Etikett: skl

IVPA vid akut sjukdom kan vara livsavgörande

Av , , Bli först att kommentera 13

Centerpartiets motion om att Vännäs kommun ska införa IVPA (i väntan på ambulans) behandlades på senaste kommunstyrelsen. Motionen fick inte stöd av majoriteten S, V och Mp som beslutade att motionen enbart ska anses besvarad.

Centerpartiet har motionerat om IVPA för att öka tryggheten och minska lidandet för våra medborgare om ambulansen dröjer vid Prio 1 larm  Här kan det handla om liv eller död. Med IVPA kan räddningstjänsten i Vännäs bidra med en snabb första insats som kan vara livsavgörande.

Landstinget har nu rekommenderat länets kommuner att införa IVPA och nu tvistas om vem som ska betala vad av kostnaden.

Centerpartiet förslag har ingen koppling till Landstingets rekommendation utan vår motion lämnades in i februari 2015. Vår uppfattning är att Vännäs kommen ska besluta om ett införande av IVPA då IVPA är en trygghetsfråga för boende både i tätort och på landsbygd.

Även om vi har en ambulans stationerad i Vännäs så kan väntetiderna bli långa när den är på akuta uppdrag i annan kommun.

 

 

 

Ytterligare fakta i ärendet ”giftfri vardag”

Av , , 1 kommentar 15

Jag och Centerpartiet försöker hålla oss till den tågordning som kommunstyrelsens ordförande (Johan S) har tydliggjort vad gäller att väcka ärenden.

Han har beslutat att när ett ärende ska upp till arbetsutskottet så måste det aviseras på ordförandeberedningen för att få det godkänt av ordförande. Det andra alternativet är att lämna in en motion till fullmäktige.

I detta ärende har S frångått gängse ordning där man genar i ärendehanteringen vilket får till följd att oppositionen har ett regelverk att förhålla sig till medan majoriteten (S) har ett eget regelverk.

Jag vet att majoriteten har rätt att lägga egna förslag men jag tycker att oppositionen bör få ärendet med på arbetsutskottets dagordning och inte på sittande möte. Dessutom kan ju även majoriteten lägga en motion till fullmäktige. Då har vi ordning och reda i ärendehanteringen.

När majoriteten (s) kastade in förslaget från Leif A (s) meddelade jag att en motion från Centerpartiet var klar men inte inlämnad som delvis berörde samma ämne.

Jag beklagar om majoriteten störs av att jag i min blogg inte nämnde att vi är två partier (s+c) som har väckt frågan men på olika sätt. Jag känner ingen skuld i det fallet. Det är många goda förslag som kommer från Centerpartiet i arbetsutskottet och som också blir majoritetens förslag men det är sällan majoriteten upplyser om detta utåt.

 

Jag tycker att det är bra att majoriteten (s) också har intresse av att få detta miljöproblem belyst vilket talar för att barnens miljö i skolan har goda förutsättningar att förbättras och det var den viktigaste målsättningen med vår motion.

Giftfri vardag i skolan

Av , , Bli först att kommentera 9

Centerpartiet vill att våra barn ska ha en skolmiljö som är giftfri. I en motion till kommunfullmäktige hänvisar vi till larmrapporterna om farliga ämnen i såväl kläder, leksaker, lekutrustning samt mat och kosmetika. Mixen av skadliga ämnen som var och en utsätts för i sin vardag är skadlig för både hälsan och miljön.

Centerpartiet i Vännäs föreslår i motionen att kommunen inventerar eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och att en åtgärdsplan tas fram för förskola, grundskola och gymnasieskola. Eventuellt giftigt material ersätts i så fall med giftfritt. Vi föreslår också att kommunens upphandlingspolicy revideras för att åstadkomma en giftfri vardag i skolan.

Centerpartiet i Vännäs har också lämnat in en motion där vi föreslår att kommunen ska utreda förutsättningarna för att återvinna textilier. Det är också en viktig åtgärd för arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

Centerpartiet är det ”hållbara valet” i Sverige och i Vännäs.

 

 

Länsstyrelserna och strandskyddet

Av , , 2 kommentarer 21

Strandskyddet omfattar i dag så gott som varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora problem för många landsbygdskommuner som behöver skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare.

Ska Sverige ha en levande landsbygd måste dagens onyanserade strandskyddsregler ändras på flera punkter. Problemet har varit känt under lång tid. 2009 beslutade därför riksdagen om lättnader i regelverket för att skapa landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och därmed underlätta byggnationer i strandnära lägen. Så blev det dock inte.

Därför gav regeringen i fjol Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att presentera nya förslag till regeländringar för att främja landsbygdens utveckling. Men när en översyn nu har presenterats konstatera Sveriges kommuner och landsting (SKL) att myndigheterna inte har följt sitt uppdrag.

Ska det bli en utveckling på landsbygden måste det genomföras lagändringar som gör regelverket tydligt och nyanserat. Det hävdar SKL som nu har skickat ett yttrande till regeringen där förbundet framhåller att strandskyddsreglerna behöver ändras på minst tre punkter.

– Undantag för vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde måste regleras i lag. Det är inte rimligt att strandskyddet omfattar samtliga vattendrag och sjöar i hela landet.

– Kravet att nya hus i glest befolkade kommuner ska byggas intill redan befintliga byggnader måste tas bort. På många håll i landet finns det inga hus att bygga intill.

– Kommunerna måste få större inflytande över dispenser. De har bäst kännedom om vilka strandnära lägen som behöver skyddas och vilka lägen som är viktiga att bygga i för att främja landsbygdens utveckling.

Det är viktigt att Sverige har ett strandskydd som säkrar allmänhetens tillgång till strandområden och som värnar biologisk mångfald. Med ett fungerande regelverk kan detta harmonisera med landsbygdens utveckling menar SKL.

Jag delar SKLs synpunkter och hoppas att regeringen tar till sig dessa och föreslår lagändringar som tvingar länsstyrelserna att verkställa intentionerna i regeringens beslut om landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Det är inte acceptabelt att ”regeringens förlängda arm” länsstyrelserna gör egna tolkningar och fattar egna motvilliga beslut som går stick i stäv med uppdragsgivarens (regeringens) intentioner. Följden blir att man försvårar för kommuner och regioner att tillåta byggnationer som bidrar till ökad tillväxt.

Försiktighetsprincipen ska givetvis råda där exploateringstrycket är stort t.ex. i kustnära miljöer och skärgårdar i anslutning till starka tillväxtområden. För stora delar av landet och speciellt i norra Sverige gäller inte detta och i det perspektivet anser jag att länsstyrelsernas agerande är helt oacceptabelt.

Hemtjänstens matleveranser

Av , , 3 kommentarer 16
SVT uppmärksammar just nu kommunernas och landstingens dåliga kontroll av maten i hemtjänsten.  Granskningen pekar på att stora problem med undernäring och näringsbrist. Trots detta har över hundra kommuner inget system för att kontrollera om äldre äter upp den mat som levereras av hemtjänsten. Risken är uppenbar att många äldre blir undernärda och ingen märker det.
 
Detta konstaterande blir ännu allvarligare med tanke på att fler av våra äldre tvingas bo kvar i eget boende på grund av att kommunerna måste spara pengar och då dras platser in på äldreboenden. Fler beviljas därmed matleveranser via hemtjänsten. Till detta kommer också besparingar på dietister som är viktiga personer när det gäller att ha koll på näringsintag mm.
 
Mot bakgrund av vad SVT:s granskning kommit fram till anser jag att andra rutiner och lösningar måste till för att våra äldre ska få det näringsintag som krävs. Konsekvenserna blir eljest en större risk för fallolyckor, svårläkta sår, nedsatt immunförsvar, depressioner mm.
 
Jag kan bara konstatera att det man misstänkt har besannats. Detta bidrar givetvis till en försämrad livskvalité och är dessutom inte en värdig äldreomsorg.

 

 

Vem ska betala notan?

Av , , 2 kommentarer 23

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden tog igår ett beslut om att avbryta alla tankar på en extern upphandling av personliga assistans. Ett dåligt underbyggt beslut av s+v där de ekonomiska konsekvenserna för nämndens övriga verksamheter saknas.

Nämndens ordförande, Sonja Eriksson, hänvisar i sin blogg om allt för stora konsekvenser för brukare och personal. Vilka konsekvenser? Om s+v menar konsekvenser i kvaliteten för brukarna så vill både jag och säkert många medborgare också veta hur den undersökningen har gått till? Av dagens alla 16 personer sóm beviljats personlig assistans är det 9 som redan valt annan utförare än kommunen. Resten, 7 personer, har valt kommunen eller inte gjort något val alls. En majoritet har valt utförare utanför kommunen. Hur ska man tolka det?

Konsekvenser för personal, vem har redovisat den? Är det facken? I så fall kommer känslan av att beslutet är fattat bl.a. för att inte riskera att hamna i onåd hos dem. Det luktar mera medarbetareföreträdare än medborgareföreträdare från s+v sida. En stilla undran blir då ”Vem företräder s+v egenteligen, personal eller brukare”?

Beslutet innebär också att en besparing på 7-800 tkr uteblir. Vem ska betala den notan? Blir det ytterligare besparingar inom äldreomsorgen, handikappomsorgen eller är det de personer som drabbats av psykisk ohälsa som får betala priset? Kanske får någon annan verksamhet än vård- och omsorg ta besparingen? Kanske får skolan, fastighetsunderhållet, vinterväghållningen eller ungdoms- och fritidsverksamheten ett utökat sparbeting?

Om nu s+v bedömning skulle vara att man, utan denna besparing på 7-800 tkr, klarar Vård- och omsorgsnämndens budget så  är min uppfattning att man hellre borde ha lagt det på personalens arbetsmiljö. Minimerat antalet delade turer, sett över schemat för varannanhelgtjänstgöring, erbjudit kompetenshöjande insatser mm.

För Centerpartiet har den typen av insatser högre prioriterat än vem som är utförare av personliga assistans. Detta under förutsättning att externa utförare inte innebär en försämrad kvalitet och hitintills har det inte kommit till min kännedom att så skulle vara fallet.

Centerpartiet välkomnar uppgörelsen

Av , , Bli först att kommentera 16

Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om ettåriga introduktionsersättningar för att locka fler unga att arbeta inom välfärdssektorn.

Avtalet innefattar 75 % arbete och 25 % introduktion eller utbildning och riktar sig till arbetslösa mellan 19 och 25 år.

Centerpartiet välkomnar uppgörelsen och jag hoppas att många av våra arbetslösa ungdomar i Vännäs (26 %) tar chansen att skaffa sig både introduktion/utbildning samt ett arbete inom välfärdssektorn med hjälp av denna överenskommelse.

Vännäs, som så många andra kommuner, behöver ungdomar som ser välfärdssektorn som sitt framtida arbetsområde. Vi behöver dig om vi ska klara framtidens arbetskraftsförsörjning inom detta område. Behoven är stora och blir ännu större när vi närmar oss det stora pensionsavgångarna.

Jag tror också att vi behöver se över anställningsvillkoren för en del av yrkena inom denna sektor. Det gäller inte minst inom vård och omsorg. Då handlar det om bl.a. arbetstidsscheman och lönenivåer. Det handlar också om möjligheten att få barnomsorg kvällar, nätter och helger. En viktig förutsättning inte minst för ensamstående kvinnor.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier