Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Grattis Skellefteå!

Av , , Bli först att kommentera 22

Grattis Skellefteå kommun till etableringen av batterifabriken Northwolt. Jag vill även passa på att gratulera Skellefteå till ert fantastiska aktiva och öppna arbete för lyckas med denna jätte etablering. Allt fler städer i världen och i Europa tar beslut om att förbjuda förbränningsmotorer. Detta gör att omställning till grön energi är nödvändig. En fabrik i Skellefteå med 2000 nya arbetstillfällen breddar arbetsmarknaden i hela länet och i Norrland. Etablering skickar också tydliga signaler att Norrland och Skellefteå är ett en attraktiv plats men våra naturtillgångar, vår långa industri historia, rent vatten och tillgång på kompetens vilket kommer att innebär många ringar på vattnet.

Att de nu placerar produktionen i Skellefteå är naturligtvis otroligt viktigt för Skellefteå men det är samtidigt betydelsefullt för hela länet. För Robertsfors kommun näringsliv och arbetsmarknad så är det också väldigt betydelsefullt. Northwolt räknar med 2000 nya jobb i Skellefteå men också med över 500 indirekta jobb. Vår arbetsmarknadsregion blir breddad och min förhoppning är att näringslivet i Robertsfors kan se möjligheterna och nyttja denna etablering.

Robertsfors kommuns långsiktiga arbete med tillgång till bra infrastruktur som exempel utbyggnad av E:4an och Norrbotniabanan gör att vi får ytterligare argument i vårt arbete att få tillstånd en fullt utbyggd E:4 ända upp till Skellefteå och att arbetet med Norrbotniabanan fortskrider med ännu mer kraft.

Bli först att kommentera

Ökade skolresutlat

Av , , Bli först att kommentera 20

I går presenterade lärarförbundet sin ranking över bästa skolkommun 2017. Robertsfors kommun klättrar med 110 platser och landar på plats 111. Riktigt kul och att allt det arbete som rektorer och lärare lagt ner sista året gett resultat.

Kvalitetsarbetet i skolan är en långsiktig satsning där en stabil bemanning, kompetenta pedagoger är grunden och där barnets behov ska stå i centrum. Jag är stolt att vi nu ligger på den övre halvan i kommun Sverige och nu ska vi hålla i den kvalitativa utvecklingen.

Resurser som kommunen satsar på skolan ligger vi på plats 21 och lärartäthet på plats 24, en medveten satsning som nu ger resultat! Det mest glädjande är att resultaten bland eleverna stiger. Andel elever som når godkänd i betyg landar vi på plats 147 en förbättring med över 100 platser bland landets kommuner. Meritpoäng i åk. 9 plats 123 också det en kraftig förbättring.

En stor förbättring är kategorin friska lärare, där är vi på plats 277 av 290. Här har vi avsatt mycket resurser sista året i hela kommunens organisation. Vi måste få ner sjuktalen. Där har chefer utbildats, förbättrad arbetsmiljö, stöd i rehabprocessen och attraktiv arbetsgivare är några av de ledord om vi jobbar med. Sjuktalen första halvåret 2017 har sjunkit med 0,6% men är måste vi ner mycket mer.

En medveten satsning 2017 är i de löneförhandlingar som genomfördes under våren där Robertsfors kommun permanentat lärarlönelyftet som staten genomförde tidigare. Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare är tydlig och att lönen som en parameter är en viktigt pusselbit för att vara en attraktiv arbetsgivare!

Bli först att kommentera

Näringslivsarbete

Av , , Bli först att kommentera 14

Det går bra för företagen i kommunen. Många nyanställer, bygger ut och ser med tillförsikt framåt. Det är oerhört viktigt för ett gott näringslivsklimat genererar mer pengar till välfärden. Utan företag ingen utveckling. Från kommunens sida har vi sista åren systematiserat vårt näringslivsarbete och där målsättningen är  bättre kontinuitet och dialog. Vi har anställt en näringslivsstrateg som dagligen arbetar med dessa frågor. Tillväxtutskottet besöker årligen ca 50 företag, arbetat med riktade informationsmöten/temamöten, lokala möten inför upphandlingar, nätverk för företagande kvinnor och rådgivning m.m.

Nu vill vi från kommunens sida utveckla arbetet ytterligare!

Robertsfors kommun avger ett näringslivslöfte i fem punkter som vi förankrat med lokala organisationen företagarna i Robertsfors kommun.

* Tydliga forum för information och dialog. * Upphandling som tar små och medelstora samt lokala företags förutsättningar i beaktan, * Kompetensförsörjningen löser vi i samverkan. * En väg in till kommunens förvaltning och beslut. * It, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i fokus.

Under 2018 är en mängd aktiviteter planerade. Ett näringslivsråd kommer att införas där fler företagare från olika branscher är med och diskuterar och planerar. 50 företagsbesök under 2018, Utveckla Robertsfors modellen, riktade informationsmöten/temamöten, rådgivning,.

En väg in, kundmöten införs. Den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige antar den 9 oktober implementeras. Arbetsmarknadskunskap i skolan införs. Sommarjobbsbidrag och gemensam introduktion. Kommunens arbetsmarknadsenhet är en motor i kompetensförsörjningsarbetet för alla. Investeringar drift och säkerhet inom IT. Sommarentreprenörer 2018 m.m.

Från kommunens sida vill vi göra det här arbetet tillsammans med näringslivet, via näringslivsråd och branschråd, organisationen företagarna och enskilda företag och organisationer. Jag är övertygad om för att lyckas med detta arbete som måste vi jobba tillsammans, för tillsammans kan vi utveckla för företagarna i Robertsfors kommun

Bli först att kommentera

Delårsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 17

Under kommunstyrelsens sammanträde igår presenterades delårsbokslutet för 2017 ( till och med augusti månad). Bokslutet visade återigen att Robertsfors kommun når de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp gällande överskott och soliditet. Det prognostiserade överskottet landar för 2017 på 6,8 miljoner i plus. Kommunfullmäktige har som mål 1% men med detta resultat landar vi på 1,6% och har en ekonomi i balans. Kommunens soliditet har stigit och landar 2017 på 67% och med det så är Robertsfors kommun en av de minst belånade kommunerna i landet. Det är en enorm styrka då vi står inför en rad år med höga investeringsvolymer. 2017 investera kommunen för ca 30 miljoner och 2018 är beräkningen 41 miljoner.

Vissa konton inom sociala prognostiserar ett minus och då framför allt insatser inom funktionshinderområdet med ett minus på 2,9 miljoner.

För barn och utbildning är det barnomsorgen som visar på minus resultat och det beror framför allt att det är  betydligt fler barn inom förskolan. Det är väldigt roligt och viktigt att barnantalen stiger i kommunen. Totalt prognostiserar barn och utbildning ett noll resultat vilket är väldigt bra.

Befolkningen fortsätter att öka, första halvåret med 15 personer jämfört med föregående period 2016.

Kommunens höga sjuktal fortsätter att vara ett mycket prioriterat område i det pågående utvecklingsarbetet. Mycket glädjande är att sjuktalen har sjunkit med 0,6% och ligger nu på 7,5%. Kommunledningen arbetar kontinuerligt på flera sätt konkret och strategiskt med denna mångfacetterade fråga, med sektorsspecifika och arbetsplatsnära analyser samt åtgärder.

Bli först att kommentera

Byggstart

Av , , Bli först att kommentera 18

Äntligen är allting klart för byggstart av ett flerfamiljshus i Robertsfors kommun. Den 30 augusti undertecknade ROBOs styrelse och JSB byggnadsfirma ett avtal om ett nytt hyreshus i Robertsfors, på Storgatan 34. Det har sedan något år tillbaka varit väldigt svårt att hitta bostad, både lägenhet och villa i kommunen. Det har framför allt varit stort tryck på att få en lägenhet nära samhällsservice. Att vi nu kan möta det ökade trycket känns riktigt bra.

Avtalet innebär inledningsvis att den befintliga fastigheten ska rivas ” Tommys hårvård” samt att allt markarbete inklusive gjutning av grund ska vara klart innan 30 november. Under februari-mars inleds arbetet med att faktisk bygga huset och allt förvänts vara färdigställt september – oktober 2018.

Fastigheten kommer att innehålla 16 hyresrätter. Av dessa är 8 stycken 2:or och 8 stycken 3:or. Byggnaden kommer att ha 4 våningar. Kontraktsumman ligger på 21,1 miljoner exkl. moms.

Jag är övertygad om att vi måste fortsätta kommunens planering av ytterligare byggnationer. Framför allt ser vi behovet från vår egna verksamheter av lägenheter i markplan. Vi försöker ligga i framkant och gör klart detaljplaner och översiktsplaner allt för att underlätta ev. byggstart. Vi för kontinuerliga dialoger med privata fastighetsägare som är intresserade av att bygga och vi får se hur den processen fortsätter.

 

 

Bli först att kommentera

7 år med överskott!

Av , , Bli först att kommentera 29

För sjunde året i rad så kan vi socialdemokrater lämna en årsredovisning som speglar en kommun med välskött verksamhet och ekonomi. 2016 års resultat landar på ett plus på 12,9 miljoner kronor. Vi har stärkt kommunens egna kapital med 60 miljoner kr de senaste sju åren. Kommunens investeringar var mer än på många år, 27,9 miljoner. Dessa investeringar har kommunen gjort med egna likvida medel. Robertsfors kommun har en låneskuld på 10 miljoner, en av de lägsta i hela landet. Robertsfors kommun står stadigt rustad för framtiden, både vad gäller att möta behovet av stora investeringar de kommande åren samt fortsätta leverera hög kvalitet i verksamheterna.

Verksamheterna visar på en stark måluppfyllelse och utveckling i rätt riktning möt högt ställda mål från kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Inte minst är det positivt att det gedigna kvalitetsutvecklingsarbete som sker i för- och grundskola leder till förbättrade resultat och måluppfyllelse.

Under 2016 har vi blivit fler som bor i Robertsfors kommun. Befolkningen ökade med 19 personer och för första gången på många år så har kommunen ett positivt födelsenetto. Det föddes 87 barn 2016. Byggloven ökade med 25 %. Det var länge sedan det byggdes så mycket i kommunen och varje vecka får vi förfrågningar på lediga tomter i hela kommunen. Denna statistik visar på tillväxt och framtidstro.

 

 

Bli först att kommentera

Arbetsmarknadsenhet

Av , , Bli först att kommentera 24

Det går bra för Robertsfors kommun. Befolkningen fortsätter att öka – 2016 med 19 personer. Antalet födda var 87 st. Det har varit en ökat födelsetal sista åren men det var länge sedan det föddes så många barn som nu. Kommunens ekonomi fortsätter att vara väldigt stabil. Vi kommer att landa på ett överskott med ca 10-12 miljoner kr. Det är sjätte året i rad som vi socialdemokrater levererar ett överskott. Det gör att vi kan fortsätta utveckla kommunen och kan planera för större investeringar.

En av kommunens största utmaningar är hur vi kommer att klara av framtida kompetensförsörjning. Vi måste få ut fler i arbete och vi måste bli bättre på integration samtidigt som vi sänker sjuktalen i vår organisation. Det råder dessutom bostadsbrist i kommunen. Det finns inga lediga lägenheter och det är naturligtvis inte hållbart.

Nu tar vi krafttag för att möta framtiden. Vi håller som bäst på att rekrytera en bostadsstrateg för att få fart på bostadsbyggandet. Vi rekryterar även en samordnare på 100 % som ska jobba med Umeåregionens samordningsförbund som ska hjälpa personer tillbaka till arbete eller studier samtidigt  har vi fått en 50 % projektanställning som ska arbeta med att få ut ungdomar i arbete.

Vi samlar dessa resurser och tillskapar nu en arbetsmarknadsenhet som kommer att ha sina kontor på centrumhuset och kan då ha en nära samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kommunens arbetsmarknadsresurser på 3 tjänster, bostadsstrateg samt kommunens flyktingmottagande på 1,5 tjänst gör att vi får en stark enhet som kan utveckla kommunen ytterligare.

Bli först att kommentera

Laddstolpar m.m.

Av , , Bli först att kommentera 20

Jag ska idag vara med och inviga Skellefteå krafts etablering av två laddstolpar i Bygdeå och i Ånäset. Att inviga en laddstolpe är det något speciellt kan man fundera på. Men när man ser sig omkring och tänker på vilket drivmedel majoriteten av bilarna går på så går omställningen till förnyelsebar energi alldeles för sakta

Arbetet med en hållbar kommun är en av Robertsfors kommuns allra viktigaste fråga. Att vi är en kommun som hela tiden arbetar med att vara ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar är ett grundfundament för kommunens utveckling.

Det är viktigt att vi har ett helhetsperspektiv i denna fråga men för att nå synliga resultat måste arbetet brytas ned i konkreta åtgärder. De laddstationer som nu etableras vid ICA/Frasses i Bygdeå och vid OKQ8 i Ånäset är en start på en infrastrukturutveckling för hållbart resande och attraktionskraft.

Jag tycker det är fantastisk att det lokala näringslivet drivit på och tillsammans med Skellefteå kraft och kommunen skapar förutsättningar för eldrivna transporter i vår kommun. I kommunen håller vi på att se över våra fordon. Vi har tidigare haft etanolbilar och nu går de flesta på miljödisel. Nu arbetar vi med hur vi kan gå över till ännu bättre alternativ som till exempel elbilar samt hur vi kan bidra ytterligare till att infrastrukturen byggs ut.

En liten laddstolpe kan vara ett stort steg för en bättre miljö. Bra jobbat Skellefteå kraft med denna etablering.

Avslutar dagen med att delta vid postkodlotteriets inspelning på Coops parkering i Robertsfors i eftermiddag. 113 st personer i postnumret 915 31 har chans att vinna från den gyllene containern. Det blir en spännande tillställning och jag gläds med alla vinnare.

Bli först att kommentera

Grundskolan

Av , , Bli först att kommentera 26

I fredags presenterade Sveriges kommuner och landsting sin ranking över landets grundskolor. För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde. Robertsfors klättrar och hamnar på plats 107 bland Sveriges 290 kommuner. Det känns riktigt bra att det kvalitetsarbete som pågått ett tag nu börjar ge resultat. Denna ranking kan slå lite olika från år till år eftersom det bara är åk.9 som ingår.

Men när vi samtidigt tittar på kommunens egen kvalitetsredovisning så ser vi att resultaten går upp inom grundskolans hela ansvarsområde. Nationella proven som eleverna genomför i åk.3, åk.6 och åk.9 förbättras nu väldigt mycket och det är oerhört glädjande. Ansvariga chefer och pedagoger har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Tydliga och bra analyser som är kopplade mot konkreta åtgärder och utvecklingsområden gör att vi har en tydlig plan de kommande åren.

Kvalitetsarbetet kommer att fortsätta i oförminskad styrka. Kommunen bedriver ett samarbetsprojekt med skolverket ”bästa skola” där målsättningen är ökad måluppfyllelse för elever, stärka elevhälsan, minska skillnader i måluppfyllelse mellan tjejer och killar, bedömning och betygssättning m.m. Med en stabil ledningsorganisation, hög utbildningsnivå på lärare och att kommunen avsätter mer resurser till skolan än genomsnittet gör att jag känner stor tillförsikt inför framtiden och en ökad måluppfyllelse för elever.

Bli först att kommentera

Näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 20

Igår presenterade Svenskt näringsliv den årliga rankingen om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Robertsfors kommun fortsätter att klättra om än bara med 4 platser 2016. Vi ligger på plats 165. Det är naturligtvis glädjande att vi hela tiden går åt rätt håll. Ett aktivt och spirande näringsliv är oerhört viktigt för kommunen.

Många parametrar som ingår i det dagliga arbetet för kommunen har blivit mycket bättre, vilket tyder på att vi jobbar på rätt sätt med korta handläggningstider osv. Tillämpning av lager och regler, service till företag, tjänstemännens attityder till företagande, kommunens sammanfattande omdöme är parametrar som blivit mycket bättre. Där vi förbättrat oss mest är skolans attityder till företagande. En förbättring med hela 82 platser – mycket bra.

Vi ser denna ranking som en indikation på kommunens arbete men näringslivsfrågor så vi får analysera vidare för att bli ännu bättre.

Näringslivsfrågor kommer även i fortsättningen att vara en mycket viktig fråga och ytterligare en rad åtgärder har vidtagits under 2016. Vi kommer fortsätta att aktivt arbeta med konsekvenserna efter Element six nedläggelse. Vi har lyckats väldigt bra och arbetslösheten är nu nere på snittet i Västerbotten. Men vi är inte nöjda utan arbetar hårt för att hjälpa människor ut i arbetslivet. I våras anställde kommunen en näringslivsstrateg allt för att stärka näringslivsarbetet ytterligare. Tillgång på It och bredband är en viktigt parameter för att möjliggöra företagande. I kommunen byggs nu bredbandsnätet ut med närmare 7 miljoner 2016 och det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. För någon vecka sedan tecknade kommunen och de redovisningsbyråer som finns i kommunen ett samverkansavtal där målsättningen är att stärka nyföretagandet och tillväxt i Robertsfors kommun. Ett väldigt spännande arbete! Vi jobbar aktivt vidare med företagsbesök och jag besöker ca 6 företag i månaden. Allt för att stärka förståelsen, dialog och utbyta information mellan kommun och företagare. Vi kommer att fortsätta med våra tematräffar där företagare bjuds in till information kring viktiga frågor. Nästa träff är nu på torsdag kl. 18,00 på Spiran och temat är de bidrag som ett företag har möjlighet att söka för att utveckla sitt företag.

Bli först att kommentera