Centerpartiet prioriterar Norrland

Av , , 1 kommentar 4

 

140 centerpartister från Norrland som samlades i helgen i Sundsvall för gemensam val-kick off kom att mycket handla om hur vi i Norrland kraftsamlar oss som region för att skapa nya jobb och öka inflyttningen. Norrland har en stor betydelse för Sveriges välfärd och tillsammans ska vi ge förutsättningar för att Norrland blir än mer företagsamt,får bra kommunikationer och satsar på miljö och grön energi. I ett gemensamt uttalande som följer här i sin helhet berättar vi hur vi vill vara Norrlands gröna röst. Förslagen från (s),(v) och (mp) hotar dock på punkt efter punkt alla dessa förslag som kan ge Norrland en ljusare framtid.

"Centerpartiet prioriterar Norrland

Centerpartister från hela Norrland samlades i Sundsvall för att ytterligare öka förväntningarna på en framåtsyftande och möjlighetsinriktad politik för Norrland. Vi ser Norrlands tillväxtmöjligheter och tror att regionens betydelse för Sveriges välfärd kommer att öka. Vi utgår från en värdegrund som bygger på humanism, jämställdhet och en liberal och grön politik. Vi strider för ökad frihet och företagsamhet, bra kommunikationer samt klimat, miljö och grön energi. Norrland behöver fler arbetstillfällen och ökad inflyttning. Vi vill berätta hur vi tänker gå vidare som Norrlands gröna röst.

Norrlands gröna röst!

Norrland har stora möjligheter och ska därför producera och forska kring grön energi. För Centerpartiet är energipolitiken en högt prioriterad fråga och innebär satsningar som ger många jobb. Inhemskt producerad, förnyelsebar energi minskar vår sårbarhet samtidigt som konkurrenskraften ökar. Detta arbete är ett viktigt inslag i att lösa klimatfrågan

Det företagsamma Norrland

Alla företag börjar som små företag! Centerpartiet har inlett arbetet med att utforma en strategi för ökad tjänsteinnovation. Vi vill satsa på nya sätt att säkra kommersiell och offentlig service, praktiska lösningar och företagsidéer som lämpar sig väl hos oss. Centerpartiet vill stärka forskningsinsatserna.

Besöksnäring och turism är exempel på näringar med stora möjligheter att växa. Vi vill utveckla Matlandet Norrland. Nya former inom tjänstenäringen, tillgänglighet till service och valfrihet inom vården är viktiga för Norrland.

Centerpartiet verkar för att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara eller bli företagare. ROT och RUT reformerna och lagen om valfrihet i vården innebär att antalet företag växer. Centerpartiet har varit pådrivande för denna utveckling och försvarar reformerna.

Finansieringen av både nya och gamla satsningar är en mycket central fråga och därför vill vi skapa fler riskkapitalfonder och andra ägarlösningar i syfte att få fram kapital.

Effektiva kommunikationer ger förutsättningar

Kommunikationer i alla former är avgörande för Norrland. Det behövs fortsatta satsningar på bra och effektiva IT-lösningar. Järnvägar och vägar behöver stora satsningar för att säkerställa transporter av både gods och människor. Norrbotniabanan, inlandsbanan, tvärbanorna och dubbelspåren från Gävle via Sundsvall upp till botniabanan är viktiga exempel. Regeringens satsningar på enskilda vägar och det större vägnätet är bra och ska fortsätta.

Vi konstaterar att förslagen från (S), (V) och (MP) på punkt efter punkt hotar alla dessa satsningar, som är avgörande för Norrlands framtid. "

1 kommentar
Etiketter: , ,

Det företagsamma Norrland.

Av , , Bli först att kommentera 6

Från mobilen

Det företagsamma Norrland. Centerpartister är idag samlade i Sundsvall för en C-Power konferens och val kick off. Det är kandidater till kommun,landsting och riksdag från hela Norrland. Vi får intressanta föreläsare,både företagare och företrädare från olika politikområden. I två dagare får vi verktyg,rätt förutsättningar och en energikick för bli rustade för valrörelsen 2010. Vi är i Norrland den gröna rösten.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vägval för neurosjukvården i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

Från mobilen

Vägval för neurosjukvården i Västerbotten. Idag har Nurologiska Handikapades Riksförbund haft en information och debatt om neurosjukvården i Västerbotten. Det var en mycket givande eftermiddag i Umeå och vi som deltog från politiken fick med oss av mycket ny kunskap. Glädjande var att Västerbotten låg så bra till i vård och behandling. Men det fanns också förbättringsområden. Väntetiderna kan bli kortare,behandlingen av duopa och framför allt rehabiliteringen måste förbättras. Kunskap och behandling på hälsocentraler kan vi förbättra och att inför beslut och prioriteringar göra hälsoekonomiska analyser. Det vill säga se hela effekten av insatta behandlingar och nya dyra läkemedel. Min förhoppning är att vi får en nationell syn på dessa dyra läkemedel så att inte bostadsort ska vara avgörande för behandlingen av neurologiska sjuka. Hjärnans sjukdomar som underbehandlas leder till stora samhällsekonomiska kostnader. Man önskar att vi kunnde bättre sehelheten och att vi hade en gemensam börs. Landsting,kommun,försäkringskassa vinner alla på tidig diagnos och behandling.

Vårdtåget 2010 är i Umeå

Av , , 1 kommentar 6

Från mobilen

Vårdtåget 2010 är i Umeå idag. Det är ett arrangemang som Vårdföbundet står bakom. Som förtroendevald är jag inbjuden att följa intressanta seminarier och föreläsningar. Kommer också att delta i avslutande politikerdebatt. Det var med stort intresse och nästan andlöst spänning vi fick följa sjuksköterskan Sofia Åkermans berättelse om sitt liv och sin resa under tonårstiden med självdestruktivt beteende och ätstörningar. Att få dessa verklighetsbilder berörde mig och visar att det krävs mycket mod,delaktighet,stöd för att komma ut ur ett sådant beteende. Att vara inlåst på en psykiatrisk avdelning under flera år är ingen lösning. Däremot att få känna sig sedd och behövd och ett stödjande nätverk omkring sig då ökar chansen att börja ett nytt liv. Sofis berättelse gav en verklig tankeställare och underlag för oss politiker att förbättra den psykiatriska vården.

Invigning av ny vårdbyggnad vid NUS

Av , , Bli först att kommentera 4

Från mobilen

Idag invigde socialministern Göran Hägglund landstingets nya vårdbyggnad Byggnad 27 vid Norrlands Universitets sjukhus. En byggnad som är en av europas modernaste vårdbyggnad. 35 000 nya kvadratmeter för ca 850 miljoner totalt. Här kommer det att rymmas bl.a barnklinik,kvinnoklinik,onkologi,cancercentrum,nuklearmedicin och radiofysik. Trots lågkonjunktur har bygget hållit sig inom budget tack vare en väl organiserad projektledning och duktiga medarbetare. Nu fylls byggnaden med liv genom att vårdpersonalen flyttar in och verksamheten kommer igång. Allt för att vårda,behandla och rädda liv med patienten i centrum. Vår sjukvård har fått fantastiska förutsättningar för att ge vård åt oss alla i Norrland. Ett stort Grattis och Lycka till.

Bli först att kommentera

Hälsovalet en valfråga

Av , , Bli först att kommentera 2

Vårdval Sverige och hälsoval Västerbotten som vi kallar det förändrar svensk primärvård. Konkurrensverket har i uppdrag att följa upp reformen och har i dagarna kommit med sin andra rapport

Rapporten visar att reformen varit lyckad och tillgängligheten blir bättre. 181 nya vårdenheter har tillkommit i landet och patienternas makt har stärkts. Inte illa för en reform som varit i kraft sen fem månader.

Allt är inte toppen. Jag ,centerparti och hela allians för Västerbotten har ständigt påpekat att landstingen måste utforma sina primärvårdsuppdrag så att det blir möjligt för små vårdenheter att etablera sig och att det blir konkurrens även i de mindre tätorterna. Flera landsting har regler som missgynnar små vårdgivare. Så i Västerbotten där primärvårdsuppdraget borde begränsas.

Det finns också landsting som medvetet eller omedvetet skapat regler som gynnar de egna vårdenheterna. I Västerbotten har vänsterkartellen i landstinget fördelat alla listade på redan befintliga vårdenheter och i starten i år fanns bara offentliga. Landstinget ska företräda patienternas/medborgarnas intresse och inte slå vakt om egen verksamhet.

De landsting som inte får en enda privat etablering och som samtidigt har stor brist på läkare bör kanske fundera på om inte reglerna bör ändras så att det blir mer attraktivt att starta en ny hälsocentral. Ersättningssystemet i Västerbotten är också allt för lågt i jämförelse med andra landsting.

Hälsovalet borde bli en valfråga. Vänsterpartierna går till val på att avskaffa etableringsrätten och det betyder i praktiken man vill avskaffa vårdvalet. Därigenom också patientens fria val och rätt att välja den läkare och hälsocentral som ger den bästa servicen.

 

VD eller piga? Centerpartiet har mött väljare…

Av , , 2 kommentarer 7

Från mobilen

VD eller piga?
Centerpartiet har mött väljare utanför ICA Maxi på Strömpilen. Frågan vi ställde var om en företagare inom en städfirma som arbetar med hushållsnära tjänster är VD eller piga.Resultate var entydigt alla anser att en sådan företagsledare är VD. Att städa ett hemma är lika fint som att städa ett företag. Med RUT avdraget skapas nya företagare och nya jobb. Vi vill göra det enklare,roligare och lönsammare att driva företag.

2 kommentarer

Neddragning av vårdplatser på NUS

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är med oro jag läser i VK idag att landstinget har för avsikt att dra ned kraftigt på antalet vårdplatser i sommar på NUS. Frågan har inte mig veterligen diskuterats politiskt i landstinget vilket kan ifrågasättas. Patientsäkerheten hotas om neddragningen blir för stor och frågan är varför just vi på vårt universitetssjukhus ska dra ned mer än andra motsvarande universitetsskjukhus i vårdsverige. Alliansregeringens tillgänglighetsmiljard har dessutom inneburit ett vällovligt tillskott som gjort att vi under fjolåret klarade målsättningen med vårdgarantin. Denna för patienterna oerhört viktiga garanti hotar nu att inte kunna upprätthållas och vårdköerna riskerar att öka. Självklart måste vi se till att även vårdpersonalen får sin semester under sommarmånaderna men med olika praktiska lösningar och erbjudande om alternativa semestertider och morötter för att välja andra tider måste hela tiden prövas. Och en allt för kraftig neddragning innebär att de som jobbar i sommar får en allt för stor arbetsbörda och arbetsmiljön blir ohållbar. Redan idag är arbetslastningen stor med de neddragningar som redan skett.

Miljöbilar i centertappning

Av , , Bli först att kommentera 3

Centerpartiet förslår kraftig miljöpremi för el bilar. Det kan man läsa på DN debatt idag. Ett bra förslag som ligger i linje med centerpartiets miljöprofil. Vi är alliansens gröna röst och sådana här förslag gynnar vår omställning av bilparken till fler el och hybridbilar som är morgondagens fordonsteknik. Bra initiativ av vår miljöminister och av Maud Olofsson vår partiledare.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Förvalskampanj med bussreklam.

Av , , 1 kommentar 3

Från mobilen

Förvalskampanj med bussreklam. Den här veckan så kör centerpartiet i Umeå en reklamkampanj på bussarna i Umeå. Mitt budskap är Umeå ~ sjukvård för hela Norrland. Nu är valrörelsen igång och viktigt att lyfta fram Umeå och universitetssjukhuset. Ett sjukhus med läkarutbildning och som ska ligga i framkant vad gäller forskning och utveckling. En högspecialiserad vård för hela Norrland,de fyra norrlandslänen. På sikt borde alla länen gemensamt ta ansvar för den högspecialiserade vården i en direktval region Norrland.

1 kommentar
Etiketter: , ,