Etikett: sociala medier

En eventuell nedläggning av Orion kräver bättre beslutsunderlag

Av , , Bli först att kommentera 22

Vännäs kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans, har i ett styrdokument fastställt att alla nämnder och styrelser ska arbeta för att starta upp intraprenader inom sina respektive verksamhetsområden. Under ett antal år har detta också varit ett av många budgetdirektiv från fullmäktige. Budgetdirektiven och styrdokumentet har samtliga partier varit med att utforma och socialdemokraterna är ytterst ansvarig för att dessa beslut verkställs.

Nu har nämnda socialdemokrater presenterat ett förslag att lägga ner Orion, den enda intraprenad Vård- och omsorgsnämnden har i sin verksamhet. Man gör det med det goda skälet att man har lediga platser inom äldreomsorgens särskilda boenden och vill anpassa antalet platser efter behovet. Ett annat mål är att få en budget i balans 2012.

 Anmärkningsvärt är dock att budgetarbetet inte ens har påbörjats vilket innebär att ingen säkert vet hur och var det är minst smärtsamt att göra nedskärningar. Trots att det saknas en konsekvensanalys vill majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden fatta beslut om nedläggning redan nästa vecka.
 
För endast några månader sen hade Vård- och omsorgsnämnden nedläggningsfrågor på sitt bord och tog då ett enat inriktningsbeslut om att vid behov avveckla flyglarna på
Hjorten (6 + 6 platser) som är de minst efterfrågade boendeplatserna idag. Skälet till att frågan var på bordet då var att det under flera månader funnits outnyttjade platser inom särskilda boenden. Utbudet har alltså varit större än efterfrågan. Detta inriktningsbeslut vill nu socialdemokraterna riva upp.
 
Så här i slutet av sommaren verkar trenden vända och fler och fler av de tomma platserna beläggs. Detta leder osökt till frågan om vad som händer på sikt om vi idag lägger ner 8 platser. Var ska då våra äldre som har ett behov av särskilt boende ta vägen? Fortsatt eget boende med utökad hemtjänst? Tvingas stanna kvar på sjukhuset/geriatriken? Man bör då ha i åtanke att de senare alternativet leder till högre vårdkostnader för kommunen. Kanske måste vi inom en snar framtid starta upp ett nytt boende?
 
Intraprenaden Orion är ett av kommunens mest uppskattade boenden, vilket vittnar om kvalitet. Orion har alltid hållit budgeterna, vilket vid en nedläggning kan få negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Intraprenadformen har gett och ger personalgruppen möjlighet att utforma och utveckla verksamheten, vilket leder och har lett till ökat medarbetarengagemang. Sist men inte minst viktigt, med en intraprenad inom äldreomsorgen i Vännäs erbjuds våra äldre en valfrihet.
 
Centerpartiet har tagit och tar ansvar för kommunens ekonomi. Inte bara med avseende på innevarande budget utan även på lång sikt men vi vill få bättre beslutsunderlag. Vi vill se, av förvaltningen framtagna, alternativ till besparingar samt en konsekvensanalys av en eventuell nedläggning av Orion.
 
Centerpartiet värnar om budgetarbetet men vill integå händelserna i förväg och därmed ta dåligt utredda och förankrade beslut innan budgetarbetet ens påbörjats.
Centerpartiet respekterar av fullmäktige tagna beslut och ser därför en eventuell nedläggning av den enda intraprenaden inom äldreomsorgen som en fråga som bör diskuteras och beslutas av Kommunfullmäktige.

Centerfrågor fick genomslag vid dagens KF

Av , , 2 kommentarer 17

Efter 4 timmars debatt och 30 ärenden på dagordningen fattades ett antal beslut där en del av våra förslag blev Kommunfullmäktiges beslut. Här kommer några som vi känner hos speciellt glada för. Tyvärr fick vi inte igenom allt men totalt sett är vi nöjda.

Det är viktigt att vi värnar om kvalitén i våra kommunala verksamheter. Centerpartiet har till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige lagt förslag om ett ökat anslag till Vård- omsorg och Barn- och utbildning med 1,0 mkr vardera riktade till äldreomsorgen och grundskolan.
 
Vi fick gehör för 1,0 mkr till kvalitetsförbättringar inom Vård- och omsorg men inte till Barn- och utbildning. Vi beklagar att inte inga övriga partier delade vår uppfattning om förstärkningen till skolan. Det är viktigt att vi satsar på Vännäseleverna i grundskolan så att dem får det allra bästa förutsättningarna när dem skall söka vidare till gymnasieskolan.
 
Vi argumenterade även för att medel skulle avsättas i budget, ca 150 tkr, för att kunna fortsätta med lokalt upphandlade råvaror vid Pengsjö skola. Vi fick inte med det i budgeten men ett muntligt löfte från S och Mp. Upplägget i Pengsjö skall fortsätta och medel anvisas när EKO-projekttiden är slut och det kostnader som då uppstår är kända.
 
När det gäller tillväxt- och utvecklingsbeslut vill vi lyfta fram beslutet om att öppna en förskoleavdelning i Tväråbäck. Efter många turer och ett omfattande engagemang ifrån föräldrahåll och övriga har Kommunfullmäktige äntligen tagit ett beslut om att fullfölja denna landsbygdssatsning.
 
Centerpartiet har hela tiden sett detta som en mycket viktig satsning för tillväxt genom befolkningsökning. En service som är mycket efterfrågad av människor som vill bosätta sig utanför tätorterna i vår kommun. Nu finns en politisk samsyn i denna fråga och efter dagens beslut kan man lungt konstatera att trägen vinner.
 
Centerpartiet har ofta lyft fram behovet av att tillvarata de idélla krafterna som vill utveckla kommunen. Vi har länge efterlyst lösningar där kommunen, förenings- och näringslivet samverkar för att just utveckla kommunen.  
 
I det läge då kommunen beslutade att efter branden inte återbygga lokalerna på festplatsområdet bildades Vännäsbygdens Intressförening som på ideell basis var beredd att bygga upp lokalerna. Detta under förutsättning att försäkringspengarna från Spöland/Vännäs och Vännäs kommun överfördes till föreningen och att bankerna var positiva till den externa finansieringen.
 
Vid senaste kommunstyrelsen redovisade föreningen att man inte lyckats med den externa finansieringen på 2,0 mkr. Trots att man kunnat visa på en investeringskalkyl som innehöll försäkringspengar på 1,9 mkr och en omfattande sponsring från näringslivet vad gäller material och tjänster. Återstod att begära kommunal borgen på 2,0 mkr. En borgen som samtiga partier i Kommunstyrelsen avslog förutom Centerpartiet.
 
Idag fick Kommunfullmäktig ärendet på sitt bord. Fullmäktige hade att ta ställning till ett upplägg där några företag i Vännäs går in med en borgen på 1,0 mkr under förutsättning att kommunen borgade för resterande 1,0 mkr.
 
Upplägget antogs av samtliga partier i fullmäktige förutom Vänstern. Ett glädjande beslut där näringslivets engagemang var avgörande. Vi skall nu i vår marknadsföring lyfta fram det mest positiva med detta beslut (förutom att lokalerna återuppbyggs) vilket är att i Vännäs samverkar kommunen, förenings- och näringslivet för att skapa lokaler och mötesplatser som i annat fall inte blivit av.

Nominering av Vännäsföretag glädjande

Av , , Bli först att kommentera 17

Ett av Vännäs större företag, Kaj Johanssons Åkeri AB, har nominerats, som ett av 14 företag, till Stora Åkeripriset efter juryns första värdering. Nu återstår företagsspecifika besök av juryn sedan utses sex finalister. Priset delas ut den 4 maj.

De kriterier som juryn har rätta sig efter är satsningar inom miljö, lönsamhet, personal, trafiksäkerhet och innovation.
 
Det som är glädjande ur ett Vännäsperspektiv är att vi har företag, speciellt inom transportsektorn, som seriöst jobbar med områden i sin verksamhet som har en positiv miljöpåverkan och att det uppmärksammas på nationell nivå. Viktigt för att vi gemensamt skall nå kommunens, nationens och EU:s miljömål.
 
Vad gäller övriga kriterier så är lönsamhet en nödvändig förutsättning för reinvesteringar och utveckling av företaget. Att personalen, en av företagets viktigaste resurser, erbjuds en arbetsmiljö som är utvecklande genom bl.a. kompetenshöjande insatser. Trafiksäkerheten är ett viktigt bidrag om man vill nå den nollversion som satts upp på nationell nivå. Innovation föder nya idéer som, om de omsätts till praktisk handling, leder till utveckling och ökad konkurrenskraft. Allt detta har Kaj Johanssons Åkeri insett och säkert övriga företagare i vår kommun.
 
Sammantaget skapar Kaj Johanssons Åkeri AB, tillsammans med övriga företag i kommunen, tillväxt i kommunen och tryggar arbetstillfällena som Vännäs så väl behöver.
 
Grattis och lycka till i konkurrensen om priset!
 


 
 

I rallymetropolen Vännäs skapas tillväxt och trivsel

Av , , 1 kommentar 22

I helgens körs det rally i Vännässkogarna. Ett arrangemang som inte kan ha undgått någon som besökt tätorten eller någon av de byar som berörs av fartsträckorna.

Vännäs Motorklubb (VMK) som arrangör, sponsorer och väghållare som upplåter sina vägar bidrar därmed till att skapa både tillväxt och trivsel i kommunen. VMK stärker med rallyt vårt varumärke ”Det Upplevelsenära Vännäs” där ”Välkomnande och ”Livfullt” är viktiga ingredienser i marknadsföringen. Arrangemanget innehåller båda delarna och sätter dessutom Vännäs på den nationella kartan vilket skapar intresse för vår kommun. Ett viktigt bidrag till både ökad turism och inflyttning.
 
Ett 80-tal förare, kartläsare med supporters bidrar till att hotell, restauranger, affärer och bensinstationer avsevärt höjer omsättningen under rallyt. Ett viktigt bidrag till att vi får behålla ett brett utbud inom dessa näringar.
 
Det livfulla skapas både i tätorten och byarna då alla dessa fartsträckor lockar åskådare från när och fjärran. Många viktiga mötesplatser för rallyintresserade som träffs och trivs.
 
På några av dessa mötesplatser finns lokala byaföreningar som får en möjlighet att genom försäljning av hamburgare, korv, kaffe mm stärka sin föreningskassa. En viktig inkomstkälla för att kunna ordna egna arrangemang samt underhålla och driva sina samlingslokaler som också är viktiga mötesplatser för boende och besökare i vår kommun.
 
En eloge till VMK med sin 170 ideellt arbetande funktionärer samt de byaföreningar som genom sitt engagemang i rallyt bidrar till att göra vår kommun både ”Välkomnande och Livfull”.

Ranking bekräftar, Centerpartiet är Alliansens gröna röst

Av , , Bli först att kommentera 18

Tidningen Miljöaktuellt publicerar varje år en lista på de 100 svenska personerna som rankas som miljömäktigast i Sverige. På årets lista har man utsett Andreas Carlgren som den mest miljömäktigaste under 2010. – Det är roligt att bli uppmärksammad för det offensiva miljöarbetet regeringen gör och för de framgångar vi haft inom flera områden, skriver Andreas Carlgren på sin blogg.

Andreas Carlgren var rankad på fjärde plats på listan 2009 men har nu alltså klättrat upp till första plats. Andreas skriver på sin blogg  att de internationella framgångarna förpliktigar Sverige till att fortsätta vara ett grönt föregångsland inom alla miljöområden. Det är ett stort ansvar, och en spännande utmaning, för denna mandatperiod.
Särskilt roligt är att det återfinns många centerpartister på listan.
Där hittar vi:
Lena Ek, europaparlamentariker, plats 16
Maud Olofsson, partiledare och näringsminister, plats 24
Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, plats 50
Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet plats 57
Gustav Andersson, Landstingsråd Stockholm plats 69
Magnus Wallerå, statssekreterare statsrådsberedningen plats 91
Per Ankersjö, miljöborgarråd Stockholm plats 100
 

Centerns vägval är grundat på samförstånd och respekt

Av , , 6 kommentarer 31

Moderaterna (M), Folkpartiet liberalerna (Fp)och Kristdemokraterna (Kd) har i Vännäs kommunfullmäktige och via bloggar, insändare och andra medier ansträngt sig till det yttersta för att måla upp en negativ bild av det framtida politiska arbetet i Vännäs kommun.

Till grund för detta ligger dels en utebliven valteknisk samverkan inom den borgerliga gruppen och dels de val till styrelser och nämnder som Kommunfullmäktige gjorde den 20 december. Val som är resultatet av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet vad gäller vice ordförandeposterna.

Att denna situation uppstod var den kompromisslöshet som M, Fp och Kd visade i de många överläggningar mellan de borgerliga partierna som hölls efter valet. Centerpartiets grundsyn har varit och är fortfarande att valresultatet skall ligga till grund för fördelningen av platser i styrelser och nämnder och skall också avspeglas i fördelningen av vice ordförandeposterna. Denna grundsyn innebär att Centerpartiet var beredd att stödja ett val av två vice ordföranden från Moderaterna. Ett förslag som inte godtogs av M, Fp och Kd utan kravet om samtliga vice ordförandeposter förutom Kommunstyrelsens vice ordförande kvarstod.
Centerpartiet valde då att föra en diskussion med Socialdemokraterna om deras syn på respekten för valresultatet. En samsyn fanns som då ledde till en överenskommelse där Socialdemokraterna var beredda att stödja våra nomineringar. Viktigt att notera är att denna överenskommelse endast avser valen av vice ordförandeposterna och inte politikens innehåll. 
Centerpartiet kommer, precis som tidigare, att bedriva ett politiskt arbete som gagnar hela vår kommun och målmedvetet arbeta för att skapa tillväxt och utveckling. Den målsättningen skapar också den viktigaste förutsättningen för en god kvalitet i skola och omsorg.
Vi delar inte de farhågor som M, Fp och Kd gör när det gäller att finna samförståndslösningar inom borgligheten och/eller med den sittande majoriteten. Som enda fristående oppositionsparti ser vi kommande mandatperiod som både intressant och utmanande. Detta med anledning av att det finns många faktorer som talar för Vännäs tillväxt i en växande Umeåregion.
Vännäs skall i det arbetet ta för sig på alla sätt då vi har fantastiska möjligheter med vår närhet till Umeå och allt det vår kommun kan erbjuda. Centerpartiets valda ledamöter och vice ordföranden är fullständigt klar över uppdraget och kommer på alla sätt att arbeta för att infria de målsättningar som vi redovisade i vårt valprogram inför valet 2010.
Nu hoppas vi att samsyn och samförstånd med respekt för samtliga partiers ställningstagande får råda och att energin från M, Fp och Kd mer ägnas åt att presentera vad man vill i politiken än att spekulera kring vad andra partier har för avsikter eller dolda agendor.
Detta blir vårt avslutande inlägg i frågan då vi prioriterar att lägga vår energi på politikens innehåll.
 
 

GRÖNRÖD SAMSYN I VÄNNÄS BRA FÖR TILLVÄXTEN OCH MILJÖN

Av , , Bli först att kommentera 28

Vid måndagens kommunstyrelse föreslog Centerpartiet en utökad ram för Barn- och utbildningsnämden med 2,0 mkr. Förslaget antogs av S och V. Till detta kom S och V med förslaget om att omfördela och avsätta 1,0 mkr till kollektivtrafiklösningar inom kommunen.  Ett bra förslag som väl passar in i våra vallöften på miljöområdet och vår vision om GRÖNA GRANNA VÄNNÄS. Nu kan vi börja arbetet med att öka förutsättningarna för kollektivt resande inom kommunen som t.ex. matartrafik till av- och påstigningsplatser för både bussar och kommande pendeltrafik med tåg.
Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott innebär att Barn- o utbildningsnämnden budgetram för 2011 och 2012 var i princip oförändrad jämfört med 2010, 197 mkr. Vi har analyserat förslaget och kommit fram till att de negativa konsekvenserna i förskola och skola blir för stora vad gäller kvalitén om förslaget blir verklighet. En oförändrad budgetram kommer enl. Centerpartiets uppfattning att leda till försämringar. Bara kostnadsökningen för interkommunala ersättningar på grund av löneökningar kräver besparingar på ca 1,0 mkr. Till detta kommer ökade behov av fler förskoleplatser samt ett behov av ökat stöd till barn med särskilda behov.
Budgetkonsekvenserna kan komma att innebära att lärare sägs upp, fler barn i förskolegrupperna, mindre stöd till barn med särskilda behov, nedläggningar av byaskolor mm. Vårt förslag om ramutökning med 2,0 mkr har kommit till för att motverka dessa konsekvenser.
Alla partier predikar i valrörelsen om behovet att få tillväxt i kommunen och presenterar på olika sätt sina ambitioner för att nå det målet. Förslag redovisas för att göra kommunen attraktivare. Allt för att få fler människor och fler företag att välja Vännäs. Vi har den bestämda uppfattningen att en bra kvalité inom förskola, skola och äldreomsorg är viktiga förutsättningar, gärna i kombination med en ökad valfrihet, för att nå tillväxtmålet. Kommunen blir inte attraktivare med en trolig medial beskrivning om hur vi försämrar kvalitén inom förskola och skolan.
Utifrån det rådande ekonomiska läget för kommunen krävs att vi politiker både vågar ”gasa och bromsa”. Vi ser vårt förslag som en investering för att nå tillväxt. Priset är att vi inte når Kommunfullmäktiges mål vad gäller önskat överskott.  Långsiktigt är detta, i kombination med andra insatser, en politik för att öka skatteintäkterna. Därmed skapas förutsättningar för en fortsatt god kvalité inom kommunens kärnverksamheter. Det är också en förutsättning för att på sikt nå Kommunfullmäktiges uppsatta ekonomiska mål. 
 

         

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              
 
 

 

 

 

 

Pendeltåg, ett bidrag till Gröna granna Vännäs

Av , , 8 kommentarer 32

I VF:s ledare den 4/8 framställer kommunalrådet Johan Söderling det som att pendlingstrafiken mellan Vännäs och Umeå är löst med nya tvärbanetrafiken Lycksele och Umeå som startar i augusti 2011.

Nya tvärbanetrafiken är inte en lösning för pendeltrafiken mellan Vännäs och Umeå. På vissa turer är platserna fyllda med resenärer som åker från Lycksele och Vindeln och kommer då inte att ansluta Vännäs. Tvärbantrafiken och trafiken mellan Botniabanan och stambanan kräver att det finns en av- och påstigningsplats i Vännäsby. Det är en fråga mellan Vännäs kommun och Trafikverket. En lösning är på gång och förväntas vara klar under hösten 2010.

Vad Vännäs kommun skall arbeta för är en egen spårbunden tågpendel mellan Vännäs och Umeå. Det finns lösningar med begagnade pendeltåg från Skåne som är till salu och som Länstrafiken är beredd att köpa in. Tåg med låga kapitalkostnader som därmed ger låga driftskostnader och som kostnadsmässigt gott och väl kan konkurrera med bussarna.

Vännäs kommun bör snarast presentera för Länstrafiken idéer om vad man vill med pendeltrafiken och varför.

Vännäs kommun bör snarast presentera Landstinget och dess Regionala nämnd samma budskap samt finna lösningar omkring finansieringen av trafiken.

Vännäs kommun bör snarast utreda förutsättningarna för matartrafik inom kommunen för att fler skall få möjlighet att åka kollektivt.

Lyckas vi med detta kommer det att leda till ökad inflyttning och är dessutom en rejäl miljösatsning som Centerpartiet står bakom och som väl passar in i vår vision om Gröna granna Vännäs.

 

 

Rösta på Centerpartiet i Vännäs, en garant för utveckling och stabila finanser.

Av , , Bli först att kommentera 20

I gårdagens VF (4/8) skriver Lars Bodén http://www.folkbladet.nu/?p=178639 att Socialdemokraterna i Vännäs har en plan för att få fler invånare till Vännäs.

Frågan om invånarantalet ägs inte enbart av Socialdemokraterna som framställs i artikeln, den delas i högsta grad av samtliga partier i kommunen. Skall vår kommun klara av att långsiktigt erbjuda en trygg och kvalitativ bra kärnverksamhet krävs att vi blir fler innevånare.
I ledaren ges ett antal exempel på vad som ingår i den så kallade strategin. Bla annat omnämns att en förskoleavdelning skall byggas i Tväråbäck. Bakgrunden till hur frågan kom upp på dagordningen är dels att det är ett stort tryck på förskoleplatser i tätorten men framförallt att en förskola i Tväråbäck var ett av kraven som Centerpartiet ställde i den politiska diskussionen om en flytt av årskurs 7-9 från Vännäsby skola till Hammarskolan i Vännäs.
Övriga krav var att bibehålla byaskolorna i dess nuvarande omfattning, investeringsbehoven fastställs på Bråns skola, ytterligare en förskoleavdelning i Vännäsby skola samt att musikundervisningen flyttas till Vännäsby skola
Dessa åtgärder såg Centerpartiet som en garanti för att bibehålla grundservicen (barnomsorg/skola) ute i byarna just därför att denna grundservice är, enl. Centerpartiet och övriga borgerliga partiers uppfattning, avgörande för valet av boendeplats för en småbarnsförälder.  Det är också en garanti för att vi kan marknadsföra kommunens mest attraktiva områden för människor som söker den livskvalité som inte storstaden Umeå kan erbjuda.
Dessa punkter antog Socialdemokraterna. Tillkommer det massiva motståndet från föräldrar och många övriga invånare till den av majoriteten beställda lokalutredningen inom grundskolan. Sammantaget är nog detta huvudorsakerna till att partiet beslutat att utveckla byaskolorna enl. citat från ledaren. Utredningen innehöll  bla förslag på neddragningar och nedläggningar av byaskolor. Rädslan fanns nog hos majoriteten att frågan kunde bli avgörande för valutgången 2010.
Möjligheten att komma över bra och billiga tomter ute i byarna är i första hand inte en fråga som kommunen äger. Det är i första hand markägarna ute i byarna som äger den och deras vilja att upplåta mark för bostadsbyggande. Där är jag förhoppningsfull och är säker på ett positivt utfall om bara en öppen och förutsättningslös dialog förs mellan markägare, kommunen och Landsbygdsrådet .
I ledaren beskrivs möjligheten att bygga strandnära med dispens som en möjlighet att öka invånareantalet. Ledaren har formulerat texten som att det är något Socialdemokraterna i Vännäs kommit på. Vad det handlar om är ett riksdagsbeslut utifrån ett förslag från alliansregeringen och som Länsstyrelserna har att handlägga. Beslutet innebär att man lämnar över ett större förvaltningsansvar till kommunerna med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Arbetet har påbörjats av Plan- och Miljönämnden i samarbete med Landsbygdsrådet vilket är positivt.
När det gäller frågan om valfrihet och privatiseringar så är i min värld kommunen en av ett antal aktörer som erbjuder invånarna en mångfald av utövare. Kommunfullmäktige fastställer specifikationen för vilka krav och vilken kvalité som de olika aktörerna har att rätta sig efter. Den enskilde väljer själv vilket alternativ som hon /han föredrar.
Skall vi lyckas behålla våra innevånare och öka inflyttningen i så måste även Vännäs erbjuda fler alternativ inom den traditionella kärnverksamheten.  Det kan vara en av orsakerna till den svaga befolkningsutveckling som Vännäs tills dags dato uppvisar trots närheten till Umeå som stort tillväxtområde. Mångfalden är vad många av dagens människor kräver sen får man tycka vad man vill om det men vi måste anpassa oss till denna utveckling. Socialdemokraterna i Umeå har förstått detta.
Vi får nu hoppas att Socialdemokraterna i Vännäs lever upp till det av ett enigt Kommunfullmäktige fattade beslut vad gäller utveckling av byaskolor. Historien har bekräftat att det inte är i alla frågor som majoriteten följer dessa. Årets budgetarbete är ett bra exempel eftersom majoriteten vid senaste Kommunstyrelse var beredd att nonchalera beslutet om de finansiella målen. Fullmäktige ser de som mycket viktiga mål för att nå en långsiktig och stabil ekonomisk utveckling i kommunen.  
En röst på Centerpartiet är en garant för ett arbete som ökar Vännäs kommuns attraktivitet med ett ökat invånarantal vilket borgar för en långsiktig och sund ekonomisk utveckling i kommunen.

 

Vännäs kommun, saknad gäst på 50 års firande

Av , , 2 kommentarer 30

I lördags var jag, genom min anställning, bjuden på 50-årsfirande med Kaj Johanssons Åkeri. Företaget startade 1960 i Kvarnlund och i folkmun benämndes som ”Kvarnlunsa” under många år. Ett av de största företagen i vår kommun med ett 85-tal anställda och en omsättning 2007 på 179 mkr. Ett fantastiskt firande som startade redan under dagen med maskinvisning, uppträdande mm. Jag kunde konstatera att många människor, trots vädret, sökt sig till företaget i Vännäsby för att få se och vara delaktig i firandet.

På kvällen var det stort kalas med ca 300 gäster som kunde sätta sig vid dukat bord och få njuta av en välkomponerad meny som Hotell Vännäs hade fixat. God mat och dryck som serverades av ett 15-tal anställda som gav oss gäster en mycket bra service. Vi kan vara stolta över att vi har Hotell Vännäs i vår kommun med ägarnas och personalens känsla för att ta hand om oss gäster.

Många tal hölls av ägare, kunder, samarbetspartners och företagets personal. Vi fick en samlad bild av ett företag som tar hand om alla dessa på ett bra och omtänksamt sätt. Personalen känner stolthet för sitt företag och dess ägare. Ett betyg som vi övriga som har med Kajs att göra kan skriva under på. Ödmjuka jordnära ägare i dubbel bemärkelse.
 
Kommunen skall vara stolt över att vi har Kajs i vår kommun. Ett företag som sysselsätter  många bl.a. ungdomar som just har lämnat Liljaskolan maskinutbildningar och för första gången i sitt vuxna liv skall ut på arbetsmarknaden. Dessutom skapar Kajs synergieffekter hos andra företag som är bra för Vännäs. Ett tredje generationsskifte är nu genomfört med Stefan och Per-Jonas vid rodret. Jag önskar dem lycka till och hoppas att utveckling går före förvaltning, då kommer Kajs betydelse för anställningstryggheten och tillväxten i kommunen att öka ytterligare.
 
Vad jag saknade denna kväll och inte gillade var att Vännäs kommun inte skickat någon representant som kunde vara med och fira och på det viset visa kommunens uppskattning för jubilaren. Jag vet att en inbjudan gått till Kommunalrådet som tydligen var upptagen denna kväll. Om nu inte Kommunalrådet hade tid borde någon annan ha vidtalats.
Oppositionsråd, annan ledande politiker eller ledande tjänsteman. Många av gästerna efterlyste också kommunens representation denna kväll.
 
Vi pratar gärna i politiken om att locka hit nya företag men jag tycker att det är mycket viktigare att värna om och visa uppskattning för de företag vi redan har. Alla dessa företag skapar tillsammans ekonomisk tillväxt i vår kommun. Utan tillväxt har vi ingen ”välfärdskaka” att fördela och då blir pratet om att värna om välfärden bara tomma ord.
 
Skärpning kommunen nästa gång näringslivet behöver uppmärksammas.
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier