Etikett: SBF

Centerpartiet ser möjligheterna, motion 3

Av , , 2 kommentarer 8

Här kommer den tredje och sista motionen som kommunstyrelsens behandlade vid senaste mötet.

Motion 3: Införandet av Grön rehabilitering

Centerpartiet vill med sin motion att kommunen utreder möjligheterna för långtidssjukskrivna medarbetare att få tillgång till Grön rehabilitering och att utreda samverkansformer med aktörer som Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, Landstinget, Samordningsförbundet mfl.

Andelen långtidssjukskrivna ökar. Bland dessa återfinns många personer med utmattningssyndrom, särskilt bland kvinnor inom offentligt sektor. En diagnos som också är en av orsakerna till långtidssjukskrivna i Vännäs. I den hälsoenkät som Landstinget genomför vart fjärde år ”Hälsa på lika villkor” så sticker Vännäs ut i jämförelse med andra kommuner när det gäller den diagnosen.

Grön rehabilitering bedrivs i naturen och använder dess läkande kraft. Grön rehabilitering innefattar förutom vistelse i natur och trädgårdsmiljö också samtalsterapi, behandlingar, kostrådgivning massage mm. Byte av miljö är en viktig faktor för människor både i stad och på landsbygden.

Kommunledningskontoret har utrett motionen och föreslagit att fullmäktige ska avslå motionen. I huvudsak med motiveringen att det saknas klarhet och tillräckliga bevis vad gäller effekten för Grön rehabilitering i förhållande till andra rehabiliteringsformer.

Centerpartiet tycker att när personer drabbas av diagnosen utmattningssyndrom, som ofta leder till långa sjukskrivningsperioder och ibland svårigheter att återgå till sitt ordinarie arbete, är det viktigt att alla rehabiliteringsformer prövas. När det gäller Grön rehabilitering har ändå forskningen visat att människor lättare återfår livsglädjen och kan återgå till arbetslivet om de har haft möjlighet att genomgå Grön rehabilitering.

Centerpartiet tycker, varför förvägra personer med diagnosen utmattningssyndrom den rehabiliteringsformen? En rehabiliteringsform som också kan vara aktuell vid andra diagnoser.

Vännäs kommun har som vision att vara den ”goda arbetsgivaren”. Då tycker vi att alla rehabiliteringsformer ska vara möjliga att få som kan medföra att medarbetare mår bättre och kan återgå till sitt arbete. Detta är en av förutsättningarna för att kommunen som arbetsgivare kan säga sig leva upp till visionen den ”goda arbetsgivaren”.

 

Äldreomsorgens behov i Vännäs måste prioriteras

Av , , 4 kommentarer 14

Enligt en rapport av Ulrika Lorentzi från november 2011 har sedan 1980-talet den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat dramatiskt samtidigt som andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt. Andelen äldre, 80 år och äldre, som får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006.

I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragit sig tillbaka har de äldres anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. Framför allt har de äldres döttrar ökat sina insatser. Nästan en tredjedel av de hemmaboende äldre, 75 år och äldre, med hjälpbehov som städning, tvätt, matinköp, matlagning eller bad/dusch får den här hjälpen av en dotter. Ungefär 14 procent får hjälpen av en son. Denna utveckling står i direkt strid med arbetet för ett jämnställd samhälle.
 
Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta.
 
Centerpartiet i Vännäs konstaterar att vår kommun inte är något undantag när det gäller denna beskrivning. Utvecklingen har inte med att Socialtjänstlagens formuleringar om rätt till bistånd har ändrats. Det handlar istället om att praxis har ändrats i kommunerna för vad som är rimligt att bevilja hjälp med eller när hjälpen kan tillgodoses på annat sätt. Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg.
 
Denna utveckling kommer nu ytterligare att förstärkas med landstingets (s+mp) neddragningar av vårdplatser på NUS och geriatriken. Ett beslut som innebär en övervältring av äldresjukvård på kommunerna. Ett oacceptabelt beslut för både vårdtagarna, anhöriga och kommunerna.
 
I slutändan handlar givetvis denna utveckling om vilka resurser som tilldelas kommunens olika verksamheter. Snäva budgetramar för Vård- och omsorg har gjort att äldreomsorgen har hanterats hårdare än övriga verksamheter. Detta beror inte på att politiken har velat prioritera områden som individ- och familjeomsorg/handikappomsorg och därmed prioriterat ned äldreomsorgen. Det handlar istället om att dessa områden omfattas av LSS (lagen om stöd och service) och är en rättighetslag. Det är inte Socialtjänstlagen som reglerar äldreomsorgen.
 
Centerpartiet i Vännäs accepterar inte en samhällsutveckling med en tvingande anhörighetsomsorg. Vi vill att det valet ska vara upp till den anhörige.
 
Centerpartiet i Vännäs anser att för att fler ska kunna arbeta är det lika viktigt att samhället kan erbjuda en bra och trygg äldreomsorg som en bra och trygg barnomsorg. Anhörigomsorg är också en viktig genusfråga då det i första hand handlar om kvinnor som vårdar/hjälper sina anhöriga.
 
Centerpartiet i Vännäs kommer i 2013 års budgetarbete att prioritera äldreomsorgen. Allt för att få möjlighet att utveckla och höja kvalitén för våra ca 1700 pensionärer som i större eller mindre omfattning har behov av äldreomsorg.

Äldrepeng stärker vårdtagarnas ställning

Av , , Bli först att kommentera 24

Vid helgens kommundagar presenterade vår partiledare Annie Lööf Centerpartiets förslag som ökar de äldres inflytande över äldreomsorgen.

Här kommer ett utdrag från hennes inledningsanförande.

”Så gott som alla inser att det finns problem inom äldreomsorgen. I Svenskt Kvalitetsindex framgår att medborgarna är mindre nöjda med äldreomsorgen än med andra välfärdstjänster som sjukvård, barnomsorg och skola. För Centerpartiet är det självklart att välfärden ska hålla samma kvalitet i livets alla skeenden. Äldre måste få samma möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Endast så kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. På sikt vill vi därför att det utvecklas en äldrepeng i hela landet så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och barnomsorgen.

Samtidigt krävs politiska åtgärder för att valfriheten verkligen ska leda till bättre standard och större trygghet. Vi behöver skärpa tillsynen, förbättra servicen vid val av omsorg och stärka de äldres rättigheter.”
 
Ett efterlängtat förslag efter alla skandaler som redovisats i äldreomsorgen. Med en äldrepeng tvingas vårdgivarna, offentliga som privata, att erbjuda en kvalitativ bra vård och omsorg. Om inte, har vårdtagaren möjlighet att välja annat boende som motsvarar snittkostnaden för befintligt boende i kommunen eller få ersättning för att inte vårdgivaren lever upp till krav och utlovad service. Till detta kommer möjligheten till ekonomisk ersättning till dem som väntat orimligt länge på plats i äldreboende
 
Möjligheten att välja vårdgivare har tidigare ifrågasatts pga att vårdtagaren skulle vara för dålig för att själv välja vårdgivare. Nu ger Centerpartiet kommunerna möjlighet att införa äldreguider som kan hjälpa och stärka de äldre i valet av utförare.
 
För att avslöja och undanröja missförhållanden och vanvård förslår också Centerpartiet ett utökat tillsynsansvar för Socialstyrelsen med krav på fler inspektioner samt meddelarskydd.
 
I offentlig verksamhet råder idag meddelarskydd och efterforskningsförbud. Det innebär att anställda, vid missförhållanden, har rätt att lämna uppgifter till massmedia och att arbetsgivarna inte har rätt att leta efter uppgiftslämnare.
 
Sammantaget tror jag att detta paket av åtgärder kommer att öka trycket och ger de äldre en starkare ställning mot samtliga vårdgivare vilket är bra.
 
 

Kosten inom äldreomsorgen, en fråga på Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 19

Under ledamöternas frågestund i måndags, ställde jag följande frågor till Vård- o Omsorgsnämndens ordförande Sonja Eriksson.

”Maten som kommunen serverar till såväl barn som äldre ska vara av god kvalité med bra näringsinnehåll och smaka gott. Mat handlar inte enbart om att äta sig mätt utan mat är även glädje och njutning och en viktig del av vårt kulturarv.

Med anledning av den uppmärksamhet som kostfrågorna har fått inom äldreomsorgens särskilda boenden vad gäller mängd, kostformer, menyer mm var mina frågor till nämndens ordförande.

Vad är det bakomliggande orsakerna till den uppkomna situationen?

Vilka åtgärder har nämnden vidtagit eller kommer att vidta för att rätta till dessa orsaker?”
 
Det svar jag fick av nämndens ordförande tyder på att nämnden och förvaltningen har tagit upp problematiken med kostleveranserna och måltiden på fullaste allvar.
 
Bakomliggande orsaker är att en uppdatering har skett av det kostsystem som fanns. Orsaken till detta var ambitionen att höja kvalitén och anpassa vårt kostsystem till Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer. Nytt kostsystem infördes därför under hösten 2011 med Normal-, A- och E-kost då kosten ska bl.a. vara näringsberäknad och anpassad för äldre med en varierad meny. Trots ett omfattande förberedelsearbete av dietisten har inkörningsproblem uppstått både i köket och ute i boendena.
 
Åtgärder som vidtagits är att förtydliga vikten av att servera maten utifrån den äldres individuella behov, vanor och önskemål. Med andra ord rätt kost, rätt mängd vid rätt tillfälle och att uppläggningen på tallriken är viktig. Att måltiderna ska vara dagens höjdpunkt är en viktig målsättning anser nämnden.
 
En ytterligare åtgärd som nämnden vidtagit är att i februari 2012 följa upp kostleveranserna och att de boende får äta sig mätta. Detta framgår av nämndens protokoll från 2011-11-16.
 
Dessa besked räcker idag för mig men jag kommer att följa upp hur det fortsättningsvis fungerar och vara lyhörd för signaler som tyder på att våra äldre inte får mat av god kvalité med bra näringsinnehåll samt inte får äta sig mätta.
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier