Etikett: alliansregeringen

Västerbotten en förebild för Sverige

Av , , Bli först att kommentera 12

Västerbotten tillhör de län i Sverige som har nått längst när det gäller utbyggnad av bredband. I Västerbotten som helhet kan 72 procent av hushållen få en höghastighetsanslutning till sin bostad. Detta är högst i landet. I Sverige som helhet har ca 55 procent lika bra bredbandstillgång. 

Med Centerpartiets och regeringens gjorda satsning tillförs nu 2,8 miljarder. Detta möjliggör en fördubbling av bredbandsutbyggnaden på landsbygd. Nu hoppas jag att de resterande 28 procent av hushållen också får snabbare bredbandsanslutningar.

Oroande utveckling av näringslivet i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Svenskt Näringsliv har idag presenterat företagsklimatet kommunvis för 2013. Frågor och utfall av enkätundersökningen kan alltid diskuteras men ett är helt säkert och det är vilken betydelse och vilket genomslag resultatet ändå har.

Tyvärr är utvecklingen av vårt företagsklimat återigen negativt och på väg ner. År 2010 var ett dystert år med placering 165. Därefter har placeringarna förbättrats för att 2012 vara på plats 115. Nu rasar Vännäs med 60 placeringar till plats 175. www.foretagsklimat.se/vannas

Detta är en oroande utveckling speciellt då det största raset berör områden med en koppling till kommunen. Det handlar om allt från service till företag och kommunpolitikernas attityder till företagandet som till kommunens tillämpning av lagar och förordningar. Nyföretagandet har också rasat oroväckande.

Jag tycker att kommunen måste ta resultatet på allvar och att enkäten måste analyseras av kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för näringslivsfrågorna.

Delar av resultatet kan ha en koppling till den låga bemanningen på näringslivsavdelningen (NLA) under 2012 men det finns fler orsaker vilket man kan utläsa av resultatet.

Med NLA och den nya organisationen som sjösattes 2010 var kommunens ambition att förstärka och förbättra servicen till kommunens näringsliv. I årets företagsenkät kan vi tyvärr konstatera att näringslivet inte tycker så. Om det sen är en tillfällighet eller en trend kan alltid diskuteras men resultatet kräver en uppföljning av kommunens insatser. Gärna i dialog med näringslivets organisationer.

Näringslivsklimatet är av största betydelse för att skapa tillväxt och arbetstillfällen och är en viktig förutsättning när det gäller att utveckla företagen och dess produkter och tjänster. Inga företag, ingen välfärd.

Centerpartiet säger nej till månadsuppgifter

Av , , Bli först att kommentera 13

Centerpartiet vill inte lägga onödiga pålagor på näringslivet. Tvärtom måste vi arbeta konsekvent för en minskad ­regelbörda.

Företagen ska driva sina verksamheter och anställa människor, inte sitta och administrera åt staten. Det är ett steg i fel riktning att lägga till krav om nya uppgifter utöver dem som rapporteras årsvis i dag, skriver näringsminister Annie Lööf.

Bakgrunden till detta är ett tillkännagivande från oppositionspartierna i riksdagens skatteutskott där de kräver att ­regeringen ska återkomma med ett förslag om hur månadsrapportering ska kunna införas i byggbranschen.

Det kommer regeringen naturligtvis att göra. Företrädare för ­både arbetsgivare och fack efterfrågar också själva detta för att komma till rätta med svartarbete och fusk.

Däremot är det inte min ambition, som ibland gjorts gällande i debatten, att lägga något förslag om månadsvis rapportering för samtliga arbetsgivare säger Annie Lööf.

Jag välkomnar Annie Lööfs klarläggande i frågan. Månadsuppgifter innebär att arbetsgivarna drabbas av ytterligare administrativa arbetsuppgifter.

Det kanske inte innebär någon större belastning för våra större företag med en väl utbyggd administrativ organisation men för de mindre blir det en ytterligare administrativ belastning och därmed kostnad.

Min uppfattning är att våra företag ska i första hand producera varor och tjänster och inte påföras mer av tillväxthämmande arbetsuppgifter av staten.

 

 

 

 

 Centerdepartement bäst på regelförenkling

Av , , Bli först att kommentera 12

Regeringen har sedan 2006 aktivt arbetat med att förenkla vardagen för företagen. En viktig del i detta arbete har varit de omkring 500 förslag som näringslivet bidragit med. 

Resultaten som presenterades i dag visar att totalt 64 procent av de inkomna förslagen som berör åtta departement har genomförts eller är under utredning för genomförande. Bäst i klassen är Lena Eks miljödepartement med 78 % genomförande, tätt följt av Eskil Erlandssons landsbygdsdepartementet med 76 %, och Annie Lööf och Anna-Karin Hatts näringsdepartement som hamnar på 74 %.

Hela listan: 
Miljödepartementet 78%
Landsbygdsdepartementet 76%
Näringsdepartementet 74%
Socialdepartementet 60%
Justitiedepartementet 60%
Utbildningsdepartementet 50%
Arbetsmarknadsdepartementet 38%
Försvarsdepartementet 35%

 

Landsbygden, inte lönsam för Telias investeringar

Av , , 8 kommentarer 29

I veckan var det möte i Högås där Telias informationsansvarige Björn Berg svarade på frågor och kommenterade problemet med avsaknaden av mobil täckning inom stora delar av Vännäs kommuns landsbygd. Ett problem som vi i Vännäs delar med många av landets byar och orter.

Ett klart besked mötesdeltagarna fick var att Telia inte planerar några investeringar i nya master för att förbättra täckningsgraden inom Vännäs kommun, inte heller i övriga kommuner med liknande förutsättningar. En sådan investering är enl. Telia inte ekonomiskt försvarbar med tanke på den långa återbetalningstiden. Samma villkor gäller för fast telefoni om Telia bedömer att kostnaden för installationen blir för hög.

På Telia låter det som om Vännäs landsbygd geografiskt befinner sig i den glesaste delen av länet och att vi får skylla oss själva som har bosatt oss där. Ställ det kravet på andra operatörer var budskapet. Ett besked där Telia är nästintill det enda och för många det mest naturliga alternativet.

Ett besked som jag inte accepterar med tanke på att Vännäs kommun är en tillväxtkommun och kranskommun till Umeå som är ett av landets hetaste tillväxtområden. Kommunens samtliga innevånnare bor på pendlingsavstånd till Umeå. Vännäs är dessutom en av de folktätaste kommunerna i länet med en levande landsbygd där efterfrågan på ett boende är större än tillgången på hus. Det borde väl vara tillräckliga skäl för att göra satsningar i förbättringsåtgärder.

Hur ska människor kunna bosätta sig på landsbygden och hur ska företag kunna etablera sig eller vara kvar på landsbygden om inte den mobila täckningen fungerar? Det handlar inte bara om mobiltelefoni utan lika viktigt är möjligheten till att få mobilt bredband där andra alternativ inte erbjuds. Samhället är ju idag uppbyggt på att denna del av infrastrukturen ska finnas och fungera.

Vad hjälper det att staten, regionen eller Vännäs kommun pratar om tillväxt på landsbygden, skapar förutsättningar för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) mm om inte infrastrukturen fungerar? Här krävs det påtryckningar på alla nivåer för att skapa en av de viktigaste förutsättningarna för landsbygdsboende och landsbygdsutveckling eller ska alla bosätta sig i städer eller på större orter? Det tror jag inte är något alternativ för människor som ser värdet av och livskvalitén i att bo på landsbygden.

Myndigheternas tillämpning av LIS får bakläxa av regeringen

Av , , 4 kommentarer 17

I den nu aktuella höstpropositionen kan man bl.a. läsa att Naturvårdsverket och Boverket har fått i uppdrag att utreda nya lättnader i lagen för strandnära byggen vid sjöar och vattendrag. Anledningen är enligt regeringen att mycket tyder på att de ändringar som gjordes i strandskyddslagen 2009 har lett till ”icke avsedd skärpning” av strandskyddet i stora delar av landet. Rätt uppfattat och ovanligt tydligt! 

Det var inte riksdagens mening att det skulle bli SVÅRARE att bygga i närheten av vatten som det nu faktiskt blivit genom myndigheternas tillämpning. Ett viktigt syfte med den ändrade strandskyddslagen är att ge landsbygden konkurrensfördelar genom ökade möjligheter att bygga i strandnära lägen d v s inom den generella förbudszonen om 100 meter.

Den där typen av tilläggsuppdrag, där bevisligen myndigheter och verk inte följd intentionerna i riksdagsbeslutet, är väldigt ovanliga. Ursprungsförslaget som alla hoppades så mycket på och som var en bra inriktning på, var ett jobb utfört av centerfolk på miljödepartementet.

I Vännäs kommun gäller landsbygdskriteriet generellt. Utifrån detta borde rimligtvis hela kommunen läggas ut som LIS-område med tanke på att ur ett EU-perspektiv är hela Vännäs kommun landsbygd. Det går inte att på förhand veta var entreprenörer kan/vill etablera verksamhet och var utveckling kommer att ske.

Med tanke på den extremt goda tillgången på stränder i relation till antalet invånare inom Vännäs kommun är det viktigt att inte lagstiftarens mening tänjs åt fel håll. Mot denna bakgrund borde det vara naturligt att i den kommunala framtida tillämpningen tänja lagen så långt det går för att förverkliga lagstiftarens mening om att ge kommunernas landsbygdsområden en konkurrensmöjlighet av betydelse.

Centerpartiet i Vännäs har i de kommunspecifika synpunkterna bl.a. påtalat vikten av att i det framtida arbetet med nya LIS-områden att kommunen intar en positiv och utmanande hållning till det möjligheter som lagtexten ger samt att kommun, på olika sätt, tydliggör LIS-områdenas betydelse ur näringslivs- och landsbygdsutvecklingssynpunkt. 

Centerpartiets landsbygdspolitik får genomslag.

Av , , 2 kommentarer 18
Alliansregeringen gör nu stora satsningar på vägar och järnvägen i Sverige. Man har tillfört över 100 miljarder extra i årets budget utöver de 417 miljarder man redan budgeterat.

Alliansregeringen presenterade igår ett paket av infrastruktursatsningar för gruvnäringens behov. Regeringen satsar 3,5 miljarder på att rusta upp vägen mellan Pajala och Svappavaara samt Malmbanan för att skapa bättre förutsättningar för en växande gruvindustri
 
Jag är glad över att regeringen nu har tagit ett par viktiga steg framåt för bättre fungerande transporter i Norrland och att Centerpartiets arbete i regeringen vad gäller ett robust och sammanhållet transportsystem nu fått genomslag i praktisk politik. Denna åtgärd är helt i linje med punkt 1 i vårt landsbygdsprogram.
 
 

1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem • Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet

 
För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem avcentral betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill sesatsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet.
 
Vid nästa tillfälle regeringen ger Region Västerbotten uppdraget att upprätta/revidera länstransportplanen krävs det att regeringen visar i budgetanslagen att satsningar är viktiga även i vår region.
 
Det är då viktigt att Vännäs kommun lyfter fram angelägna projekt i kommunen för att förhoppningsvis få med några av dessa i nästa länstransportplan. Jag tänker då på de stora underhållsbehovet som finns på vägar som
E12:an-Ö Spöland-Rödåsel, genom Pengsjö by, 92:an-Hällfors-Harrsele,
GC-väg mellan Vännäs-Vännäsby-E12:an och befintliga anslutningar till E12:an och 92:an där olycksriskerna är stora och åtgärder behövs för att höja trafiksäkerheten. 
 
Att underhållet efterlevs på det finmaskiga vägnätet är mycket viktigt för både boende och näringslivet oavsett var man bor och verkar i regionen.
 

 
 
 
 
 
 

Centerpartiets landsbygdspolitik skapar utvecklingskraft

Av , , 1 kommentar 24

Nu har Centerpartiet presenterat sin framtida landsbygdspolitik i en rapport som innehåller de 25 viktigaste punkterna för att skapa utvecklingskraft i hela landet. En landsbygdspolitik som handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential.

Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling.

Den vilja och tydlighet som genomsyrar rapporten tycker jag är ett viktigt och nödvändigt besked från Centerpartiet till medborgarna när det gäller vilka områden som är viktiga att driva för att hela landet ska leva. Centerpartiet har historiskt sett varit garanten när det gäller att driva en politik för att utveckla landsbygden. Med dessa 25 punkter fortsätter Centerpartiet att vara en stark och målinriktad pådrivare i förhandlingarna inom alliansregeringen. Med andra ord det hållbara alternativet i svensk politik.

Vännäsby, ett bra alternativ när IKEA söker etableringsläge

Av , , 19 kommentarer 29
I dagens VK kan vi läsa om en mycket positiv nyhet för regionen. IKEA vill etablera sig i regionen och söker mark för placering av ytterligare ett varuhus i regionen. I artikeln omnämns flera tänkbara placeringar i Umeå. I artikeln säger Erik Sandemo, Svensk Handel att läget inte spelar så stor roll. Det kommer folk till IKEA i alla fall.
 
Jag delar hans uppfattning. IKEAs dragningskraft är så stor att läget har mindre betydelse. Just därför tycker jag att man skall erbjuda lämpliga markområden även utanför Umeå och då bör Vännäs kommun ta chansen och marknadsföra vårt handelsområde i Vännäsby.
 
Vi har en förberedd tomt där det en gång i tiden var tänkt att ett möbelvaruhus skulle byggas men som inte blev av. I anslutning till denna tomt har kommunen stora markområden som kan iordningställas för parkeringar och tillkommande handel som vill ligga i anslutning till IKEA. Möjlighet till ytterligare markförvärv finns också.
 
Området har sedan tidigare en blandning av handel- och industri där ett IKEA varuhus skulle komplettera området på ett alldeles utomordentligt sätt och dessutom dra till sig ytterligare handel.
 
Vännäsby ligger ca 25 km från Umeå intill E12:an som efter vägens upprustning har blivit en snabb förbindelse mellan Umeå och Vännäsby med goda bussförbindelser.
 
Till detta kommer att i december 2011 börjar ett pendeltåg att gå mellan Umeå och Vännäs med åtta dubbelturer per dag. I augusti 2011 Tvärbanetåget mellan Lycksele och Umeå och en förbindelse mellan Luleå och Umeå startar också upp under hösten 2011.  I Vännäsby blir det en hållplats för av- och påstigning med möjlighet till gångavstånd till ett framtida IKEA varuhus om infrastrukturen kompletteras med en underfart mellan centrum och industri/handelsområdet.
 
Vännäsby har alla förutsättningar att bli en konkurrent till Umeå vad gäller IKEAs etablering. Till detta kommer att Vännäs kommun, med dess närhet till Umeå, är en tillväxtkommun med positiv befolkningsutveckling och stor utvecklingspotential. En placering av IKEA i Vännäsby skulle vara bingo för kommunen och regionen.
 
Nu gäller det att Vännäs kommun agerar och för det har kontakter tagits med våra tjänstemän som hanterar näringslivsfrågorna i kommunen.
 

Mitt yrkande i delegationsärendet förskola Tväråbäck

Av , , 4 kommentarer 26

Vid dagens Kommunfullmäktige hänvisade Johan Söderling vid ett flertal tillfällen till "vårt" beslut i delegationsärendet gällande mobila förskolemoduler i Tväråbäck.

För att redovisa mitt yrkande vid det beslutstillfället har jag nu länkat till protokollet och min reservation till beslutet.

www.vannas.se/Sve/Filarkiv/Kommunfakta%20och%20Organisation/ks110419%20-%20F%C3%B6rskola%20i%20Tv%C3%A4%C3%A5b%C3%A4ck.pdf

Med det hoppas jag att det är tydliggjort att det är Johan Söderling och Socialdemokraterna som ensamma har tagit beslutet.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier