Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Framtidens kollektiv trafik är inte gratis – Snarare välplanerad och prioriterad!

Av , , Bli först att kommentera 0

Andreas Gustavsson skriver i en ledare publicerad i webbupplagan av ETC att vi i Sverige borde införa helt gratis kollektivtrafik som en av åtgärderna för att skapa mindre utsläpp och ett ökat kollektivt resande. Även om tanken är kittlande och sannolikt skriven i all välmening är jag emot en sådan utveckling – Undantaget att den är bra när det gäller barn och ungdomar – Vilket jag framfört i ett tidigare inlägg på min blogg.

Vad vi istället ska göra är att införa ett system som liknar det Zurich i Schweiz använder sig av – Ett system som prioriterar kollektivtrafiken och doserar biltrafiken.

Zurich system innebär att man satt ett tak på hur stor biltrafiken i staden får vara och att denna inte får öka i volym – Detta genom att sätta tak på hur många parkeringsplatser som får finnas i staden – Allmänna, arbetsplatsrelaterade och privata sammanräknat samt genom att i alla lägen prioritera både kollektivtrafikens, gångarnas och cyklisternas framkomlighet framför biltrafikens framkomlighet.

Att kollektivtrafiken ska vara sedan ska ske med eldrivna bussar, tåg, tunnelbanor och spårvagnar behöver jag knappast nämna då detta är en självklarhet – Detta kompletterat med andra fossilfritt drivna bussar och fordon.

De som liksom jag bott och verkat i staden vet att detta fungerar effektivt. De som bor utanför stan använder bilen fram till infartsparkeringarna för att därifrån endera åka kollektivt alternativt ta sig fram till fots eller per cykel. Detta därför att dessa transportmedel i alla lägen är snabbare än den egna bilen.

Zurich med bara ca 360.000 invånare har hela 325 miljoner kollektivtrafikresenärer per år vilket bevisar att det går bara man vill. Politisk dådkraft förändrar beteenden vilket Zurich är ett gott exempel på.

Vägen till en bättre miljö stavas därför inte som Alexander gärna vill framhäva gratis kollektivtrafik – Snarare åtgärder som gör biltrafik och individuell pendling svår och tidskrävande. Det är således denna väg vi ska ta när vi planerar trafikflödena i våra svenska städer – Vägen som försvårar för bilen och individuellt resande till förmån för kollektivtrafik, cykling och promenerande.

Enda undantaget från detta ska gälla barn och ungdomar som ska ha just det Alexander efterlyser – Gratis kollektivtrafik. Att jag vill göra kollektivtrafiken gratis för dessa handlar om att jag redan från början vill lära dem att kollektivt resande är det naturliga resandet – och att egen bil bara ska användas för resande där kollektiva färdmedel saknas eller är undermåliga sett ur ett resandeperspektiv.

För er som vill läsa Alexanders ledare är länken följande: http://www.etc.se/ledare/nu-kraver-vi-gratis-resor-i-hela-sverige

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Återinförd fastighetsskatt ett rättvisekrav i ett solidariskt samhälle!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är intressant att läsa den undersökning om ett återinförande av fastighetsskatten och hur den skulle slå i olika bostadsområden som publicerats i SVD näringsliv. Länken till artikeln är som följer: http://www.svd.se/sa-slar-fastighetsskatt-mot-fyra-olika-familjer#sida-3

Föga förvånande är det så att en återinförd fastighetsskatt slår hårdare ju högre pris fastigheten har. Att de allra flesta fastighetsägare får ökade kostnader för sitt boende är som jag ser det helt rätt – Det finns ingen anledning att de som bor i hyresrätt ska finansiera boendekostnaderna för sådana som äger sitt boende.

I artikeln jämför man kostnaden i Sundsvall, Haninge, Bromma och Danderyd – Föga förvånande är det så att de ökade kostnaderna som blir följden av en återinförd skatt blir högst i Danderyd – Att detta är helt rätt blir ännu klarare när priset för ett hus i Sundsvall är 2 miljoner medan huset i Danderyd är värt 20 miljoner.

Som jag ser saken ska man betala skatt efter förmåga – Den som har råd att bo i ett 20 miljoners hus har med all säkerhet betydligt högre löner än den som bor i ett hus som kostar en tiondel eller 2 miljoner – Därför är det inte mer än rätt att de som bor i ett 20 miljoners hus ska betala avsevärt mer i skatt än de som bor i ett 2 miljoners hus.

Därför är det helt rätt att fastighetsskatten är 10 gånger högre för ett hus som är värt 10 gånger mer – Det är detta som kallas SOLIDARITET mina vänner!

Fastighetsskatten ska alltid tas ut på fastighetens reella värde och inte som idag med ett schablonbelopp kallat fastighetsavgift som är lika för alla husägare och helt oberoende av hur mycket fastigheten är värd.

Som människa väljer man boende efter plånbokens storlek – Därför är det helt naturligt att staten beskattar efter samma modell – Nämligen plånbokens storlek.

Tillskillnad från min partikollega Magdalena Andersson vill jag även fasa ut räntebidragen helt under en 5 års period för de som redan åtnjuter räntesubventioner och helt stoppa dem för de som nu köper ett boende. Räntesubventioner är orättvisa och osolidariska då de bara kommer priviligerade grupper till godo – Nämligen de som har en ekonomi som tillåter köp av bostad. 

En bostad ska i alla lägen vara just en bostad och inte en penningplacering. I den ideala av värdar borde det vara jämställt att bo i eget boende kontra att bo i hyresrätt – Dock kommer sannolikt värdestegringen på det egna boendet alltid att överstiga inköpspriset även med återinförd fastighetsskatt och slopade ränteavdrag – Något som jag kan leva med då prisökningen kan ses som en slags pensionsförsäkring.

Med en återinförd fastighetsskatt och slopade räntesubventioner får vi sannolikt större rörlighet på bostadsmarknaden än idag då ingen kommer att tjäna lika mycket som idag på att bo kvar i en bostad med en storlek som vida överstiger behoven.

Därför upprepar jag min ståndpunkt – En bostad ska vara en bostad och ett ställe att bo i – Inte en penningplacering.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bättre att förekomma än att bli förekommen – Cirkulär ekonomi vägen framåt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi vet alla innerst inne att klimathotet faktiskt är reellt och något vi måste göra något åt – Trots det försöker vi leva som om vi inte visste att användandet av fossiler och fossil energi likt olja och kol skapar så mycket växthusgaser att jorden på sikt kommer att bli en obeboelig plats.

Det är därför vi måste ställa om till ett mer hållbart sätt att leva – Ett sätt som ersätter fossilanvändandet med ett användande av förnyelsebara energikällor såsom sol, vind och vatten. Framtidens fordon ska drivas med el och/eller hydrogen producerat på ett förnyelsebart sätt – Det kollektiva resande måste öka – Så även sättet på hur och vilken mat vi äter. Närproducerade livsmedel med ett minimum av transporter producerade av ett jordbruk som använder förnyelsebara drivmedel och helt fossil och kemikaliefria odlingsmetoder blir ett måste.

Dessutom ska och bör vi se till att Sverige snabbt adopterar en övergång till Cirkulär Ekonomi och blir världsledande inom detta område. En övergång till just Cirkulär Ekonomi är oundviklig om vi ska klara klimatet och rädda den planet vi bor på – Den planet vi i dagligt tal kallar JORDEN.

Ni som följer min blogg vet att jag med jämna mellanrum skriver om cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi som det också kallas på vissa håll. Ni vet också att jag stödjer utvecklingen för att växla om den linjära ekonomin till cirkulär ekonomi, och att jag gör så därför att det är nödvändigt om planeten jorden ska överleva.

Att göra Sverige till den cirkulära ekonomins ledande land, samt göra Umeå till dess huvudstad är en tanke som snurrat runt i mitt huvud under en längre tid och en idé jag luftat tidigare. Jag luftar den på nytt i detta inlägg därför att detta är Sveriges chans att på nytt bli världsledande inom produktion och handel, och skapa ett exempel för andra nationer att följa.

Mitt eget intresse för cirkulär ekonomi väcktes i samband med en resa för ett bra tag sedan. Poletten trillade så att säga ned näst intill genast och allt sedan dess har jag varit helt och fast övertygad om att detta är framtidens ekonomiska modell.

Ju mer jag studerar den cirkulära ekonomin och dess lärosatser och teser, ju mer övertygad blir jag om dess förträfflighet.

Frågan är inte om utan snarare när vi behöver ställa om för att vår planet ska räddas från undergång. För egen del tycker jag att vi ska ställa om så fort som möjligt. 

Oavsett vad vi tycker, och oavsett hur vi förhåller oss till miljöfrågor och hållbar utveckling går det inte att värja sig från det faktum att det är inom den cirkulära ekonomin som morgondagens företag kommer att växa fram. Det är inom denna sektor vi kommer att hitta morgondagens motsvarigheter till dagens IKEA, Google, Apple, Ford etc.

Cirkulär ekonomi kallas den tillväxt som sker utan behov av nya resurser. Skillnaden mot den linjära ekonomin som tillämpas i dag kan lättas beskrivas på följande sätt:

 • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
 • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

McKinsey släppte i dagarna en rapport om cirkulär ekonomi som gör att vi alla borde bli ivriga påhejare för en snabb omställning till cirkulär ekonomi. Rapporten ger vid handen att cirkulära affärsmodeller kan ge 1,600 miljarder euro i samhällsnytta och samtidigt halvera dagens nivåer av koldioxidutsläpp.

Utöver detta har EU kommissionen gjort en egen rapport som visar att en resurssnål ekonomi kan skapa 2 miljoner nya jobb och spara 160 miljarder euro åt medlemsländerna. Dessutom visar deras rapport att denna tillväxt kan skapas utan ytterligare energi- och materialförbrukning.

För Sveriges del innebär en övergång till cirkulär ekonomi stora utmaningar men även stora möjligheter att skapa nya jobb. Jobb som under lång tid framöver skulle hjälpa oss att skapa tillväxt i vår ekonomi.

Utmaningarna finns främst inom området transporter och nödvändigheten av att ställa om till hållbara transportsätt. Därför behöver vi investera i både forskning och nya järnvägar men även i praktiska och jobbskapande åtgärder som att renovera och rusta upp ”miljonprogrammens” fastigheter och göra dem grönare.

Cirkulär ekonomin är även en stor möjlighet att starta och utveckla den form av företag som redan idag börjat poppa upp, nämligen sociala företag, dvs. företag som verkar för nyttan snarare än vinstintresset som ett resultat av människors krav på högre livskvalitet.

Dagens samhälle är en produkt av den linjära ekonomin och har dess lärosatser som grund för levnadssätt och affärsmodeller. Den linjära ekonomin är en gammal företeelse med minst 100 år på nacken. Att vi fortfarande 100 år senare lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga, och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

Personligen är jag övertygad om motsatsen råder och att den linjära ekonomin är en både förlegad och förfelad affärsmodell. I vart fall om vi vill lämna över vårt jordklot som en fortsatt beboelig plats till framtida generationer.

Därför påstår jag att vi måste tänka om och byta både filosofi och affärsmodell om vi vill rädda vår miljö. Vi måste finna vägar att drastiskt stoppa den globala uppvärmningen, vägar att bygga ett hållbart, men samtidigt progressivt och utvecklande samhälle.

Det borde således inte vara alltför svårt att få människorna att förstå att det sunda förnuftets princip är att hushålla med resurser och inte kasta saker som har ett värde. Saker ska inte kastas, snarare återvinnas och återanvändas.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel. Detta innebär att:

 • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
 • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
 • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Många lever i villfarelsen att en övergång till cirkulär ekonomi per automatik innebär att vi stoppar världens ekonomiska tillväxt vilket är helt fel.

Genom att bli bättre på återvinning kan vi ställa om till cirkulära affärsmodeller utan att företagandet eller tillväxten skadas. Med bra återvinning kan företagen uppgradera och tillverka sina varor av återvunnet material och fortsätta att tjäna pengar precis som tidigare.

Skillnaderna består i att vi ersätter konsumtion med användning. Och att vi ersätter avfall och destruktion med återvinning och ytterligare användning i all oändlighet. Detta görs i ett kretslopp som i princip blir oändligt, och där näst intill inget av det vi tillverkar blir till avfall.

Med en nypa sunt förnuft går det att inse att cirkulär ekonomi på intet sätt är ett nytt sätt att tänka – Snarare en återgång till gamla tankesätt. Redan i det gamla bondesamhället praktiserade vi de tankar och principer som den cirkulära ekonomin är byggd på. Dock finns en viktig och avgörande skillnad mellan det traditionella återanvändandet i bondesamhället, och det återanvändande som förespråkas i den cirkulära ekonomins affärsmodell.

Skillnaden består i att vi med en affärsmodell byggd på cirkulär ekonomi får en ekonomi som skapar ett samhälle som blir som på den gamla goda tiden, men utan FATTIGDOM!

Den del av samhället som är yngre än 30 år har redan insett, och är på väg att anpassa sig till detta faktum, emedan alla vi som är äldre än 30 år har en bit kvar innan vi tillfullo inser den cirkulära ekonomins förträfflighet och lever efter devisen att ”less is more”.

Som tänkande individer(en skara till vilken jag räknar mig själv) bör vi därför inse att det inte finns någon ursäkt för att vänta med införandet av cirkulär ekonomi.

Som politiskt engagerad Socialdemokrat ser jag dessutom stora möjligheter för Sverige att ta ledningen på detta område. Att principerna och värderingarna som finns inbyggda i den cirkulära ekonomin appellerar rakt av till våra ideologiska grundvärderingar om KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är bara ett extra plus i sammanhanget.

Genom att göra Sverige till världsledare vad gäller övergången till, och vidareutvecklingen av cirkulär ekonomi går vi en framtid till mötes där Sverige på nytt rankas högst upp bland världens ekonomier.

Samtidigt som Sverige blir den cirkulära ekonomins kuvös bör min hemstad Umeå ha goda förutsättningar att bli – Om inte världens – Så åtminstone Europas huvudstad för cirkulär ekonomi.

För detta talar följande fakta:

 • Att världen inte har något annat val än en övergång till cirkulär ekonomi om vi vill rädda vår planet från undergång.
 • Att cirkulär ekonomi är en positiv affärsmodell snarare än en antikonsumtionsmodell.
 • Att cirkulär ekonomi ger en affärsmodell med återkommande intäkter och pengaströmmar från samma material istället för att som idag låta dessa gå förlorade i systemet.
 • Att Sverige, som redan hunnit långt i sitt miljöarbete genom en fullskalig övergång till cirkulär ekonomi kan bli världens ledande nation inom det som är framtidens affärsmodell.
 • Att Umeå som stad har alla förutsättningar att ta ledningen i detta projekt. Detta därför att vi har ett av Sveriges ledande universitet tillsammans med fungerande system för att via forskning och inkubatorer ta projekt från ide till hållbara produkter och tjänster. Dessutom bor i Umeå en sedan länge en ung, dynamisk och miljömedveten befolkning.

Sverige och Umeå har alla de beståndsdelar som behövs i för att göra Umeå till den cirkulära ekonomins huvudstad och Sverige till den cirkulära ekonomins föregångsland. Allt som behöver adderas är visionärt tänkande och en stor portion politisk handlingskraft.

För mig är det självklart att Sverige ska ta denna chans och på nytt bli det land på jorden i vilket framtidens teknologi och framtidens storföretag först ser sitt ljus.

Därför kommer jag fortlöpande och enträget att föra en dialog om detta med mina kollegor inom politiken – Vinna över dem på min sida och se till att Umeå blir den cirkulära ekonomins huvudstad och att Sverige blir den cirkulära ekonomins kuvös.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

SD flörtar nu öppet med M och KD.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson flörtar nu öppet med Moderaterna och Kristdemokraterna och säger sig vilja samregera med dessa. Han säger dessutom att dessa 2 partier har mycket gemensamt med SD utöver invandringsfrågan och att Moderaterna nu måste välja – Endera samregera med Socialdemokraterna eller samregera med SD.

Han klagar samtidigt över det faktum att andra partier och då speciellt M och KD inte vill förhandla med SD trots att de nu enligt honom anammat och tagit efter mycket av SD:s politik.

Det är där Jimmie och SD är helt fel ute!

Andra partier har inte tagit efter SD Jimmie! Om något har de fattat beslut utifrån en uppkommen situation för att lösa ett problem av tillfällig karaktär.

Andra partier för inte SD politik Jimmie – Långt därifrån. Att andra partier inte vill förhandla eller närma sig SD handlar om den grundsyn SD har på människor.

SD har en politisk agenda som ställer människor mot människor och en politiska agenda som innebär att man ser på invandrare och andra etniciteter som varande mindre värda. Denna människosyn är SD helt ensamma om och det är därför inget annat parti vill ha med SD att göra.

SD är tillskillnad från alla andra partier ett rasistiskt och därmed även fascistiskt parti – PUNKT! 

De överenskommelser och de beslut som nu fattats är breda och väl förankrade hos de partier som är med i överenskommelsen och trots att effekterna av besluten till vissa delar överensstämmer med vissa av SD:s förslag så finns just den grundläggande skillnaden kvar som grund i beslutsunderlaget – Nämligen synen på människan.

De beslut vi nu tagit vilar inte till skillnad från SD på vare sig rasistisk eller främlingsfientlig grund – Snarare på en uppkommen situation som innebär att vi måste göra tillfällig halt i det massiva flyktingmottagande vi gjort på sistone för att säkerställa att vi kan ge de som kommer ett värdigt mottagande.

Jimmie – Att vi nu fattat de beslut vi fattat betyder inte att vi förändrat vår grundsyn om ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – snarare på att vi tillskillnad från dig vill värna densamma.

Sedan är det rätt intressant att även SD och dess ledning nu gjort samma observation som jag gjort för länge sedan och dessutom skrivit om många gånger – Nämligen öppet erkänt att de förespråkar högerpolitik och känner att de därför hör hemma hos de väljare som även återfinns hos M och KD.

Jag har sagt att KD är det parti som befinner sig längst ut till höger och att de omöjligt kan påstå att de vilar på kristen grund när hela deras politiska agenda andas GIRIGHET snarare än KÄRLEK. Tätt intill på högerkanten hittar vi M och sedan SD. Partier som i sina politiska manifest vill se en ännu större segregation mellan rik och fattig än den vi idag lever med. Partier som vill skapa ett VI och DEM samhälle och en arbetarklass som får stå utanför fabriksporten med mössan i hand och vänta på arbete – Ett arbete som ska utföras helt på arbetsgivarnas villkor utan facklig inblandning.

Alla som tillhör arbetarklass och medelklass och har anställningar för sitt uppehälle snarare än driver egna företag bör därför lyssna noga på det Jimmie säger och därmed inse att SD inte är något arbetarparti – Snarare ett parti som stödjer GIRIGHETEN hos de redan rika och välmående.

Därför bör alla vanliga arbetare som övervägt att rösta på SD bör ställa sig frågan om en politik med SD inflytande blir bättre för de som tillhör ”flertalet” dvs. arbetarklassen?

Mitt svar på den frågan är ett rungande NEJ – SD företräder inte arbetarklassen – SD företräder i och med Jimmies uttalande från och med nu storkapitalet och de som redan lever på en mycket högre nivå än flesta andra i samhället.

Med SD i maktposition blir det ännu större försämringar i sjukförsäkringen, ytterligare nedrustningar i a-kassan, sämre pensioner, mindre välfärd och en ännu sämre äldrevård.

En röst på SD är en röst på GIRIGHETEN – En röst för sämre löner och försämrad arbetsrätt och anställningstrygghet – Tänk på det innan ni bestämmer er för vem ni ska stödja i nästa val.

En röst på Socialdemokraterna är en röst på en politik som strävar mot JÄMLIKHET, rättvisa löner och en stark anställningstrygghet – En röst på Socialdemokraterna är en röst på KÄRLEKEN.

Att det förhåller sig så behöver du inte tveka om – Jimmies flört med M och KD är bevis nog.

Frågan är därför vilken politik du vill se framvart – GIRIGHETENS politik eller KÄRLEKENS politik? 

Valet är ditt – Dock hoppas och tror jag att du inser vad som är rätt och därför röstar för KÄRLEKENS politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Klimatet når bättre av närproducerad mat.

Av , , 14 kommentarer 0

Till att börja med vill jag erkänna att jag innan jag på allvar inledde mitt politiska engagemang brydde mig ganska lite om miljöfrågor och det som därtill hör – Men som med många andra saker var miljöfrågan och klimathotet något jag blev tvungen att läsa in mig på. Det är efter denna kunskapsinhämtning min förståelse för att klimathotet är reellt och något som måste göras något åt omgående växt sig allt starkare.

Tveklöst är det så att vi människor måste göra allt som står i vår makt för att lätta på trycket och släppa ut mindre växthusgaser och koldioxid och sådana saker som försurar och förstör vår natur. En övergång till helt fossilfria energikällor är högst upp på prioritetslistan  – Dock kan övergången dit ta tid – Till och med lång tid då fossillobbyn är lika högljudd som stötas av enormt förmögna människor som tjänar sina pengar på just fossiler såsom olja, gas och kol.

Som med all annan förändring så startar det med att göra det som är litet – Om alla gör lite så blir detta tillsammans ganska mycket – Dessutom något som sätter bollen i rullning mot rätt mål.

Därför vill jag se en övergång till mer närproducerad mat – Både i våra hem och ute hos kommunerna och landstingen. Detta därför att det är transporterna av mat och livsmedel som utgör den största källan till utsläpp.  Vad vi äter – dvs. om vi äter vegetariskt eller animaliskt spelar således ingen roll.

Det viktiga för miljön är att maten är närproducerad så att transporterna kan reduceras till ett minimum.

Därför föreslår jag att Umeå Kommun med flera kommuner tar täten och går över till närproducerad mat i alla sina kök. Vi ska göra övergången av klimatskäl och inget annat – Något vi med all säkerhet kan finna stöd för i EU:s upphandlingsregler.

Sedan vädjar jag till DIG som läser detta. Oavsett vad du äter – Gör ett val – Ta ställning och köp närproducerat i större utsträckning. Om vi blir nog många som gör så kommer industrin att anpassa sig och klimatet att vinna på vårt ställningstagande.

Initialt kommer vi säkert att få betala aningen mer för våra livsmedel om vi äter närproducerad – Dock är jag övertygad om att denna kostnadsökning bara är initial och att en stor övergång till närproducerat på sikt kan leda till lägre priser än idag.

Dessutom skapar lokal produktion av de råvaror som sedan blir mat arbetstillfällen lokalt i hela landet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Köttätande är inget miljöhot!

Av , , Bli först att kommentera 1

Klimathotet är definitivt inte rätt metod för att minska köttätandet i världen – Vill man likt veganrörelsen minska köttätandet bör man sluta missbruka klimathotet som skäl och istället använda sig av reella argument – Sådana som att det är djurplågeri att producera kött eller att det är vattenslöseri och att fossildrivna transporter skapar utsläpp som gör klimatet sämre.

I själva verket är det så att en ko som vuxit upp i närheten av där den sedan slaktas och äts är bra mycket klimatsmartare än grönsaker som transporterats med flyg från andra kontinenter.

Allt organiskt – dvs. både människor, djur och alla växter inklusive grönsaker tillhör samma kolsystem – Så även om alla djur på jorden dog och människorna åt grönsaker och frukt så skulle utsläppen av växthusgaser vara konstant. Utsläppen skapas inte av djur eller av att äta djur.

Utsläppen skapas av människan – Detta därför att vi gräver upp organiskt material såsom kol och olja för att sedan förbränna det.

Kogödsel är organiskt och klimatneutralt – Däremot är konstgödsel en miljöbov och något som borde angripas och stoppas om vi vill förbättra vår miljö. Utan djur och köttproduktion skulle människan behöva odla betydligt mer grönsaker och frukt än idag för att överleva och med mindre djur så ökar användandet av konstgödsel med sämre miljö som följd.

FN:s klimatpanel IPCC visar i rapporter att jordbruket står för 14 -18% av utsläppen beroende på hur man räknar – Avskogningen står för 17% – Allt det övriga dvs. ca 75% av utsläppen kommer från fossil användning.

Därför ska vi angripa det som står för utsläppen och klimathotet – Nämligen fossil industrin och användandet av fossila produkter såsom kol och olja för värme, el och drivmedel.

Kan vi ställa om jordbruket så att användandet av konstgödsel upphör och så att användandet av fossil energi och fossila drivmedel minskar eller upphör har vi gjort mänskligheten en liten tjänst – Dock inte jättestor då jordbruket bara står för en mycket liten del av jordens utsläpp.

Slutsatsen är att köttproduktion har ingen eller mycket liten inverkan på vår miljö – Därför kan den som gillar att äta kött fortsätta att göra så med gott samvete om det är miljön som ska bestämma vad vi ska äta.

En omställning till andra födoämnen än kött ska således byggas på andra värden än på klimathotet.

Djur tillför inga växthusgaser – Den enda som gör det är människan.

Låt oss därför på klimatmötet koncentrera oss på det som verkligen förstör miljön – Nämligen människan och dess användande av fossil energi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Politik och regerandet av Sverige handlar om annat än bara flyktingpolitik.

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om sista ordet ännu inte är sagt angående flyktingmottagandet och integrations- och migrationspolitiken måste vi försöka lägga detta bakom oss och satsa tid och krut på alla övriga politiska frågor som fått stå tillbaka på grund av detta.

Vi Socialdemokrater har lovat att ta itu med en hel massa frågor som har bäring för hur vi skapar en ljus framtid för Sverige.

Kraft måste satsas på att skapa fler arbetstillfällen, på att förbättra resultaten i skolan, på personalförtätningar i offentlig sektor och på ett markant ökat byggande av nya bostäder bara för att nämna några områden.

Precis som jag tidigare nämnt så bör vi för att lyckas med det vi föresatt oss slopa målen om en budget i balans och en finansiering krona för krona och istället under några år framåt låna för att investera i en bättre framtid.

Jag har i olika inlägg och i olika omgångar presenterat förslag på de flesta områden – Förslag jag ämnar driva aktivt för att som jag ser det skapa ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Högst upp på min agenda står kampen för ett införande av en bostadsförsörjningslag för att få fart på bostadsbyggandet och skapa jämvikt mellan tillgång och efterfråga på bostadsmarknaden.

Därefter kommer kampen för att göra om skattesystemet och ersätta arbetsgivaravgifter och lönebikostnader med en produktionsskatt för att trygga framtidens välfärd. Dessutom arbetet med att stoppa skatteplanerandet och se till att staten får in de skatteintäkter de rimligen borde få.

Sjukvården ska reformeras i grunden och landstingen skrotas för att ersättas med 6 till 8 sjukvårdsregioner i statlig regi.

Utöver detta finns många andra förändringar att ta itu med för att skapa det JÄMLIKA och välmående Sverige som både du och jag förtjänar – Jag kommer därför att ägna några av mina framtida inlägg till att upprepa och förtydliga förslag jag tidigare lagt – Förslag som sammantaget visar hur min politiska agenda för ett välmående Sverige ser ut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Efter gårdagens beslut om flyktingmottagandet – Låt oss koncentrera oss på att bli världsbäst på integration.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag lovade att följa upp gårdagens inlägg om de drastiska besluten vad gäller flyktingmottagandet med ytterligare ett inlägg när jag fått smälta intrycken och de tänkbara effekterna av det som beslutades – Något jag gör i detta inlägg även om jag säkert får anledning att återkomma i ämnet.

Ni som följer min blogg har säkert det inlägg jag skrev om skillnaden mellan alla andra partier och SD i starkt minne – Det inlägg som klargjorde varför SD är både rasistiskt och främlingsfientligt medan alla andra partier inte är det.

När man ska analysera och försöka förstå politiska beslut handlar det alltid om att förstå på vilken ideologisk plattform dessa vilar – De beslut vi Socialdemokrater nu tvingats fatta vilar därför inte likt SD:s doktrin på grunder om att svenskar är mer betydelsefulla än människor från andra länder – Snarare på att vi talat för döva öron när vi i EU propagerat för vikten av att alla EU länder solidariskt tar emot sin beskärda andel av de som söker asyl i Europa.

In i det längsta hoppades regeringen på ett genomslag i EU – Når detta inte kom samtidigt som situationen eskalerade uppstod inget annat val än att ta detta hårda beslut.

Jag har i ett antal inlägg sagt att vi i EU måste ha gemensamma regler och en gemensam handläggning av asylärenden och att den stora utmaningen ligger i att skilja de med giltiga asylskäl från dem som inte är asylsökande utan snarare ekonomiska migranter.

När det gäller asylsökande med genuina asylskäl ska dessa precis som internationella regelverk och EU direktiv föreskriver beviljas asyl. När det gäller ekonomiska migranter är bistånd och hjälp i deras hemländer en bättre modell som om den byggs på rätt sätt kommer att ge större effekt än att de kommer till oss som asylsökande för att sedan skickas tillbaka hem när asylansökan avslagits.

Det ”andrum” vi förhoppningsvis får efter gårdagens beslut ska vi ägna åt integration av de som redan finns hos oss. Jag kommer att jobba för en politik som över tid innebär att Sverige kan bli bäst i världen på just integration – Detta därför att de som redan beviljats asyl – Och de för vilken asylansökan fortfarande handläggs ska få ett kärleksfullt mottagande och en reell chans att i ord och mening bli en del av det svenska samhället. 

Precis som jag tidigare sagt så måste segregationen brytas och åtgärder sättas in så att alla kan komma i arbete och ha egen försörjning.

Det är därför jag föreslagit följande åtgärder för de som är nyanlända:

 • Att vi har en snabb och effektiv handläggning av asylärenden med svar inom maximalt 60 dagar.
 • Att en omedelbar evaluering av de kommandes utbildning och arbetslivserfarenhet sker så att de kan sättas i för dem rätt utbildningsinsats vilken ALLTID ska sträva mot jobb och egen försörjning.
 • Att en omedelbar psykologisk evaluering sker av den som kommer för att identifiera eventuella trauman och behandla dessa.
 • Att offentlig sektor i egen regi bör driva alla flykting och asylmottagningar/boenden utan inblandning av privata entreprenörer i största möjliga utsträckning.
 • Att de som söker asyl utplaceras i ALLA Sveriges kommuner i samma procentuella andel som de utgör av Sveriges totala befolkning. Detta ska ske utan möjlighet att lägga in kommunalt veto och utan att den som erhållit kommunplacering ges rätten att flytta före den dag egen försörjning kan påvisas.
 • Att information om de villkor som gäller för att få ansöka om asyl i Sverige ges direkt vid ankomsten, och att den som kommer måste acceptera dessa villkor för att få sina asylskäl prövade i Sverige.
 • Att krav ställas på den som kommer som flykting att acceptera den utbildningsplan och de övriga integrationsåtgärder som anvisas, samt kravet på att de senast inom 36 månader ska ha lärt sig svenska språket upp till en nivå som medför att de blir anställningsbara och kan klara sig själva i det svenska samhället.
 • Att uppfyllelsen av ovanstående krav verifieras genom en examination – muntlig och skriftlig, och att man vid ett misslyckande har ytterligare 6 månader på sig att klara examen och uppfylla kravet. Detta om inte specifika skäl för undantag från denna regel kan uppvisas.
 • Att information ges om att ett misslyckas med att uppfylla kravet på att lära sig svenska språket innebär att asylärendet omprövas, och att en bedömning görs för att se om de kan skickas tillbaka till sitt hemland utan risk för liv och lem.
 • Att ett avslag på asylansökningen som vunnit laga kraft innebär att man skickas tillbaka till sitt hemland.
 • Att alla flyktingar/asylsökande under 20-års ålder sätts i skola från dag 1 i Sverige.
 • Att flyktingar/asylsökande över 20-års ålder tillställs möjlighet till arbete och arbetsträning ute i det reguljära arbetslivet parallellt med studier i svenska språket redan från dag 1 i Sverige, och att de kostnader som uppstår för detta täcks av staten.
 • Att arbetsgivarna hos vilka de asylsökande praktiserar efter fullgjord utbildning ska erbjudas att anställa den asylsökande med ett lönebidrag som stegvis trappas ner på samma sätt som de lönebidrag som redan finns på dagens arbetsmarknad.
 • Slutligen att möjligheten till anhöriginvandring är blockerad fram tills dess egen försörjning kan påvisas.

Om vi tar de beslut som behövs för att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas är jag helt säker på att vi lyckas integrera dessa på ett bra sätt.

Kvarstår gör då de som funnits i vårt land under en längre tid och som trots det lever i starkt segregerade områden utan arbete och/eller fullständig utbildning – Dessutom med en känsla av utanförskap och av att inte räknas och betyda något.

Arbetet med att integrera den gruppen är en ännu större uppgift och utmaning än att integrera de som redan anlänt.

Även här vill jag ställa krav på att man lär sig svenska språket och följer det individuella integrationsprogram man anvisas till – Väljer man att avstå från detta ska alla bidrag och stöd dras in och fram tills dess accept att följa anvisade integrationsåtgärder råder. Dessutom bör anhörighetsinvandring begränsas även för denna grupp för att skapa en morot att följa integrationsprogrammen. 

Morgondagens integrationspolitik måste omfatta alla som inte har ett jobb – svenskfödda likväl som invandrade och ha det gemensamt att alla åtgärder som sätts in ska leda till arbete och egen försörjning.

Vi Socialdemokrater har historiskt varit duktiga på att sätta människor i arbete och på att få alla att känna sig inkluderade. Det är detta vi ska bygga vidare på och skapa ett Sverige där det inte finns några VI och DEM utan bara VIVI som bor i Sverige.

En av de första åtgärderna måste bli att ändra lagstiftningen så att alla som anställer människor tvingas anställa den/de med högsta meritvärdet utan att ta hänsyn till sådana saker som etniskt ursprung, ålder, religion, kön, sexuell läggning mm.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Idag är en sorgens dag – Dock nödvändig när andra länder i EU vägrar ta sitt ansvar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta inlägg – Detta därför att vi tvingas vidta åtgärder som inte skulle varit nödvändiga om alla EU länder tagit sitt solidariska ansvar vad gäller mottagandet av asylsökande.

Att som Socialdemokrat tvingas ta ett beslut som lägger Sveriges framtida flyktingmottagande på EU:s miniminivå smärtar – Dock kan vi vara stolta över det vi gjort så här långt. För MP måste detta vara ännu värre men som regeringsbärare så är vissa beslut smärtsamma och något man måste leva med.

Förutom ett flyktingmottagande på miniminivå under 3-års tid kommer vi att få leva med mer av TUT – Även för ensamkommande barn och dessutom med en starkt begränsad anhöriginvandring.

Att besluten blir nödvändiga när det kommit hela 80.000 asylsökande de sista 2 månaderna är lätt att förstå och jag håller helt med Stefan Löfven om att det är ett EU gemensamt ansvar att ta emot flyktingar.

Förhoppningsvis leder Sveriges nya ställningstagande till att processen med att komma överens om en ersättande lagstiftning till Dublinförordningen intensifieras så att det blir ordning på torpet.

Dessutom måste det till ordentliga förhandlingar och diskussioner om hur vi kan få slut på de krig som gör att människor tvingas på flykt.

Jag kommer att återkomma under morgondagen med en djupare analys då tiden ännu varit för kort för att fullt ut sätta mig in i exakt vad detta betyder för Sverige och vårt framtida flyktingmottagande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Politik – För mig är politik engagemanget och viljan att skapa förändring!

Av , , 2 kommentarer 1

Politik och betydelsen av politik i det dagliga livet har olika innebörd för olika människor. Många bryr sig inte om politik överhuvudtaget emedan andra ser politiken som ett sätt att skapa förändring – Sannolikt är det dessutom så att de allra flesta befinner sig någonstans där mitt emellan.

För mig handlar dock politiken om engagemang och viljan att skapa förändring – En förändring till något som enligt mitt förmenande blir bättre för alla och inte bara för mig själv och de som finns i min närhet.

Jag har genom hela livet varit den typ av människa som drivs av utmaningar – Ju större utmaningen blir desto större blir viljan och beslutsamheten att klara av den. I mitt tidigare arbetsliv i den finansiella världen låg utmaningen i att bygga strukturer och system och nå en affärsmässig höjd som många sade var omöjlig och i att nå en position ännu fler såg som fria fantasier och ren utopi.

Sägas ska att jag lyckades med allt jag föresatt mig och därför kunde lämna bankvärlden tillfreds med att jag uppnått allt det jag drömde om att uppnå. Jag gjorde så fast besluten om att lämna den delen av livet bakom mig och leva ett enkelt liv med ett vanligt jobb och för att vara en närvarande pappa för mina yngsta barn.

Detta fungerade riktigt bra fram tills dess jag hemflyttad till Sverige insåg att det Sverige jag växte upp i inte längre existerar – Att den möjlighet Sverige gett mig att förverkliga mina drömmar inte längre finns där för kommande generationer.

Den KÄRLEK och den SOLIDARITET jag upplevde under min uppväxt hade på något förunderligt vis ersatts av GIRIGHET och EGOISM. Dessutom med ett samhällsklimat som genomsyras av att bara tänka på sig själv och sitt eget bästa och fullständigt strunta i hur mitt egna beteende påverkar andra.

Det var i upptäckten av detta som lågan att anta en ny utmaning tändes. Denna gång utmaningen att förändra och återställa den ordning som rådde när jag växte upp. Det är den upptäckten som på nytt fyllde mina energiförråd med kraft – Den kraft och den outtröttlighet som behövs för att skapa förändring.

Det är därför jag engagerat mig politiskt – Inte för att passivt stödja ett politiskt parti utan snarare för att anta utmaningen att förändra och skapa förändring.

Valet av politiskt parti var inte speciellt svårt – I grund och botten har jag alltid varit Socialdemokrat – Detta därför att Socialdemokratin för mig är det enda alternativet för alla människor som likt mig hyllar KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som varande viktiga i det dagliga livet.

Dessutom är det bara Socialdemokratin som genom historien haft förmågan att skapa just detta ideala samhälle – Det samhälle som fungerar så att alla människor mår bra och ser framtiden an med optimism och tillförsikt. 

En av utmaningarna består i att bejaka dessa ideal och vara dessa trogna – Dock kommer säkert många att upptäcka att jag är otrogen när det gäller metoderna för att nå dit.

Kampen för att skapa ett JÄMLIKT samhälle fullt av välmående och optimism och ett samhälle där alla inkluderas är min starkaste drivkraft – Fram tills detta är uppnått kommer lågan att brinna och energin att flöda inom mig på precis samma sätt som den gjorde i mitt förra yrkesliv.

Många säger precis som i fallet med mitt tidigare yrkesliv att det jag vill uppnå är omöjligt och utopiskt, och att Sverige och världen förändrats mycket sedan det jag nu vill uppnå var verklighet – Det är därför jag antagit utmaningen – För att visa alla som säger att det är omöjligt att det faktiskt är fullt möjligt. Det är det som driver mig!

Utmaningar saknas inte på något sätt!

Integrations och migrationspolitiken måste förändras så att alla i samhället inkluderas – svenskfödda likväl som invandrare. Bostadspolitiken måste förändras så att ett massivt bostadsbyggande startas omgående. Skolpolitiken måste förändras så att fler än idag går ut skolan med godkända betyg och med en utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden. Arbeten måste skapas. Social trygghetssystem återställas. Den fackliga kampen återupptas. Välfärden stärkas. Offentlig sektor stärkas. Skattesystemen omdanas etc. etc.

Alla dessa utmaningar och fler än så har jag redan antagit – Det är därför jag engagerat mig politiskt istället för att stå på sidan om och titta på.

Går detta verkligen att uppnå frågar många? – Är inte detta omöjligt säger andra? – Mitt svar är JA! -Självklart går det att förändra allt detta! – Och NEJ det är inte omöjligt att nå tillbaka till det Sverige jag drömmer om.

Vetskapen om att det går står att finna i Socialdemokratisk ideologi och historia parat med den livsfilosofi jag adopterat för länge sedan – Den filosofi som sammanfattas i det egenkonstruerade ordspråk som avslutar alla mina inlägg och alla mina email – Det ordspråk som säger:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”