Petter Nilsson(SD)

Regionstyrelsen 7 mars i korthet!

Handlingarna till regionstyrelsen finns här. Jag skriver detta inför att styrelsemötet börjar – efter gruppmötet – just efter vi lämnat in våra yrkanden.

Vill särskilt lyfta vikten av vårt initiativ som hanteras idag på styrelsen. Mer om det går att läsa i detta tidigare blogginlägg.

Utöver det lämnade vi även in yrkanden avseende justering av nivåerna i ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023, där vi stryker en skrivning under avsnitt 1.3.6, rad två; “gömda flyktingbarn och papperslösa barn”.

Om man kommer till Sverige utan tillstånd eller gömmer sig i Sverige utan att söka asyl befinner man sig olagligt i landet. Man är då inte flykting, utan en illegal migrant. Vänstern älskar dock att blanda ihop dessa begrepp för att förvirra. ”Papperslösa barn” är inte heller ett juridiskt begrepp. Termen ”papperslös” är ett eufemistiskt paraplybegrepp för personer som sökt uppehållstillstånd och nekats av migrationsverk och domstol, men i stället för att lämna landet som krävs enligt lag går man under jorden. På ren svenska: trots en av världens mest generösa tolkningar av asylrätten har de fått avslag och de är inte papperslösa eftersom de har fått ett papper på att de ska lämna landet.

Därtill en viktig korrigering för ”justering av nivåerna i ersättningsmodell för Hälsoval tandvård Västerbotten 2023″ där vi stryker tillägg för vad underlaget kallar ”nyanlända svenskar”.
Hos privata tandvårdskliniker har vi sett en styrning mot att neka barn som har svenskt medborgarskap, medan man premierar asylbarn.. I ljuset av det är det inte rimligt att stärka ersättning till vad man kallar, gruppen, “nyanlända svenskar”, motsvarande 750 kr.
Dessa medel bör i stället gå till en generell höjning av kapiteringen.

När det gäller ”Revidering av riktlinje för investeringar i Region Västerbotten”, föreslog vi i första hand återremiss utifrån Sverigedemokraternas förslag på delegationsordning, i andra hand avslag för revidering av riktlinje för investeringar.

Fastighetsinvesteringar är den väsentligt tyngsta delen av investeringsplanen framöver. Det är av yttersta vikt att fullmäktige ges insyn kring fastighetssituationen, både på strategisk nivå och objektnivå.
Sverigedemokraterna invände kring en del av skrivningarna på den föreslagna delegationsordningen.
Vidare har vi länge sökt en klar redogörelse för fastighetsnivå inom styrelsen utan att få en klar redogörelse på objekt/behovsnivå.
Därtill menar vi att fullmäktige behöver ta ställning kring revidering av investeringsstrategin, då föreslagen delegation inbegriper en befogenhet om 50 miljoner kronor för en förvaltningschef. Detta menar vi faller inom fullmäktiges principiella beskaffenhet.

Vi lämnar även ett förslag till tillägg avseende ”svaret på revisionsrapport nr 1-2/2022 – Granskning av delårsrapporten per augusti 2022”.
Sverigedemokraterna har haft väl avvägda förslag till en bra styrning i budgetförslag likväl som i verksamhetsplanering för regionstyrelsen. Detta för att säkerhetsställa verkningsfulla och effektiva indikatorer. Tillägget är således: ”Regionstyrelsen ser arbetet med viktning som centralt i det fortsatta arbetet för att säkerställa en god rapportering likväl som en god verksamhetsstyrning.”

Även om vi i första hand helst ser att våra förslag på de mer formalistiska områdena vinner gehör ser vi skäl att komma med förslag för styrelsens fortsatta arbete utifrån den av fullmäktige beslutade regionplanen. Majoritetens regionplan. Vi har särskilt lyft fokus på viktning, det vill säga: prioriteringar, något som även revisionen har lyft som en brist.

En synnerligen angelägen indikator som majoriteten tagit fram i sin verksamhetsplanering, som rimligen behöver bli föremål för viktning återfinns under mål 7, “Antal beslutade åtgärder i kompetensförsörjningsstrategin som är påbörjade”. Där gränsvärdet är satt till numerären: “5”.

Att indikatorer från olika nämnder har väsentligt annorlunda relevans för måluppfyllnad är också viktigt för regionstyrelsens fortsatta arbete. Detta har även Sverigedemokraterna uppmärksammat i fullmäktige under debatter kopplade till ekonomistyrning och budget.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. Sylvia

  SD är uppenbarligen enda oppositionen i Region Västerbotten….Väl genomarbetade inlägg i debatten!

 2. brorson

  Ordet ”papperslös” ska inte förekomma i offentliga dokument, eftersom innebörden är oklar, I stället ska adekvata begrepp användas, och då får man undersöka om XX har rätt till en viss förmån enligt gällande regelverk. Om det är en flykting, som inte haft med sig ID-handling vid ankomsten, ska vederbörande söka asyl och på alla sätt han / hon kan medverka till utredningen vem hon /han är. Annars (vägran att medverka) ingen asyl.

  När asyl har sökts är personen inte längre ”papperslös”, utan finns med i ett register. Den som fått avslag på sin asylansökan är naturligtvis inte heller ”papperslös” och saknar ej heller rättigheter., såsom rätt till uppehälle och nödvändig vård tills avresa kan ske.

  Det har förekommit att barn kommit ensamma i syfte att få flyktingstatus som ensamkommande flyktingbarn och att resten av familjen ska komma efter som anhöriginvandrare. Detta har två möjliga utgångar, Den ena, som förhoppningsvis regucuceras till rena undantagsfall, är att familjen faktiskt får komma efter. Och då återförenas familjen i Sverige. Den andra utgången är att familjen fär avslag. Och den bör då återförenas i hamlandet genom att barnet skickas hem. Oavsett vilken utgången blir, är detta en taktik, som förutsätter att det ensamkommande barnet anmäler sig och blir registrerat och är därmed inte ”papperslöst”.

  Om ett barn verkligen är ”papperslöst”, och alltså hålls gömt i Sverige, finns all anledning att misstänka att barnet (om det verkligen är ett barn och inte en ung man, som uppgivit fel identitet och åldder) har utsatts för ett allvarligt brott, exempelvis har kidnappats sv pedofiler och används som sexslav. Föräldrarna där borta, på anda sidan jordklotet, måste lida helvetets alla kval och vill få tillbaka sitt barn. Med det tänker inte de ömsinta politikerna på, när de ställer upp som medhjälpare till kidnappare och pedofiler.

  Det förekommer dessutom en troligen omfattande sexslavhandel med unga kvinnor, som naturligtvis är papperslösa, d.v.s. finns inte med i några offentliga register. Möjligen i hemlandets register över försvunna personer. Varför vill svenska regionpolitiker hjälpa kidnappare, pedofiler och sexslavhandlare med pengar till deras omkostnader för ”varorna”?Dessa skränfockar, som kallar sina kritiker för ”högernationalister” (som om vänsternationalister aldrig har funnits), struntar blankt i laglöshetens pris. Och vilka som får betala det priset.

 3. Pingback: Regionstyrelsen 4 April! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.