Etikett: Trafikverket

Telias nya teknik skapar oro och frågor

Av , , Bli först att kommentera 11

Centerpartiet i Vännäs initiativ att bjuda in Telia Company och Post- och Telestyrelsen till Högås bygdegård för att informera om ”Framtidens nät” som Telia kallar ”den nya tekniken” blev ett välbesökt möte där ca 85 berörda deltog. Ett nät och en teknik som ska ersätta nedmonteringen av kopparnätet. Beslutet kommer att drabba 10 byaområden vilket utgör ca 70 % av Vännäs kommuns landsbygd plus en massa landsbygd i övriga landet. En nedmontering som innebär att den fasta telefonen försvinner likaså möjligheten till ADSL som är kopparnätets bredband.

Telia går med det beslutet från den mest driftsäkra lösningen till en tekniklösning som är mycket mera sårbar och otrygg vilket redovisades under mötet av Jan-Åke Olofsson, forskare på Umeå univeristet inom området kommunikationssystem och med ett långt förflutet inom tidigare Televerket.

Problemet är att ”Framtiden nät” kräver en mobiltäckning värd namnet och i det här området är den täckningen är på många håll bristfällig och vissa områden obefintlig. Högås bygdegård är ett bra bevis på det. ”Ingen service” var den återkommande informationen som kom på mobiltelefonerna under kvällen. Så fungerar också mobiltäckningen på många andra områden som berörs av nedmonteringen av kopparnätet. Den ”nya tekniken” är dessutom en lösning som är mycket känslig för strömavbrott och andra störningar. Många upplever en stor otrygghet när den mobila lösningen blir enda alternativet.    ”Antenn på taket” som Telia lovordade för att förbättra mobiltäckningen eller parabolen för satellitmottagning stillade nog inte mångas oro över hur det kommer att bli.    

Förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden undergrävs om kopparnätet nedmonteras innan ett säkert alternativ kan erbjudas och det är ett nedgrävt fiber. Det alternativet kommer med kommunens bredbandsprojekt vilket byggs successivt ut under 2016-2020 och är i ett färdigbyggt skick tillgängligt för 95 % av hushållen. Återstår 5 % som också har rätt till en säker lösning. Om nu nedmonteringen måste genomföras, varför kan inte Telia vänta med det tills efter 2020? Det var den återkommande frågan under mötet.

Det positiva som kom fram var att den nedgrävda fiber som idag finns ansluten till befintliga ADSL växlar inom området kan få ingå i kommunens bredbandsprojekt. Återstår att kolla upp om det är en användbar lösning i projektet. Region Västerbotten via ACnet och Eva-Marie Marklund var också på plats och har engagerat sig i frågan. ACnet kommer i kontakter med kommunens IT-avdelning föreslå att kommunen kontaktar Länsstyrelsen angående möjligheten att utöka sitt projekt för att eventuellt nå fler inom de områden som nu drabbas av Telias nedmontering. Jag har idag föreslagit IT-avdelningen att gå ut med en ny intresseanmälan till hushållen inom berörda områden och som inte anmälde något intresse vid första tillfället. Då var det ju inte känt vad Telia hade för planer vilket säkert påverkade en del ställningstagande vad gäller intresset.

Centerpartiets riksdagsledamot Helena Lindahl, som också var på plats,  kommer att ta med sig problemet med den ”tandlösa lagstiftningen” som Post- och telestyrelsen har att hantera när det gäller operatörernas ansvar inom detta område.

Tack alla ni berörda och övriga som kom och därmed visade ert missnöje och uttryckte er oro över Telias beslut.

81 vägar tappar bidraget

Av , , 2 kommentarer 34

Centerpartiets uppfattning är att bidraget för enskilda utfartsvägar inte ska dras in.      Vi anser att beslutet försvårar förutsättningarna att leva och bo på landsbygden. Dessutom är det en rättvisefråga. Kommunens krav på medborgarna är i många frågor olika i jämförelse mellan tätort och landsbygd och förstärks då ytterligare med denna typ av beslut.

Sparförslaget har passerat både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.     I arbetsutskottet yrkade moderaterna på en indragning och i kommunstyrelsen kom samma yrkande från socialdemokraterna. Vårt yrkande i kommunstyrelsen om att bidraget ska vara kvar stöddes endast av kristdemokraterna.

I Vännäs kommun drabbas nu ett 80-tal utfartsvägar, totalt ca 30 km vägsträcka, av beslutet. Hur många medborgare som berörs vet jag inte men det handlar inte bara om en fastighet per väg. Vi anser att boende efter vägar som inte erhåller statsbidrag från Trafikverket till sommar- och vinterunderhåll har rätt till ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Om bidraget uteblir drabbas de boende fullt ut för samtliga kostnader för att hålla vägen farbar sommar som vinter.

Dessa vägar är en viktig del i den infrastruktur som kommunens alla vägar utgör. Vägar som ska vara farbara för den samhällsservice medborgarna har rätt att få. Det handlar om posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänst mm. Dessutom är många av dessa vägar en tillgång för sommarstugeägare och det rörliga friluftslivet för att nå skog och vatten.

Inget bra beslut om man ser till landsbygden som en tillväxtfaktor i kommunen.

Tidigare har också sparförslaget om att dra in vintervägunderhållet för enskilda statsbidragsberättigade vägar diskuterats. En avisering till vägföreningarnas kontaktpersoner gick också ut innan kommunstyrelsens beslut var fattat vilket skapade stor irritation hos berörda medborgare. Tack vare rektioner från berörda och politiska påtryckningar innan kommunstyrelsen valde socialdemokraterna att inte lyfta frågan utan föreslog istället en utökning av budgetramen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och då fick bidraget vara kvar. Bidraget för vintervägsunderhållet är räddat för 2014 men vad händer 2015 och framåt? Men däremellan är det ju ett val!

Vinterväghållning blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 6

I går beslutade kommunfullmäktige att vinterväghållningen på enskilda vägar med statsbidrag också fortsättningsvis ska skötas av kommunen. Beslutet togs av ett enigt fullmäktige där denna gång alla partier tyckte lika. I detta ärende har alla utom Centerpartiet svängt i uppfattning. Då ledningsgruppens sparförslag presenterades första gången lyftes inte ett finger från något av det övriga partierna för att sparförslaget gällande indragning av vinterväghållningen skulle strykas.

Alla partier, förutom Centerpartiet, menade att Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle fortsätta arbeta med sparförslaget inkluderande vinterväghållningen. Jag aviserade tidigt att Centerpartiet kommer inte att stödja förslaget om en indragning.

I alla sammanhang där frågan har varit uppe till diskussion har jag hävdat betydelsen av en fungerande vinterväghållning. Vinterväghållningen är en viktig samhällsservice för fler än det som bor efter dessa vägar. Det handlar om framkomlighet för posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänsten, avfallstransporter, jord- och skogsnäringen, det rörliga friluftslivet m.fl.

Jag är nöjd med det beslut som fullmäktige har tagit och jag tror att min argumentering i ärendet har haft betydelse. Om det sen inte har påverkat alla partier så har det tydligen påverkat Socialdemokraterna och det är ju det viktigaste. Socialdemokraternas kovändning kan också vara ett strategiskt beslut. Att återigen ta ett beslut som försämmrar samhällsservicen för boende på landsbygden och den efterföljande kritiken vågade man inte utsätta sig för.

Att sen övriga partier känner ett behov av att följa Socialdemokraternas ställningstagande är ju bara bra. Det tyder på att man inte vågar stå för det man egentligen tycker om man inte har Socialdemokraterna med sig.

 

Moderaterna och Norrbotniabanan

Av , , 5 kommentarer 14

På senaste kommunfullmäktige diskuterades den nationella transportplanen. Ärendet gällde det remissvar som Vännäs kommun ska lämna på Region Västerbottens förslag till remissvar gällande den nationell transportplan för 2014-2025. Till den första oktober ska ett gemensamt yttrande lämnas till regeringen.

I debatten uttryckte jag min besvikelse över att Norrbotniabanan inte finns med i den nationella transportplanen och hävdade att det finns partier som bromsar ett förverkligande av den. Detta fick Jan Nilsson (m) att reagera. I en replik påstod han att moderaterna i Västerbotten minsann stod bakom ett byggande.

För mig känns inte det stämma med hur Västerbottens moderatföreträdare agerar nationellt. I frågan råder tystnad och lojalitet med stockholmsmoderaterna. Så länge man från Västerbotten inte aktivt agerar för ett förverkligande tolkar jag inlägget bara som läpparnas bekännelse.

För Centerpartiet i Västerbotten har, från det att frågan kom upp, ett byggande av Norrbotniabanan haft högsta prioritet. Nu har vi sen förra helgen ett stämmobeslut på att hela Centerpartiet står bakom ett förverkligande. Centerpartiet är därmed det enda partiet som har ett nationellt stöd för ett byggande. EU har också prioriterat att Norrbotniabanan byggs och utlovat en medfinansiering av projektet.

Brev till enskilda vägföreningar

Av , , 7 kommentarer 22

Jag har blivit upplyst om att samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har skickat ut ett brev där man talar om att från och med hösten 2014 kommer kommunen att ta sin hand ifrån vinterväghållningen på enskilda vägar. Detta berör ett 30-tal enskilda vägföreningar i kommunen med en total vägsträcka på ca 80 km.

Vägföreningar där boende efter vägen själva har ansvaret för sommar- och vintervägsunderhållet. Detta sker genom vägföreningens egna upphandlingar av tjänster och mycket av ideellt arbete. En del i upphandlingen sköter kommunen och det gäller vinterväghållningen mot att kommunen får, via vägföreningarna, statsbidraget för vintervägunderhållet. Ett statsbidrag som ofta inte räcker till för att täcka kommunens kostnader för vinterväghållningen.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att utifrån kommunens ekonomiska läge och för att få en budget i balans 2014 så krävs besparingar inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Detta gäller även för kommunstyrelsen ansvarsområde där samhällsbyggnadsförvaltningen är en stor del.

En indragning av vinterväghållningen på enskilda vägar fanns med i ett samlat material som chefsgruppen presenterade under hösten 2012. Uppdraget från kommunstyrelsen var att jobba vidare med det och återkomma till kommunstyrelsen med ett slutgiltigt förslag på samtliga besparingar då detaljbudgeten ska beslutas under hösten 2013.

Tjänstemännens uppdrag är att bereda och verkställa det av politiken fattade beslut Beredningen är tydligen gjord men någon redovisning av uppdraget är ännu inte gjord och inga politiska beslut är fattade i kommunstyrelsen vad gäller vinterväghållningen eller övriga besparingar som måste till. Detta betyder att något brev inte skulle skickas ut i detta läge. Någonstans måste kommunikationen ha brustit mellan tjänstemännen och den politiska majoriteten.

Jag förutsätter att den demokratiska processen ska gälla även i denna fråga och att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer, till berörda vägföreningar, att informera och kommunicera frågan innan förslaget läggs fram till kommunstyrelsen.

Med tanke på hur processen omkring byskolenedläggningen hanterades så förväntar jag mig en bättre medborgardialog i denna fråga men även i alla andra frågor som kan få en stor inverkan på medborgarnas förutsättningar att leva och bo i Vännäs kommun.

 

 

Åtgärda rasrisken o behåll Umevägen

Av , , 5 kommentarer 12

En del av Umevägen förbi kyrkogården har varit avstängd en längre tid, vilket ställer till problem för alla som under årtionden har kört denna sträcka. Det får också konsekvenser för våra utryckningsfordon när det gäller utryckningstider samtidigt som en längre omväg påverkar miljön negativt.

Nu säger Trafikverket att aktuell sträcka aldrig kommer att öppnas igen. Inte ens för gång- och cykeltrafik då Trafikverket hävdar att säkerheten inte är hög nog. Ett påstående som bör noggrant analyseras av utomstående kompetens.

Trafikverkets presenterade under 2012 ett förslag på lösning som innebär att Umevägen får en ny sträckning norr och väster om (innanför) kyrkogården.  Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att ge planmässiga förutsättningar för arbetet.

I augusti 2012 begärde Centerpartiet i en skrivelse till kommunstyrelsen att ärendet skulle prövas på nytt igen av kommunfullmäktige. I bred politisk enighet beslutade kommunstyrelsen att skyndsamt få presenterat ett bättre beslutsunderlag i ärendet. Fortfarande saknar vi dessa underlag.

Trafikverket ska vid åtgärder av befintlig infrastruktur presentera åtgärdsförslag utifrån den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att alla andra alternativ till åtgärder ska undersökas, kalkyleras och presenteras. Ny dragning av vägen ska föreslås först då alla andra åtgärder är utredda och förkastade på grund av byggnadstekniska och/eller ekonomiska orsaker.

I kontakterna mellan kommunen och Trafikverket har det hela tiden från Trafikverkets sida argumenterats utifrån att endast ny dragning gäller utan att man har kunnat presentera fullständiga och trovärdiga alternativ till lösningar.

Centerpartiets ståndpunkt i frågan är och förblir att vi i första hand ska åtgärda rasrisken och därmed kunna behålla Umevägen med nuvarande sträckning. Så länge inte Trafikverket kan redovisa genomarbetade och trovärdiga utredningar som alternativ till ny dragning så vidhåller vi vår ståndpunkt tills vi blir överbevisade om annat.

Vännäs stärker sin ställning som attraktiv bostadsort

Av , , 2 kommentarer 24

 I dag har den nya tågperrongen i Vännäsby invigts. I morgon måndag stannar därmed tågen också i Vännäsby. Jag var där och kunde konstatera att Vännäsborna visade stort intresse för möjligheten att åka tåg mellan Vännäs, Vännäsby och Umeå.

Nu får Vännäsby fler tågstopp än Vännäs för persontrafiken. En historisk händelse med tanke på att Vännäs alltid varit en knutpunkt för all tågtrafik men med Botniabanans tillkomst råder nu andra tider för persontrafiken. Måste erkänna att det känns lite svårt att acceptera med tanke på allt som är uppbyggt kring järnvägstrafiken i Vännäs.

Med 14 tågstopp mån-fre och 4 stopp lör-sön från Vännäsby får Vännäsborna ännu större möjligheter att åka tåg till Umeå. Kommunens satsning på pendlarparkeringar för både cykel och bil, i både Vännäs och Vännäsby, gör det möjligt för många att lämna bilen och åka tåg istället. Det gäller framförallt flertalet av våra 1700 arbetspendlare som åker från Vännäs och 500 arbetspendlare till Vännäs men också övriga som besöker Umeå av olika anledningar.

Mitt mål är att på sikt kunna skapa ökade möjligheter till att åka tåg eller buss för att på kvällstid besöka Umeås nöjes- och kulturutbud. Jag tror att ett närmande mellan Vännäs och Umeå är positivt för båda. Det som är bra för Vännäs är också bra för Umeå.

Vännäs och framförallt Vännäsby blir nu ännu attraktivare som bostadsort och det välkomna jag. Vännäs behöver fler som bor i vår kommun. Vi har ledig tomtmark att erbjuda i båda tätorterna och fler alternativ är på gång, framförallt i Vännäsby. Tyvärr saknas det lediga lägenheter i Vännäs. Efterfrågan är stor och det brådskar att komma igång med byggandet. Här får varken politiken eller tjänstemannaorganisationen fördröja att en bostadsproduktion snabbt kommer igång.

Sammanfattningsvis så är kommunen, arbetspendlarna och övriga resenäreer dagens stora vinnare men också miljön. Politiken i Vännäs har ju i samförstånd beslutat att verka för minskade utsläpp och ett mera hållbart samhälle. Att resa med tåg är miljövänligt och är därmed ett viktigt bidrag för att nå våra miljömål.

Umevägen – kommunstyrelsen positiv till skrivning

Av , , 2 kommentarer 24

På dagens kommunstyrelse anmälde jag ett extra ärende. Det gällde Centerpartiets skrivelse om en ev. omprövning av kommunfullmäktiges junibeslut om att upphäva detaljplanen för fritidsområdet som berörs av ny dragning av Umevägen.

Det är bara att erkänna att det var ett dåligt beslut då underlaget till beslutet var bristfälligt. Den muntliga informationen vi fick visade sig inte Trafikverket stå bakom fullt ut. Det framkom i en tydlighet på det samråd som Trafikverket kallat till efter fullmäktiges beslut.

På samrådet och i kontakter mellan kommunen och Trafikverket har det framkommit att Trafikverket inte är beredd att ta ansvar för de följdverkningar som uppstår pga. ny dragning. Det handlar om allt från flyttning av elljusspår till iordningsställande av gång- och cykelväg efter nuvarande sträckning av Umevägen. Det har inte heller redovisats om det finns alternativ till ny sträckning. Inga ekonomiska kalkyler har redovisats.

Sammantaget tycker vi att det finns anledning att kommunstyrelsen prövar frågan på nytt och av Trafikverket kräva ett bättre underlag för en eventuell ny sträckning. Underlaget ska innehålla både alternativa lösningar, konsekvensbeskrivningar med åtgärdsförslag och kostnadskalkyler. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till om beslutet om upphävandet av detaljplan ska omprövas eller inte. Om omprövning, hamnar ärendet på nytt i kommunfullmäktig.

Efter diskussioner konstaterade en enig kommunstyrelse att skrivningen var bra och nödvändig och styrelsen beslutade att bifalla skrivelsen. Allt för att få en ordentlig utredning av ärendet och därmed ta död på alla rykten som figurerar i ärendet och få ett bättre beslutsunderlag oavsett vilket beslut som blir det slutgiltiga.

Centerpartiets landsbygdspolitik får genomslag.

Av , , 2 kommentarer 18
Alliansregeringen gör nu stora satsningar på vägar och järnvägen i Sverige. Man har tillfört över 100 miljarder extra i årets budget utöver de 417 miljarder man redan budgeterat.

Alliansregeringen presenterade igår ett paket av infrastruktursatsningar för gruvnäringens behov. Regeringen satsar 3,5 miljarder på att rusta upp vägen mellan Pajala och Svappavaara samt Malmbanan för att skapa bättre förutsättningar för en växande gruvindustri
 
Jag är glad över att regeringen nu har tagit ett par viktiga steg framåt för bättre fungerande transporter i Norrland och att Centerpartiets arbete i regeringen vad gäller ett robust och sammanhållet transportsystem nu fått genomslag i praktisk politik. Denna åtgärd är helt i linje med punkt 1 i vårt landsbygdsprogram.
 
 

1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem • Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet

 
För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem avcentral betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill sesatsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet.
 
Vid nästa tillfälle regeringen ger Region Västerbotten uppdraget att upprätta/revidera länstransportplanen krävs det att regeringen visar i budgetanslagen att satsningar är viktiga även i vår region.
 
Det är då viktigt att Vännäs kommun lyfter fram angelägna projekt i kommunen för att förhoppningsvis få med några av dessa i nästa länstransportplan. Jag tänker då på de stora underhållsbehovet som finns på vägar som
E12:an-Ö Spöland-Rödåsel, genom Pengsjö by, 92:an-Hällfors-Harrsele,
GC-väg mellan Vännäs-Vännäsby-E12:an och befintliga anslutningar till E12:an och 92:an där olycksriskerna är stora och åtgärder behövs för att höja trafiksäkerheten. 
 
Att underhållet efterlevs på det finmaskiga vägnätet är mycket viktigt för både boende och näringslivet oavsett var man bor och verkar i regionen.
 

 
 
 
 
 
 

Fullmäktiges beslut om detaljplan måste omprövas

Av , , 4 kommentarer 31
Centerpartiet vill ompröva kommunfullmäktiges beslut om upphävandet av detaljplan för fritidsområdet i Vännäs som kommer att beröras av Trafikverkets planer på ny sträckning av Umevägen mellan Vännäs och Vännäsby.

 
Vid kommunfullmäktiges beslut i juni ställde vi oss bakom ett upphävande av detaljplan utifrån den information vi fick i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Efter informationsmötet som Trafikverket har hållit i Vännäs och efter egna undersökningar hos de som har kunnandet på det här området konstaterar vi att det finns realistiska alternativ till en ny vägdragning.
 
Vi har också konstaterat att ingen dialog har förts med Vattenfall om alternativet med någon form av strandskoning. En dialog som borde ha initierats av Trafikverket. Oklarheter råder också mellan Vännäs kommun och Trafikverket om ansvaret för den del av Umevägen som Trafikverket har för avsikt att lämna. Ekonomiska kalkyler har inte heller redovisats för ny vägdragning och eventuella alternativ.
 
Utifrån ovanstående känner vi att vi måste backa på tidigare beslut och hos kommunstyrelsen begära en ny beredning av ärendet för att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett nytt beslut. Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en skrivelse till kommunen med en sådan begäran.
 
Politiska beslut ska alltid ifrågasättas och kunna omprövas om nya fakta kommer fram eller avsaknad av fakta konstateras i ett ärende. Detta är särskilt viktigt i detta ärende då Trafikverkets förslag berör det rörliga friluftslivet och övriga kommunmedborgarna genom intrånget i ett uppskattat fritidsområde.
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier