Petter Nilsson(SD)

Etikett: Sjukvård

Ambulansrasten ÄR en politisk fråga!

Av , , 1 kommentar 15

Många av er har säkert redan läst om patienten vars vård för hjärtstopp dröjde vilket resulterade i att patienten fick sämre förutsättningar att överleva det. Samt att detta hade sin grund i den rast som ambulanspersonalen idag har inskriven i det nya lokala kollektivavtalet.

Till VK säger Anna-Lena Danielsson (S) att detta inte rör sig om en politisk fråga. Det stora bekymret här är att politiken ger delegationer och inte minst ramar för verksamheten.

Med risk för att låta tjatig – vilket förstås är lite av min uppgift som politiker – lägger Sverigedemokraterna mest på sjukvård av samtliga partier i Regionen.  Budgeten som tas av fullmäktige utgör grunden för hur man kan fördela medel till de olika klinikerna.
Därtill har Sverigedemokraterna som enda parti lagt undan pengar redan i budget 2020 för att säkerställa en trygg verksamhet vid händelse att effektiviseringsplanen(omställningsplanen) inte skulle komma att falla så väl ut som planerat. Vi har inte velat att omställningsplanen ska leda till dumsnålhet.

I fallet ambulansens raster så är det en konsekvens av det sparbeting som ambulansverksamheten har över sig. Återigen, definitivt beslutat av politiken.

Den totala omställningsplanen kring rasterna ser ut som följer:

Måltidsersättning ersätts med enkel öt – kostnadsreducering motsvarande 1 065 tkr
Måltidsuppehåll ersätts med rast = 5,4 tjänster – kostnadsreducering 3 024 tkr

För en verksamhet med mer än 100 miljoner kronor i omsättning förs tankarna absolut till dumsnålhet.

När Anna-Lena Danielsson (S) säger att detta inte är en politisk fråga, så har hon rätt utifrån hennes och för den delen medias fattiga rapportering kring regionpolitik. Varken majoriteten eller alliansen ifrågasatte omställningsplanen 2020. Vi gjorde emellertid detta redan då.

Det är något som alliansen, eller i vart fall Moderaterna, valt att göra först 2021.
Dock lägger Moderaterna cirka 50 miljoner mindre på sjukvård än majoriteten – dessutom vill man göra en ny omställningsplan (som om det vore en lösning på begränsat politiskt ansvarstagande). Majoriteten lägger cirka 50 miljoner mindre än Sverigedemokraterna i sin tur.

Frågan som ligger på majoritetens bord blir ju rimligen hur de avser att lösa de uppkomna bekymren. Ifall ambitionen är att på riktigt lösa det uppkomna problemet med rasterna inom ramen av sin budget (som också gått igenom) så är frågan ifall de avser att öka klinikens intäkter (exempelvis genom att ta ut patientavgift vid primär- och/eller sekundäruppdrag) eller ifall man vill avveckla (eller som det så fint heter, ”effektivisera”) delar av verksamhet eller säga upp personal.
De som nu anser att sjukvården inte förtjänar en högre budget.

Överflödiga politiker (FoD-beredningar) förefaller emellertid inte vara ett område Socialdemokraterna – eller övriga regionala sjuklövern – avser prioritera bort. Ej heller finkultur, champagneprojekt, omfattande administration, etc.

Vi behöver satsa på sjukvård!

Av , , 6 kommentarer 20

Fullmäktige fattar beslut om hur mycket medel olika verksamheter har att röra sig med. I fallet Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), satsar SD mest av samtliga.
Det är rätt förnuftigt att säkerställa att sjukvården har tillräckliga resurser. Både på lång sikt, likväl som på kort sikt.

Övriga partier har inte gjort detta i erforderlig omfattning. Ska väl särskilt ge en eloge till KD som tidigare endast anslutit sig till moderaternas förslag, men som under våren faktiskt visar att de har en ambition att ge mer medel till vården.

Men för att kunna prioritera vården ordentligt, kräver det också att Region Västerbotten prioriterar bort sådant som inte är lika viktigt. Här finns samtliga partiers budgetförslag.
Svårligen ska väl en omfattande administration, ytterligare champagnelobby, finkultur och onödigt stora kostnader för förtroendemannaorganisation prioriteras över vården?

Vaccinationerna är inte mycket av en könsfråga

Av , , 1 kommentar 15

Fascineras en aning över artikeln i folkbladet, titulerad ”Män vaccinerar sig senare än kvinnor”.

Artikeln bygger på statistik från Region Västerbotten där man lyfter att 50,9% av de vaccinerade är kvinnor, medan män står för 49,1%. Skillnaden blir större om man nu ser till att vi har fler män än kvinnor i Västerbotten, men endast marginellt större. Särskilt i ljuset – vilket artikeln också lyfter fram – av att många kvinnor jobbar inom vården.
Möjligtvis kan sägas att skillnaden är något mindre i Västerbotten än riket i övrigt.

Som politiker – likväl som rimligtvis inom smittskydd – är det förstås viktigt att se bekymren ur ett helikopterperspektiv. Lösningarna syftar ju inte särskilt mycket till individnivå, utan fokus ligger istället på systemnivå.

Idag vet vi att den största diskrepansen inte är med avseende på kön, utan födelseland.

BB i Lycksele!

Av , , 2 kommentarer 23

BB i Lycksele är ett Socialdemokratiskt misslyckande. Det är talande för den tendensiöst underprioriterade sjukvården.
Frågan har lyfts av SVT, likväl som genom initiativ av Sverigedemokraterna.

Jag beklagar övriga partiers relativa fattiga intresse för sjukvården. Dels är frågan en om långsiktighet, säkerställa att tillräckliga resurser tillfaller vården.
Men det är också en fråga om snabba lösningar, att försöka lösa de problem som dyker upp i snabb ordning.

Sverigedemokraterna har dels alltid prioriterat sjukvården, och dels lämnat in initiativ till Regionstyrelsen i ämnet. Är glad över att förvaltningen också sökt ut bemanning i all den form för att göra vad man kan för att säkra förlossningsvården. Det har inte räckt till, men vad jag förstår har förvaltningen gjort vad man kunnat.

Framöver måste emellertid sjukvården prioriteras. Vi måste säkra förlossningsvården, och det kräver att vi säkerställer att tillräckliga resurser går till sjukvård.

SD lägger mest medel på sjukvård.

Sjukvårdskostnaderna för illegala rusar!

Av , , 7 kommentarer 24

Aftonbladet skriver att kostnaderna för vård till papperslösa ökar.

Mellan 2014 och 2020 har kostnaden för vården i de tre storstadsregionerna stigit från 88 miljoner kronor till 270 miljoner kronor per år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Bakgrunden är en lagändring som trädde i kraft 2013, som ger papperslösa rätt till vård som inte kan anstå, efter en överenskommelse mellan dåvarande Alliansen och Miljöpartiet.

Jag tänker mig att rimligtvis ingen har varit naiv nog att inte se att detta skulle ske.

7 kommentarer
Etiketter: , ,

SD lägger mest medel på Sjukvård!

Av , , 3 kommentarer 19

Har tidigare lyft upp de olika budgetförslagen från partierna här på bloggen.

Saknar den egentliga rapporteringen kring budgetprioriteringarna från de olika partierna. Rimligen bör det finnas ett intresse för hur de olika partierna vill fördela skattemedel inom ramen för regionens verksamhet.

Vården behöver mer pengar. Så enkelt är det. Det går inte att sticka under stolen med att majoriteten inte prioriterat sjukvård tillräckligt. Vi vet det.
Det är inte kul att jobba utan att ha tillräcklig bemanning, utan att kunna få ledigt, och med en fattig löneutveckling. En del av problemet med stängt BB i Lycksele är ju att inte tillräckligt mycket medel gått till vård och vårdpersonal.

Jag tar förstås upp sjukvård eftersom det är området vi kontinuerligt prioriterar. Det är också viktigt, med tanke på fakenews, där många partier utlovar satsningar på sjukvård som de helt enkelt inte kan finansiera. Eller för den delen de som låtsas kunna lösa problem inom områden de helt enkelt inte prioriterar.

Det gäller också att komma ihåg att även om budget sätter övergripande ramar för de olika verksamheterna så är det först därefter de tilldelade medlen preciseras i nämnderna.

Ifall vår budget gått igenom hade det också betytt att mindre pengar gått till märkliga champagneprojekt och lobby, mindre pengar till administration, mindre medel till kultur och mindre kostnader för politiker. Man måste prioritera helt enkelt. Jag är nog glad över att vår regiongrupp återkommande sätter sjukvården i första rum.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Säkra förlossningsvården!

Av , , 2 kommentarer 17

Bara Sverigedemokraterna har återkommande prioriterat sjukvård och vårdpersonal.
Överbeläggningar är ett stort bekymmer. Att vara barnmorska och tvingas att ta ut föräldrapenning för att garantera sommarledighet är uppenbarligen inte värdigt en region som avser vara en ”attraktiv arbetsgivare”.

Men som sagt, övriga partier har prioriterat administration, kultur, besynnerliga och förtroendemannaorganisation. Utöver ogenomförbara besparingar så har man visat att personalen är vatten värd.

Det har emellertid inte hindrat övriga partier från att signalera friskt. Slagord som går stick-i-stäv med hur man valt att prioritera är djupt ohederligt – och bidrar inte till någon lösning.

Vi måste säkerställa att förlossningsvården fungerar i Västerbotten. Det duger inte med politiska slagord som går stick-i-stäv med politiken sjuklövern i Region Västerbotten fört tillsammans.

Överbeläggningarna är inget unikt för förlossningsvården. Politiken har ett ansvar att se till att vi har tillräcklig personal.

Vård och vårdpersonal måste prioriteras!

Av , , 2 kommentarer 19

Regionens huvuduppgift är sjukvård. Sjukvården är en del av kärnan i den tryggheten samhället erbjuder medborgarna för de medel medborgare avstår från sin lön i form av skatt. Flertalet är också redo att avstå en del av sin lön till den tryggheten.

Samtidigt går skatt, likväl som medel till vården idag till andra verksamheter.

Vård och vårdpersonal var underfinansierad redan innan pandemin. Men övriga partier har löpande budgeterat för väldigt omfattande besparingar inom vård under namnet ”Regiondirektörens plan”, för att på något vis hänskjuta ansvaret från politiken.
Sverigedemokraterna har sagt att det inte är rimligt att samtliga besparingar går att göra – att ska vi göra besparingar måste vi börja med andra verksamheter – samt att hemtagningseffekten inom ramen för effektiviseringsplanen inte kommer nå målet.

Sparar man på personal så leder det till stigande kostnader för hyrpersonal.

Övriga partier sätter följande före vård och vårdpersonal:
Offentligt finansierad kultur med särskilt politisk präglad verksamhet, lyxig kultur för de få med såpass utpräglat intresse för exempelvis opera att de inte nöjer sig med ett youtubeklipp. En mängd kultur som i princip endast går till kuststråket i Västerbotten. Det här ska tydligen prioriteras under pandemin?

En ökad administration. Satsningar på flum såsom Jämställdhetsintegrering och Genderbudgeting.

Onödig förtroendemannaorganisation i form av tre FoD-beredningar, vilkas uppgift främst tycks vara att skola upp och arvodera kommande politiker.

Lyxmiddagar, projekt och resor till exotiska destinationer.

Övriga partier har haft de här prioriteringarna under hela mandatperioden.

Lösningen är emellertid uppenbar. Mer medel måste gå till vård och vårdpersonal!

Mer medel till vård och vårdpersonal!

Av , , Bli först att kommentera 20

Snart beslutas ny budget i Region Västerbotten. För att Regionens verksamheter ska kunna nå en skälig kostnadseffektivitet, för att trygga vår roll som attraktiv arbetsgivare – inte minst under pandemi – så måste vården prioriteras!

Övriga partier har vart tydliga med att de avsett prioritera kultur, regional utveckling, administration och överflödig förtroendemannaorganisation. Detta har man gjort genom principiellt likalydande budgetalternativ. Budgetalternativ där allt prioriteras (vilket i realiteten innebär att inget prioriterats).

Jag bedömer det vara populism att inte göra prioriteringar som politiker. Det gör det enkelt för en. Man blir inte kritiserad för de besparingar man gör.
Regionen behöver dock prioritera vård och vårdpersonal. Det kräver att man som politiker kliver lite utanför sin bekvämlighetsbubbla.

Det är min förhoppning att övriga partier också prioriterar vård och vårdpersonal, och inte som vanligt håller tunt – efter de lovat runt.

Jag skriver det här inlägget i en förhoppning snarast om att påverka övriga partier, inte minst oppositionen. Förstår att det måste kännas risigt att prioritera fel – och dessutom kommunicera tvärtemot prioriteringarna. Men ännu finns det tid att göra om – och göra rätt.