Kontantlöst landsting?

Av , , 4 kommentarer 6

Panaxias konkurs innebär att nu måste vi införa ett kontantlöst landsting. Konkursen har också inneburit att vi kan ha förlorat ca 1,2 miljoner kronor från olika dagskassor som lämnats in till Panaxia. Det är mycket olyckligt i dessa kärva ekonomiska tider för ett landsting som ständigt går i underskott.

I Lycksele har vi redan försök med kontantlös betalning. Nu inför vi det på alla sjukhus. Men tanken är att det ska finnas en kassa per sjukhus som ska kunna ta emot kontanter. Många idag betalar nog med kontokort även i primärvården och tandvården och på sikt blir det nog allt vanligare. För äldre patienter kan det dock medföra problem. De har en vana att betala kontant.

Med den nya tekniken så borde det gå att ordna en terminal i sjukhusentreerna där vi som är patienter kan göra betalning med kort alt kontant på ett och samma ställe. Problem finns dock för att få registrerat att man vill få in det på högkostnadsskyddet. Men nog borde det ändå gå att utveckla ett system så att det regisreras på patientkortet i dessa IT-tider.

 

Ambulans i Robertsfors för ökad trygghet

Av , , Bli först att kommentera 14

Det bör finnas ambulans i Robertsfors stationerad dygnet runt. Socialdemokraternas och miljöpartiets nedmontering av välfärden och tryggheten i landstinget vad gäller ambulansservicen ser vi nu resultatet av. Och det är inte det sista olycksfallet som kommer att komma till vår kännedom varken i Robertsfors eller i Åsele. För att skapa trygghet och rättvisa måste vi förbättra ambulansnärvaron i alla länets kommuner. Vi har långa avstånd till lasaretten och då måste inställelsetiden vara så kort som möjligt.

När ambulansfrågan diskuterades i samband med Projekt balans så var vi från centerpartiet och hela alliansen i landstinget tydliga. Ambulans ska finnas i Åsele, Malå och i Robertsfors. En lösning med att man byter personal i Umeå såg vi också som ett problem. Och det gäller alla ambulanser i Umeå regionen, Därför borde vi upphandla ambulansverksamheten i Umeå regionen med den inriktningen att inte personalbyte sker i Umeå för då blir ju ambulansen vissa tider ej tillgänglig om en akut transport är nödvändig.

Sjukhusmaten vid NUS

Av , , 1 kommentar 12

Den mat som serveras till patienterna på Norrlands Universitetssjukhus har varit en stor följetång i media. Som förtroendevald får jag också ofta synpunkter från patienter och anhöriga om hur de upplevt den mat som serveras. Många speciellt de som ligger länge på NUS är kritiska och upplever att maten inte är varken god eller aptitlig och inte alls avpassad för de mest sjuka patienterna.

Idag på arbetsutskottet togs beslut om principerna för en ny upphandling som grundar sig istort på det system vi har idag. Maten tillverkas i ett produktionskök och värms sedan upp på varje avdelning. Jag är av den uppfattningen att man borde fundera över vilket system vi ska ha och hur vi ska få en bra kost även till de som är långliggare och de som är mest sjuka. 

Därför så reserverade jag tillsammans med folkpartiet och vänstern om att innan vi bestämmer inriktningen av en ny upphandling så bör man analysera vad en matproduktion i egen regi skulle innebära i kostnader och ev fördelar och nackdelar. Så blev nu inte fallet och jag beklagar detta. Våra patienter måste i vilket fall få en bra och nyttig mat vilket är nog så viktigt vid en sjukdomsvistelse och för tillfriknandet. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill utan fundering fortsätta med nuvarande system som är så kritiserat. 

Äntligen rättas orättvisa IVF-regler till

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag har i tidigare bloggar och debatter i fullmäktige tagit upp frågan om de orättvisa reglerna vid IVF för de som bor i Norra regionen och framför allt för de enkönade paren. Nu efter ett år med funderingar så har Norrlandstingens regionförbund idag fattat beslut om att vi ska försöka vara lika i Norrland och vi ska ge samma antal försök för de lesbiska paren. Hoppas att s och mp som styr i Västerbotten också fullföljer beslutet på hemmaplan.

Centerpartiet har varit tydliga på den här punkten att vi ska likställa det antal försök med provrörsbefruktning som ges till hetrosexuella par som för lesbiska par. Dessutom är det viktigt att vi harmoniserar vissa regler som detta i Norrland och helst i hela Sverige. Inte minst viktigt för att många idag framför allt bland unga rör sig ofta mellan olika regioner i Sverige och har svårt att förstå att det ser så olika ut i tex förutsättningar för att få en IVF behandling. Fler barn i Norrland vinner alla på.

Landstingsmöte om fortsatta budgetunderskott

Av , , Bli först att kommentera 17

I dagarna två har vi landstingsmöte. Idag träffas de politiska grupperna och imorgon blir det dabatt om bla landstingets ekonomi efter 7 månader. Vi fortsätter att ha stora problem att få budgeten att gå ihop. Det stora problemet är verksamhetens kostnader, back ca 80 miljoner. Men oroande är också att vi förlorar miljoner på att inte klara köerna till bla operation och behandling. Även köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin är alldeles för lånag. Vi är sämst i landet.

Ansvaret för detta ligger på den majoritet vi har i landstinget, socialdemokraterna och miljöpartiet. Från centerpartiet och övriga i alliansen har vi hela tiden hävdat att vi måste prioritera den direkta vården och lägga sparandet på de områden som inte är direkt vård. Nu ser vi också resultaten. Då det gäller projekt balans som s och mp drivit igenom så når man bara ca 38% i genomslag. Inlandssjukvårdens nedrustning och neddragning av vårdplatser där och på sjukhusen är enligt min uppfattning exempel på felaktig politisk ledning. Utan konsekvensbeskrivning och analys genomförs besparingar som mest troligt i slutändan blir fördyringar för landstinget.

Du kan läsa mer om detta i alliansens debattartikel idagens VK här.

Folkomröstningen i landstinget

Av , , 8 kommentarer 32

Här skriver alliansens gruppledare Birgitta Nordvall, Olle Edblom, Nicklas Sandström och Marianne Normark  på för en folkomröstning

Idag redovisade Doroteaupproret hur många namn som just nu samlats in för att en folkomröstning ska bli av i landstinget då det gäller bla neddragning av akutplatser och ambulans i inlandet. Det är helt otroligt att man redan nu har 15 000 namn och det krävs ca 21 000. Fram till slutdatumet den 4 december kommer de med råge lyckas samlaihop namnen. Så en folkomröstning blir nu säkert också beslutet i landstingsfullmäktige redan i februari 2013. Det krävs att 48 ledamöter säger Nej och när alla oppositions politiker(c,m,fp och kd) och även vänstern bejakar att akutplatser och ambulanser återställs så är ju utgången given.  

Som centerpartist tycker jag det är bra att vi har den här möjligheten i grundlagen att kräva folkomröstning. Det är en demokratisk rättighet och när folkviljan ser att det fattas "tokiga beslut" så ska vi medborgare kunna kräva omprövning. Och i det här fallet så är det ju uppenbart att s+ mp i landstinget fattat felaktiga beslut som äventyrar tryggheten och patientsäkerheten genom att försämra inlandssjukvården med nedläggning av akutplatser och indragning av ambulans i Åsele.

Sämre hjärtvård i glesbygdslänen

Av , , 1 kommentar 17

Hjärtvården i länet kan bli bättre. Den statistik som Hjärt- och lungfonden redovisat i en rapport idag visar att 44% av länsborna inte får vård i rätt tid om de drabbas av allvarlig hjärtinfarkt. Det är självklart svårare att ge vård i tid i ett glest län som Västerbotten. Men vi kan inte för den skull luta oss tillbaka och inte gör allt vad som är möjligt för att förbättra vården. Det är helt livsavgörande för behandling och rehabilitering att de som drabbas kommer in så tidigt som möjligt för vård.
 
Att då dra in på ambulanser och akutplatser som socialdemokraterna och miljöpartiet gjort i vårt län ger oss inte bättre förutsättningar till ett snabbt omhändertagande av hjärtinfarkter. I Åsele med en sk akutbil kan inte ens bilen köra till lasarettet i Lycksele. De boende måste helt vara beroende att det inom rimlig tid kommer en riktig ambulans.
 
Det är med oro jag ser hur inlandssjukvården nedrustas och vi ger inte alls en rättvis och lika vård i hela länet. När ska den sittande majoriteten i landstinget , s+mp, ta sitt förnuft till fånga och göra om och göra rätt.

Vad görs för att förhindra en KOL epidemi?

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är många i I Västerbotten som lider av KOL-kronisk obstruktiv lungsjuldom. Sjukdomen tar sig uttryck i återkommande hosta,andfåddhet och trötthet. KOL är en folksjudom som oftast beror på att man röker. I en motion för fyra år sedan lyfte centerpartiet i landstinget fram detta och krävde en plan för att förhindra en fortsatt utbredning av KOL. Vi fick då till svars att  en handlingsplan var under utarbetande och man skulle redovisa möjligheterna att utvidga hälsokontrollerna som skaer av alla västerbottningar som fyller 40, 50 och 60 år.

Men vad har hänt? Finns den här handlingsplanen? Ja i en interpellation till fullmäktige nu i september ställer jag den frågan till landstingsstyrelsens ordförande. Här kan du läsa min hela interpellation;

Handlingsplan för att förhindra en KOL epidemi

 I en motion under 1998 föreslog centerpartiet att Västerbottens läns landsting borde ta fram en plan för att möta utvecklingen av KOL. KOL är en kroniskt inflammatorisk lungsjukdom i luftrör och lungblåsor. Motionen fick ett positivt bemötande och landstingsmajoriteten sa i sitt svar att en sådan handlingsplan var under utarbetande och man skulle redovisa bla möjligheterna att utvidga Västerbottens hälsokontroller med spirometriundersökningar, undersöka behovet av kompetenshöjning kring KOL och beakta de aviserade revideringen av de nationella riktlinjerna för KOL.
 
Orsaken till Kol är i huvudsak rökning. Och idag är KOL den sjätte vanligaste dödsorsaken i världen. År 2020 beräknas KOL bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, vanligare än cancer. Kostnaden för landstingen och samhället är enorma vad gäller KOL och EU uppskattar att över hälften av kostnaden för hälsobudgeten är förorsakade av patienter med KOL. Därför är det viktigt med förebyggande arbete och arbete kring rökavvänjning.
Men också måste diagnos och behandling sättas in i tid. Lika viktigt är också att föra en registrering kring de som drabbats av KOL. Nu visar det sig att just registrering inte sker på ett optimalt och systematiskt sätt inom landstingen. Det framkom nyligen i en artikel i VK skriven av representanter för Hjärt- och Lungfonden. Vad gäller spirometriutrustning så sker också en utveckling av den utrustningen och förbättrade rutiner vid hälsocentraler i ett projekt som bedrivits av patientföreningen R-KOL i länet.
 
Med anledning av den här bakgrunden vill jag ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande;
1. Finns en handlingsplan för KOL i vårt landsting som skulle utarbetas enligt svaret på min motion 2009?
2. Ingår numera spirometriundersökningar vid Västerbottens hälsokontroller?
3. Hur ser utvecklingen ut vad gäller spirometriurustningen vid våra hälsocentraler och vad har bedrivna KOL-projekt tillsammans med patientföreningen resulterat i?
4. Sker en systematisk registrering till KOL registret i Västerbotten?
 
Olle Edblom (c)
Gruppledare för centerpartiet
 

 

Oroande utveckling i landstinget

Av , , 2 kommentarer 17

Idag har landstingsstyrelsen behandlat en delårsrapport för årets sju första månader. Det är ingen munter läsning. Verksamheten har stora svårigheter att klara sina budgetar och ligger 80 miljoner back. Projekt balans som skapat och skapar stor oreda i verksamheten klara inte heller sitt beting än. Ca 38%  av sparbetinget på 150 miljoner har man hitills enbart fått in. Tillgängligheten är också under all kritik. Vi klara inte alls väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin och vi klarar inte helller vårgarantin för operation och behandling och därigenom går vi miste om många miljoner ur den sk kömiljarden.

Förklaring till alla bekymmer är enligt mitt förmenande att majoriteten inte lyssnat på centerpartiet och alliansen förslag till helt annan politisk inriktning av landstingsverksamheten. Vi måste styra resurserna våra gemensamma skattepengar till det som är kärnverksamheten-vården. Mer pengar till vården och mindre pengar till lokaler, administration, projekt och övrig verksamhet föreslog vi i vårt budgetförslag. Vi sa också att projekt balans var helt fel riktat mot nedläggning av vårdplatser vid sjukhusen och i inlandssjukvården- våra sjukstugor. Och inte tala om nedläggning av ambulansen i Åsele. Både indragna akutplatser och ambulanser ger inga spareffekter utan mest troligt blir det ökade kostnader i slutändan.

Under dagens landstingsstyrelse har vi i alliansen också lagt ett särskilt yttrande vid behandlingen av delårsrapporten som beskriver att centerpartiets och alliansens budgetförslag hade varit bättre för rätt handhavande av länsbornas skattemedel och gett en bättre vård för länets patienter. 

Umeå centrum för livsstilsforskning

Av , , Bli först att kommentera 8

Sommaren går mot sitt slut. September och en begynnande höst står för dörren och nu stundar snart en rad politiska aktiviteter i landstinget. I morgon vårt första styrelsesammanträde efter sommmarledigheten och landstingsfullmäktige 18 september. Försöker därför nu komma igång med mitt bloggande efter ett välbehövligt uppehåll under sommaren.

I en interpellation har jag ställt en fråga tilll landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson vad har hänt med den planerade satsningen på ett eventuellt livsstils- och forskningscentrum i Umeå. Jag och centerpartiets landstingsgrupp fick för fyra år sedan vår motion om detta centrum bifallen i fullmäktige. Nu fyra år sedan så vill jag veta vad som hänt och om majoriteten vidtagit de löften som utställdes i min motion. Vad jag vet så har inget hänt och det här visar en respektlöshet mot det politiska instrument som motioner har. Men kan också ses som ett bevis på den handligsförlamning som karakteriserar sittande majoritet i landstinget.

Så här lyder min interpellation som ska besvaras i landstingsfullmäktige den 18 september.

Nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum Umeå

 Centerpartiet har i en motion till landstingsfullmäktige 2007, fem år sedan, föreslagit att landstinget via Norrlands regionförbund skulle verka för att ett Nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum etableras i Umeå. Den 5 februari 2008 beslutade också landstingsfullmäktige att bifalla motionen och därigenom verka för att forskningscentrat etableras i Umeå.
 
I motionssvaret så redovisas de argument som så tydligt understryker betydelsen av ett sådant här centra och vilka förutsättningar som finns i norra regionen för ett forskningscentrum knutet till de starka forskningsmiljöerna vid Umeå universitet som t.ex.
 
– forskning inom området metabola sjukdomar och fetma
– forskning inom området fysisk aktivitet och osteoporos
– forskning inom preventiv kardiologi
 
Dessutom är folkhälsoarbetet mycket väl utvecklat inom Västerbottensläns landsting och är av världsklass och här har primärvården och tandvården varit samarbetspart i samarbete med avdelningen för Epidemiologi och Folkhälsa.
 
Det har nu gått dryg 4 år sedan beslutet fattades att landstinget skulle arbeta för att ett centra etableras i Umeå men vad jag vet så har beslutet inte resulterat i någon konkret åtgärd.
 
 
Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande är mot denna bakgrund följande
 
Hur har landstingsfullmäktiges beslut om att verka för att ett Nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum Umeå följts upp och vad händer nu?