(s) osthyvel ska spara 154 miljoner i landstinget!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi i ett extra landstingsstyrelse behandlat budgeten förslaget för 2010 i landstinget. Sopcialdemokraterna fortsätter och med ökad kraft att spara genom generalla besparingar, sk oshyvel i landstinget. Effektiviseringar och rationaliseringar på 3% ska i s-förslaget ge 154 miljoner. Det här är förlegade metoder och till och med deras samarbetsparti i landstinget, vänsterparttiet, tror inte på det. Så de lade trots att de ingår i majoriteten ett eget förslag som bla innebär skattehöjning. Vi från alliansen i landstinget har ett eget budgetförslag. Vi lägger besparingar inte i vården generellt utan vi vill värna kärnverksamheten och besparingar som måste till läggs utanför den direkta vården. Besparingar ska i vårt förslag riktas mot bl.a allmän service, regional utveckling, administsration, minskade stafettläkarinsatser. Vi kommer att ha svåra tider ekonomiskt i landstinget men att lösa detta med generella besparingar är en huvudlös politik. Verksamheten vill att vi tar mera direkta riktade grepp och inte övervältrar hela besparingsansvaret på den tungt arbetande vården.

Bli först att kommentera

Diabetes – en folksjukdom

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag andra dagen i Östersund har Norra regionens landstingspolitiker(fyra norrlands länen) diskuterat de nya nationella riktlinjerna för diabetesvården. Riktlinjer som tagits fram av socialstyrelsen och som nu ska diskuteras i alla landsting och i verksamheten innan de slutligen blir godkända och fastställda. Hos oss i Norra regionen ska vi vara överens om hur de tillämpas. Det finns många goda förslag som kan innebära både en utveckling av diabetesvården och kostnadsbesparingar.
Lite fakta hur det ser ut i Norra regionen;
44 000 personer i regionen har diabetes,85% har diabetes 2 som drabbar vuxna och besöker primärvården. Typ 1 gör sina besök inom sjukhusen i regionen
Diabetes orsakar ca 6-8% av samtliga vårdkostnader,dvs ca 1 miljard om året i Norra regionen.
Några reflexioner; Bekämpning av övervikt och rökstopp är effektiva metoder för att förebygga diabetes. Det finns mediciner som är mycket dyra som inte har större effekt än billigare och därför kan landstingen spara pengar genom aktivt prioriteringsarbete. Diabetesskötersker i primärvården är för få och skulle kunna hjälpa till att göra patienter medvetna om hur man ska sköta sin sjukdom.
Vi har en viktig uppgift tillsammans alla aktörer politiker , patientföreningar, föreningslivet,fack och ansvariga vårdarbetare att arbeta för att begränsa utvecklingen av folksjukdomen diabetes. Tillsamman blir vi starka.

Bli först att kommentera

Forskare vid NUS ligger långt framme i forskningen kring prostatacancer

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har i tidigare bloggar lyft frågan kring prostatacancerns gåta kräver nya diagnosmetoder. Ser nu i ett pressmeddelande på landstingets hemsida att två forskare utvecklar en ny metod med att analysera urinet för att kunna se om man har en aggresiv cancer eller inte. Det är fantastiskt att vi hittar nya metoder och att vi inte ska helt lita på PSA prov för behandling eller ej. Även om man inte ska förringa att PSA prov kan tas om man är medveten om osäkerheten. Men all heder till våra framstående forskare vid NUS som tänker nytt för att lösa prostatacancerns gåta.

Bli först att kommentera

En landstingsbudget före sommaren i fara

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter en bloggfri helg då jag varit i min stuga i Ö-vik så har jag nu hamnat i Östersund för att delta i Norrlandstingens regionförbund sammanträde. Vi ska bla diskutera utvärderingen av PCI verksamheten i Sunsvall (ballongsprängning av kranskärlen) Vidare gäller det att diskutera om vi ska utvidga cancerverksamheten i Sundsvall. Det här är frågor som kan innebära en försvagning av verksamheten vid NUS.

Får också veta att landstingsplanen och budgeten för 2010 som samverkades med facket idag på morgonen har strandat och nu är berslutet före sommaren i fara. Facken avgör på onsdag om de tänker begära centrala förhandlingar. Ett försenat beslut är inte bra för verksamheten som då inte vet vad som gäller och hur man ska hantera de besparingar som måste bli nödvändiga. Vi har ett krav på åtgärder i storleksordningen 160 miljoner 2010 för att få en budget i balans. Från alliansen i landstinget lägger vi en egen budget som presenteras under torsdagen. Mer om detta senare.

Bli först att kommentera

För (s) i kommuner och landsting är den enklaste vägen att ropa på mera bidrag

Av , , Bli först att kommentera 0

Det kommer att vara några svåra år i landstinget där gapet mellan intäkter och kostnader växer. Behov av vård ökar hela tiden. Landstinget sitter inte med tomma orderböcker. Vi måste då prioritera det som är landstingets kärnverksamhet för det finns inga andra åtgärder för att täppa till gapet mellan våra intäkter och kostnader än med eventuella höjda skatter, neddragningar eller med höjda statsbidrag. Den enkla vägen är att ropa på höjda statsbidrag som Levi Bergström och Umeå kommun Lennart Holmlund ständigt gör. Vi kan inte bara sitta och vänta på nästa regeringsutspel.

Kommer det mera statliga pengar blir det ändå inte tillräckligt. De långsiktiga lösningarna kommer aldrig att komma från Stockholm. Det är på hemmaplan, i dialog med medborgare och medarbetare, som man måste hitta åtgärder och arbetsformer som gör att man klarar lågkonjunkturen och välfärden på sikt. Ska vi ha en budget i balans duger det inte att förlita sig på andra även om ett visst stöd alltid är välkommet. Och det har kommit pengar från alliansregeringen. Nära 160 miljoner mer i bidrag har vi fått i landstinget för 2010 som jag beskrev i min blogg igår.

Bli först att kommentera

Tuffa år för landstinget trots välbehövliga ökade bidrag med 159 miljoner

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag skulle vi i landstingsstyrelsen besluta om den budget och plan för 2010 och åren framöver. Men varken majoriteten eller vi i alliansen kunnde presentera ett färdigt förslag. Vi sitter i en mycket svår situation ekonomiskt att klara att få en budget i balans och helst ett överskott. Därför sköt vi fram beslutet till nästa vecka den 29 maj. Dagens möte i styrelsen gav heller inte någon glädjefnatt då vi fick ta del av resultatet i landstinget efter årets första fyra månader. Verksamheten klarar inte sina fastställda budgetar. De går back med nära 55 miljoner. Fortsätter detta utan att åtgärder sätts in och biter så blir årets resultat ett underskott på ca 100 miljoner i den direkta verksamheten. Inför 2010 blir då svårigheten än större trots ökade bidrag från staten.

Vi hör ju hela tiden ett gnäll på regeringen att de inte gör nog. Visst kan man tycka det. Men för landstinget så har faktiskt regeringen vidtagit åtgärder efter att vi tog budgeten förra året som innebär att vi inför 2010 fått 159 miljoner!!! Är det sant… jo följande har hänt
# Sänkta arbetsgivaravgifter 20 miljoner
# Ökade statsbidrag 58 miljoner
# Ersättning för sänkta sjukskrivningstal 31 miljoner
# Ökade statsbidrag läkemedel 20 miljoner
# Tillgänglighetsmiljarden 30 miljoner

Summa 159 miljoner

Bli först att kommentera

Landstingsbudget utan skattehöjning

Av , , Bli först att kommentera 0

Imorgon ska landstingsstyrelsen bereda beslutet om budget och landstingsplan för 2010 -2012. Det är ett svårt arbete som vi förtroendevalda har att utföra. Vi vill ju ha en bra vård och till en så rimlig kostnad som möjligt. Allians för Västerbotten i landstinget har idag suttit och filat på vårt gemensamma förslag. I Lycksele sitter socialdemokraterna på sin kammare och har säkert stora våndor kring om det skall till en skattehöjning eller inte. Senaste dagarna har vi fått lite bättre förusättningar genom att 40 miljoner ytterliggare tillförts landstinget i kostnadsutjämningen 2010. Dessutom så får vi mest troligt en återbåring av medlemsavgiften från SKL som jag beskrev i min blogg i fredags. För vår del i alliansen är vi dock klara med att det ska inte bli någon skattehöjning i landstinget. Vi kommer inte heller att föreslå någon förändring av förlossningsverksamheten och akutkirurgin vid Lycksele lasarett och inte heller någon förändring av barnklinikens verksamhet i Skellefteå. Det här är viktiga verksamheter för en nära och trygg vård för västerbottningen.

Bli först att kommentera

Länets kommuner och landsting får 28 miljoner i återbäring

Av , , Bli först att kommentera 0

Alliansstyrda Sveriges kommuner och landsting (SKL) planerar att vid sitt styrelsemöte i juni ta beslut om en återbäring av de medlemsavgifter kommuner och landsting betalat in under åren. Det fick vi förtroendevalda i SKL veta igår under partiöverläggningarna. Förbundet har nämligen byggt upp en stor förmögenhet. Vid senaste kongressen våren 2007 fick styrelsen i uppdrag att förbereda för en återbäring till medlemmarna på upp till en miljard kronor. I juni tas beslutet i SKL´s styrelse och en återbetalning ska ske under 2010.

Det här betyder att Västerbottens läns landsting får tillbaka som en engångsutbetalning ca 14 miljoner och våra kommuner i länet tillsammans lika mycket. Alltså totalt en förstärkning 2010 på 28 miljoner och vi kan i bokslutet för 2009 ta upp det som en fodran. Det är en en bra förstärkning under de tuffa ekonomiska tider som länets kommuner och landstinget befinner sig i. Beslutet är mycket välkommet och det är väl inte så att något parti i vänsterkartellen i SKL som kan vara emot detta ekonomiska tillskott?

Bli först att kommentera

Prata om prostatacancer

Av , , Bli först att kommentera 0

Vid dagens SKL möte i Stockholm har vi fått information om cancerfondens arbete med prostatacancer. En cancersjukdom som är Sveriges vanligaste cancerform. Det är den vanligaste dödsorsaken för män över 75 år. 25 män får diagnosen varje dag. Risken att dö i prostatacancer i Sverige och USA är dubbelt så stor som i Japan och Sydostasien. Vad är det med vår miljö eller beror det på kosten. Det är frågor som borde kunna besvaras. Mycket diskussion förs om vi ska screena med sk PSA prov. Men än så länge kan inte professionen säga att det är rätt då inte behandling av prostatacancer ger sådana biverkningar. Inte heller vävnadsprov kan säga allt om behandling ska utföras. Det här visar att vi ska satsa mer på forskning, bilda opinion, börja prata om prostatacancer och stödja insamlingar. Det pågår en sk Mustaschkampanj nu som bla Robert Aschberg och Gert Fylking åker runt om i Sverige med. Det är bra att vi tar tag i denna fråga och skapar förutsättningar för att lösa gåtan med prostatacancern.

Bli först att kommentera

Vi har för få läkare som arbetar i primärvården

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag i mötet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) så får vi en information om antalet läkare inom primärvården och hur den utvecklats saedan 2001. Riksdagen tog en nationell handlingsplan år 2000 att vi skulle ha 6000 läkare i primärvården 2008. Men det lyckades vi inte alls med. Vi har 5097, dvs en miss på nästan 1000 läkare. De senaste åren har ingen ökning alls skett. Men därutöver har vi även ST läkare de som går på utbildning och arbetar i primärvården. De gör också ett stort arbete.

För oss i Västerbotten har vi sedan 2001 bara ökat antalet läkare i primärvården från 148 läkare till 155 läkare. Och ST läkare minskar i Västerbotten och det är bara vi som minskar!! Det krävs alltså betydande insatser för att vi ska få öka antalet läkare och få en bättre bemanning. Det betyder mycket för en bra tillgänglighet och för en trygg och nära vård. Vårdval som vi nu ska införa kan vara ett sätt att få en bättre utveckling av antalet distriktsläkare och en bättre tillgänglighet.

Bli först att kommentera