Etikett: vännäs kommun. centerpartiet

Motioner för ett attraktivare Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 6

På måndagens kommunstyrelse behandlades ett flertal motioner som samarbetspartierna inom Treklövern, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lämnat in. Motionerna kommer att behandlas på fullmäktige den 21 februari.

Motion om att utreda möjligheten att införa parkeringsskiva i Vännäs centrum

Ett flertal synpunkter har framförts och medborgarförslag har inkommit till kommunen som efterlyser en lösning på parkeringsproblematiken i tätorten. Frågan om parkeringslösningar är under utredning inom kommunförvaltningens infrastrukturavdelning. Treklövern vill med motionen att parkeringsskivan ska vara ett av alternativen för att lösa problematiken.

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att föreslå fullmäktige bifalla motionen.

Motion om att fler trygghetsboenden byggs

 Fullmäktige beslutade under 2019 att upphäva beslutet om att bygga ett nytt särskilt boende. Beslutet innebär att kommunen har gjort ett strategiskt vägval inom äldreomsorgen där ”trygg hemgång” med förstärkta rehabiliteringsinsatser i eget boende är en del i vägvalet. Den andra delen i det vägvalet är att det ska finnas tillgång till trygghetsboende och som sista steg särskilt boendeplatser.

Majoriteten S, V, M och Mp beslutade avslå motionen. Argumentet var att arbetet redan var på gång.

Vi, C, Kd och L, föreslog att motionen skulle godkännas och protesterade mot att arbetet med trygghetsboendet är påbörjat. Sanningen är att inga beslut är tagna av fullmäktige och därmed finns inget uppdrag till Vännäs fastigheter AB att bygga något trygghetsboende..

Motion om att i framtida förskolor ska avdelningarna maximeras till fyra.

Med den befolkningsutveckling som kommunen har kommer kommunen inom den närmaste åren att behöva bygga ett antal nya förskolor. Vi, C, KD och L, anser att är det viktigt att en förskola är så liten att föräldrar, barn och personal kan känna att de kan skapa en relation till varandra som bygger tillit och förtroende.

Majoriteten, S, V, M och Mp, beslutade att inte tillåta någon utredning av motionen. Vi krävde en förklaring men fick inget svar.

 

Motion från C om att kommunens medarbetare ska ges möjlighet att skaffa en förmånscykel genom bruttolöneavdrag.

Vi menar att nyttan med förslaget är stort. Ett införande gynnar folkhälsoarbetet. Ligger också i linje med kommunens miljöarbete. Påverkar attityder och beteenden som leder till minskat bilåkande och minskat parkeringsbehov i centrum. Dessutom skulle en förmånscykel öka attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare.

Majoriteten, S, V, M och Mp med M som pådrivare, beslutade att avslå motionen. Deras argument var att utredningen inte tagit hänsyn till konsekvenserna avseende bortfall av skatteintäkter genom bruttolöneavdraget.

Vi menar att de två omfattande utredningarna som våra tjänstepersoner gjort har redovisat konsekvenserna så gått det går och att bortfallet av skatteintäkterna är omöjligt att beräkna då man inte vet hur många medarbetare som kommer att välja förmånen. Vi konstaterar dock att majoriteten ibland ”silar mygg och sväljer kameler” när vi ska fatta beslut kopplat till ekonomin. Denna gång gällde det våra medarbetare.

Motion från C om att kommunen iordningsställer en koloniträdgård i Vännäsby där enskilda personer kan hyra kolonilotter.

Då Vännäsby växer befolkningsmässigt och boendet idag och i framtiden inte bara består av villor med möjlighet att odla på egen tomt utan att boende i lägenheter ökar och därmed efterfrågan på mindre odlingsmark uppstår. Intresset för närodlad och egenproducerad mat ökar också i miljö- och klimatdebattens spår. Kolonilotten blir, i vissa livssituationer, en form av grön rehabilitering och en resurssnål form av närrekreation.

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att föreslå fullmäktige bifalla motionen.

 

 

 

C värnar vuxenutbildningen

Av , , Bli först att kommentera 12

På senaste kommunstyrelse behandlades detaljbudgeten för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Ett område som majoriteten s-v och mp ville spara på var vuxenutbildningen.

Förslaget från majoriteten var att minska utrymmet för kommunledningskontorets köp av platser för yrkesutbildning på Liljaskolan med 500 tkr.

Borgerliga gruppen, c, m och kd, förslog att inga besparingar skulle drabba vuxenutbildningen. Besparingen förhindrar bl.a. arbetslösa att få en omutbildning för att snabbt bli anställningsbara på arbetsmarknaden.

Besparingen på vuxenutbildningen får till följd att antalet platser till yrkesvux begränsas. Yrkesvux kommer endast att erbjudas sökanden till vårdutbildning för vuxna vilket jag tycker är en riktig prioritering. Med borgerliga gruppens förslag har fler individer haft möjligheten att utbilda sig inom fler yrkesområden.

Konsekvenserna med besparingen är att det inte är möjligt för Liljaskolan att köpa platser i annan kommun t.ex. Umeå för sökanden till övriga yrkesområden.  Besparingen stänger därmed ute arbetslösa till en omutbildning för att bli anställningsbara inom bristyrken där företagen skriker efter arbetskraft. Det kan gälla yrken inom olika hantverksområden, bussförare mm.

Att vara arbetslös och inte komma in på arbetsmarknaden är ett utanförskap som måste brytas. Det drabbar den arbetslöse både socialt och ekonomiskt. Därför tycker vi att det är ett prioriterat område att värna om den yrkesinriktade yrkesutbildningen.

 

 

 

 

Staten konfiskerar skogsmark

Av , , 3 kommentarer 18

Fastighetsägarna i min by har sammantaget avstått 59,8 ha av produktiv skogsmark till att bilda ett naturreservat. Skogstypen och området har en kärlväxtflora med mycket högt skyddsvärde. Naturreservatet, som är under bildande, har tillkommit för att långsiktigt bevara ett område som till stora delar består av kalkbarrskog med en för Västerbottens län mycket ovanlig intressant kärlväxtflora. Ersättningsfrågan, på grund av att vi inte kan bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk, avslutades  i samförstånd 2008 med samtliga fastighetsägare.

Två ägare av en fastighet i byn har nu beslutat att avverka ett större område på ca 15 ha. Ett bestånd som i huvudsak består av gammal granskog.  Avverkningsanmälan har behandlats av Skogsstyrelsen och köparen har påbörjat planeringen av avverkningen. Nu har Skogs- och Länsstyrelserna i landet fått påbackning om vikten av att tydligare följa Art- och habitatdirektivet. Ett EG-direktiv från 1992 som är en naturlig fortsättning efter implementeringen av Fågeldirektivet 1979. Direktivet innebär att projekt, i det här fallet en slutavverkning, måste visa att de inte har negativa effekter på området innan de sätts igång.

Inte nog med den avsättning som redan har gjorts för bildandet av naturreservatet. Nu har ett nytt hot uppstått för byns fastighetsägare när det gäller rätten att bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk. Ett beslut om begränsningar i avverkningsrätten på grund av arter som kan vara aktuella inom detta område, i första hand den tretåiga hackspetten. Beslut som också drabbat många andra fastighetsägare runt om i landet. Otaliga är det artiklar som bekräftar detta.

Under torsdagen invaderades området av en fullstor buss och fem personbilar som transporterade ut en kader av tjänstemän som representerade Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket inom region norr. Nu skulle området inventeras med en framåtsyftande målsättning att lära sig hantera, i en förbättrad dialog mellan Skogs- och Länsstyrelserna, hur och vilka arter som ska hanteras inom de olika länen och områdena. Detta kommer med säkerhet att resultera i förbjudna avverkningar utan att markägaren får en krona i ersättning

Det som upprör mig är för det första ”intrånget” av alla dessa tjänstemän på privatägd mark som, förutom den framåtsyftande målsättningen, eventuellt kunde ompröva Skogsstyrelsens handläggning och därmed begränsa eller stoppa fastighetsägarnas försäljning av avverkningsrätten. Ett resultat av besöket väntas inom kort.

För det andra, och det som upprör mig mest, är om man kommer fram till en begränsning eller att helt stoppa avverkningen och orsaken kopplas till Art- och habitatdirektivet så utgår ingen ekonomisk ersättning till fastighetsägaren.

Det är nu som ”konfiskeringsbegreppet” kommer in i bilden.  Att konfiskera, är en juridisk term som betyder att ta i beslag, dra in till kronan/staten, beslagta utan att ge full ersättning och i det här fallet ingen ersättning.

Om man ser ett skogsinnehav som ett pensionssparande och jämför det med en pensionsförsäkring. Vem skulle acceptera att staten ”konfiskerade” hela eller delar av sparkapitalet?

Att EU har beslutat om att Art- och habitatdirektivet ska gälla för att skydda hotade arter får jag acceptera men den svenska tolkningen kan jag ifrågasätta såsom flera andra har gjort. Men att svenska staten ”konfiskerar” privatägd mark kommer jag aldrig att acceptera. Jag utgår ifrån att EU, när man drabbas av ett intrång, inte har några synpunkter på hur medlemsländernas ekonomiskt kompenserar fastighetsägarna.

Jag påstår att äganderätten är satt ur spel som staten idag hanterar fastighetsägarna. Jag vet också att Skogsstyrelsen, i en skrivelse, har uppmärksammat regeringen på de orimliga konsekvenserna för markägarna.

Centerpartiet har ett stämmobeslut från 2015, utifrån en motion som jag skrev, ett beslut om att intrång som innebär begränsningar i äganderätten och ett produktionsinriktat skogsbruk inte ska vara tillåtet då statliga medel för intrångsersättning saknas vid intrångstillfället. Jag förväntar mig att övriga partier och politiska företrädare, som säger sig värna om äganderätten, stöder vårt stämmobeslut och i riksdagen ifrågasätter statens ”konfiskeringsliknande” agerande.

Äganderätten är grundlagsskyddad och bör respekteras vilket inte görs idag. Av lagen framgår att om det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad så att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras har den berörde rätt till ersättning enligt vad som anges i lag.

 

 

TeliaSonera nedmonterar landsbygden

Av , , 4 kommentarer 17

Fick igår information om att 10 telestationer ska läggas ner i Vännäs kommun senast 31 mars 2017 vilket betyder att drygt 500 anslutna berörs. Det betyder också att 70 % av Vännäs kommuns landsbygd blir utan fast telefon och därmed utan möjlighet till ADSL uppkoppling via Telia. I länet berörs dessutom lika många stationer i Storumans kommun. Jag blir uppriktigt fb när jag hör detta.

Post- och telestyrelsens (PTS) kommentar är att operatörerna har rätt att genomföra förändringar i telenäten och det är inget som PTS kan förhindra. Men säger man, det är viktigt att förändringarna genomförs på ett ansvarsfullt sätt och PTS följer därför frågan noga och har en pågående dialog med Telia om deras avvecklingsstrategi för det fasta telefonnätet. Med bästa vilja i världen kan jag inte påminna mig om att Telia har hanterat telefonfrågor på ett ansvarsfullt sätt när det gäller telefonin. Se bara på hur mobiltäckningen fungerar i vår kommun och i landet för övrigt och den kvalitetsförsämring som lösningen för att ersätta den fasta telefonin har gett.

Det Telia nu ska erbjuda är istället att kunder som i dag har fast telefoni ska erbjudas ”mobil hem telefoni” och utlovas sänkt kostnad. Hushåll som förlorar ADSL ska kunna köpa ”hem telefoni och bredband via mobilnätet” till ungefär samma pris som dagens ADSL. Telia lever tydligen i en annan värld då man tydligen inte har förstått att inom många av de områden som nu drabbas saknas fungerande mobiltäckning. Då är erbjudandet inte mycket värt. Jag anser att nu måste alla inblandade agera med tanke på vad som håller på att hända. Det gäller alla från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, kommunerna, Länsbygderådet, Svenskt Näringsliv, LRF m.fl.

Länsstyrelsen bevakar, tillsammans med kommunerna, att medborgarna känner sig trygga och där borde väl frågan om hur telefonin fungerar ingå. Jag tänker bl.a. på trygghetslarmen för våra äldre i eget boende och möjligheten att nå räddningstjänst, ambulans m.fl.

Region Västerbotten som har till uppgift att skapa förutsättningar för regional utveckling i form av satsningar inom infrastruktur och andra viktiga områden i hela länet för att därmed skapa förutsättningar för företagande och utveckling inom näringslivet.

Kommunerna utifrån att Telias nedmontering kommer att göra drabbade kommuner mindre attraktiva för landsbygdsboende och företagande där företagande blir näst intill omöjligt. Jag tror också att konsekvenserna kommer att synas vid eventuella fastighetsförsäljningar både vad gäller intresset och priserna. Förutom allt detta krävs det idag en fungerande telefon- och bredbandslösningar. Allt för att nå övrig samhällsservice i kontakterna med t.ex. myndigheter, sjukvården, kommunen, banker, företag m.fl.

Byggbom i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 14

I dagens VK ägnas stor plats åt den planerade ”byggbommen” i Vännäs. Jag tycker det är bra att det äntligen börjar produceras bostäder i vår kommun. Sist det hände var 2006, alltså snart 10 år sedan. Här finns anledning till självkritik hos den politiska ledningen i kommunen.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden, i många sammanhang, lyft problemet med bristen på bostäder. Vi har under dessa år kunnat konstatera att många som velat flytta till vår kommun har fått vända vid kommungränsen då bostäder saknats. Inflyttning till kommunen och omflyttning inom kommunen har stannat av. Antalet människor och skattebetalare i vår kommun hade kunnat vara betydligt fler om produktionen av bostäder hade skett löpande utifrån efterfrågan.

Jag erkänner min besvikelse över att privata fastighetsbolag och fastighetsägare inte har velat sätta spaden i jorden i Vännäs. Jag hade önskat att man från den politiska ledningen tidigare hade insett att än så länge är det i första hand kommunens eget fastighetsbolag, Vännäs fastigheter AB, som måste bygga.

Centerpartiet har varit pådrivande och bl.a. motionerat till fullmäktige om att ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram vilket nu är gjort och antaget av fullmäktige. Det tycker vi är bra. Nu har fullmäktige fastställt den långsiktiga bostadsproduktionen som omfattar ca 250 lägenheter under en 5 års period. Nu hoppas jag bara att detta fångar de privata byggbolagens intresse till den grad att man upptäcker Vännäs och tillsammans med Vännäs fastigheter AB förverkligar fullmäktiges mål.

Centerpartiet har vidare motionerat om påbyggnad av befintliga hyreshus. Frågan har utretts av Fastighetsavdelningen och återredovisats till poltiken. Tyvärr så har man inte funnit någon fastighet där det är byggtekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi driver frågan vidare till fastighetsbolaget.

Centerpartiet har också initialt väckt frågan om kooperativa hyresrätter. På vårt initiativ riktade vi en inbjudan till medborgarna att komma till ett öppet möte och där få information från Nordmalings kommun och PEAB om deras planer i Nordmaling och därmed skapa intresse för den bostadsformen även i Vännäs. Många besökare kom och många medborgare har i efterhand  hört av sig till mig och uttryckt intresse för denna lösning.

Kooperativa hyresrätter har efter det mötet allt mer kommit upp i de politiska diskussionerna och vi kan nu konstatera att det finns en politisk enighet om att vi ska jobba vidare med den bostadsformen vilket vi gillar.

Oavsett partitillhörighet måste vi gemensamt jobba för att få igång en bostadsproduktion i Vännäs och med kommunens bostadsförsörjningprogram, bygget på Statsrådet, nytt spännande bostadsområde i Vännäsby och planerna på kooperativa bostadsrätter hoppas jag nu att det börjar lossna.

 

 

Kommunerna, sätt press på bankerna

Av , , Bli först att kommentera 17

I en artikel i VK den 16/12 påpekar artikelförfattarna problemet med att storbankerna, förutom Handelsbanken inte tillhandahåller kontanter.

Jag delar den uppfattningen då jag förstått att detta skapar stora problem i hanteringen av dagskassorna för handeln, restauranger, gatukök, turistföretag, frisörer m.fl.

För föreningslivet som ofta hanterar kontanter i samband med föreningsarrangemang är det också ett stort problem.  Då handlar det om allt från idrottsföreningar till fiskevårdsföreningar. Inte så roligt att som kassör tvingas förvara föreningens pengar i skrivbordslådan.

Konsumenterna i gemen är också en grupp som drabbas. Alla har inte eller vill inte betala med kort utan föredrar kontantbetalning. Bankomaten är för vissa inget alternativ. Vilken lösning finns för dem om inte bankerna kan tillhandahålla kontanter?

Här kan kommunerna samlat påverka utvecklingen i samband med offentlig upphandling av banktjänster.  Artikelförfattarna menar citat ”att Sveriges kommuner ska ställa krav på att banker som vill teckna avtal med kommunen att tillhandahålla kontanter till invånarna och företagen i kommunen”.

Bankerna – av alla institutioner – kan inte bara gradvis upphöra med kontanthanteringen utan reaktioner. Det kan inte bara fortsätta driva en utveckling som utarmar kommuner när handel och föreningsliv slås ut och som drabbar många konsumenter avslutar artikelförfattarna.

Kommunerna har hitintills inte reagerat på det som händer med storbankernas kontanthantering. Nu är det hög tid att reagera på ett handlingskraftigt sätt. Här kan också näringslivet agera i sina kontakter med banken.

Jag tycker man kan ställa samma krav från näringslivets sida och vara tydlig med att man kan tänka sig att byta bank om inte banken återupptar kontanthanteringen

Utebliven kontanthantering riskerar att negativt påverka handelns och lokalsamhällets utveckling vilket leder till en sämre service och lokal tillväxt

 

Äldreomsorgens behov i Vännäs måste prioriteras

Av , , 4 kommentarer 14

Enligt en rapport av Ulrika Lorentzi från november 2011 har sedan 1980-talet den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat dramatiskt samtidigt som andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt. Andelen äldre, 80 år och äldre, som får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006.

I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragit sig tillbaka har de äldres anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. Framför allt har de äldres döttrar ökat sina insatser. Nästan en tredjedel av de hemmaboende äldre, 75 år och äldre, med hjälpbehov som städning, tvätt, matinköp, matlagning eller bad/dusch får den här hjälpen av en dotter. Ungefär 14 procent får hjälpen av en son. Denna utveckling står i direkt strid med arbetet för ett jämnställd samhälle.
 
Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta.
 
Centerpartiet i Vännäs konstaterar att vår kommun inte är något undantag när det gäller denna beskrivning. Utvecklingen har inte med att Socialtjänstlagens formuleringar om rätt till bistånd har ändrats. Det handlar istället om att praxis har ändrats i kommunerna för vad som är rimligt att bevilja hjälp med eller när hjälpen kan tillgodoses på annat sätt. Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg.
 
Denna utveckling kommer nu ytterligare att förstärkas med landstingets (s+mp) neddragningar av vårdplatser på NUS och geriatriken. Ett beslut som innebär en övervältring av äldresjukvård på kommunerna. Ett oacceptabelt beslut för både vårdtagarna, anhöriga och kommunerna.
 
I slutändan handlar givetvis denna utveckling om vilka resurser som tilldelas kommunens olika verksamheter. Snäva budgetramar för Vård- och omsorg har gjort att äldreomsorgen har hanterats hårdare än övriga verksamheter. Detta beror inte på att politiken har velat prioritera områden som individ- och familjeomsorg/handikappomsorg och därmed prioriterat ned äldreomsorgen. Det handlar istället om att dessa områden omfattas av LSS (lagen om stöd och service) och är en rättighetslag. Det är inte Socialtjänstlagen som reglerar äldreomsorgen.
 
Centerpartiet i Vännäs accepterar inte en samhällsutveckling med en tvingande anhörighetsomsorg. Vi vill att det valet ska vara upp till den anhörige.
 
Centerpartiet i Vännäs anser att för att fler ska kunna arbeta är det lika viktigt att samhället kan erbjuda en bra och trygg äldreomsorg som en bra och trygg barnomsorg. Anhörigomsorg är också en viktig genusfråga då det i första hand handlar om kvinnor som vårdar/hjälper sina anhöriga.
 
Centerpartiet i Vännäs kommer i 2013 års budgetarbete att prioritera äldreomsorgen. Allt för att få möjlighet att utveckla och höja kvalitén för våra ca 1700 pensionärer som i större eller mindre omfattning har behov av äldreomsorg.
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier