Etikett: Kommunal

En seger för kvinnodominerade yrken

Av , , Bli först att kommentera 17

Delade turer blev en framgång för Centerpartiet på dagens fullmäktige. Delade turer blev också en seger för kvinnodominerande yrken. Framgången är fullmäktiges beslut om att ”delade turer ska endast förekomma i undantagsfall”.

Ett förslag som vi yrkade redan den 25 november då fullmäktige behandlade ”Övergripande personalstrategi 2020” men vårt yrkande avslogs då utan stöd från nått av de övriga partierna.

Vi lämnade då in en motion till fullmäktige den 24 februari på samma tema. Den har inte behandlats ännu.

I dag när vi tog beslut om jämställdhetsplan för perioden 2014-2016 yrkade vi på nytt om att ”delade turer ska endast förekomma i undantagsfall” och att det ska vara en politisk målsättning. Ett enigt fullmäktige beslutade nu att anta vårt yrkande.

Ett beslut som vi tror förbättrar arbetsvillkoren för framförallt kvinnor inom vård- och omsorg. Bidrar till en ökad jämställdhet samt minskar riskerna för ohälsa kopplat till utmatningssjukdomar.

Vi hoppas nu att Vännäs kommuns attraktionskraft ökar när nya medarbetare  ska rekryteras.

Politik är att ”hålla i och hålla ut” vilket vi med dagens beslut fått bevis för.

 

S o V motståndare till bättre arbetsvillkor

Av , , Bli först att kommentera 26

Jag har svårt att se hur kommunen ska kunna uppfattas som den ”välkomnande arbetsgivaren” när förslag som har syftet att förbättra arbetsvillkoren och underlätta nyrekryteringen av medarbetare möts med ”kalla handen” från majoriteten s+v.

Jag ska här ge några exempel.

Jämställdhetsplan för 2014-2016.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april var denna plan ett av ärendena.

Under rubriken ”Vännäs kommun som arbetsgivare” hade Centerpartiet två yrkanden.

Centerpartiets första yrkande: att ett nytt tillägg som handlar om delade turer ska skrivas in i jämställdhetsplanen. Vi anser att i planen ska finnas en skrivning om att delade turer endast ska få förekomma i undantagsfall.

Centerpartiet andra yrkande: att när varje nämnd/styrelse redovisar aktiviteter och insatser i nämndens aktivitetsplan, för att uppnå målet om högst 5 % sjukfrånvaro, ska ett särskilt fokus läggas på utmatningssyndrom/sjukdomar hos kvinnor”.

Frågan om att delade turer endast ska få förekomma i undantagsfall lyfte vi första gången när fullmäktige antog den Övergripande personalstrategin 2020 men en majoritet av ledamöterna avslog vårt förslag.

Då lämnade vi in en motion med samma yrkande till fullmäktige den 24 februari. Motionen behandlades den 8 april i vård- och omsorgsnämnden. Tyvärr beslutade en majoritet i nämnden att inte bifalla motionen. Motionen och jämställdhetsplanen går nu vidare till kommunfullmäktige.

Återstår då att se om Centerpartiet återigen får argumentera för döva öron i frågan om delade turer endast ska få förekomma i undantagsfall och att en fokusering på utmattningssyndom/sjukdomar hos kvinnor bör ske.

 

 

 

 

Vem ska betala notan?

Av , , 2 kommentarer 23

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden tog igår ett beslut om att avbryta alla tankar på en extern upphandling av personliga assistans. Ett dåligt underbyggt beslut av s+v där de ekonomiska konsekvenserna för nämndens övriga verksamheter saknas.

Nämndens ordförande, Sonja Eriksson, hänvisar i sin blogg om allt för stora konsekvenser för brukare och personal. Vilka konsekvenser? Om s+v menar konsekvenser i kvaliteten för brukarna så vill både jag och säkert många medborgare också veta hur den undersökningen har gått till? Av dagens alla 16 personer sóm beviljats personlig assistans är det 9 som redan valt annan utförare än kommunen. Resten, 7 personer, har valt kommunen eller inte gjort något val alls. En majoritet har valt utförare utanför kommunen. Hur ska man tolka det?

Konsekvenser för personal, vem har redovisat den? Är det facken? I så fall kommer känslan av att beslutet är fattat bl.a. för att inte riskera att hamna i onåd hos dem. Det luktar mera medarbetareföreträdare än medborgareföreträdare från s+v sida. En stilla undran blir då ”Vem företräder s+v egenteligen, personal eller brukare”?

Beslutet innebär också att en besparing på 7-800 tkr uteblir. Vem ska betala den notan? Blir det ytterligare besparingar inom äldreomsorgen, handikappomsorgen eller är det de personer som drabbats av psykisk ohälsa som får betala priset? Kanske får någon annan verksamhet än vård- och omsorg ta besparingen? Kanske får skolan, fastighetsunderhållet, vinterväghållningen eller ungdoms- och fritidsverksamheten ett utökat sparbeting?

Om nu s+v bedömning skulle vara att man, utan denna besparing på 7-800 tkr, klarar Vård- och omsorgsnämndens budget så  är min uppfattning att man hellre borde ha lagt det på personalens arbetsmiljö. Minimerat antalet delade turer, sett över schemat för varannanhelgtjänstgöring, erbjudit kompetenshöjande insatser mm.

För Centerpartiet har den typen av insatser högre prioriterat än vem som är utförare av personliga assistans. Detta under förutsättning att externa utförare inte innebär en försämrad kvalitet och hitintills har det inte kommit till min kännedom att så skulle vara fallet.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier