JA till Dagreab på Geriatriken

Av , , Bli först att kommentera 9

Dagreab på Geriatriken vid NUS ska läggas ned. Igår fick politiker, handikapporganisationer och media information om den nedläggning som ska ske fom 1 februari nästa år. Personalen informerad om denna viktiga verksamhet och vilka konsekvenser som kan uppstå. Återigen blir man förbluffad över att sparförslag läggs på verksamheter som har så stor betydelse för multisjuka äldre och dessutom då vi vet att resultatet av rehabiliteringen givet mycket bra resultat och är säkerligen kostnadseffektiv.

Nu för man över detta ansvar till primärvården och kommunernas hemsjukvård. Med rätta visade personalen att detta kommer inte att bli någon besparing i slutändan. Vi får istället ökad belastning på andra kliniker på NUS som medicin, strokecentra och ortopeden. Och vi skär bort en viktig specialist verksamhet som byggts upp under 20 år och från ansvariga inom vårdutbildningarna framfördes kraftig kritik och stora konsekvenser för deras utbildningar.

Märkligt är också att den styrande majoriteten, socialdemokraterna och Miljöpartiet, inte var närvarande. Det är på snudden av skandal att de inte kommer på dessa informationsmöten utan bara gömmer sig och skyller ifrån sig på ansvariga inom vårdverksamheten. I syvende och sist är det politikerna som har ansvaret för det som sker i landstinget och när information ges så borde verkligen majoriteten vara närvarande och lyssna och ta till sig av konsekvenser om detta beslut blir verklighet.

Det här påminner mig om deras handlande vad gäller neddragningarna i inlandet. man lyssnar inte och utreder inte konsekvenserna innan beslut. Medborgarnas dom över dessa politiker borde bli hård vid valet 2014.

Bli först att kommentera

JA till likvärdig ambulansvård i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 15

ambulanser-fb

Centerpartiets landstingsgrupp har i dag lämnat in en motion där vi föreslår att landstinget måste verka för en likvärdig ambulansvård i länet. En av orsakerna till den genomförda regionala folkomröstningen i september var landstingsmajoritetens beslut att försämra kvalitén och tillgängligheten i ambulansvården.

I Centerpartiets motion pekar vi på att Västerbotten är det landsting som jämte Stockholm inte har några tidsatta mål för hur stor del av befolkningen som ska  nås inom ett visst antal minuter. I senaste ”öppna jämförelser” som tas fram av Sveriges Kommuner och landsting(SKL) redovisas en jämförelse mellan landstingen på den så kallade respondstiden ( den tid det tar mellan larmsamtalet och ambulansens ankomst vid Prio 1 larm). Där visar sig det att bland de jämförda landstingen så är det bara Jämtland och Kronoberg som har längre respondstid än Västerbotten.

Tidiga och snabba insatser vid olyckor och insjuknanden är oftast helt avgörande för hur eftervård och rehabilitering lyckas. En satsning på ambulanssjukvården är en vinst för den totala samhällsekonomin. I ett glest och stort län som Västerbotten krävs att vi har en säker och tillgänglig och likvärdig ambulanssjukvård över hela länet.

I vår motion föreslår vi därför att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram mål för hur stor del av befolkningen som skall nås av ambulans inom visst antal minuter.

 Det är nu upp till bevis om S och Mp vill bidra med att vi skapar en likvärdig och tillgänglig ambulnassjukvård i hela länet

Bli först att kommentera

S och Mp stoppade mer pengar till vården idag

Av , , 4 kommentarer 17

Idag på landstingsstyrelsen föreslog centerpartiet och övriga alliansen i landstinget att mer pengar borde omfördelas till vården i samband med att förslaget till styrelsens verksamhetsplan för 2014 fastställdes. Vi ville prioritera primärvården och det förebyggande folkhälsoarbetet, förbättra den psykiska ohälsan, utveckla glesbygdsmedicinen och tillföra fler AT/ST platser med ytterliggare 40 miljoner i sammantaget resurstillskott. Men trots den skattehöjning som genomförts ville inte majoriteten i landstinget göra denna prioritering. Vi står inför stora utmaningar i landstinget och därför bör vi satsa på att primärvården får mer pengar för att klara sina uppdrag.

Vi har också betydande svårigheter att klara rekrytering till hälso och sjukvården för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Ge konkurrenskraftiga löner och vi bör erbjuda betald specialistutbildning. Den nya tekniken inom telemedicin bör också prioriteras mera för att få en tillgänglig och  likvärdig vård i hela länet. Alliansen avsatte mer pengar för allt detta genom omprioriteringar i verksamhetsplanen men det gick tyvärr S, Mp och V emot. Förlorare i detta är patienterna och alla vårdsökande som inte kan få en tryggare och mer likvärdig vård. Det är beklagligt hur man hanterar skattebetalarnas pengar.

4 kommentarer