdemokrater vårt valmanifest! Vi väljer reformer för framtiden och investeringar i fler jobb och en bättre skola istället för fortsatta skattesänkningar och vinstjakt i välfärden.

Vi presenterar reformer på 40 miljarder kronor allt för att stärka den svenska välfärden. Fler människor i jobb och minskad arbetslöshet. En skola i europeisk toppklass. En politik som kan möta klimatförändringar, en åldrande befolkning och globalisering samt bättre vård och minskade klyftor.

Slopad pensionärsskatt för fattigpensionärer, höjd sjukpenning och a-kassa är ytterligare områden.

Vad skulle detta innebära för Robertsfors kommun?

Robertsfors kommun skulle få ytterligare 9 miljoner för att stärka kvalitén i skola, vård och omsorg. Kommunen skulle kunna anställa 4 nya lärare, vilket skulle innebära mindre klasser i förskoleklass och lågstadium. Fler speciallärare. Lärarinvesteringar på 2 miljoner i kompetensutveckling/höjda löner. Sommarskola.

11 traineeplatser/praktikplatser i vård och omsorg, trainee på fritids 4 st. 10 st extra tjänster i skola och omsorg. Förstärkt vuxenutbildning 16 platser. Minskad arbetslöshet och mindre utbetalningar i försörjningsstöd m.m.

En röst på socialdemokraterna den 14 september innebär ett bättre Sverige. För alla.

Bli först att kommentera