Landstinget ska informera om provsvar

Av , , 1 kommentar 11

Det är en brist att patienter inte får en återkoppling av sina prover som tas i vården. Det görs inte med automatik och det kan skapa både stor oro hos patienten och ökade kostnader i verksamheten. Oroliga patienter söker efter information och belastar verksamheten med kontakter via telefon och besök bara för att de inte fått information om resultatet av tex. labprovet eller röntgen som togs. Hör man inget så är det säkert inget farligt men jag tycker ändå att man alltid ska ge ett svar tillbaka till patienten.

I kontakter jag haft med både patientföreningar och pensionärsföreningar så uttrycker dom missnöje kring denna brist på svar från vården. Alla är ju inte heller så starka att de orkar stöta på via telefon, internet eller att ta sig till tex vårdcentralen för att få besked. Därför vill jag ha ett tydligt beslut i landstinget att man alltid ska återkoppla till patienten efter att prover tagits eller att man utfört en röntgen. I

Igår lämnade jag därför in denna motion till landstinget

Återkoppling av provsvar
I landstinget tas det tusentals olika prover i sjukhusvården och primärvården.
För att läkarna skall kunna fastställa orsaken till patientens medicinska problem är lab-prover och röntgen viktiga diagnostiskt hjälpmedel.
I takt med att patienter i allt större utsträckning kan söka information om sitt medicinska tillstånd bland annat via Internet, så har förväntningarna på sjukvården att informera patienten väsentligt ökat.
Återkopplingen av provsvar till patienter är ett område där det ser mycket olika ut såväl inom landstinget och i jämförelse med andra landsting.
Ett inom landstinget gemensamt regelverk där det fastställs, hur återkopplingen skall ske och inom vilken tidsrymd, skulle vara viktig inte minst för att minska oron hos patienten.
Det skulle troligen minska antalet kontakttillfällen där läkare och sjuksköterskor ska svara på frågor från patienter innan analyser är klara. Dessutom skapar dessa kontakter onödiga kostnader och administration för både patienten och verksamheten. Det är ett vinn-vinn åtgärd om det fanns klara och tydliga riktlinjer i vårt landsting hur återkoppling ska ske såväl för lab-prover som för röntgensvar.
 
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta:
 
 
att                 uppdra till landstingsstyrelsen att ta fram ett gemensamt regelverk(policy) för hur återkopplingen av olika provsvar till patienter skall ske inom primärvården och sjukhusvården.
 
 
 
Olle Edblom (c)                 
Umeå
 
 
1 kommentar
Etiketter: , ,

65 år och äldre i landstinget borde få del av den sänkta arbetssgivaravgiften

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har Allians för Västerbotten lämnat in en gemensam motion i landstinget om att stimulera personal som fyllt 65 år att arbeta längre. Landstinget står inför stora pensionsavgångar och har under lång tid inte lyckats rekrytera ny personal i tillräcklig omfattning. Förslagen i motionen ger verksamheterna ökade möjligheter att hitta lösningar för att stimulera prioriterade medarbetare att arbeta efter 65 års ålder. Regeringen har ju sänkt arbetsgivaravgiften för medarbetare som arbetar efter 65 år. De resurser som sänkningen ger landstinget borde tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det iform av sänkt lön eller sänkt arbetstid.  Runt pensionsåldern ska självklart sysselsättningsgraden kunna vara flexibel. och landstinget ska också på ett aktivt sätt tillvarata seniora medarbetares kunskaper genom exempelvis handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare.

Så här lyder motionen i sin helhet:

Stimulera arbete efter 65 år

Personalförsörjningen är landstingets största utmaning. Regeringen har satsat på läkar- och sjuksköterskeutbildningsplatser vid Umeå universitet vilket gör att framtiden ser något ljusare ut på lång sikt. Men detta räcker inte. Landstinget står inför stora pensionsavgångar och har under lång tid inte lyckats rekrytera ny personal i tillräcklig omfattning.

Att medarbetarnas yrkeskompetens och förvärvade kunskaper tas tillvara optimalt är viktigt, även när det gäller landstingets seniora medarbetare. Landstinget ska arbeta aktivt med personalförsörjningen och arbetsmiljön för att anställda ska orka arbeta minst till 65 år men gärna stimuleras att jobba längre.

Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för medarbetare som arbetar efter 65 år. Alliansen i landstinget anser därför att de resurser som sänkningen av arbetsgivaravgiften ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det ger verksamheterna ökade möjligheter att hitta lösningar för att stimulera prioriterade medarbetare att arbeta efter 65 år. Det kan handla om att ge den enskilt anställde sänkt arbetstid eller högre lön.

Runt pensionsåldern ska även sysselsättningsgraden vara flexibel. Landstinget ska på ett aktivt sätt tillvarata seniora medarbetares kunskaper genom exempelvis handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare.

 

Med anledning av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:

Att de sänkta arbetsgivaravgifterna för de över 65 år tillfaller den enskilt anställde för att stimulera denne att jobba längre

Att landstinget på ett effektivt sätt ska tillvarata seniora medarbetares kunskaper genom exempelvis handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare