Petter Nilsson(SD)

Joe Biden: Yttrandefrihet i USA ej Sverige!

Joe Biden, förklarade att Sverige förändrar Sveriges lagstiftning för att hantera koranbränningarna. Detta baserat på hans möte med den moderate statsministern.
Jag förutsätter någonstans att Joe Biden missförstått den moderate statsministern, och kanske fabulerar.

Det vore synnerligen anmärkningsvärt ifall en president – som rimligen håller en annan nations väl närmast hjärtat – offentligt villkorar ett sådant villkor för att ingå i en politisk allians.

Vad gäller i USA?

Läste en artikel på aljazeera.com kring en florida-pastors ambition att bränna en koran. Man konstaterar att deras konstitution förhindrar det offentliga att begränsa rättigheten.

”But the First Amendment to the US constitution, one of the sacrosanct documents of the American bill of rights, prevents the government from interfering in personal freedom of expression, assembly and religion. In the US, the right to express oneself- no matter how offensive that expression might be- is seen as a fundamental part of what it is to be American.”

 

Hur gör man sig av med en anlupen kopia av koranen?

Ytterligare en intressant artikel från seattle times kring när en koran får brännas enligt muslimska lärda:

”Muslim scholars say it is better to lock up tarnished copies in a safe place, shred them or soak them in water until the letters are no longer visible. Burning is permissible only when there is no other choice, and it must be done under strict controls and only by believers, they say”.

 

Etiketter: , , , , , , , , ,

8 kommentarer

 1. brorson

  Vad man får göra under offentliga möten i USA, bestäms väl av respektive delstats egna lagar? Bränna böcker är inget uttrande utan motsatsen till yttrande, Däremot är böneutrop yttrande. Skaffa en översättning av vad som sägs i utropen. Inget tvivel om saken. Jag förväntar mig att alla som vill avskaffa alla gränser inte bara för vad som sägs, utan också hur det sägs. kommer att slåss med näbbar och klor för böneutrop i Sverige. Ett förbud mot skriftbränning är f.ö. inte alls detsamma som ett förbud mot kritik mot islam eller någon annan religion eller politisk ideologi.

  – Det är inte svenskar, utan invandrare, som bränner koranen i Sverige. Det säger USA:s president Joe Biden i en färsk intervju med CNN.
  – Det kan anföras som en ursäkt och sätter Erdogan i en svår sits på hemmaplan.
  Biden uttrycker också optimism inför ett svenskt Natomedlemskap, och noterar Turkiet och Greklands vilja att köpa F-16-plan .(Omni 9 juli)

  Enligt senaste nytt har Erdogan skärpt kraven för att släppa in Sverige i Nato. Det nya kravet är att Turkiet släpps in i EU. Sker det bör vi aktualisera frågan om ett Swexit. Kanske även dags att avbryta försöken att komma med i Nato, och i stället satsa på försvaret av Sverige?

  Jag har varit emot svenskt EU-medlemskap från början, men inte aktivt stött kravet på utträde, sedan vi väl blivit medlemmar,. eftersom ett isolerat svenskt utträde sannolikt skulle medföra allvarliga svårigheter och nackdelar. Men om fler länder gör samma sak? Kanske en kompromiss, som ger ökad självständighet för medlemsstaterna?

  Biden vågade säga det, som ingen svensk politiker hittills vågat säga. Att det är utlänningar, och inte svenskar som hittills har skämt ut Sverige. Det vore illa nog om svenskar hade uppfört sig illa, Men det hade dock varit för mycket begärt att svenskar, som vill kritisera islam, ska åka till något muslimskt land och göra det där, Men varför ska utlänningar ha fullständiga medborgerliga rättigheter i Sverige, innan de ens har blivit svenska medborgare?

  Med vilken rätt kommer de till Sverige, och drar in oss svenskar i sitt hemlands interna konflikter? Det är att gå långt utöver asylrätten, Men utländska makthavare ska inte bestämma vad vi får eller inte får göra i Sverige, Det ska vi bestämma själva, men utan att böja oss för utländska makthavare.

  De dubbla medborgarskapen måste avskaffas. Det går inte att vara lojal med två statsmakter samtidigt, speciellt inte om de har olika åsikter om säkerhetspolitiken.

 2. Mique

  Att din och sverigedemokraternas ambitioner är att ställa folk mot folk och att åsamka det svenska samhället största möjliga skada, är ett väl känt faktum! Jimbo The Kid raljerar med ”sverigevänner”, något som sverigedemokraterna absolut inte är, snarare tvärtom! Din bloggs kommentatorsfältet kommer att fyllas med ”massiva väggar av text” och med nonsens från internettroll som gör sig svenskar!

 3. Jonsson

  Vad blir nästa sak som Erdogan tänker kräva på Sveriges bekostnad?
  Det är svårt att överblicka konsekvenserna om Turkey blir medlem i EU. Ekonomiskt och var tusan ligger Turkiets lojalitet – i Ryssland?
  Nato och EU är ju tydligen samma sak nu. Intressant! Jag hoppas verkligen att Swexit förbereds i detta nu. Och att Kristersson snarast lämnar Vilnius i protest.

 4. brorson

  Försöken att kränga in rena illdåd, som har begåtts av utländska medborgare under yttrandefriheten, har undanskymt viktigare diskussioner om vilka som egentligen bör kallas utlänningar, deras rätt att vistas i Sverige, vilka rättigheter de ska ha i Sverige och vilka krav som ska ställas på dem, som vill bli svenska medborgare, Samt möjligheten att återkalla det svenska medborgarskapet från dem som inte borde ha fått ett sådant. Och de är många.

  Frivillig återvandring ska vara en reell möjlighet, även ekonomiskt. för dem som inte vill anpassa sig till de lagar och regler. seder och bruk., som gäller i Sverige. Lagar och regler bör de följa, under hot om straff och utvisning. Seder och bruk bör de följa efter bästa förmåga, vid risk att inte bli svenska medborgare, Det är inte någon gammal svensk tradition att bränna skrifter, däremot att framföra sina egna budskap, även kritik mot religioner och politiska åsikter, i tal och skrift. Utlänningar, som inte har lärt sig det, ska inte ha tillstånd att att arrangera offentliga möten och demonstrationer. Men dock ha rätt att delta i möten och demonstrationer, som arrangeras av andra, som ansvarar för laglighet och ordning under manifestationen.

  Utländska PKK-sympatisörer ska naturligtvis ha rätt att bära PKK-flaggor i Vänsterpartiets demonstrationer,. men försöker de ”avrätta” dockor, som föreställer president Erdogan, ska de stoppas av arrangörerna. Vi hare inte dödsstraff i Sverige och varje uppmaning till mord, inte mins på utländska statschefer, är ett brott. Och det gäller f.ö. inte bara Erdogan, utan även Biden och Putin.

  Åtminstone vi äldre svenskar har vuxit upp med den sång för friheten, som skrevs av en svensk biskop under befrielsekriget mot det danska styret i Sverige: ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring, för den som henne rätt kan bära.” Frihet under ansvar är en svensk egenskap, som , knappast någon utlänning har med sig vid ankomsten till Sverige. Därför ska de ha mänskliga rättigheter, som enligt internationella konventioner ska gälla för alla i alla länder, men inte fullständiga medborgerliga rättigheter

  På grund av något slags nationell hybris, att Sverige ska vara bäst i världen, har ledande svenska politiker inom båda blocken givit bort Sverige bit för bit till utlänningar, såväl utlänska privatpersoner som utländska makthavare. I den nativa tron att problem, som andra länder dras med, raskravaller och hög vanlig kriminalitet, aldrig kan drabba Sverige och att vi alltså inte behöver skydda oss mot sådant. Vi har som exempel inte implementerat Europakonventionens art. 16 i svensk lagstiftning, trots att möjligheten finns i regeringsformen (2 kap 25 §) att begränsa utlänningars fri- och rättigheter.

  Man kan förvisso invända att även svenskar kan uppföra sig illa och begår avskyvärda brott. Men har vi inte nog med våra svenska odågor, utan ska vi dessutom ha hit all världen slödder och ge dem nästan fullständiga medborgerliga rättigheter- innan de ens fått uppehållstillstånd – och ge dem svenskt medborgarskap, d.v.s. rösträtt även i riksdagsval och behörighet till rikets högsta ämveten, redan efter några få år i Sverige?

 5. brorson

  1. Enligt Tidöavtalet ska institutet permanent uppehållstillstånd (PUT) avskaffas. Det anser jag vara ett misstag, som kommer att leda till fler icke önskvärda medborgarskap. För att inte utlänningar, som har jobb. ska riskera utvisning, föreslås deras PUT omvandlas till medborgarskap. Utan att de har begärt det själva??? Och om de har begärt det själva, under hotet att mista sina arbetstillstånd och utvisas, är det ju inte deras egen vilja.

  Dessutom finns, enligt migrationsministern, en grupp utlänningar med PUT, som inte har kvalificerat sig för medborgarskap (p.g.a. arbetslösnhet?), men inte heller har misskött sig så grovt, att det finns rättslig grund enligt nuvarande regler för att återkalla deras PUT. Den enkla och självklara lösningenför dem,. är enligt min mening, att de får behålla sina PUT så länge de lever och bor kvar i Sverige och inte begår brott – men att inga nya PUT beviljas.

  2, Jag anser dock att PUT ska behållas som rättsinstitut och att mua PUT ska beviljas. Men att rättsinstitutet PUT måste reformeras i grunden.
  a) PUT ska bara beviljas för personer, som uppfyller kraven för medborgarskap, men inte har bott tillräckligt länge i Sverige för att få medborgarskap, eller inte vill bli svenska medborgare. Det finns beaktansvärda anledningar till det. Man har kanske ett bra jobb i Sverige, men vill leva i hemlandet som pensionär.
  b. PUT ska föregås av en längre tids vistelse (minst tre är) i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd som flykting, gästarbetare eller gäststudent. Man ska dessutom ha haft PUT i minst åtta år, innan man kan bli medborgare.
  c) Reglerna för att mista sitt PUT måste bli strängare. Brottslingar ska utvisas, oavsett hur länge de har bott i Sverige. Dessutom måste kravet att man verkligen bor i Sverige skärpas.

  Enligt nuvarande regler kan man fråntas sitt PUT p.g.a. utlandsvistelse endast om man har vistats utomlands under mer än 6 månader. Man kan alltså flytta tillbaka till hemlandet och ha sin försörjning där, och besöka Sverige någon vecka varje halvår. och sedan när man slutat jobba ha pensionsrättigheter i Sverige .Rätten till utlandsviselse, om man vill ha kvar sitt PUT, bör begränsas till 2 månader per år, vilket ger möjlighet till en sammanhängande utlandsvistelse under upp till 4 månader vartannat år.

  3. Ingen, utom nyfödda barn vars båda föräldrar är svenska medborgare ska bli svenska medborgare utan att ha ansökt om det själva. Om ett barn har en svensk och en utländsk förälder, och familjen bor i Sverige, ska barnet ärva moderns medborgarskap om föräldrarna var ogifte när barnet föddes eller faderns medborgarskap om de var gifta när barnet föddes. Barnet ska ha rätt att på egen begäran byta till den andra förälderns medborgarskap, när barnet har fyllt 18 år-.

  Man kan också tänka sig att flickor ärver moderns medborgarskap och att pojkar ärver faderns medborgarskap. Huvudsaken är att de dubbla medborgarskapen avskaffas. Ingen ska ha två eller flera medborgarskap samtidigt.

 6. brorson

  4. Men vad händer om en person, som är svensk medborgare genom födsel, flyttar till ett annat land och vill bli medborgare i det landet, men vill behålla sitt svenska medborgarskap inför eventuellt återflytt till Sverige? Jo, man kan införa en ordning, som innebär att den som har varit svensk medborgare genom födsel, kan återfå sitt svenska medborgarskap efter återflytt utan särskild prövning, om han lämnar in bevis på återflytten, samt att hans utländska medborgarskap har upphört. Andra länder kan införa en liknande ordning för sina medborgare.

  Men om något land inte gör det, kan ju en invandrare från det landet, vilken vill behålla det landets medborgarskap inför en ev. återflytt, ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i stället för svenskt medborgarskap under vistelsen i Sverige. Vilket faktiskt är ett argument för att behålla PUT som rättsinstitutet. Jag vill återigen slå fast att endast utlänningar, som själva vill det och uppfyller kraven, ska bli svenska medborgare. De ska inte bli svenska medborgare för att det känns bekvämt eller för att få ekonomiska förmåner. Problemet är att vi har varit alltför frikostiga med att dela ut svenska medborgarskap till personer, som inte borde ha fått det och inte har gjort ett dyft för att integreras i det svenska samhället

  .För övrigt har den nysvenska bondeledaren Muharrem Demirok., som har lovat att avstå (bestämmer han det själv?) från sitt turkiska medborgarskap i utbyte mot insyn i svenska statshemligheter. sagt att han ska fira Nato-överenskommelsen med Turkiet med tårta. Detta är bara ett av många problem med de dubbla medborgarskapen. Rätten att byta medborgarskap (men ingen rätt att ha dubbla medborgarskap) är inskriven i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Turkiet är ett av de länder som inte respekterar denna rättighet. Enligt överenskommelsen om svenskt Nato-medlemskap ska det bli lättare för turkar att få visum till EU. Men ingenting om någon rätt för turkar, som själva vill det, att byta medborgarskap,. om det land som man vill bli medborgare i har beviljat detta.

  Detta innebär att en turkisk medborgare, som tillika är svensk medborgare, kan bli minister i Sverige. men ändå gripas och dömas för landsförräderi mot Turkiet. pm han sätter Sveriges intressen före Turkiets. Sverige har blivit en lydstat under den turkiske presidenten .Och det gällernaturligtvis också PKK-flyktingar, som pekas ut som terrorister av den turkiska staten, även om de inte har begått ett enda brott under vistesen i Sverige och de ej heller har begått” genuint icke-politiska brott” under vistelsen i hemlandet.. Så har asylrätten, som alla säger sig värna, plötsligt avskaffats.

  ”Genuint icke-politgska brott” är det begrfepp som används i de internationella konventionerna. .Asylrätten gäller inte för personer, som flyr från straff för genuint icke-politiska brott. Vad som är vad, ska givetvis bestämma av det land, som man söker asyl i, inte av det land som man flytt från. Man kan förvisso misstänka att asylrätten har missbrukats av vanliga kriminella, som har begått brott i Turkiet – eller har begått brott i Sverige och gömmer sig i Turkiet. Att brottslingar utlämnas mellan ländeäna, har jag inget emot. Men det är ändå det utlämnande landets myndigheter, som ska bestämma om någon som påstår sig vara politisk flykting, ska lämnas ut.

  Asyl innebär dock inten automatisk rätt att fortsätta kampen -. från svensk mark – mot fienderna i hemlandet. Den. som inte är svensk medborgare ska inte ha samma rättigheter som svenska medborgare. Om skriftbränning skyddas av yttrandefriheten (vilket jag inte anser, eftersom jag inte anser att bräna skrifter är ett yttrande) så bör i varje fall utlänningar nekas tillstånd. Men det kräver att lagen ändras. Så att inte utlänningar med stöd av lagen kan dra in hela svenska folket i hemlandetgs konflikter. Vilket denne Momika har gjort.

  • Mique

   Vilket av mina tre medborgarskap anser du att jag ska behålla, mitt kanadensiska medborgarskap som jag har fått genom min mor, mitt medborgarskap i det Sydamerikanska land jag är född i, eller mitt svenska medborgarskap jag blev beviljad, för snart femtio år sedan, då jag som nyligen myndig, efter att ha bott i Sverige sedan tioårsåldern ansökte om? Jag kom som flykting till Sverige i mitten av sextiotalet tillsammans med mina föräldrar och min yngre syster? Mina föräldrar har aldrig ansökt om svenskt medborgarskap, min mor blev fråntagen sitt tyska medborgarskap under nazisternas härjningar i Europa under trettio-och fyrtiotalet, min mor fick tillbaka sitt tyska medborgarskap i slutet av sextiotalet. Min hustru är inte född i Sverige, men är numera svensk medborgare, liksom mina barn och barnbarn.

   • brorson

    Det får du bestämma själv, i enlighet med respektive lands lagar, när du har bestämt dig. Ditt försök att hulka dig. för att jag ska tycka synd om dig, har misslyckats.. De, som det verkligen är synd om, är

    1. Verkliga flyktingar, som inte får avsäga sig sitt förra hemlands medborgarskap och som medborgare i det landet kan tvingas agera landsförrädare mot det land, som de har flytt till.. ävemn om de har blivit medborgare i det landet.

    2. Statslösa personer, som aldrig har varit medborgere i något land. Sverige har varit relativt generöst med att ge svenskt medborgasrkap åt statslösa Men Sverige har inte belönats för denna godhet (detta ord sagt utan sarkasm) som vi kanske hade förväntat oss. Kan förklaringen vara att personer, som inte har haft medborgerliga rättigheter i något land, tycker att de inte heller har några plikter, och har haft svårt att lägga av den attityden,. när de blivit svenska medborgare och alltså fortsätter att missköta sig? Men hur som helst är det synd om dem, och speciellt om d bland dem, som faktiskt sköter sig och ändå möts med misstänksamhet .Och för övrigt kan det vara synd även om personer, som missköter sig.

    Detta är det svenska dilemmat i ett nötskal. Vi ville så val,. men det blev så fel. Nu måste reglerna skärpas. För att inte både vi själva och dem, vi velat skydda, ska gå under. Förmånen att kunna välja mellan tre olika medborgarskap är en lyx, som år få förunnat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.