Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Tack Lennart Holmlund – Tack Hans Lindberg!

Av , , 46 kommentarer 8

Företaget WSP publicerar i år för 3:e året i rad en rapport under namnet ”Regionernas kamp” där man rangordnar landets kommuner utifrån hur robusta eller sårbara de är och det är med stor glädje jag utifrån rapporten kan konstatera att Umeå rankas som en av de mest robusta kommunerna i Sverige.

Detta delges i ett reportage i Affärsliv24 i VK.se i en artikel ni finner om ni följer följande länk: https://affarsliv24.vk.se/2154388/rapport-umea-en-av-sveriges-robusta-kommuner?_ga=2.113527623.1768591584.1508957276-534459877.1487067273

I WSP:s rapport får Umeå Kommun 9 poäng av 10 möjliga och att utfallet ser ut på det sättet vill jag framför allt ge Lennart Holmlund men även hans efterföljare som kommunalråd Hans Lindberg full credit för.

Att Umeå haft den starka tillväxt Umeå har haft och har på område efter område och rönt erkännanden för är både Lennart och Hans förtjänst – Detta även om det i ärlighetens namn ska erkännas att äran inte ska tillskrivas dessa två herrar allena utan delas av hela det Socialdemokratiska lag som arbetet med dessa herrar utan att i egentlig mening synas för allmänheten.

Därtill villa jag tacka alla duktiga tjänstemän i kommunen och övriga medarbetare som alla på ett eller annat sätt bidragit till framgången för vår kommun.

Att jag lyfter Lennart och Hans extra mycket beror på deras ledaregenskaper – Ledaregenskaper som är det som grundlagt att Umeå fått den ranking Umeå fått i denna undersökning.

Lennarts har i mina ögon visat oerhört stora mått av framsynthet under de år han var ytterst ansvarig för att leda vår kommun och dess utveckling – En framsynthet som i allt placerat vår kommun på den svenska kommunkartan som en av de kommuner som människor självmant väljer att bo och verka i.

Hans Lindberg har i det tysta fortsatt i Lennarts fotspår och tagit vid där Lennart slutade – Därtill i symbios med Lennart för att säkerställa att den plan som är påbörjad slutförs.

Att Lennart och Hans inte ensamma kan ta åt sig hela äran av detta tror jag att varje människa kan förstå därför att de inser att politik inte är ett enmansjobb utan resultatet av ett gott lagarbete.

Däremot tycker jag att Lennart och Hans ska suga i sig av äran av att vara goda lagledare som får alla att arbeta åt samma håll.

Med det sagt vill jag tacka Lennart Holmlund som genom sitt engagemang och idoga arbete satt Umeå på kartan i detta sammanhang – Tack Lennart!

Därefter vill jag tacka Hans Lindberg för insikten om att en fortsättning och ett slutförande av det arbete Lennart initierat är vägen framåt för Umeå Kommun – Tack Hans!

Slutligen vill jag som aktiv Socialdemokrat i Umeå säga att det känns oerhört tryggt att ha Hans Lindberg som arvtagare till Lennart Holmlund,

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Jag delar inte regeringens syn på de som är sjukskrivna.

Av , , 54 kommentarer 7

Detta inlägg innehåller i vissa delar kritik mot mitt eget parti vad gäller vår politik på riksnivå för den del av landets samhällsmedborgare som har haft oturen at bli sjuka och sjukskrivna.

Trots att så är fallet så väljer jag ändock att skriva detta inlägg därför att jag är starkt kritiskt till hur vi som parti ser på alla medmänniskor som är sjukskrivna därför att kvalificerade läkare bedömt att de som är sjukskrivna de facto är för sjuka för att arbeta.

I min värld är det ovärdigt att vi som parti ska använda oss av till försäkringskassan anslutna läkare för att kullkasta den diagnos som behandlande läkare ställt när de sjukskrivit människor.

Som jag ser saken ska vi som parti motverka att denna typ av företeelser inträffar då jag ser det som ovärdigt att läkare anlitade av försäkringskassan som inre ens träffat patienten ska tillåtas ha överhanden gentemot den läkare som de facto behandlar patienten i fråga,

Med det sagt så behövs en ny ordning vad gäller vem som bedömer vad i fråga huruvida en sjukskriven medmänniska är sjuk eller inte.

I den bästa av världar inhämtar försäkringskassan en ”second opinion” från en annan läkare som träffar patienten snarare än från en som inte träffar patienten ifråga.

Skulle dessa två läkare ha motsatt uppfattning i frågan om huruvida en människa ska bedömas oförmögen att arbeta eller inte bör en tredje från försäkringskassan oberoende och obunden läkare som även den träffar patienten tillåtas fälla det avgörande beslutet om huruvida patienten fortsatt ska vara sjukskriven eller inte.

När sjukförsäkringen en gång infördes handlade sjukskrivningsgrunderna om huruvida den som är sjukskriven kunde fortsätta att utföra det arbete man tidigare utfört eller inte.

Den ordningen tycker jag att vi ska hålla oss till även fortsättningsvis och är det till äventyrs så att läkarvetenskapen bedömer att arbetsförmåga finns om än i ett annat yrke ska staten bekosta yrkesutbildning till ett nytt yrke med bibehållen sjukpenning under utbildningstiden.

Så ser mina tankar runt sjukskrivning och sjukskrivningsgrunder ut – Tankar jag uppfattar att jag delar med folkflertalet.

Med det sagt uppmanar jag mina partivänner i regeringsställning att driva denna min hjärtefråga i den riktning jag anger vilket jag hoppas att de kommer att göra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Fackets inflytande över politiken bör stärkas

Av , , 42 kommentarer 3

Facklig politisk samverkan har historiskt haft en oerhört stor betydelse för Sveriges utveckling – Utan denna hade Sverige varit ett betydligt fattigare land med sämre välfärd och större inkomst- och förmögenhetsklyftor än idag.

Därtill får vi aldrig glömma att det var fackföreningsrörelsen som skapade Socialdemokratiska Arbetare Partiet (SAP) för att skaffa sig det politiska inflytande man ansåg sig behöva för att bygga ett jämlikare samhälle och för att värna alla arbetstagares bästa.

Den fackligt politiska samverkan har historiskt skördat enormt stora framgångar till alla arbetstagares fromma.

Utan denna hade aldrig företeelser som t.ex. kollektivavtal, MBL, LAS. Utan facklig politisk samverkan hade utbyggnaden av offentlig sektor aldrig blivit verklighet och företeelser som allmän sjukförsäkringen och a-kassa hade sannolikt aldrig sett dagens ljus.

Därför är det viktigt att facklig politisk samverkan upplever en renässans och blir lika stark som den varit historiskt.

Därför gläder det mig att Kommunal’s ordförande Tobias Baudin är inne på samma linje som jag – Nämligen att facklig politisk samverkan är en fundamental ingrediens i ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer.

Förutom att återupprätta fackföreningarnas inflytande över arbetets utformning och fackföreningarnas betydelse för att skapa en situation där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist genom att landets arbetstagare får rejäla löneökningar de närmaste åren måste värdediskrimineringen – Dvs. skillnaden mellan manliga och kvinnliga löner bort.

I ett jämlikt samhälle är det en självklarhet att lönen för samma arbete ska vara lika stora för män och kvinnor – Något vi för övrigt förverkligat på ett relativt bra sätt så länge bägge verkar i samma yrkeskategori i samma företag/verksamhet.

Värdediskriminering handlar därför inte om detta utan om att utjämna lönerna mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga jobb.

Det är därför lönerna för de som arbetar inom offentlig sektor ska tillåtas öka mer än lönerna i resten av samhället samtidigt som arbetsvillkoren, anställningstryggheten och arbetstidens förläggning blir lika för de som är anställda inom offentlig sektors verksamhetsområden som de är i den privata sektorn.

Därutöver handlar facklig politisk samverkan om att på nytt stärka banden mellan landets fackföreningar och socialdemokratin.

Fackföreningsrörelsens inställning om att en Socialdemokratisk politik baserad på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde är betydelsefull och viktigt i bygget av ett jämlikt samhälle gäller lika mycket i vår tid som vid den tidpunkt när fackföreningsrörelsen bildade partiet.

Detta därför att det är det som i grund och botten är den svenska samhällsmodellens grundläggande principer.

Det är som ett led i den kampen vi ska fördjupa det fackligt politiska samarbetet så att vi en gång för alla kan begränsa användandet av visstidsanställningar till ett minimum samtidigt som vi stärker a-kassan, LAS, MBL och det fackliga inflytandet över arbetets villkor.

Därför tycker jag att det är bra att Baudin gjort klart för både Stefan Löfven och för regeringen att ett fördjupat fackligt politiskt samarbete innebär att vi ska kämpa tillsammans – Kämpa för att konkurrens framgent ska bygga på kunskap och kompetens snarare än på enkla jobb och låga ingångslöner.

Ett ökat fackligt politiskt samarbete är nyckeln till framgång vilket vi kan se i vår historia – Dessutom den enskilt viktigaste ingrediensen till ett framgångsrikt valresultat 2018.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

En bra arbetsmiljö är ett politiskt ansvar.

Av , , 34 kommentarer 2

Jag har länge fört en kamp för att säkerställa att alla människor som jobbar i offentlig sektor och i verksamheter som det offentliga upphandlar från privata entreprenörer ska ha goda arbetsförhållanden, anställningstrygghet och scheman som innebär att även de kan ha möjlighet att leva ett drägligt familjeliv.

Att den kampen måste involverad fackligpolitisk samverkan för att bli framgångsrik hoppas jag att jag inte är ensam om att tycka.

De saker jag främst avser när jag lyfter denna fråga är anställningstryggheten hos de som arbetar i upphandlad verksamhet och alla de delade turer och all den tid många som verkar inom de sektorer som omfattas tillbringar på sin arbetsplats utan att erhålla full betalning för densamma.

Att tillbringa mer tid på jobbet än man får betalt för är vanligt förekommande i offentlig sektors verksamheter – T.ex. för alla personliga assistenter som drabbas av fenomenet ”sovande natt” där man bara får betalt för en bråkdel av den tid man tillbringar på jobbet eller för många av landets busschaufförer som sitter på schemalagda raster på bortaort och bara erhåller betalning för 15 minuter av varje timme de har rast.

Den ordningen tycker inte jag att vi ska ha i det moderna och framsynta Sverige som om jag får vara med och bestämma borde sätta människor och deras väl och ve före ekonomi och vad som i alla lägen ger störst ekonomisk besparing.

Med det sagt så vill jag att alla offentliga verksamheter och allt som upphandlas inom offentliga verksamhetsområden där vi socialdemokratiskt sitter i politisk majoritet ska anamma följande skrivning i sina skallkrav i samband med upphandling:

  • Att alla tillsvidareanställda följer med till den nye entreprenören i samband med eventuella entreprenörsbyten som beror på offentliga upphandlingar av offentlig verksamhet.
  • Att krav ställs på att vinnande entreprenör ska ha tillsvidareanställning på heltid som norm för alla anställda och att undantag från det bara kan göras i oerhört specifika fall eller om arbetstagaren själv önskar lägre tjänstgöringslag.
  • Att all tid en anställd tillbringar på jobbet ska vara betald tid jämte 1 timmes avdrag för mat- och fikaraster.
  • Att delade turer bara får tillämpas om arbetsmarknadens parter kommer överens om det i lokala förhandlingar för den berörda verksamheten.

Med dessa enkla och enligt mig självklara förändringar skapar vi en bättre arbetsmiljö och en bättre arbetssituation för alla offentligt anställda och alla som jobbar i offentligt upphandlade verksamheter.

Att denna förändring vad gäller de sista två punkterna även ska gälla i den verksamhet det offentliga driver i egen regi är en självklarhet.

Att en förändring enligt ovan kommer att innebära aningen ökade kostnader för dessa verksamheter är jag fullt medveten om men som Socialdemokrat har jag inga problem att motivera den kostnadsökningen därför att den sker för att säkerställa att även anställda i offentliga verksamheter får samma arbetsvillkor som resten av Sveriges arbetstagare.

Med det sagt så tar jag tacksamt emot synpunkter från de som arbetar inom de verksamhetsområden jag angivit ovan då det framför allt är ni som kan avgöra om det jag anför är betydelsefullt eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD och Jimmie Åkesson framstår som allt mer desperata.

Av , , 47 kommentarer 4

Jimmie Åkesson framstår som allt mer desperat vilket säkert är naturligt för honom när den medvind han länge känt opinionsmässigt nu vänt till den motvind jag och fler med mig sagt kommer att komma både för Åkesson och SD.

Att sanningen alltid hinner ikapp ett enfrågeparti och att stödet dalar när den fråga hela partiets existens byggde på lösts av de etablerade partierna är historien full av exempel på – I vår närtid i form av Ny Demokrati och deras korta sejour i svensk rikspolitik.

Jimmi Åkesson hotar nu Moderaterna genom att antyda att han och partiet kan komma att stödja Socialdemokraterna om M inte ger med sig och samarbetar med SD och ger dem politiskt inflytande – Ett uttalande som visar att SD agerar som en vindflöjel utan fast ideologiskt förankring.

I början försökte SD genom fagra löften lura i väljarna att man är ett parti för den vanliga arbetarklassen och att man politiskt skulle driva en politik som tillvaratar deras bästa i alla lägen – Detta trots att man aldrig varit ett sådant parti utan blott och allena ett enfrågeparti vars enda mål är att stoppa invandringen och kasta ut många av de som redan invandrat till vårt land.

SD:s löfte till landets arbetstagare visade sig sedan inte vara speciellt mycket värt efter det att SD:s ledning mött Svenskt Näringslivs företrädare. Efter det mötet spottade man de väljare man påstod sig företräda rakt i ansiktet för att övergå till en politik som ligger till höger om M.

Beviset för SD:s kraftiga högersväng står att finna i hur SD på punkt efter punkt röstat emot förslag som gynnar arbetstagare och andra svaga grupper för att stödja de som gynnar de redan rika och välbeställda – T.ex. när man i riksdagen röstade emot sänkta skatter för landets pensionärer eller en förstärkt arbetsrätt för alla arbetstagare.

Hur SD:s partiledning kunde tro att den typen av kursändringar skulle leda till framgång för partiet vet sannolikt ingen annan än de själva. En sak är dock helt klar – Med sådana kursändringar försvinner väljarnas förtroende och stöd därför att svenska väljare varken är okunniga och/eller naiva.

SD jublade när Anna Kinberg Batra öppnade för samarbete mellan M och SD och trodde sig nu ha kommit in i politikens finrum – När Ulf Kristersson stängde dörren blir SD:s reaktion att öppet hota M med att rösta för de förslag S lägger.

Vad vill jag då säga med det jag beskrivit ovan?

Det jag främst vill säga är att SD är och alltid varit ett enfrågeparti – Därtill ett enfrågeparti som bara har intresse för halva den fråga man byggt sin politiska tillvaro på. I frågan om integrationspolitik och hur vi bäst integrerar och skapar ett starkt och dynamiskt Sverige saknar SD liksom i alla andra frågor handfast politik.

Att sanningen förr eller senare hinner i kapp partier som beter sig på detta sätt är inte speciellt underligt – Att det tagit så lång tid som det tagit förundrar mer men det viktiga är att det nu skett och att SD:s ledning i och med de motgångar man nu möter opinionsmässigt handlar allt mer desperat.

Den desperation SD:s ledning nu uppvisar kommer i allt den gör att lyfta upp faktumet att SD saknar politisk kompass och politisk trovärdighet – Därtill medverka till att den nedåtgående spiral partiet befinner sig kommer att beseglas och förstärkas.

Därför känner jag mig stärkt i min övertygelse om att SD på sin resa ner mot den 4%-nivå man hör hemma på kommer att landa runt de 10% av rösterna jag sedan länge förutspått ska bli deras resultat i kommande val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

SD har tappat drygt 6% av väljarstödet på blott ett år.

Av , , 50 kommentarer 1

I skrivande stund håller SD sina landsdagar i Norrköping och där gör partiledningen allt för att försöka skyla över och kalla SD:s väljartapp för ”fake news” genom att påstå att de så kallade experter som spått att SD:s glansdagar nu är över är samma experter som enligt partiledningen spått fel i många andra fall.

Det påståendet är om något ”fake news” – Sanningen är den att SD under de sista månaderna förlorat drygt 6% av sitt väljarstöd för att i november enligt Aftonbladet/Inzio befinna sig på nivån 15,4% vilket är 6,1% tapp eller omsatt i antal väljare drygt 330.000 personer.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson tillstår att partiet kanske inte haft sin bästa höst då skriverierna om partiet handlat om andra saker än partiets politik.

Trots det påstår Åkesson att det är fullt realistiskt att SD landar på ett valresultat någonstans mellan 20-30% i nästa val vilket jag vill påstå är ett oerhört överdrivet önsketänkande.

Jag har sedan länge anfört och påstått att SD kommer att landa på ett valresultat runt 10% i nästa val – Den siffran blir jag allt säkrare på ju längre tiden lider och att SD befinner sig i en nedåtgående spiral råder det inga tvivel om när till och med Jimmie Åkesson indirekt erkänner att så är fallet.

Åkesson och Mattias Karlsson påstår att partiet fortfarande har potential att nå de nivåer man drömmer om – För mig är budskapet till Åkesson och Karlsson följande – En dröm är en dröm och att drömmar besannas är otroligt sällsynt.

Att SD redan förlorat drygt 25% av sina sympatisörer talar sitt tydliga språk – Att det tappet ska fortsätta därför att SD profilerat sig som ett högerparti och en blek kopia av Moderaterna på högerkanten som vill ta från de fattiga för att berika de redan rika behövs inget annat än sunt förnuft för att inse.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Nu blir fackliga uppdrag och andra förtroendeuppdrag A-kassegrundande.

Av , , 26 kommentarer 3

Regeringen och Arbetsmarknads- och Etableringsminister Ylva Johansson har igår lagt ett förslag i Riksdagen som gör att fackliga uppdrag och andra förtroendeuppdrag från och med den 2:a juli nästa år blir A-kassegrundande.

Att så sker är inte en enda dag för sent och att det råder total politisk enighet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen runt detta är bra och innebär att beslutet inte kommer att rivas upp om det skulle bli regeringsskifte efter nästa val.

Att människor ska kunna jobba fackligt, politiskt eller som nämndeman utan att förlora rätten till A-kassa för den tid de lägger ner på förtroendeuppdraget tycker jag är självklarhet i ett land som uppmanar människor till samhälleligt engagemang.

Förslaget som läggs innehåller ytterligare en viktig komponent – Ett klargörande om att den som är arbetslös och samtidigt uppbär pension från och med ändringen får en avräkning av A-kasseersättningen krona mot krona mot pensionen.

Att så sker tycker jag är bra då pensionssystemets grundantaganden aldrig någonsin byggt på att man ska lyfta pension och samtidigt fortsätta att arbete som vanligt.

Att man ska kunna gå i delpension tycker jag är helt korrekt – T.ex. genom att lyfta halv pension och arbeta halvtid. Med den nya skrivningen blir det fortsatt möjligt utan att det drabbar den enskilde i form av förlorad A-kassa om man under den processen skulle bli arbetslös.

Tack regeringen för väl utfört arbete och tack till mina partivänner i riksdagen som i och med detta uppfyllt ytterligare ett av våra vallöften.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Uppropet #Metoo blev precis som jag förutspådde inget som dör ut över en natt.

Av , , 68 kommentarer 1

Många var de – Företrädesvis män som i början av uppropet #Metoo anförde att detta är en medial modenyck som kommer att blåsa förbi över en natt. Till er vill jag säga att ni hade fel och att jag hade rätt angående vad uppropet #Metoo skulle leda till.

Alldeles i början av uppropet #Metoo så skrev jag ett inlägg om att det uppropet är viktig och att det uppropet kommer att pågå hela vägen in i kaklet – Dvs. fram tills dess varje sten är vänd på och fram tills alla män lärt sig att respektera kvinnor och deras självklara bestämmanderätt över sin egen sexualitet.

I samband med att jag skrev det inlägget fick jag många kommentarer om att detta bara är en modenyck som kommer att försvinna lika fort som den kom. Att det inte blev så utan att det blev precis som jag anförde att kampanjen på inget sätt kommer att blåsa över tror jag att alla numera inser.

Uppropet #Metoo har lyft upp något jag länge hävdat här på min blogg – Att sexualbrott handlar om oerhört mycket mer än bara våldtäkter och att förövarna bakom sexbrott inte uteslutande är invandrare.

SD-företrädare och den trollfabrik som tillhör SD har med näbbar och klor försökt lyfta upp gängvåldtäkter och det faktum att de enligt dem bara är invandrare som begår sådana som varande ett hot mot alla kvinnor som lever i Sverige.

Uppropet #Metoo och dess efterföljare visar att hotet mot alla kvinnors okränkbara rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet precis som jag påstått länge är betydligt mer hotad av vanliga män än någonsin av enbart invandrade män.

Därtill visar uppropet #Metoo och de vittnesmål från utsatta kvinnor som lyfts upp till dagens ljus en annan sak jag anfört länge när jag debatterat sexualbrott med SD-anhängare – Det faktum att nästan alla sexualbrott är i princip lika smärtsamma psykiskt för den som utsätts för dem som det är att bli utsatt för en ren våldtäkt.

Alla sexualbrott skapar sår i själen hos den som blir utsatt – Sår som om de någonsin läker tar åratal att läka och sår som skapar en rädsla hos den som utsatts inför att leva sitt liv på det sätt man innerst inne önskar.

Ingen kvinna ska behöva vara rädd för en man och ingen kvinna ska behöva vara rädd för att bli utsatt för ett sexualbrott. För mig är det till det läget vi måste komma innan vi med råg i ryggen kan säga att uppropet #Metoo och det de flaggade upp är avslutat och åtgärdat.

Med det sagt vill jag som man säga att jag står bakom dessa kvinnor till 100% – Låt inte ropen tystna innan oförrätterna är över och innan vi skapat ett samhälle och en etisk uppförandekod mellan varandra som ger män och kvinnor samma bestämmanderätt över sin egen kropp och sin egen sexualitet.

Tack kvinnor för att ni vågar! – Att ert mod och er dådkraft i denna fråga kommer att belönas och leda till förändringar är jag fullt och fast övertygad om.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det dåliga IT-skyddet runt viktig samhällsinfrastruktur skrämmer.

Av , , 48 kommentarer 2

Dagens Eko på Sveriges Radio håller på med en stor granskning av IT-säkerheten för en stor mängd av känslig samhällsinfrastruktur såsom kraftverk, vattenverk, avloppsverk, järnvägssystem, sjukhus och flygplatser mm.

Det granskningen kommit fram till skrämmer då den visar att den som är bevandrad inom IT och IT-hackning med rätt enkla medel kan tillskansa sig kontrollen över stora delar av för samhället viktiga infrastruktur och styra den efter eget gottfinnande.

Förhoppningsvis gör Ekots granskning att vi som samhälle reagerar och rättar till det som uppenbarligen blivit fel utan att vi tänkt på det.

Att det är just dagens eko som utför granskningen visar att svensk public service har en viktig uppgift att fylla och att den gör stor samhällsnytta då jag har svårt att föreställa mig att privata mediabolag skulle ge sig in på ett så kostsamt och mödosamt projekt som att granska IT-säkerheten för samhällsviktig infrastruktur.

Jag har följt rapporteringen via nyhetssändningarna över några dagar och det som presenteras där sänder rysningar ut i alla kroppsdelar och påminner om alla de filmer man sett på TV och bio som handlar om hur ondsinta individer tar kontroll över viktiga samhällsfunktioner för att utöva terror.

Personligen tar jag det som rapporterats på fullaste allvar och som jag ser saken är det hög tid att vi upprättar någon form av nationellt regelverk som stipulerar hur samhällsviktiga installationer ska skyddas från hackerattacker.

I den bästa av världar borde det vara omöjligt att hacka sig in i system som styr känslig samhällsinfrastruktur och känsliga samhällsfunktioner – Hur det ska uppnås ska jag låta vara osagt då min kunskap på området är allt för begränsad för att ens lägga ett förslag för hur det ska gå till.

Däremot gör jag det jag som politiskt engagerad samhällsmedborgare kan göra – Lyfter frågan och uppmanar de som har kunskapen att agera innan något allvarligt händer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Jag vill rikta ett stort tack till Raja Thorén för det samhällsengagemang han uppvisar.

Av , , 54 kommentarer 6

Jag är oerhört glad över beskedet häromdagen om att Raja Thorén och Thoréngruppen kommit överens med kommunen om att bygga 3 nya idrottshallar – 2 fotbollshallar och en innebandy/multisporthall istället för en enda fotbollshall som jag förstått var den ursprungliga planen.

Att en fotbollshall i form av ett tält som rymmer en fullstor fotbollsplan placeras på nuvarande Fridhemsgymnasiet (under namnändring till Maja Beskow skolan) och att övriga två byggs på Noliaområdet som redan innehåller mycket idrottsinfrastruktur är perfekt och ett stort lyft för Umeå.

Tillkomsten av dessa nya hallar innebär många fördelar för Umeå och dess invånare – Alldeles speciellt så för de barn och vuxna som är involverade i idrotter som kräver inomhushallar.

Fotbollen är en stor vinnare som med 2 hallar, ett riksidrottsgymnasium i fotboll och en universitetsutbildning med inriktning fotboll med de nya hallarna får möjlighet att behålla de lokala talangerna i Umeå samtidigt som möjligheten at behålla de som kommer hit för att studera och träna parallellt ökar mångfalt.

Tillkomsten av dessa 2 hallar har alla förutsättningar för att säkerställa att Umeå inom en inte allt för avlägsen framtid har minst 1 herrlag och minst 1 damlag i Allsvenskan.

Även innebandyn tjänar på detta då tillkomsten av ytterligare en innebandyhall ökar möjligheten att utveckla sporten än mer i den stad som sedan länge kallas innebandyns huvudstad.

Största vinnaren enligt mitt sätt att se på saken blir Umeås barn & ungdomsidrott som i och med tillkomsten av dessa nya hallar får ta del av den möjlighet till träningstid på attraktiva tider som frigörs när fotbollsträningarna för de som är äldre flyttas till de nya hallarna.

Med det sagt så vill jag rikta ett stort tack till ett antal personer som varit drivande till att detta äntligen händer. Sägas ska att jag säkert i hastigheten glömmer några personer och om så är fallet så vill jag ta tillfället i akt att rikta ett kollektivt tack även till dessa.

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack och ett stort grattis till Fritidsnämndens ordförande Ari Lejnonen (S) och dess vice ordförande Lennart Johansson (M) som envetet under många år kämpat för att detta skulle bli verklighet.

Sedan vill jag rikta ett stort tack till vårt kommunalråd Hans Lindberg (S) för väl genomförda förhandlingar som ger oss 3 hallar istället för endast 1.

Sist men inte minst vill jag rikta ett oerhört stort TACK till Raja Thorén som trots en lång och segdragen process visat stort tålamod med trögheten i den kommunala beslutsapparaten.

Om alla företagare hade lika stort samhällsengagemang som det Raja Thorén visat upp skulle samhällsbygget se betydligt bättre och jämlikare ut.

Raja Thorén har under lång tid trots kostnader valt att driva flera idrottsföreningar med hjälp av egna pengar till Umeåbornas fromma.

Att nu toppa detta genom att satsa 120 miljoner eller mer på att bygga 3 nya idrottshallar som kommunen får fullt ansvar för att driva och fördela tider i påvisar ett stort samhällsengagemang och ett stort hjärta för den egna kommunens och dess medborgares väl och ve.

Tack Raja Thorén!

Vore fler företagsledare lika osjälviska som dig när det handlar om att ge tillbaka till det samhälle som gör det möjligt för dig att driva företag och tjäna pengar skulle Sverige vara himmelriket på jorden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag