Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skolfrågan i Bullmark fortsatt underlig även om nya fakta framkommit.

Av , , 11 kommentarer 5

I sak är det bra att utbildningsdirektören i Umeå Kommun namnger konsulten som gjort bedömningen av skolbyggnadens kondition i Bullmark och att utbildningsdirektören dessutom medger att den rapport man tidigare hävdat fanns inte finns annat än som en minnesanteckning.

Medgivandet fastslår en sak vilket är att det inte finns någon skriftlig rapport att hänvisa till i ärendet och att För & grundskolenämndens underlag därför bygger på tjänstemännens rekommendationer mer än något annat.

Utbildningsdirektörens medgivande innebär att vi nu kan göra det enda rätta vilket för mig är ett totalt omtag i frågan – Ett omtag som bör innebära att vi hämtar in ytterligare en extern bedömning om skollokalerna skick och kondition.

Dessutom tycker jag att vi bör fråga oss om utbildningsdirektören är rätt person på rätt plats när denne mörkar verkligheten för nämndens ledamöter?

I  min värld ska tjänstemän i allmänhet och chefstjänstemän i synnerhet presentera sina skrivelser och rapporter i neutralt format fria från egna rekommendationer och tjänstemannens eventuella politiska hemvist.

Nästa fråga vi bör ställa oss är om det är rätt av politiken att överlåta beställandet av externa rapporter på tjänstemännen eller om sådana beställningar ska göras direkt av politiken för att slippa hamna i samma läge som i denna fråga?

Precis som jag sagt i tidigare inlägg så är jag långt ifrån säker på att en ny utredning kommer att ändra på fattade beslut. Dock har en ny utredning en oerhört viktig funktion vilket är att ge alla nämndens ledamöter tillgång till samma material som grund för att fatta rätt beslut.

Sedan kan jag precis som många andra partikollegor tycka att det är oerhört underligt att ledamöter från andra partier som var med och fattade ett beslut i enighet nu går ut och ifrågasätter det beslut man medverkat till att fatta.

Allt detta sagt så hävdar jag att det bara finns en enda sak att säga om detta – Att frågan är oerhört klantigt skött.

Ska jag därutöver rikta kritik mot någon eller några så måste detta bli mot mina egna partivänner som om man ska tro alla de kommentarer och inlägg som gjorts runt mina tidigare inlägg i ämnet påstår att mina partivänner är både arroganta och maktfullkomliga därför att den inte svarar på kommentarer på sina bloggar och därför att de inte bemöter kritik från de väljare som vill ha svar.

Den uppkomna situationen är gravt olycklig som jag ser det och och att göra om och göra rätt känns därför som en självklarhet.

Därutöver vill jag se att större engagemang från alla politiker – Ett engagemang som innebär att man lever, andas och tänker politik dygnet runt årets alla dagar därför att politik och politikerrollen är ett kall och inte ett yrke.

Därför vill åtminstone jag säga förlåt till alla som är upprörda över det inträffade. Min vädjan till er är att ni förlåter därför att ni förstår att politik precis som allt annat i vårt samhälle kan gå fel, och att politiker i gemen följer samma förhållningssätt till sin omvärld som merparten av alla människor – Att tro gott om och att lita på människor och på den faktaunderlag man erhåller.

Kontentan av det som inträffat kommer sannolikt att föra något gott med sig och detta goda består i att kommunpolitiker från och med nu kommer att lägga betydligt mer tid på att kritiskt granska och fördjupa sig i alla de rapporter som i framtiden kommer att utgöra beslutsunderlag i politiska frågor man ska besluta i.

Precis som jag framför tidigare så är politikens viktigaste uppgift att granska de beslutsunderlag och rapporter man har i fråga om korrekthet och politisk neutralitet. Hittar man fel i rapporten ska denna skickas tillbaka till tjänstemännen för rättelse.

Därför tror och hoppas jag att skolfrågan i Bullmark och Botsmark för det goda med sig att vi i en framtid får bättre och mer välgrundade politiska beslut än vi fått hittills.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Även Lärarförbundet vill se se ett stopp på vinster inom välfärden.

Av , , 16 kommentarer 0

Lärarförbundet vill se ett stopp på degans skolpeng och ersätta denna med system som baseras på de faktiska kostnaderna per elev. Dessutom sågar Lärarförbundet det förslag som ligger om vinster inom välfärden då de anser att den förändring som föreslås inte garanterar högre lärarlöner, bättre kompetensutveckling, minskad arbetsbelastning och en bättre elevhälsa.

Trots invändningen är dock Lärarförbundet mot vinster inom välfärdssektorn vilket visar att vi är på rätt spår som Socialdemokrater även om utredningen inte nått hela vägen in i mål.

Min inställning är at alla privatskolor ska drivas av ideella stiftelser utan krav på vinst vilket är fallet i alla länder utom Sverige. I min värld är det fel att man ska kunna tjäna pengar på att bedriva skolverksamhet så länge man inte uppfyller de farhågor Lärarförbundet flaggar för.

Det är därför jag helst av allt vill rulla tillbaka hela reformen om fritt skolval. Är detta inte möjligt är den näst bästa lösningen att skapa en central antagningsenhet som fördelar eleverna efter eget val och efter närhetsprincipen.

I min värld är en skola där studiemotiverade och mindre studiemotiverade elever blandas det bästa då detta lyfter resultatet för de svaga utan att försämra resultatet för de starka.

Dessutom tycker jag att det är betydligt bättre att vi använder skolans pengar till de områden Lärarförbundet pekar ut än som vinst till skolföretag med säte i skatteparadis.

Sverige och svenska elever behöver inte vinster för de som driver skolor – Vad svenska elever behöver är engagerade lärare som orkar med att undervisa dem på ett bra sätt parat med bra skolor med fulla faciliteter och en fullgod elevhälsa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det är alltid politikernas uppgift att kritiskt granska och undersöka beslutsunderlagen.

Av , , 12 kommentarer 6

Låt oss en gång för alla sluta upp med att påstå att det inte är politikens uppgift att kritiskt granska alla tjänstemannaskrivelser som utgör beslutsunderlag för politiska beslut. Ska man som politiker fatta beslut ska allt som utgör beslutsunderlag granskas för att säkerställa att underlaget är neutralt och politiskt ofärgat.

Vi kan inte ha en ordning där politiker påstår att det inte är deras uppgift att granska de beslutsunderlag tjänstemännen lägger fram till de olika nämnderna – Har vi den ordningen innebär det att det är tjänstemännen och inte politikerna som styr vilket gör att vi inte bör förvånas om tjänstemännen sedan obstruerar mot politiska beslut de inte gillar.

I min värld ska ett beslutsunderlag och en tjänstemannaskrivelse enbart innehålla relevanta fakta och en beskrivning av scenariot av det ena eller andra beslutet. Därutöver ska underlagen vara politiskt ofärgade och helt neutrala från egna synpunkter från de som framställt underlagen.

Politik och politiska beslut bygger på ideologi och handlar om vilken typ av samhälle vi som politiker vill bygga med hjälp av vårt beslutsfattande. Det är därför det är viktigt med välarbetade och korrekta beslutsunderlag – Detta så att politiken kan bestämma helt och hållet i frågan om beslutet så att detta stämmer överens med den ideologi man bygger sin politik på.

Jag kan tänka mig många frågor där politiken vill göra annorlunda än tjänstemännen av just den anledningen att man som politiker måste bejaka sin ideologiska övertygelse när man fattar beslut – Något som gång efter annan ger ett annat och möjligen ekonomiskt sämre beslut därför att ideologi och samhällsbygge är betydligt viktigare än ekonomi i många frågor.

Allt handlar inte om pengar – Snarare handlar det om politikens kärna vilket är den typ av samhälle man vill bygga med sin politik.

Jag vill därför avsluta där jag började – Det är varje politikers uppgift att noga granska, utvärdera och ifrågasätta alla beslutsunderlag som man får på annat sätt än via sig själv. Dessutom är det varje beslutsfattande politikers skyldighet att sätta sig in i alla konsekvenser som kan bli fallet av det som man ska besluta om samt att vara oerhört påläst i alla frågor man ska beslutas i.

Politik är inget yrke – Politik är ett kall – Det är därför man bör leva, tänka och andas politik dygnet runt året runt som politiker. Det är just därför som man som politiker aldrig får fatta beslut utan att säkerställa att man har ett fullgott underlag för sitt beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Finns det överhuvudtaget någon extern rapport om skolan i Bullmark?

Av , , 22 kommentarer 5

Till att börja med så vill jag säga att jag är allt annat än nöjd med hur skolfrågan angående Bullmark och Botsmark skötts i nämnden och i vårt parti. Med alla fakta som nu ligger på bordet kan jag tillstå att den skötts illa därför att alla beslutsunderlag inte offentliggjorts och/eller gjorts tillgänglig för de som frågar efter densamma.

Skolan är en lika känslig som viktig fråga och en fråga som berör det stora flertalet i samhället. Därför är det extra viktigt att frågor som rör skolan och alldeles speciellt skolnedläggelser kan styrkas via fullgod dokumentation som styrker de skäl man anger till nedläggningen.

Att hänvisa till utredningar och beslutsunderlag som inte går att visa och att hänvisa till att man som politiker inte kritiskt bör granska de beslutsunderlag man har inför ett beslut är fel – Till och med mycket fel i min värld.

Som politiker ska allt som tjänstemän och konsulter presenterar i ett beslutsunderlag granskas och ifrågasättas för att säkerställa att materialet som fungerar som beslutsunderlag är politiskt neutralt.

Detta sagt har jag dock en egen teori och det är att tjänstemännen inom utbildningsförvaltningen delvis fört nämndens ledamöter bakom ljuset och att nämnden ledamöter varit för dåliga på att kolla den information man haft tillgång till.

Att kommunala tjänstemän har en egen agenda som man vill driva igenom till varje pris utan att ta hänsyn till politiska beslut har vi sett många gånger – Att det verkligen är på detta sätt ska jag dock låta vara osagt då inte heller jag har tillgång till alla fakta i målet.

En sak är dock söker och det är att skolan och skolfrågor rör och berör – Något vi sett bevis för i fråga om Bullmark och Botsmarks skola.

Jag kan inte svara för mina partikamrater men för egen räkning kan jag dock svara. Skulle jag ha varit ledamot och/eller ordförande i berörd nämnd hade jag sett till att ha alla fakta på bordet innan jag fattar beslut. Jag skulle dessutom ha sett till att dessa fakta existerar och att de är möjliga att delge alla som frågar efter dem.

Jag påstår på inget sätt att det fattade beslutet är felaktigt – Dock är det fel att inte öppet redovisa de fakta som ligger till grund för beslutet. Om man som politiker hänvisar till en extern rapport är det av yttersta vikt att denna rapport existerar och dessutom blir offentlig handling – Är så icke fallet ska man inte hänvisa till rapporten för at rättfärdiga sitt beslut.

Allt detta sagt är jag inte säker på att mitt eget beslut skulle ha skilt sig från det beslut för och grundskolenämnden fattat. En skillnad skulle det dock finnas och det är att jag öppet skulle redovisa ekonomiska skäl som grund för beslutet om det är dessa som är den riktiga anledningen till beslutet.

Som jag sagt i en rad inlägg är det viktigt att prata klartext som politiker vilket jag har för avsikt att försöka göra i alla lägen. Sedan är det hög tid att politiskt förtroendevalda sätter ner foten och förklarar för kommunens tjänstemän att dessa ska presentera beslutsunderlag fria från egna uppfattningar och övertygelser.

Tjänstemännens underlag inför politiska beslut ska därför vara neutrala, objektiva och politiskt ofärgade och öppet beskriva de ekonomiska kosekvenserna av det ena eller andra ställningstagandet. Därefter är det politiken som ska bestämma och tjänstemännen som ska effektuera det som politiken bestämmer utan att ifrågasätta fattade beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Stor skillnad mellan det samhälle S respektive SD vill bygga.

Av , , 26 kommentarer 6

Min inställning är att politik handlar om ideologi och den typ av samhällsbygge den ideologin förespråkar. Det är därför det är intressant för mig att jämföra dessa ideologier och vad de står för – Detta därför att just samhällsbygget är kärnan inom politiken och anledningen till att det finns olika politiska partier.

Grovt kan man säga att de 2 största skillnaderna inom politiken handlar om vilket samhälle man vill bygga med sin politik och vem man vill bygga samhället för.

Tittar man på ideologin hos Socialdemokraterna respektive SD och dessutom på de politiska förslag respektive parti lägger och/eller röstar för och vem som gynnas av deras politik finns himmelsvida skillnader partierna emellan. Där socialdemokratin vill bygga ett samhälle för ALLA med fokus på svaga grupper i samhället vill SD  istället bygga ett samhälle för de allra rikaste på svaga gruppers bekostnad.

Därutöver vill S ha ett samhälle där vi har kontroll på invandringen och kontroll på att de vinster som skapas på välfärdstjänster och företagande i Sverige beskattas i Sverige. I SD vill man att människor ska stoppas av gränskontroller samtidigt som kapitalet kan korsa våra gränser fritt och utan egentlig kontroll och beskattning.

Den största skillnaden står dock att finna i hur man ser på arbetsmarknadens aktörer. Där S röstade för att stärka a-kassan, strama upp reglerna för visstidsanställningar och annat trixande med anställningstryggheten, skapa en bättre företagshälsovård, införa en nollvision om dödsolyckor på arbetet och införa meddelarfrihet för anställda i privata välfärdsföretag röstade SD mot allt detta.

Att SD sedan sviker alla pensionärer som byggt upp Sverige torde vara känt för de allra flesta.

Att SD sedan vill göra det ännu svårare för samhälle och regering att sätta stopp för utländska riskkapitalister inom svensk världssektor och därigenom åsidosätta demokratin genom att låta aktörerna i välfärdssektorn härja fritt har nog passerat ganska obemärkt. Samma sak vad gäller att man fullt ut stödjer TTIP och att man till och med förespråkar att de livsmedelsregler som gäller i USA även ska gälla i Sverige vilket innebär klara hälsorisker för alla oss svenskar.

Skillnaden ligger som jag sa i inledningen i vilken typ av samhälle man vill bygga och för vem.

Min analys är helt klar och den är att där S vill bygga ett samhälle som gynnar flertalet vill SD bygga ett samhälle som gynnar ett mycket begränsat fåtal – Det fåtal som redan idag kontrollerar den största delen av alla tillgångar.

Jag tycker att det är viktigt att debattera detta utifrån det perspektiv jag angivit ovan – Detta så att alla som tillhör arbetarklassen och ändå tänker rösta på SD förstår att man då röstar för ett Sverige där arbetarklassens vedermödor och chans till ett drägligt liv försämras radikalt.

Hur man som arbetare och vanlig löntagare kan rösta på ett parti som vill försämra anställningstryggheten, försämra arbetsmiljön och försämra de sociala trygghetssystem som ska skydda om man blir sjuk eller arbetslös övergår mitt förstånd.

Jag påstår på inget sätt att dagens Socialdemokrati är alltigenom perfekt – Långt därifrån. Dock påstår jag att rätt sorts ideologi för att lösa dagens samhällsproblem finns inom Socialdemokratin och att vi så länge vi går samman kan aktualisera den ideologin för att bygga det land vi vill bygga och förtjänar.

Sannolikt eller kanske ska jag säga förhoppningsvis beror detta tillkortakommande på att vi Socialdemokrater varit dåliga på att förklara vilken typ av samhälle vi vill bygga och för vem. Dessutom på att vi varit dåliga på att ta vanliga arbetstagares parti och kämpa för dem.

Som väljare är inte lösningen på ens upplevda problem att rösta på någon som gör dessa problem värre – Snarare är det så att lösningen finns i att organisera sig i och rösta på den som i vart fall ideologiskt står för det som är bäst för det stora flertalet som utgör Sveriges arbetarklass.

Därför är mitt råd till DIG som är missnöjd att söka medlemsskap i Socialdemokraterna och ansluta till min syn på hur vi ska bygga ett bättre och starkare Sverige. Tillsammans och i kraft av att vara många kan vi förändra politiken i den riktning som bäst tillvaratar våra gemensamma intressen.

Att detta fungerar har vi visat förr – Glöm aldrig Ådalen 1931 och den socialdemokratiska politik som därefter byggde ett jämlikare och bättre Sverige.

Tillsammans är vi starka – Var för sig är vi svaga. Om vi därutöver använder vår rösträtt till att rösta fram ett parti som mer än alla andra vill förgöra allt vad arbetarrörelse och fackföreningsrörelse heter så är kampen förlorad.

Glöm aldrig det!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Försäkringskassans nya regler om underhållsstöd stjälper snarare än hjälper barn.

Av , , 8 kommentarer 0

Försäkringskassan inför nya regler som innebär att de föräldrar som frivilligt betalar sitt underhållsstöd till FK för vidare befordran till boendeföräldern och gjort så minst 6 månader i följd i en framtid ska göra så direkt till boendeföräldern utan FK’s medverkan.

Enligt FK så gör man detta för att hjälpa barnen då man tror att många har rätt till betydligt mer än 1.573 kronor per månad som är normen idag då detta är den lägsta nivån och då det är inkomsten som styr hur mycket som ska betalas.

Min syn på saken är att FK gör detta av en enda anledning – För att spara pengar i den egna organisationen.

Att tro att skilda föräldrar ska samarbete bättre utan FK:s inblandning saknar logik. För egen del tror jag att det bara kommer att bli sämre och att det blir de barn som idag är beroende av dessa pengar för att ha ett drägligt liv som blir lidande.

Om jag fick bestämma ensam i denna fråga skulle Försäkringskassans ansvar för att betala ut underhållsbidrag utökas och omfatta allt underhållsbidrag.

En första åtgärd är att koppla inkomstens storlek som är känt av Skattemyndigheten direkt till Försäkringskassans system för att därefter ge FK i uppdrag att kontinuerligt beräkna underhållsstödets storlek. Underhåller ska sedan betalas in till FK och FK ska utifrån sin beräkning betala ut så mycket som ska betalas till respektive boendeförälder.

Systemet bör stämmas av på årsbasis och ersättningen baseras på faktisk inkomst – Har någon betalat för lite ska FK förskottera den summa som ska betalas och sedan kräva in detta belopp av den förälder som är betalningsskyldig.

Om den som ska betala får sänkt inkomst ska detta styrkas till FK för att få nedsättning av underhållsstödet.

Vi varken kan eller ska överlåta detta till föräldrarna då ersättningen tillhör 3:e part vilket är barnet. Som jag ser det är barnens rätt det som går först vilket innebär att staten i form av FK i alla lägen måste tillse att barnens rätt säkerställs så långt det är möjligt.

Därför köper jag inte Försäkringskassans argument om att detta skulle vare en reform till fördel för barnen och därför säger jag till Försäkringskassan – Gör om och gör rätt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Som politiker måste man prata klartext och stå för sina löften.

Av , , 8 kommentarer 3

I min politiska värld så är det så att man som politiker altid måste föregå med gott exempel och leva som man lär. Dessutom är det av yttersta vikt att alla som verkar som politiker pratar klartext och inte verkar efter en dold agenda som inte kommunicerats öppet och tydligt till väljarna.

Jag tycker dessutom att det är viktigt att stå upp för de löften man givit till sina väljare. Har man lovat att ta strid för en specifik fråga ska man göra så även om man på förhand vet att man kommer att förlora omröstningen i den politiska församling man sitter i.

Att ta strid för den man lovat väljarna gör att man alltid kan se väljarna i ögonen med gott samvete.

I min värld är det viktigare att ta striden än att vinna omröstningen av den enkla anledningen att det är striden som utgör löftet man givit till sina väljare. Att alltid leva upp till givna löften är en del av politikens kärna och något jag upplever att de som verkade som politiker historiskt var betydligt duktigare på än dagens politiker.

I min värld är det viktigt att leva upp till Palmes devis om att vara trogen mot idealen men otrogen vad gäller metoderna för att förverkliga idealen.

Både inom rikspolitiken och inom kommunpolitiken upplever jag att vi många gånger arbetar efter en dold agenda utan att prata klartext. Detta måste ändras om politikerföraktet ska minska då dolda agendor alltid skapar en bild av en maktfullkomlig elit som hellre ser till sin egen vinning än till väljarnas väl och ve.

Min uppmaning i detta korta inlägg riktar sig framför allt till mina politiska kamrater – Låt oss gå före och tillsammans sluta upp med oklara besked och dolda politiska agendor så att vi kan återge politikerrollen det förtroendekapital den en gång hade.

En uppmaning jag riktar till mina egna partikamrater likväl som till oppositionen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Edward Riedl går från dålig förlorare till rättshaverist.

Av , , 10 kommentarer 10

Sagan Edward Riedl går från sämre till absolut sämst eller från dålig förlorare till extremt dålig förlorare. På annat sätt kan man inte tolka hans anmälning av Infrastrukturminister Anna Johansson till Konstitutionsutskottet för att rättfärdiga sitt falska påstående att Västra länken i Umeå är hotad.

Som jag sagt i tidigare inlägg så är Edward Riedl desperat därför att han hamnat i en massiv medieskugga därför att väljarna förlorat intresset för hans politiska budskap. Den sista tidens händelser har gjort att han tillfälligt kommit ur denna skuggan även om jag anar att väljarnas dom mot Edward Riedl kommer att bli hård i slutändan.

Så vitt jag ser saken har Edward Riedl aldrig drivit på någon fråga med Norrlandsperspektiv på riktigt allvar under sin tid i riksdagen. Allt han gjort är att sitta av sin tid i riksdagen för att lyfta sin lön. Jag kan förvisso ha fel i detta avseende och tycker Edward att han gjort mycket för Norrland tycker jag att han ska redovisa vad han gjort och vilka förbättringar för Norrland som han sett till att få genomförda.

Trots att jag är Socialdemokrat tycker jag att alla Norrländska röster i riksdagen är viktiga. Därutöver tycker jag att Moderaterna förtjänar en mer aktiv riksdagsman än Edward Riedl då alla aktiva röster för en rättvisare behandling av Norrland är välkomna oavsett partifärg.

Den stora frågan är varför Edward Riedl beter sig på detta sätt vilket väcker frågan av om inte Edwards beteendet är till för att utlösa den förmån han skulle erhålla om han blir utröstad ur riksdagen.

Att som Riedl använda KU’s tid och pengar för att rättfärdiga ett eget tillkortakommande är fel.

Vill Edward Riedl överleva som riksdagsman vore det bra mycket klädsammare att han erkände att han drog förhastade slutsatser och att han gjort fel. Dessutom borde han precis som jag framförde i ett tidigare inlägg ber Umeåborna om ursäkt för att han oroade dem i onödan.

Sedan har jag full förståelse för att Edward tycker att det är olustigt att sanningen hunnit ikapp Moderaterna och att väljarna genomskådat deras falska budskap om arbetslinjens och jobbskatteavdragens förträfflighet.

Så länge Reinfeldt och Borg styrde fanns förmågan att dölja Moderaternas riktiga ansikte – Det som handlar om att göra de rika rikare på det svagas bekostnad. I och med dessa herrars avgång försvann förmågan hos Moderaterna att kasta skuggor över verkligheten.

Som tröst till Edward Riedl kan jag säga att du sannolikt inte är ensam som Moderat med att känna denna desperation över uteblivet medieutrymme – Vill du ha mer plats i media måste du driva en politik som attraherar väljarna vilket inte är fallet för närvarande.

Mitt råd till Edward är därför att fokusera sin energi på att förändra Moderaternas politik till en som väljarna gillar snarare än att anmäla politiker som driver en sådan politik till KU – Detta om han vill återfå intresset från media.

Att framstå som en dålig förlorare ger inga sympatier Edward – Snarare är det så att detta handlandet leder rakt ut ur riksdagen vilket är vad jag misstänker att du vill ska ske.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Byggherrar som inte följer markanvisningsavtalen måste straffas.

Av , , 2 kommentarer 3

Den verklighet som nu uppdagas i Umeå vad gäller byggherrar som bygger bostadsrätter istället för hyresrätter på den mark de fått anvisad under förevändningen att bygga just hyresrätter måste beivras och beivras mycket hårt.

I min värld har byggherrar som gör på detta sätt förbrukat sin rätt till framtida markanvisningar under överskådlig framtid.

Att som Sune Nathanaelsson mena att det var ett måste att frångå det ingångna avtalet och bygga bostadsrätter snarare än hyresrätter därför att lönsamheten för att bygga hyresrätter är för låg saknar helt bäring i sammanhanget.

Saken är mycket enkel – Har man fått mark anvisad – Dessutom med 15% rabatt för att bygga hyresrätter är det sådana som ska byggas och inget annat.

Att man sedan betalat tillbaka rabatten när man ändrar sig och bygger annat än det som avtalats är ingen förmildrande omständighet i sammanhanget.

Huruvida Nathanaelssons vinst blir större eller mindre om han bygger det ena eller det andra är helt ovidkommande för alla utom möjligen för Nathanaelsson själv. Därför ska ingångna löften hållas av alla parter då allt annat är att åsidosätta de demokratiska spelreglerna.

Jag har full förståelse för att vinstens storlek beror på vad som byggs på den anvisade marken. Dock är det så att Nathaneaelsson borde gjort sin kalkyl för detta i förväg. Tycker han att lönsamheten är för dålig om man bygger hyresrätter så ska man avstå från att ansöka om den anvisade marken för hyresrätter så enkelt är det.

Dessutom uppvisar Nathanaelsson alla de tecken på hunger efter snabba och kortsiktiga vinster som jag påstår förstört det svenska samhället – Det samhälle där kärlek ersatts av girighet. Hyresrätter ger mycket bra vinster sett över tid – kanske till och med högre än bostadsrätter.Den enda skillnaden är at vinsten från en hyresrätt är långsiktig medan vinsten från en bostadsrätt är kortsiktig.

Som kommun jobbar vi mycket hårt för att se till att alla bostadsområden bebyggs med bostäder med olika upplåtelseformer vilket innebär att det är mycket viktigt att vi bygger alla typer av bostäder i ett och samma bostadsområde.

Ska segregation undvikas är det ett måste att olika upplåtelseformer blandas – Detta så att människor av olika ekonomisk styrka kan leva sida vid sida i ett och samma bostadsområde. Ska detta uppnås krävs politiska beslut vilket är precis vad Umeå kommun gjort när de anvisade mark för just hyresrätter för att skapa denna blandning av olika upplåtelseformer på de områden där marken för hyresrätter anvisades.

Vi kan inte ha en ordning där enskilda byggherrar på eget bevåg och med hjälp av tandlösa kommunala tjänstemän bryter mot det som politiken bestämt då en sådan ordning är ett starkt hot mot demokratin.

Därför bör Nathanaelsson och övriga byggherrar som brutit mot ingångna markanvisningsavtal straffas genom att ställas utanför det kommunala markanvisningssystemet under lång tid – I vart fall 10 – 15 år framåt i tiden.

Jag kommer definitivt att driva denna fråga i mitt parti Socialdemokraterna och jag hoppas att Hans, Mikale och övriga partikamrater ser till att detta blir verklighet.

Om det är så att det faktiskt är precis som mark & exploateringsingenjören Lage Olofsson säger – Nämligen att det finns för lite tyngd i markanvisningen och dess avtal för att neka den förändring Nathanaelsson ville och fick tillstånd av tjänstemännen att göra ska vi lära av detta så att framtida markanvisningsavtal blir vattentäta vad gäller vad som får byggas på den anvisade marken.

Vi ska inte ha en situation där det är byggherrarna som bestämmer vad som ska byggas på anvisad mark. Vad som ska byggas kan bara bestämmas av en instans vilket i min värld är den politiskt valda församlingen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Vi måste ha bättre system för att hitta flyktingar som gömmer sig.

Av , , 4 kommentarer 1

Jag har full förståelse för att man försöker gömma sig för att undgå rättvisan om man som flykting fått avslag på sin asylansökan. Trots denna förståelse så tycker jag att det är fel att det är möjligt att gömma sig och att det är både fel och orättvist att man ska kunna göra en ny asylansökan om man lyckas gömma sig 4 år eller längre.

I en rättsstat ska alla som begår ett brott straffas och i flyktingens fall handlar detta straff om att man ska skickas tillbaka till sitt hemland om asylskälen inte är genuina och skäl nog till att beviljas asyl.

Lagar och regler är till för att följas och denna lagefterlydnad ska gälla alla oavsett ursprung.

Som medmänniska går det säkert att hitta både det ena eller andra skälet för att ett avslag är felaktig – Dock måste vi lära oss att det i sådana fall är kampen för att ändra lagen vi måste ta och inte kampen för att vara behjälplig med att gömma någon så att denne kan undkomma rättvisan.

Jag har i en lång rad inlägg påpekat att den stora utmaningen i asylfrågan handlar om att skilja ekonomiska flyktingar från de flyktingar som har genuina asylskäl och skyddsbehov. Det faktum att många som fått avslag på sin asylansökan gömmer sig för att slippa avvisning stärker min övertygelse om att vi måste lösa problemen.

Fram tills dess vi löst problemet med att upprätta en EU-gemensam antagningsenhet som alla som söker asyl i Europa måste passera genom måste vi lösa de problem vi idag har med de 12.000 flyktingar som gömmer sig för att undgå utvisning.

Utan att påstå att det är vare sig humant eller möjligt så vore en väg att gå att se till att alla asylsökande samlas på speciella mottagningsenheter fram tills dess deras asylärende är avgjort. Ska vi göra så måste vi se till att handläggningstiderna går ner och att ett asylärende i normalfallet kan avgöras inom 30 dagar med en maximal handläggningstid på 90 dagar.

Dessutom tycker jag att det ska vara svårare än idag att komma som helt papperslös till Sverige. Är man papperslös borde det naturliga vara att man stannar i det EU-land man först kom till i avvaktan på att ens ärende avgörs för att därefter skickas till det EU-land i vilket man bereds plats enligt den EU-överenskommelse som måste komma till stånd för att komma tillrätta med flyktingproblematiken i hela Europa.

Jag tycker dessutom att det borde vara en självklarhet att allt ekonomiskt bistånd upphör i samma stund som avslaget meddelas då allt annat sänder fel signaler till samhället.

Rapporter säger att vi idag har den största flyktingvåg världen skådat sedan andra världskriget – Med detta känt är det effektivaste sättet att börja med att skilja på ekonomiska migranter och migranter med skyddsbehov. Detta för att skapa en hållbar asylpolitik och för att skapa större förståelse hos medborgarna för nödvändigheten av att ta emot och välkomna en medmänniska med skyddsbehov.

Så länge det är möjligt att undkomma rättvisan genom att gömma sig så blir det svårt att skapa denna förståelse – Därför måste kampen och metoderna för att hitta de som gömmer sig och för att göra det mer eller mindre omöjligt att gömma sig i en framtid skapas här och nu.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”