Petter Nilsson(SD)

Är Regionmajoriteten redo stoppa medel till Ibn Rushd?

Sverigedemokraterna har gång-på-gång i Region Västerbotten försökt förmå regionmajoriteten att ifrågasätta finansieringen till Ibn Rushd. Så sent som förra året hanterades en motion i ämnet i regionfullmäktige. Det illa granskade studieförbundet har emellertid endast satts under luppen vid två mer uppmärksammade tillfällen. Dels folkbildningsrådets egna utredning, ”När tilliten prövas”.
Dels genom Sameh Egyptsons avhandling ”Global politisk islam?”.

Studieförbundets mindre demokratiska kvalitéer är väl klarlagda. Det har lett till att bland annat Göteborg valt att inte göra någon utbetalning till berört studieförbund.
Region Västerbottens majoritet har emellertid gjort bedömningen att skattemedel ska gå till detta studieförbund – märkligt nog.

Ytterst få observatörer var överväldigade över nyheterna som uppmärksammades förra veckan. Nyheterna kring ibn rushds utbildningar i sharia och barnaga.
Det man rimligen bör fråga sig nu är huruvida regionmajoriteten är redo att pröva frågan om ibn rushd pånytt.
Det borde vara självklart även för den mest islamistvurmande politikern att studieförbundet bedriver verksamhet som går stick-i-stäv med demokratiska värderingar, likväl som folkbildningens grunder.

Etiketter: , , , , , , ,

20 kommentarer

 1. Marko

  Sosse Malmö hade inga problem att besluta om fortsatt finansiering efter senaste avslöjanden om uppfostring till hederskultur, uppmaning till våld mot kvinnor och barn och spridning av antisemitiska konspirationsteorier.
  Bara man röstar på S så behöver man ingen värdegrund.

 2. Basic Rules

  Nu är inte Umeå Malmö, förutsättningarna finns för
  Ett klokt beslut dvs stoppa medel till denna gren av terroriststämplade Muslimska Brödraskapet.
  Umeå sitter inte än i knät på dessa…
  Men det kloka beslutet vågar man nog inte ta, då man måste förklara sitt tidigare handlingssätt – vad har i grunden förändrats ?

 3. brorson

  Jämförelsen mellan Malmö och region V-botten, som förutom de rika kustkommunerna omfattar fattiga glesbygdskommuner i inlandet. Malmö är nämligen den fattigkommun, som p.g.a låg amdel skattebetalare – och hög andel som lever på skattefria bidrag från kommunen – erhåller landets högsta glesbygdsstöd. Ändå kostar man på sig både försörjningsstöd till illegala och bidrag till Ibn Rushd. Som förmodligen tackar för gåvan genom att uppmana kommunens muslimer att rösta på det styrande partiet.

  Medan medlemmar i kristna frikyrkosamfund betalar 1 % av den skattepliktiga inkomsten i samfundsavgift via Skatteverket, betalar medlemmar i de muslimska trossamfunden mellan 0,5 och 0,7 %. Dem som saknar skattepltikig inkomst. utan lever på försörjningsstöd från kommunen, betalar ingenting. Man kan fråga sig hur de muslimska samfunden får ruljansen att gå ihop. Jag har tidiggare skrivit om utländska stater eller de staterna närstående privata stiftelser helt eller delvis äger moskéer i Sverige. Med äganderätt följer bestämmanderätt.

  Om de muslimska samfunden verkligen tycker att Ibn Rushd lär ut den oförfalskade rena muslimska läran, vilket jag tvivlar på att alla gör. skulle de ju kunna höja medlemsavgiften till 1% eller mer och låtit en del därav gå till Ibn Rushd och / eller ta upp kollekt till organisationen. Förutsatt att organisationens verksamhet inte strider mot svensk lag. Ett samfund, som har rätt att driva in medlemsavgifterna med hjälp av Skatteverket. borde inte ha rätt att få offentliga bidrag därutöver, i synnerhet inte till den löpande verksamheten.

  Vi måste slå vakt om religionsfriheten. Det räcker inte med rätt att utöva sin religion,. utan det måste också finnas praktiska möjligheter att göra detta- Och därför behövs kyrkor, moskéer, synagogor och buddisttempel. ;Men möjligheten därtill måste ju ändå anses uppfylld genom möjligheten att friva in medlemsavgifterna till sambunden med statens (Skatteverkets) hjälp.Dessutom ska inte bidrag till religiös verksamhet vara förtäckt partistöd.

  Vad är det för slags religion som främhas på detta sätt? Som jag tidigare har skrivit, så är Muslimska Brödraskapetsom tolkning av islam, någonting helt nytt, som saknar stöd i den muslimska lärotraditionen, men desto mer i 1900-talets fascism. Den muslimska överklassen har skickat sina söner till fina europeiska universitet, där de förutom de fascistiska idéerna har snappat upp användbara delar av marxismen (de historiska drivkrafterna bakom samhällsörändringar) samt sociologin (hur folkmassors beteende påverkas.).

  Med dessa lärdomar bagaget har de lusläst Koranen för att hitta stöd för sina omstörtande idéer i enskilda citat. Och framställt sig själva som trons försvarare, när de i själva verket är trons fördärvare. I synnerhet unga muslimska män med dålig förankring i den egna religionens lärotraditioner, har varit lätta att påverka.

  Vilka krafter bland muslimska invandrare stödjer S med sitt fullständigt ansvarslösa röstfiske? De som vill att islam ska vara en fredens religion eller de som vill motsatsen?

  • Basic Rules

   Problemet med islam är att den varit oemottaglig för förändring – en nödvändig reformation av detta århundradens ortodoxa tänkande., är detta möjligt tro. Reformvänliga muslimer återfinns i väst för att hålla oss här. Knappast i Iran, Saudi eller Somalia.
   Att som svenska kyrkan – i detta sammanhang gör bjuda in och täcka över kristna symboler, är en dålig väg då detta ses som svaghet och ”ni respekterar inte er religion” .
   Vi måste erkänna att de, dvs islamister av typ IS och Muslimska Brödraskapet, drivs av en politisk ideologi , en ideologi djupt rotad i islam självt, i den heliga Koranen såväl som i profeten Muhammeds liv och lära som bevarats i haditherna. Islam kan inte framhållas som fredens religion. Vi köper gärna detta då vi vill ha det så.

   Ayaan Hirsi Ali(muslim) ger i sin bok Reformera ISLAM, en inblick i religionens” labytinter”.

 4. kenth

  Sverige har nån gång i forntidem klubbbats i nån propotion att i agera som ett fritt land…vilket vi nu ser kontentan av.!

 5. brorson

  Det handlar inte om att staten / politikerna ska välja en ny religion åt svenska folket. Och därför är frågan vilken religion som är bäst politiskt irrelevant. Även för den enskilda människa, som söker en tro är samma fråga irrelevant. För den människan är de relevanta frågorna om det finns en Gud och om någon religion är av Gud. Det finns en allvarlig missuppfattning, som har spridits av ateister, nämligen att det sekularisterade samhället ska vara fritt från religion. Det betyder att den sekulariserade staten inte ska ta ställning i ovannämnda frågor. Vad det däremot handlar om är bemötandet av våra svenska muslimer.

  Där jag företräder linjen att vi inte ska dra alla muslimer över en kam och behandla dem alla som fiender för det öppna,, demokratiska samhället med rellgionsfrihet (som alltså INTE betyder frihet från religion.)Det handlar också om gränserna för religionsfriheten, enligt Europakonventionen , artiklarna 9 och 17. Jag har bejakat både minareter och böneutrop i Sverige, vilket naturligtvis kan diskuteras, Kräver reliltionfriheten att det ska finnas? Men märk väl att jag inte heller tillhör dem, som flög i taket av Jimmie Åkessons uttalande om att konfiskera och eventuellt riva moskéer.

  Det kan nämligen vara den yttersta konsekvensen av missbruk av religionsfriheten islams namn. De Europakonventionen art. 9. Men det handlar i så fall om moskéer, som har använts för sådant missbruk och andra lösningar inte finns. Svenska moskér ska inte användas för spridande av hat, hets mot folkgrupp eller uppmaningar till folkmord. Eller för verksamhet som utgör ett säkerehtshot mot Sverige. Jag har f.ö. förfökt flytta fokus i den svenska debatten från ”utanverket” (minareter och böneutrop) till ägandet av de svenska moskéerna, där min linje är att svenska moskéer ska ägas av de svenska församlingar som firar gudstjänst i moskéerna, inte av utlåndska stater.

  Och nu finansieringen av den religiösa verksamhöeten (inkl. undervisningen i religionen. Där mon linje är att religiösa samfund, som har rätt att ta in medlemsavgifter med hjälp av Skatteverketk, inte ska ha offentliga bidrag därutöver. Det gäller inte minst de muslimska samfunden, som kan – och kanske borde – höja medlemsavgifterna till samma nivå som de kristna samfunden,

  Vill påminna om att rubriken för inlägget: ”Är regionmajoriteten redo stoppa medel till Ibn Rushd?” Det handlar om att stoppa finansiering med de skattemedel,. som vi alla betalar. till en suspekt organisation, som bedriver politisk indoktrinering under religiös täckmantel. Det handlar inte alls om att försvåra utövandet av religionen.

 6. brorson

  2023 håller på att bli det varmaste året under de senaste 125.000 åren. Ska de manliga luciorna rädda världen från undergången?

  • Mique

   Som jag har skrivit tidigare: ”för att kunna förstå och använda sig av ironi, behövs ett visst mått av intelligens”, och utbildning vill jag tillägga! ”Gör dig inte svensk”, Brorson!

 7. brorson

  Diskussionerna om Ibn Rushd har redan hamnat snett. Den håller på att tas över av ateister, som vill utplåna den del av de mänskliga rättigheterna, som handlar om religionsfriheten, som är rätten att HA och UTÖVA en religion.Militanta ateister, som vill indoktrinera barn i sin (anti-) religiösa övertygelse, försöker nu använda kampen mot islam som en spjutspets mot kristendomen, för att inte tala om spjutspets mot judendomen. För en sansad diskussion om the real thing måste vi skilja mellan undervisning i en religion och undervisning om en religion.

  Undervisning i en religion är för de troende, som vill leva, som religionen lär .Och är därmed en del av religionsutövningen, Undervisning om en religion är för icke-troende, som vill veta varför de troende tror eller gör si eller så. Och är därmed en del av allmänbildningen. Religionsutövningen ska finansieras av samfunden själva med medlemsavgifterna, som de har rätt att anlita Skatteverket för att ta in. Allmänbildningen kan finansieras med kursavgifter,. som de studerande själva betalar, eller med allmänna skattemedel..

  Om (obs att jag skriver ”om”) de muslimska samfunden inte vill ha hjälp av Ibn Rushd med undervisningen i sin religion, så låt de slippa. Så, låt oss slippa diskussionen om Ibn Ruschd uppfyllerden svenska ”värsdegrunden” och andra ateistiska påhitt. Ibn Rushd ska inte ha del av allmänna skattemedel. Ibn Rushds s.k. undervisning vänder sig så tydligt till personer, som redan är muslimer, med pekpinnar hur de ska leva för att vara rättrogna muslimer, för att kallas allmänbildning. Och därför ska verksamheten inte finansieras med allmänna skattemedel.

  Lika illa, men det talas det aldrig om,. är att SVT:s undervisning i den nya klimatreligionen finansieras benom en obligatorsk avgift, som tas in av Skatteverket. Du har rätt att gå ur ett religiöst samfund,. men har ingen rätt att gå ur SVT. Agenda Special är ett typexempel på närmast religiös indoktrinering. På ena sidan står magistrarna, som är av journalisterna (rektorerna) handplockade forskare, Och på andra sidan står eleverna, politikerna. som ska svara på rektorernas frågor om de har förstått magistrarnas undervisning.

  I ett demokratiskt samhälle bestämmer politikernas själva vilka politiska frågor som ska diskuteras. Frågorna som politikerna ska diskutera är inte OM domedagen är nära,. utan HUR domedagens ska förhindras och vilka offer som måste göras till klimatgudarna (bl.a. bilindustrin, som har svårt att få sina elbilar sålda) för att domedagen ska undvikas. Detta är resultatet av kampen mot de traditionella religionerna. De har ersatts av en ny vansinnes-religion.

 8. brorson

  Återigen: Ibn Rushd ska inte ha del av allmänna skattemedel, eftersom organisationen inte sysslar med allmänbildning utan med religionsutövning (undervisning i och inte om religionen). Detta betyder dock inte att denna undervisning ”är djupt rotad i islam självt, i den heliga Koranen såväl som i profeten Muhammeds liv och lära som bevarats i haditherna”. Detta påstår Ibn Rushd själva, men är det sant? Sameh Egyptsons tidslinje börjar med årtalet 1928, när Muslimska Brödraskapet grundades och därmed inleddes en total omtolkning av islam under påverkan av både europeisk fascism och marxism samt samhällsvetenskaplig forskning. (bl.a hur man skapar masspsykoser och våldsamma upplopp inom folkmassor).

  Bakgrunden är den förnedring som många muslimer, särskilt inom överklassen (som sände sina söner till fina europeiska universitet) av kolonialismens framfart och kuvande av de muslimskt styrda länderna. Man såg ett behov att reformera islam för att återupprätta de muslimskt styrda staternas forna storhet (jmfr Hitlers ”Tredje riket”, som syftade till att återupprätta Tysklands forna storhet). Men någon reformation i positiv bemärkelse blev det inte. utan ökat förtryck av de egna, muslimska, befolkningen, parat med världserövrarplanern (jmfr Nazityskland)..

 9. kenth

  Grattis!!! SD knaprar in på Regeringspartierna och S tappar.
  ”SD är nästan lila stor som alla regeringspartierna”

 10. Marko

  Ser att nästa korrupta sosse, Ibrahim Baylan, nu efter att ha varit med och förstört landets energiproduktion nu ska jobba för H2 Green Steal för att få sin belöning.

 11. brorson

  Arbetsmarknadsfrågorna får inte undanskymmas.

  I Indonesien avhyses mängder med småbönder från marker, som deras anfäder har brukat under hundratals år, eftersom de saknar dokumenterad äganderätt, för att marken har köpts av gruvbolag, för att förse ”den gröna omställningen” i väst med metaller till batterier. En som tjänar på detta är miljöskurken Elon Musk, som försöker införa fascistisk diktatur på den svenska arbetsmarknaden, och han hejdukar inom MP. Någon som helst solidaritet med världens folk visar inte detta parti. Vi klarar oss utmärkt utan Tesla-bilar i Sverige.

  Stora frågetecken måste också sättas angående Transportarbetareförbundets sympatistrejker. Kan man ställa krav på solidaritet med de strejkande på transportarbetare som inte ens får vara medlemmar i facket? Är det rätt att åsamka arbetsgivare, som inte själva är föremål för konflikten, förluster genom sypatistrejkerna? Svenska fackföreningar har unika rättigheter, och det ska de ha, men då krävs också att man respekterar anställdas fackliga rättigheter, alltså rätten att vara medlemmar i facket.

  Sex byggnadsarbetare har under den senaste tiden omkommit på sina arbetsplatser. Två i Skellefteå, där man använder utländsk arbetskraft för att pressa kostnaderna (Media har dock försåtligt undanhållit de omkomnas nationalitet) och fem i Sundbyberg, varav minst tre är utlänningar. Hur som helst finns ett klart sammanhang mellan arbetskraftimporten och de ökande dödsfallen på arbetsplatsernam i synnerhet byggarbetsplatserna. Oseriösa arbetsgivare använder utländsk arbetskraft för att pressa ner kostnaderna för löner och arbetarskydd, vilket även drabbar svenska arbetare. Seriösa arbetsgivare utsätts för osund konkurrens från i vissa fall rent kriminella företag.

  De utlänningar, som offras, med ”antirasisternas” gillande, är inte de högutbildade och högavlönade, utan de lågutbildade, de som saknar högre utbildning, De behövs inte på den svenska arbetsmarknaden för något annat syfte än att riskera livet och pressa ner lönerna. Det finns nämligen tillräckligt många lågutbildade svenskar för att de ska räcka till för alla jobb, som kräver låg eller ingen utbildning .Därtill kommer alla arbetslösa invandrare (första och andra generationen) som redan finns i Sverige. Därtill alla akademiker, som helt enkelt är för många i förhållande till de jobb, som de är utbildade för. Många arbetsgivare föredrar dessa framför de lågutbildade, eftersom de ser deras utbildning som ett bevis för skötsamhet.

  När jag och andra har kritiserat importen av lågubildad arbetskraft, har det inte berott på att vi ser lägutbildade som en sämre sorts människor, utan för att vi vill försvara lågutbildades rättigheter, att inte behöva riskera livet på jobbet och få en lön, som man kan leva på. Men det har sign. Migue inte förstått utan har hånat och trakasserat och använt ”lågutbildad”, som ett skällsord. Men det vet han inget om. Men för den kanaljen räcker det uppenbarligen att man inte talar SFI-svenska för att kallas lågutbildad.

  Att den, som ska anställas, behärskar åtminstone SFI-svenska borde vara ett grundvillkor för att få arbetstillstånd i Sverige. Huvudentreprenören i Sundbyberg hade tidigare fått anmärkning på att alla säkerhetsinstruktioner, i den mån de fanns, var på svenska, trots att underentreprenorens anställda inte kunde ett ord svenska Vissa arbetsgivare föredrar arbetskraft som inte behärskar svenska, Jag har inte ifrågasatt att lågutbildade utlänningar kan jobba. Det klarar de ju av i sina hemländer. Men behärskar man inte landets språk, där man jobbar, blir man lättare utnyttjad.

  Och tränger därför undan det landets egen arbetskraft från jobb, som inte kräver högre utbildning, Vilket drabbar i synnerhet dem, med lägre utbildning – såväl bland urspruntsbefolkningen som bland invandrarna.

  • Mique

   Som sagt var, sverigedemokraterna är inte, som de vill framställa sig själva som, ett arbetarparti. NSDAP var inte heller något arbetarparti!

 12. brorson

  Hittade följande på nätet:” Plattformen X, som ägs av Teslagrundaren Elon Musk, har försett en granskning som Aftonbladet gjort med en varning, enligt tidningen. I granskningen avslöjar Aftonbladet hur barnarbete i gruvor på Madagaskar kan kopplas till elbilsjätten.” Musk är en rövarkapitalist, som i Sverige stöds av MP, som klagar på att regeringen har avskaffat subvemtionerna till köp av Tesla.-bilar. I min förra kommentar nämnde jag att indonesiska bönder avhyses från marker, som deras anfäder har brukat i hundratals år, för klimatomställningens skull. Klimatalaarminsterna ljuger, när de säger att jordens fattiga drabbas av klimatförändringarna,. när de i själva verket drabbas av den nya ”gröna” kapitalismen.

  Faiitiga bönder i Afrika,. Asien och Latinamerika tvingas in till storstädernas slumområden, där de dignar under hölga matpriser är den tidigare jordbruksmarken används till annat än livsmedelspöroduktion. Me resultat även ekonomiska migranter, som lögnaktigt kallas klimatfluktingar till Europa och USA,

  Jag vill också passa på att antalet LO-medlemmar, som röstar på SD, nu är så stort, så att det skulle vara möjligt att bilda en sverigedemokratisk facklig centralorganisation, som konkurrerar med LO. Men vill vi ha det så? Nej, framgången för den svenska modellen, som nu attackeras av både Elon Musk och det svenska Transportarbetareförbundet, beror på att vi i Sverige i stort sett har sluppit facklig splittrine med centralorganisationer som stödjer olika poliltiska partier. De, som bör uteslutas, är ledningen för Transport.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.