Etikett: vegaskolan

Politik som för Vännäs FRAMÅT!

Av , , 2 kommentarer 7

Denna mandatperiod lider mot sitt slut. Inför stundande val finns det anledning att till medborgarna redovisa hur vi i politiskt har arbetat för att påverka den politiska färdriktningen i kommunen.

Som ett parti i opposition har centerpartiet varit pådrivare för att utveckla kommunen och föra kommunen FRAMÅT. Allt för skapa en attraktiv kommun där HELA kommunens attraktionskraft har varit i fokus.

Att i opposition påverka politikens innehåll och verka för en viss färdriktning i utvecklingen av kommunen sker på olika sätt bland annat i styrelser och nämnder men framförallt genom att lämna in motioner till kommunfullmäktige.

Några har bifallits av socialdemokraterna men många har också avslagits av olika anledningar där ideologiska skäl är ett. Avslag på motioner som skulle ha underlättat vardagen för medborgare och näringslivet, gjort kommunen attraktivare samt ökat tryggheten för medborgarna.

Här kommer vår redovisning av politikområden som vi har drivit och som vi tror för Vännäs FRAMÅT:

Miljö och hållbarhet:

Inom detta område har vi lyft ett antal ämnen som ska förbättra miljön och livsvillkoren för barn och unga inom förskola- grund och gymnasieskola men också för att förbättra mat- och luftkvalitén i vår kommun.

– Inköpsförbud mot artiklar som innehåller mikroplaster

– Giftfri vardag för barn inom för- grund- och gymnasieskolan

– Bättre och mer av lokalproducerad mat med svenska djurskyddskrav

– Införandet av en samlastningscentral för minskade transporter

– Samhällsanpassningar för ökat kollektivt resande

– Antagandet av en träbyggnadsstrategi i kommunen

– Sänkt byggjovstaxa vid energismart byggande

– Införandet av en byggbonus vid byggande av energi smarta hus

Ökat bostadbyggande:

Centerpartiet har påtalat behovet av att vi får igång en bostadsproduktion då bristen på bostäder hämmar en utveckling av kommunen för fler innevånare, utebliven omflyttning inom kommunen och minskade skatteintäkter. Vi konstaterade att avsaknaden av ett bostadsförsörjningsprogram måste åtgärdas men också föreslagit åtgärder som skulle snabba på framtagandet av lägenheter.

– Ett flerårigt bostadsförsörjningsprogram för byggande av bostäder

– Fler lägenheter genom påbyggnad av befintliga hyresfastigheter

– Ombyggnation av vindsutrymmen till mindre bostäder för unga

Attraktivare och friskare kommun

Vännäs är en fantastisk kommun men avsaknaden av ett året runt bad är stor liksom tillgången till älven för medborgarna. Friskvård är en viktig förebyggande åtgärd likaså en rehabiliteringsform för snabbare tillfrisknande.

– Året runt bad genom överbyggnad av Vännäsbadet

– Detaljplan för utveckling av strandpromenaden

– Gratis motion för personer över 75 år

– Grön rehabilitering för långtidssjukskrivning

Ökad medborgarserive

Dialogen med medborgarna är mycket viktigt inför större beslut som berör många medborgare. Vi tycker också att kommunens information om vad som händer i politiken är viktig. Därför tycker vi att informationen till och kommunikationen med medborgarna behöver förbättras.

– Framtagandet av struktur och plan för ökat medborgarinflytande

– En landsbygdssäkring av politiska beslut

– Framtagandet av en e-förvaltningsstrategi  för ökad digital service till medborgare

– Yttranderätt för ersättare i fullmäktige

– Information om interpellationer och motioner på kommunens hemsida

Enklare regler för medborgare och företag

Vi har i kontakter med medborgare och företagare insett behovet av att göra vardagen enklare och tryggare. Då handlar det om allt från debiteringar i samband med myndighetsutövning, krav om åtgärder med tveksam miljönytta, snabbt ingripande vid akut sjukdom och tjänster som ökar tryggheten inom äldreomsorgen.

– Ny avgiftsmodell för tillsyn inom miljöområdet

– Kommunens hantering av enskilda avloppen

– Ett tryggare Vännäs genom att införa av IVPA (i väntan på ambulans)

– Förenklad biståndsbedömning inom äldreomsorgen

– Införandet av rätten att välja utförare inom hemtjänsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckans fullmäktige i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 11

Veckans fullmäktige var ett fullmäktige där ajourneringarna duggade tätt från socialdemokraternas sida. Både många och långa. Så blir det när samarbetspartierna tycker något annat än majoritetspartiet. Denna gång var det bl.a. arvodesreglementet som skilde dem åt.

Några ärenden skapade också en vilja till debatt vilket jag gillar. Ett fullmäktige och dess ledamöter ska inte bara vara röstboskap som i alla lägen följer partiernas och kommunstyrelsens förslag till beslut utan det är i detta rum som olika åsikter ska debatteras och ställas mot varandra.

När det gäller tjänstemannaförslaget på ett reviderat arvodesreglemente så har jag, från det att förslaget presenterades, informerat Socialdemokraterna om Centerpartiets uppfattning i frågan.  Någon höjning av arvodena till politiker med fasta årsarvoden överstigande 50 % kommer vi inte att stödja. Arvodeshöjningar i nuläget skickar fel signaler och är fel tajmat utifrån det omprioriteringar och besparingar vi kommer att tvingas besluta om med tanke på kommunens ansträngda ekonomiska läge. På  borgerliga gruppens mötet före fullmäktige så blev det också hela gruppens samlade uppfattning.

Under mötet anslöt sig den borgerliga gruppen till Vänsterpartiets yrkande då vårt förslag till stora delar sammanföll med deras yrkande. För övrigt en mycket ovanlig allians som sällan och aldrig förekommer i vårt fullmäktige.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade var sitt återremissyrkande med den skillnaden att Socialdemokraterna ville återremittera för att förtydliga konsekvenserna av det nya förslaget och Miljöpartiet ville återremittera för att utreda hur man kan bredda den politiska representationen och stärka den kommunala demokratin.

Vänsterns och den borgerliga gruppens gemensamma yrkande förlorade i omröstningen varför Centerpartiet och de övriga borgerliga partierna anslöt sig till Miljöpartiets yrkande om återremiss då vi bl.a. tycker att frågan om att stärka den kommunala demokratin i alla lägen känns viktig att få genomlyst.

När det handlade om ägardirektiven för Vännäs Fastigheter AB så uppstod skilda åsikter mellan majoritet och oppositionen när jag begärde om ett förtydligande från de tre majoritetspartierna (S-V-Mp) gällande formuleringen som behandlade fastighetsbeståndets framtida storlek och frågan om en eventuell utförsäljning av delar av beståndet. Detta för att möjliggöra egenfinansiering av nybyggnation av lägenheter då komunnen/koncernen redan idag har en tung skuldbörda.

Antydningar har gjorts före fullmäktige som jag tolkade att inom allmännyttans bestånd var det endast tänkbart att sälja nybyggda fastigheter.

Vad är det för skillnad på att sälja en fastighet som är nyproducerad kontra en fastighet ur det äldre beståndet av allmännyttan?

Huvudsaken är väl att göra det möjligt att bygga bort bostadsbristen genom att bygga nya och fler lägenheter. 

Dessa antydningar och oklarheter ville jag ha majoritetspartiernas (S-V-Mp) förtydligande om. Jag fick svar från alla tre men är fortfarande osäker på hur man kommer att agera när det blir skarpt läge. Jag tycker det är viktigt att som styrelseledamot i fastighetsbolaget veta hur ägarna/fullmäktige ser på eventuella utförsäljningar. Förslaget skapade debatt och framtvingade ett yrkande från en s-ledamot om att alla försäljningar ska godkännas av fullmäktige. Under omröstningen framkom skilda uppfattningar inom Socialdemokraterna men för mig var det ändå viktigt att fullmäktige avslog detta yrkande

 

Vännäs kommer att ställa djurskyddskrav

Av , , 4 kommentarer 15

Centerpartiet i Vännäs lämnade den 24 februari 2014 in en motion där vi föreslog att Vännäs kommun ska ta fram en kostpolicy med tydliga miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav.

I dag har vi nått vårt mål då en enig kommunstyrelse har beslutat att anta en kostpolicy där ett av målen är

att vid upphandlingar ska krav ställas enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier samt med specifika krav som följer svensk djurskyddslagstiftning.  

Dessa specifika krav kan t.ex. vara att ”Griskött ska komma från grisar där inte svanskupering förekommer”, ”Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat” eller att ”Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom trimning.

Jag tycker det känns mycket bra att våra gäster inom både skolan och äldreomsorgen vet att speciella krav som följer svensk djurskyddslagstiftning har ställts i samband med upphandling av animaliska livsmedel, oförädlade eller förädlade.

Jag tycker också det viktigt att vi till producenter av animaliska livsmedel kan säga att vi kommer att använda oss av möjligheten att ställa specifika krav vid upphandlingar.

Enligt upphandlingsregelverket är det inte tillåtet att särbehandla eller missgynna leverantörer på grund av vilket i land leverantören är verksam. Det är därför inte möjligt att ställa ett generellt krav på att svensk lagstiftning har följts eller att djurhållningen gjorts på samma sätt som svensk lagstiftning kräver. Däremot kan man ställa specifika krav på djurskydd som är knutna till kontraktsföremålet. Dessa kan i vissa fall motsvara svenska djurskyddsregler, ibland vara lägre, och ibland vara högre. Min och Centerpartiets uppfattning är att i Vännäs ska givetvis de specifika kraven motsvara eller ibland vara högre.

 

Litet lyft för Vännäs men ändå positivt

Av , , 2 kommentarer 12

Vännäs klättrar 20 platser i företagsrankingen vilket är positivt men fortfarande finns det många förbättringsområden. För mig är plats 216 inte en acceptabel placering. Om man tittar på enskilda områden så är det kommunens konkurrens med förtag, tillgång till kompetens och skolans attityder till företagande som bekymrar mig mest.

Trodde att vi hade kommit längre när det gäller näringslivets syn på konkurrensen från kommunen men tydligen inte. Vill vi klättra i kommande rakningar så behöver vi nog fundera över kommunens agerande inom detta område. En öppning för mer av valfrihet skulle nog ha en positiv inverkan på rankingen.

Mycket allvarligt är det att skolans attityder till företagande och att tillgången till kompetens upplevs så lågt. Något har hänt som ansvariga för barn och utbildning på alla nivåer måste analysera och åtgärda. Skolan har ju den viktiga uppgiften att lägga kunskapsgrunden och kompetensen till framtidens medarbetare både för näringslivet som offentlig sektor.  Men inte bara som medarbetare utan också att utveckla entreprenörskapet och viljan att bli framtidens företagare.

Noterar också att vi har en negativ utveckling när det gäller området Tele- och It-nät. Inte förvånande med tanke på den varierande täckningsgraden i mobilnätet. Det gäller i huvudsak områden utanför tätorterna men där finns ju också ett näringsliv som har behov av ett fungerande mobilnät.

Dålig mobiltäckning är ett område som kommunen har små möjligheter att påverka. Jag har lyft problemet i Umeåregionrådet. Länsstyrelsen och operatörerna känner till problemet. Region Västerbotten har också inbjudit berörda operatörer till ett samrådsmöte i Lycksele där problemen redovisades väldigt tydligt från både länets politiker, näringslivet och övriga organisationer som där fanns på plats.

Vad det gäller It så är skillnaderna stora i kvalitén inom kommun vilket kan förklara placeringen på det området. Enligt Post- och Telestyrelsens bredbandskarta är tillgången i tätorten 92 procent vad gäller bredband om 100 Mbit/s jämfört med 41 procent på landsbygden.

På det området kommer det att bli förbättringar. Nationellt tog Alliansregeringen med Centerpartiet som pådrivare ett beslut om en omfattande bredbandssatsning i landet. Kommunfullmäktige har beslutat om en bredbandsstrategi för perioden 2016-2020 inom de områden som saknar höghastighetsbredband. Intresset är undersökt hos berörda hushåll. Medfinansiering sökt hos Jordbruks- och Tillväxtverket och i kommunens budget  finns pengar avsatta för perioden 2016-2018. Så inom det området är jag förhoppningsfull om att rankingen på sikt kommer att lyfta.

C prioriterar lärare för lokaler

Av , , Bli först att kommentera 25

På dagens fullmäktige diskuterades en utökning av investeringskostnaden för om- och tillbyggnad av Vegaskolan inklusive folk- och skolbiblioteket

Centerpartiets ingång i den diskussionen handlar om

  • alla inblandades respekt för beloppet, 85,9 mkr, enl. fullmäktiges ram för investeringen
  • alla inblandades respekt för gjorda upphandlingar, i detta fall projekteringskostnaden som har överstigits med 4,4 mkr eller 85 %    
  • vikten av att kunna lita på framtagna kalkyler och underlag inför fullmäktigebesluten  
  • kommande aviserade investeringsbehov som hyreshus, 6-avd. förskola, lokaler för blåljusverksamheten 
  • det eftersatta fastighetsunderhållet motsvarande 18-20 mkr exklusive lokaler med arbetsmiljöproblem  
  • Vännäs kommuns ansträngda ekonomi och fördyringens ekonomiska konsekvenser för verksamheterna  

Det vi konstaterar är att en fördyring på 13,3 mkr alt. 9,0 mkr (beroende på vad som ingår i investeringen) innebär en ökade kapitalkostnader inklusive avskrivningar på 930 tkr alt. 630 tkr. Detta med en ränta på 5 % och ett amorteringsfritt lån. En fördyring som motsvarar 1,5-2 lärartjänster.

Utifrån kommunens ansträngda ekonomi består vår oro i hur vi ska finansiera merkostnaden? Kapitalkostnader ”tickar” oavsett konjunktur eller betalningsförmåga.

Är det barnen och skolan eller vården och omsorgen av våra äldre som drabbas av nerdragningar?

Centerpartiet prioriterar att lägga pengar på lärartjänster före att skicka dessa till finansiärer. Utbildningens kvalité hänger inte på lokaler och kvadratmetrar utan mer på vilka resurser som vi lägger på lärarna och lärarnas kompetens.

Vårt yrkande var en återremittering av ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att få en konsekvensbeskrivning utifrån minskade lokalytor med 500-700 m2 vilket motsvarar en minskning på 10-14 mkr på det totala investeringsbeloppet.

Tyvärr är det tydligen bara Centerpartiet som ifrågasätter och känner oro över fördyringen och konsekvenserna eftersom vårt yrkande avslogs. Därför deltog vi inte i beslutet om en ökad upplåning på 13,3 mkr.

 

 

 

Vegaskolan får multisportarena

Av , , 1 kommentar 10

Centerpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 maj 2011. Där föreslog vi att kommunen skulle avsätta medel  till en näridrottsplats utformad som en multisportarena. Placeringen tyckte vi borde vara i närheten av en central lekplats eller i anslutning till någon förskola/skola i Vännäs tätort.

Efter senaste arbetsutskottet i kommunstyrelsen kan jag nu konstatera att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att säga ja till förslaget och att placeringen av multisportarenan blir på Vegaskolan. Arenan blir en del av skolgården när de nya skollokalerna och den nya utemiljön är klar till höstterminen 2015.

Vi är glada över att både samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetsutskottet är positiv till förslaget och hoppas att arenan ska vara ett välkommet inslag i Vegaskolans framtida utemiljö.

Vi tror också att den uppmuntrar till mer av fysisk aktivitet och därmed bidrar till att barnen mår bättre och lägger grunden för en god framtida hälsa. I projekteringen ska jämställdhetsperspektivet beaktas så att anläggningen passar både pojkar och flickor. Näridrottsplatsen ska också vara öppen för allmänheten under icke skoltid

Namnet multisportarena låter som något stort men vad det handlar om är en näridrottsplats som bjuder in barn och ungdomar till fysisk aktivitet i tidig ålder. Arenans mått är 20 x 40 m och utvecklad för att kunna erbjuda en mängd olika aktiviteter på en liten yta. Där kan man t.ex. spela fotboll, basket, innebandy, handboll, tennis och volleyboll.

 

 

Ett genomtänkt och fullt möjligt förslag

Av , , 8 kommentarer 27

I Folkbladets artikel den 28 mars kommenterar kommunalrådet Centerpartiets förslag om att under byggtiden på Vegaskolan inte lägga ner byskolorna samt bussa elever från Vegaskolan till Vännäsby skola.

Förslaget är ogenomtänkt och orimligt i alla dess delar säger han. Är något ogenomtänkt och orimligt så är det socialdemokraternas lösning som innebär att kommunen ska hyra in 12 moduler för att ersätta 4 klassrum samtidigt som man flyttar 60 barn från byskolorna i Pengsjö och Tväråbäck till Vegaskolan. Sedan tidigare står det 15 moduler motsvarande 5 klassrum på skolområdet.

I kommunen finns lediga lokalytor på Vännäsby skola och väl fungerande lokaler i våra byskolor. Alla erbjuder en bra arbetsmiljö för lärare och elever med en utemiljö som inte störs av fordon, byggkranar, damm och avgaser vilket barnen på Vegaskolan kommer att utsättas för under byggtiden.

Kommunalrådet tror också att varken föräldrar eller elever på Vegaskolan skulle applådera en bussning av två årskullar till Vännäsby. Vi tror att den slutsatsen är felaktig och här underskattar nog kommunalrådet föräldrarnas och elevernas uppfattning. Med ca 100 färre elever på Vegaskolan så blir det en tryggare och säkrare utemiljö till dem som blir kvar. Då är nog en bussresa på 4 km av underordnad betydelse.

Att tillfälligt flytta elever till befintliga lokaler är inget konstigt. Så gör många kommuner när man drabbats av lokaler där både vuxna och barn mår dåligt. Vännäs borde inte vara något undantag i det fallet. Tvärtom så är det väl mer naturligt att man använder de lokalresurser man har istället för att hyra in ersättningslokaler. En merkostnad kan bli följden men det får vi i så fall ta med tanke på omständigheterna.

Slutligen hoppas vi att kommunfullmäktige i maj tar beslutet om att bygga nya lokaler på Vegaskolan så att undervisningen från och med höstterminen 2015 kan bedrivas utan att lärare och elever ska behöva vistas i en miljö där många mår dåligt.

    

Fritidsområdet, ett alt. till Vega?

Av , , Bli först att kommentera 17

Miljöpartiet har kommit med en intressant idé. Jag tror att den har förutsättningar att bli en bra lösning om de politiska partierna nu tänker långsiktigt och hållbart.

Dagens skolväg från lägret och Nybyområdet är ingen höjdare. Skolvägen från lägret via järnvägstunneln, Konsum och över Icas parkering är varken trygg eller säker. Lika illa är det efter Pengsjövägen och Ö Järnvägsgatan.

Att fler ska åka kollektivt är ett av hållbarhetsmålen som fullmäktige har beslutat. Då kan skolskjutsar bli ett sätt att lära barnen detta och därmed kan det bidra till att bryta normen där bilen är det naturliga fortskaffningsmedlet.

I samband med beslutet om byskolornas nedläggning påstod nedläggningspartierna S, V och M att vi gör detta för barnens bästa.

Miljöpartiets idé är verkligen att tänka på barnens bästa om man tänker på helheten. Det gäller både skolvägen och skolmiljön. Med detta och hållbara lösningar som mål kan fritidsområdet vara ett alternativ till Vegaområdet.

Bibliotekets framtida placering i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 24

Behovet av nya undervisningslokaler på Vegaskolan är ett omdiskuterat ämne just nu och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för fullt med att ta fram efterfrågade beslutsunderlag från politiken. I samband med det arbetet har frågan om nya bibliotekslokaler kommit upp och ett förslag om att flytta det till Vegaskolan har presenterats.

Behovet av nya bibliotekslokaler är sedan länge känt då nuvarande lokaler inte uppfyller arbetsmiljö- och tillgänglighetskraven. Byggnaden är dessutom i dåligt skick och i stort behov av en totalrenovering som inte är ekonomiskt försvarbar. Det innebär att den byggnaden ska rivas. Hur vi ska lösa den framtida lokalfrågan har sedan tidigare lyfts och ett flertal placeringsalternativ har diskuterats.

På förslag från Centerpartiet har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat föreslå kommunstyrelsen att frågan om bibliotekets framtida placering ska prövas i samband med projekteringen av ett nytt flerbostadshus på kv. Statsrådet. En tomt som ligger centralt där Grand hotell tidigare låg och idag fungerar som parkeringsyta. Tyvärr innebär det att ett antal lägenheter får stryka på foten. Vi vill kompensera det bortfallet med att planera för ytterligare ett flerbostadshus med affärslokaler i bottenplan på bibliotekets nuvarande tomt.

Vännäs är en tillväxtkommun med ökade befolkningssiffror vilket förutsätter en god framförhållning från kommunen vad gäller både bostäder och lokaler för lokal service. 

Om denna lösning blir den slutgiltiga så tycker Centerpartiet att lokalfrågan för biblioteket är löst på ett bra sätt då den signalerar både framförhållning och framtidstro.

Biblioteket får ändamålsenliga lokaler vilket är bra för personalen och besökarna. Placeringen blir fortsättningsvis central i samhället. Det bidrar då till ett livfullare och attraktivare centrum vilket är bra för alla inklusive handeln oavsett om man bor i tätorten eller besöker tätorten för att uträtta olika ärenden. 

Vad får Vegaskolans lokaler kosta?

Av , , Bli först att kommentera 30

Med anledning av artikeln i VK den 22 november om arbetsmiljöproblematiken på Vegaskolan och Centerpartiets reservationer i kommunens olika beslutsinstanser vill vi göra några klarläggande.

För oss är det viktigt att personal och elever ska må bra i kommunens skollokaler. Det är en viktig del i undervisningskvalitén och en förutsättning för att eleverna ska nå ett bra resultat. För oss är det också viktigt att skapa utrymme för ökade resurser till undervisning därför prioriterar vi undervisningskostnader före lokalkostnader.

Vi tror att skattebetalarna förutsätter att vi använder befintliga lokalytor optimalt innan vi bygger nytt. Sådana lokalytor finns inom skolans verksamhetsområde men det kräver att Barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningen vågar tänka nytt och annorlunda i verksamhetsfrågor. Det kan handla om allt från upptagningsområden, skolskjutsar, lokallösningar mm.

Som ärendet redovisades vid senaste kommunfullmäktige är den totala byggytan för Vegaskolans lokalbehov beräknad till 3000 m2. Vegaskolans lokalytor ökar därmed med ca 1600 m2. En preliminär kalkylerad investeringskostnad på ca 50 mkr plus inventarier vilket genererar en ökad driftskostnad för skolan på ca 3,5 mkr/år. 

Centerpartiets vilja är att ta ansvar för kommunens ekonomi men för det krävs ett bra beslutsunderlag. Underlag som är så omfattande och genomarbetade att vi kan känna oss trygga i och ta ansvar för våra beslut.   I detta ärende känner vi att det inte är så. 

Att redovisa hur den kommunala ekonomin påverkas om man löser lokalbehovet med en kombination av bättre nyttjande av befintliga lokaler och en nyproduktion känns viktigare än någonsin. Detta med tanke på kommunens ansträngda ekonomi och kommande besparingar. Centerpartiet har som enda parti argumenterat för denna lösning utan något medhåll från övriga partier.

En befogad fråga till dessa är då, vilka verksamheter är det som får betala priset av ökade driftskostnader om lokallösningen för Vegaskolan enbart ska bestå av nyproduktion?

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier