Problem med kvarliggande patienter måste lösas

Av , , Bli först att kommentera 4
Centerpartiet i landstinget och allians för Västerbotten har idag lämnat in en gemensam motion om att i samverkan mellan Umeå och Skellefteå inrätta mellanvårdsavdelningar. Detta är ett konkret exempel på hur det går att lösa situationen för kvarliggande patienter på sjukhusen som inte kan komma tillbaka till sitt vanliga boende eller till ett särskilt boende.
 
Det är också bättre för patienten att vårdas på en mellanvårdsavdelning än i en vanlig sjukhussäng. Och vi förbttrar tillgängligheten och minskar vårdköerna för de som behöver vård och behandling då vi vi frigör sjukhussängar för nödvndiga operationer.  Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.  

Men vi måste också kräva lagändring för att minska utskrivningsklara patienter, Idag får en patient som vårdats på sjukhus och som därefter ska få vård genom kommun och primärvård ligga kvar i fem dagar utan att kommunen behöver betala. Resultatet av lagen har blivit tusentals färdigbehandlade patienter som idag ligger kvar på sjukhus i onödan. Systemet är både kostsamt och orsakar lidande för patienterna – Centerpartiet vill därför se en lagändring. Det har även visat sig att systemet med betalningsansvar är mycket kostsamt: enligt en granskning gjord av Dagens Medicin har lagen kostat kommunerna omkring 300 miljoner kronor sedan 2010. Det är ett fullständigt ohållbart sätt att hantera de gemensamma skattepengarna på.

 

 

 

..

 

Situationen på ryggenheten vid NUS försämrar tillgängligheten

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag kan man läsa i VK att det är stor oro på ryggeneheten på NUS och avhopp sker bland sjuksköterskorna. Det innebär att man har stora problem inom verksamheten att klara tillgängligheten. Avhoppen bland sjuksköterskorna är oroande.

I lanadstingsstyrelsen förra veckan tog vi beslut om att organisatoriskt överföra ryggenheten från neurocentrum till ortopeden. Då sas inget om att det fanns dessa problem som nu redovisas i media. Man kan undra hur våra beslutsunderlag är och hur information till oss beslutsfattare sker. Det hade väl varit på plats att socialdemokraterna gett denna information till styrelsen om de problem som finns vid ryggenheten och om motivet till flytten.

Jag har själv blivit uppringd av patienter som är mycket oroliga för att de får vänta länge på operation av tex spinal stenos. Och enligt uppgift så väntar för tillfället 71 patienter på operation för spinal stenos.  Väntetiden på denna diagnos är 7 mån och vi klarar därmed inte vårdgarantin på ryggar. Det betyder att många kan komma kräva att få sin operation utförd utanför länet. I väntan på operation så är dessa patienter oftast utsatta för mycket smärta och lidande.

Det här visar återigen att socialdemokraterna och miljöpartiet inte tillför vården de medel som krävs för att få en trygg och patientsäker vård. Man måste prioritera vård före annan verksamhet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Idag börjar centerpartiets framtidsstämma

Av , , Bli först att kommentera 7

500 centerpartister träffs idag för att diskutera partiets ideprogram. Vi som inte är på plats kan följa debatten på TV2 idag och imorgon.

Vår partiledare har idagens DN en debattartikel som sätter ned foten kring viktiga framtidsfrågor kring miljön och ett verkligt ambitiöst program för att vi ska bli fri i användandet av fossil energi.

Det är bra förslag som nu Annie Lööf presenterar och det är precis så här som nu arbetet börjar för att förverkliga ideprogrammet. Vi vinner inga val och väljare bara att göra ett ideprogram. Utan det är nu efter framtidsstämman som vårt gemensamma jobb börjar. Vi måste i ord och förslag driva centerpartiets framtidsfrågor både nationell men också i kommuner och landsting. Förslagen ska bygga på på de ideer som programmet lägger fast.

Jag hoppas att vi också driver politiskt  de verkligt mjuka frågorna kring välfärd, vård och omsorg. Här finns det mer att hoppas på att framtidsstämman blir tydligare att centerpartiet också är ett varmt och grönt parti som vill se mer av satsningar på vård , omsorg och skola. Frågor som en garant för att vi ser hela landet och hela länet. För oss i Västerbotten ett län som är tillgängligt och har likvärdig service i alla delar. Inte minst måste vi tillse att inlandets sjukvård inte raseras. För utan grundläggande service både inom vården och skolan så ser jag betydande problem hur de glesa delarna i landet ska kunna utvecklas. Här har verkligen centerpartiet en viktig funktion att vara det mest idebärande partiet för att säkerställa en rättvis politik i alla delar av länet.

 

 

Majoriteten i Region Västerbotten vill inte ha enkla biljettsystem

Av , , Bli först att kommentera 6

I en motion till Region Västerbotten har vi från centerpartiet motionerat om ett enklare biljettsystem för de som åker kollektivt. Idag är det inte möjligt att lösa en enkelbiljett som både gäller för buss och tåg under samma resa. Problem kring detta uppstår tex om man reser med buss och tåg mellan Hemavan och Umeå. Det går inte att köpa en biljett för hela resan utan man måste köpa två biljetter till en dyr kkostnad för resenären.

Varför inte lösa detta på ett enkelt sätt av Region Västerbotten som har ansvaret för kolektivtrafiken? Vår motion som du kan läsa mer om här, föreslår också att det införs ett periodkort för ungdomar. Det går majoriteten med på och ett sådant är nu beslutat om av regionstyrelsen. Men varför inte också ett enkelbiljettsystem för tåg och buss?

Idag på regionfullmäktige sammanträdet i Skellefteå kommer jag att yrka att den möjligheten ska utredas. Vi är alla betjänta av att vi förenklar för de som åker med kollektiva kommunikationer. Alla är vinnare av detta och möjliggör att vi uppfyller berättigade krav om ett hållbart och miljövänligt län.

Västerbotten halkar efter

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu får våra grannlandsting Västernorrland och Norrbotten 2015 ansvaret för de regionalpolitiska frågorna som länsstyrelsen idag hanterar.Det föreslår regeringen i en departementspromemoria. Det betyder att de går inte vägen förbi ett regionförbund som vi gjort i Västerbotten, dvs inrättandet av Region Västerbotten.

Våra grannlandsting har lämnat in ansökan om detta och får nu mest troligt detta ansvar efter valet 2014. De slipper då organisera två olika  politiska överbyggnader som vi gjort i Västerbotten. Jag hade hoppats att även Västerbotten hade inlämnat en liknande ansökan.

I morgon i Skellefteå så ska en motion från KD behandlas i regionfullmäktige inom Region Västerbotten om att initiativ borde tas för att samordna en återgång till att det regionala utvecklingsansvaret även i Västerbotten ligger på ett direktvalt organ som tex landstinget. Det skulle både spara pengar och öka den regionala demokratin. Hoppas att S och M stödjer ett sådant förslag. Vi från centerpartiet är helt inne på att detta måste ske och så snart som möjligt, helst till att vi väljer till ett direktvalt organ i valet 2014.

Sjukvården går kraftigt minus

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag behandlar landstingsstyrelsen årsredovisningen för 2012. Det är ingen munter läsning om man ser på hur den sjukvårdande verksamheten utvecklats. Hela 89 miljoner går den sjukvårdande verksamheten back gentemot budget. Hade det inte varit för att vi får engångspengar iform av återbetalning av AFA försäkring på 121 miljoner och kraftigt förbättrad värdestegring på våra värdepapper så vore resultatet på sista raden kraftigt minus. Sjukvården brottas alltså med betydande problem att få sin verksamhet att hålla budgeten. Det visar att det krävs andra prioriteringar när vi gör budget för landstinget och mer pengar måste tillföras sjukvården. Då få andra verksamheter stå tillbaka, men det har inte socialdemokraterna och miljöpartiet velat lyssna på.

I ett särskilt yttrande framför därför centerpartiet och alliansen i landstinget att 2012 års resultat skulle ha sett annoorlunda ut med vårt gemensamma budgetförslag för 2012. Det är också oroande att tillgängligheten fortfarande inte utvecklas bättre. Vi uppfyller inte  vårdgarantin och endast en månad lyckades vi upprätthålla målsättning att ge behandling inom tre månader för att erhålla ersättning av staten. Därför har landstinget förlorat 15 miljoner under 2012 för att vi inte lyckats utnyttja kömiljarden. Det behövs en annan politisk ledning och en mer ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård före annan verksamhet i landstinget. I valet 2014.

Välkommen investering i robotkirurgi

Av , , Bli först att kommentera 4

I morgon på landstingsstyrelsens sammanträde beslutar vi om att investera i en operationsrobot. Det är en mycket välkommen investering och som idag finns på många andra sjukhus i Sverige. Med robotteknik så kan man tex operea med robotteknik vid prostataoperationer, gynekologi och tumörkirurgi. Många länsbor ha velat ha den här tekniken när prostatacancer upptäcks och man ska göra en total borttagande av prostatan. Därför har också många valt att åka till tex Stockholm för att få använda sig av denna nya teknik. Nu får vi en egen i Norrland och det är verkligen tacksamt för alla patienter som vill nyttja kirurgi vid konstaterad prostatacancer.

Genom denna teknik kan man undvika betydligt bättre alla de biverkningar som kan uppstå vid kirurgisk behandling av prostatacancer. Patienternas livskvalite´förbättras.

I Norrland så kommer denna investering att betyda många fördelar som ökade regionintäkter, minskad utomlänsvård och förbättrade rekryteringmöjligheter. Detta är verkligen ett vinn vinn investering för Norrlands Universitetssjukhus

Folkomröstning om akutvården 8 september

Av , , Bli först att kommentera 19

Nu är det bestämt att folkomröstningen om rättvis vård i hela länet blir i höst, nämlingen den 8 september. Veckan före vi har kyrkoval. Synd att det inte gick att samordna de två valen då inga samordningsvinster fanns. Vallokalerna blir inte desamma och nu får vi en kostnad på minst 10 miljoner för en folkomröstning.

Viktigt dock att vi fått till stånd en folkomröstning då majoriteten har varit så okänslig att vilja göra om och göra rätt. Det är inte enlikvärdig vård när det saknas ambulans och akutvårdsplatser i Åsele och i Dorotea. Folkilskan är tydlig och man ser denna försämring som ett av många försämringar som sker av vården i hela länet och att vi inte har en likvärdig samhällservice i länet. En service som måste finnas för att en utveckling ska ske i hela länet.

Nu får vi som stöder en JA röst för att inlandet får en likvärdig akutsjukvård och att trygg och rättvis vård i hela länet mobilisera våra krafter att få ett högt valdeltagande och att vi får en bra diskussion med medborgarna hur vi som centerpartister ser på en likvärdig vård.