Region Västerbotten sa nej till privat företagsutveckling!!

Av , , 2 kommentarer 0

Idag i Skellefteå har Region Västerbotten haft sitt första fullmäktigesammanträde detta år. Region Västerbotten har nu funnits i ett år och betydelsen att vi tillsammans kommuner och landsting kraftsamlas för att utveckla länet och skapa tillväxt är än större idag. Vi ser framför oss en djup lågkonjunkktur och global efterfrågekris som får effekter på vårt län, vårt landsting och länets kommuner. Då gäller det att vi agerar samfällt för att vända en befarad negativ tillväxt och befolkningsminskning till framtidstro och positiv tillväxt. Region Västerbotten har förutsättningarna och idag la vi fast ett regionalt tillväxtprogram och regionplan som visar på all möjligheter som finns för industriell utveckling, möjliga transportsatsningar, utveckling av vård och omsorg, turism och stora tillväxtmöjligheter inom skog och malm.
Märkligt är dock att socialdemokraterna sa nej till vår begäran från alliansen att även tillväxt inom nya företag inom vård och omsor ansågs viktig. Nej här kröp den ideologiska ådran fram från vänsterpartierna. Vi har ju redan många privata utförare inom vård och omsorg men det skulle inte framgå av regionplanen att det var exempel på möjlig tillväxt. Socialdemokraterna argument borde isåfall innebära att ingen privat verksamhet alls ska vi värna om. Jag förstår inte HUR DE TÄNKER. REGION vÄSTERBOTTEN SKA VÄL VAR EN MÖJLIGGÖRARE FÖR ALLA OLIKA FÖRETAGFORMER.

2 kommentarer

Västerbotten får utökat stöd till mackarna på landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har idag beslutat om ytterligare 30 miljoner, varav nästan 3,5 miljoner till Västerbotten, för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder. Det är satsning mot riktas mot att stärka tillgången till drivmedel och motverka den nedläggning av mackar som hotar servicen på landsbygden.

Det här är en mycket välkommen satsning. En fungerande drivmedelsförsörjning är avgörande för människor och företags möjligheter att leva och utvecklas på landsbyden. Särskilt betydelsefullt är det i en region som Västerbotten med våra avstånd.Nu är det viktigt med lokala och regionala initiativ för att säkra tillgången på kommersiell service i Västerbotten. En samordnad service är ett sätt att ytterligare stärka såväl dagligvarubutiker som drivmedelsstationer. Det blir Region Västerbotten som ska administrera stödet så nu är det upp till oss själva att se till att detta blir något bra som kan förhindra "mackdöden"

Bli först att kommentera

Vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå modellkommun

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har idag beslutat att ingå två överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting som rör vård för unga som mår psykiskt dåligt: en förstärkt vårdgaranti och stöd till förändringsarbete inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Ett verkligt angeläget och bra initiativ att nu kan vi i Västerbotten få bättre förutsättningar att få rimliga väntetider till BUP.
Den förstärkta vårdgarantin innebär att senast under 2011 ska alla landsting, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin, kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Under 2009 får landstingen 214 miljoner kronor för denna satsning. Det betyder att vi i Västerbotten kan få del av minst 6 miljoner kronor under 2009. Bidragen kommer att villkoras och fördelas i efterhand efter att landstingen rapporterat in väntetider. Hälften av medlen fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. Den andra hälften fördelas till de landsting som når målet att minst 60 procent får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar.
Umeå modellkommun?
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ska också ingå en överenskommelse om förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Under 2009 satsar regeringen 30,5 miljoner kronor för detta arbete. Målet med förändringsarbetet är att ta fram ett antal praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå och insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Ett drygt 60-tal områden med deltagande från både kommuner och landsting har svarat på en intresseanmälan om att delta som pilotområde. Därefter har Sveriges Kommuner och Landsting valt ut 14 områden. Umeå kommun kommer troligen att vara en sådan kommun, kanske tillsammans med någon kranskommun. Jättebra!!

Bli först att kommentera

Strömsunds kommun i Jämtland vill tillhöra Norra regionen

Av , , 1 kommentar 0

Det verkar som att nu sker ett uppvaknande i Jämtland att försöka närma sig Norrlandsregionen. Strömsunds kommun i Jämtland har nu sökt medlemskap i Norrstyrelsen. Norrstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat att erbjuda Strömsund närvarorätt vid Norrstyrelsens sammanträde med en representant från majoriteten och en representant från minoriteten. Jag ser det som en öppning i regionfrågan och att det egentligen inte finns en enighet i Jämtland om att bilda en mittregion utan att man ser fördelar med en större region där även Jämtland ingår. Idag finns det naturliga samband och samverkan i gränsregionerna mellan Västerbotten och Jämtland som borde beaktas inte minst inom primärvård, ambulansverksamhet och räddningstjänst. Det är stort att Strömsunds politiker insett detta och tagit detta initiativ att söka sig norrut.

I övrigt så har dagens seminarium arrangerat av norrlandstingens regionförbund som bildats för att samarbeta kring regionsjukvården i de fyra norrlandslänen engagerat ventilerat hur vi kan jämföra vården i Norra regionen. Jag blir allt mer övertygad om betydelsen att vi tillsammans i Norrland, fyra län, håller ihop Vi kan lära av varandra och utveckla sjukvården så att vården blir så lika som möjligt för våra innevånare om man bor i Norrbotten eller i Västerbotten. En samlad region där vi tillsammans tar ansvar för detta ger oss betydligt bättre förutsättningar än vi går fram var och en.

1 kommentar

Jämför vården i Norra regionen

Av , , 1 kommentar 0

Befinner mig i Luleå två dagar för att delta i en regional konferens med temat Verksamhetsutveckling med stöd av öppna jämförelser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram indikatorer på landstingsnivå som speglar hur vården fungerar i landstingen och mellan landsting och regioner. De här olika resultatmått på tex sjukhusnivå inom landstinget och mellan tex universitetssjukhus är viktiga för att ge både vi som är ansvariga för vården och för patienterna att se och öppet jämföra sjukhusen. Det stimulerar dessutom till förbättringar och ger underlag för vårdval. För det är viktigt för att ge makt åt patienterna att välja var man vill få vården utförd och som har bästa kvaliteten. Att utveckla detta med öppna jämförelser går säkert att göra men vi har nu instrument som stimulerar till debatt hur vårt sjukhus fungerar. Vill du se mer av dessa jämförelser kan du gå in på landstinets hemsida www.vll.se eller på skl.se.

1 kommentar

Tillgänglighetsmiljarden , vårdval och Böleängs hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 0

Under dagens landstingsstyrelse så har vi fattat beslut om att nu göra en satsning för att förbättra tillgängligheten för besök och behandling på våra sjukhus. Alliansregeringen har avsatt en miljard för detta och nu är det upp till oss i landstinget i Västerbotten att redovisa en plan hur vi vill få del av denna miljard. Klarar vi 80 % av vårdgarantitiderna dvs inte vänta mer än tre månader så får vi minst 30 miljoner kronor. När vi idag skulle fatta beslut så vill den socialdemokratiska majoriteten med stöd av vänsterpartiet och miljöparteiet bara lägga en plan som omfattar 22 miljoner kronor. Vi från allians för Västerbotten vill självklart att planen ska mynna ut i aktiviteter för det vi kan få av staten nämligen 30 miljoner kronor. Vi tror att 8 miljoner mer betyder väldigt mycket för att klara att ge Västerbottningarna bättre tillgänglighet och inte årslång väntan på vård och behandling. Idag så väntar 1881 patienter längre än tre månader för operation eller behandling och 3896 patienter har väntat mer än tre månader för ett nybesök. Helt oacceptabla siffror som visar majoritetens oförmåga att sätta ned foten med resurser och aktiviteter för en rättvis och trygg vård för alla.

Vårdval i primärvården
Vi hade idag också en första genomgång av förutsättningar för ett vårdvalssystem inom primärvården i Västerbotten. Från och med nästa år blir det lag på att ett sådant system ska finnas i alla landsting. Nu gäller det för oss att forma ett system som säkerställer en möjlighet för alla västerbottningar att välja vart man vill få primärvård/närsjukvård. Alla ska med och självklart ska det finnas hälsocentraler och primärvård i någon form i alla kommuner. Målsättningen är att vi ska få en bättre tillgänglighet och fler utövare. I alla kommuner ska det finnas primärvård och landstinget har ett sista hands ansvar att se till detta. Men vi kan få flera nya utövare och vi kan kanske få se olika lösningar från distriktssköterskemottagningar som man listas hos eller varför inte hos en företagshälsovårdsenhet. Möjligheterna blir många och ideerikedomen ska verkligen få komma till tals om allians för Västerbotten fick råda.

Böleängs hälsocentral vad blir det där?

I samband med sammanträdet idag så lade vi från alliansen en interpellation till styrelsens ordförande där vi frågar om varför det sker omstruktureringar i Umeås primärvård vad gäller tex Böleängs hälsocentral innan vi vet hur ett vårdvalssystem kommer att se ut och får genomslag nästa år. Enligt uppgift sker just nu ombyggnad för att inrymma Böleängs hälsocentral inom Tegs Hälsocentral. Men nästa år kanske vi står med en etablering av en ny privat vårdenhet på södra sidan Umeälven som innebär att vi inte har användning av en utbyggd hälsocentral på Teg. Det vore rent ut sagt slöseri med skattebetalarnas pengar. Därför vill vi att man avvaktar med alla förändringar av hälsocentralsstrukturen i Umeå tills vårdvalssystemet införts 2010.

Bli först att kommentera

Landstinget tappar 39 miljoner

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi under träffen med Sveriges kommuner och landsting(SKL) fått besked om att finanskris och lågkonjunktur innebär att SKL skriver ned den senaste skatteprognosen för landsting och kommuner för 2009 och åren framöver. Landstingets kommer enligt den nya prognosen att få 39 miljoner mindre i skatteintäkter för 2009 jämfört med den senaste prognosen från december ifjol. För 2010 räknar SKL med att vi får närmare 100 miljoner mindre i skatteintäkter. Den budget vi har för 2009 ligger alltså fel om de de här prognosen nu slår in. Vi saknar totalt 63 miljoner och nu måste vi verkligen fundera hur vi ska klara innevarande års ekonomi. Glädjande är väl att vi ändå får tillskott för att klara vårdgarantin bara vi sätter åtgärder i sjön. Men nog borde staten nu ge oss tillskott i den vårbudget som kommer under april. Annars får vi nog räkna med betydande konsekvenser för personal och verksamhet. Men vi får nog ändå räkna med bistra tider oavsett om staten ger oss tillskott.

Bli först att kommentera

Västerbottens läns landsting och rikssjukvård och avancerad strålbehandling

Av , , Bli först att kommentera 0

Under gårdagen har jag deltagit i överläggningar och diskussion kring frågor vilken vårdverksamhet som ska kallas rikssjukvård och var i Sverige isåfall den verksamheten ska finnas. Det är en av riksdagen utseddd rikssjukvårdsnämnd med politiker från alla regionsjukvårdsområden under ledening av socialstyrelsen som efter utredning fattar dessa beslut. Tillstånd att vara rikssjukvård som då kan endast finnas på två platser i landet har vi beslutat då det gäller hjärtkirurgi på barn och ungdomar och pacemakerinsättning på barn och unga med medfödda hjärtfel. På G för beslut är också ögononkologi, behandling av svåra brännskador, hjärt-, lung- och levertransplatation. När man fattat beslut i nämnden är det upp till alla landsting att söka för att få bedriva rikssjukvård. Än har vi Västerbotten inte gått in med någon ansökan. Bekymmret med riksjukvård som jag ser det är att om beslut fattas att koncentrera viss verksamhet i landet som kanske krävs för god kvalite så drar man undan möjligheten för annan viktig vårdverksamhet som tex NUS har idag. Det finns kopplingar mellan olika behandlingar och vissa specialiteter även om de har liten volym är viktiga för den forskning och utveckling som bedrivs på universitetssjukhuset
idag.

Avancerad strålbehandling i Uppsala

Har tidigare berättat att vårt landsting är med i utveckling av en avancerad strålbehandlings anläggning , Skandionklinik, som ska byggas i Uppsala och finanseras av de sju landsting/regioner som har universitetssjukhus. Gårdagens möte där jag var med på som landstingets representent visar betydelsen av den här tekniken. tyvärr tar det tid för upphandling av bygget och utrustningen. Men anläggningen kommer att få en stor betydelse då behandlingen kan innebära bättre resultat för de som drabbats av tumörer och biverkningarna blir mindre.

Bli först att kommentera

Allians för Västerbotten och vårdval

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har allians för Västerbotten avslutat två fantastiska dagar där vi diskuterat framtidens närvård, valfrihet i vården och våra gemensamma färdriktning för sjukvården i landstinget om våra partier i oppositionen fick styra. Dom här traditionella ’Rutandagarna’ som vi har varje år stärker oss i vårt gemensamma arbete i alliansen och ger oss inspiration och kraft för att återigen lägga en gemensam plan och budget som ger Västerbottningarna mer sjukvård för pengarna.
Vårdval
Dagens vårdvalsseminarium där vi fick ideer från Halland som redan har infört vårdval följdes upp med en presentation hur Västerbotten och tjänstemännen tänkt sig lägga upp arbetet med vårdval för alla Västerbottningar. Västerbottensmodellen har möjlighet att ta till sig av erfarenheter från andra landsting och regioner, tex Västra Götaland, Halland och Skåne. Den modell vi väljer ska ge makten till alla länsbor och inte till vårdgivarna. Vi ska släppa invånarna fria. Vi måste ge alla vårdgivare, offentliga och privata, samma förutsättningar. Och vi borde låta många blommor blomma. Alla som vill lista sig borde få välja fritt om det vill listas hos distriktssköterska eller läkare. Men totalt måste vi alla länsbor ha rätt att få hela vårt vårdbehov tillgodosett. men det är ingen säkerhet att det är under samma tak. Så vill jag gärna se det. Vi har så olika förusättningar för en nära vård om vi bor i Umeå tätort eller i tex Örträsk. Inför vi ett vårdval där alla ha blivit fördelade på en offentlig vårdgivare eller privat så får vi mycket bättre kostnadskontroll. Alla vårdgivare måste klara sin ekonomi. Ingen kan kräva ersättning i efterhand. Men självklart ska man få olika ersättning om man bedriver primärvård i Sorsele eller i Umeå.

Vi står inför en verklig spännade utveckling av närvården under detta år då vi ska ta fram vårdvalsmodellen för Västerbotten. Vi kommer att få uppleva något nytt som rätt utformad kan ge oss betydligt fler vårgivare, bättre tillgänglighet och förutsättningar för vårdgivarna att tänka nytt för att marknadsföra sina tjänster som du och jag efterfrågar. Valet är ditt och ingen annan.

Bli först att kommentera

Vårdval i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har allians för Västerbotten startat upp dagens alliansträff med diskussion hur vi ska kunna fatta ett bra beslut hur vårt vårdvalssystem ska se ut i Västerbotten. På torsdag i denna vecka beslutar regeringen om att vårdval ska införas i hela sverige. Det betyder att du och jag får makten att själv välja vilken vårdgivare i primärvården jag ska gå till. Det är jag som får ’pengen’ som sedan jag lämnar till min hälsocentral, distrikssköterska eller sjukgymnast. Alla kan bli godkända bara de som sköter närvården kan uppfylla det vi i landstinget ställer som krav. Carema som idag driver Dragonens hälsocentral har givit sina inspel och även Hallands styrelseordförande Mats Ericksson (M) har beskrivit vårdval Halland. De har redan infört fritt vårdval och har god erfarenhet av att ge innevånarna valfrihet. Det har lett för deras del till flera nya etableringar av vårdenheter och förbättrad tillgänglighet. Nu gäller det för oss i Västerbotten att hänga på och utveckla vår modell som ska passa både i kusten och inlandet.
Återkommer senare med mer information från våra alliansdagar i Umeå som ska ge inspiration hur vi i alliansen kan ge mer sjukvård för pengarna.

Bli först att kommentera