Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Övergången till fossilfria fordonsflottor måste accelereras.

Av , , Bli först att kommentera 1

I bland förundras jag över hur snabbt min egen utveckling gått från att vara svår att övertyga om att en övergång till fossilfria drivmedel är nödvändig – till att idag debattera för att snabba på den utvecklingen ännu mer. Poletten föll ner när jag började studera cirkulär ekonomi och dess teser i större skala tillsammans med djupstudier om hur stort hotet mot vår planet är på grund av den globala uppvärmningen.

Klimat och luftkvalitet hotas av både utsläppen och av en växande befolkning som bara den gör att utsläppen ökar. I dag läste jag en artikel i VK som har sitt ursprung hos SR Ekot om hur luftföroreningar under första levnadsåret skapar sämre lungfunktion hos utsatta när de senare blir tonåringar.

Detta är givetvis något vi måste ta på allvar och reagera mot då rätten till en bra levnadsmiljö och en god hälsa är viktiga i varje samhälle som vill kalla sig demokratiskt och välordnat.

Dessutom är klimathotet ingen bluff – Snarare en reell verklighet som både politiker och vanliga människor måste ta på största allvar.

I en studie kallad BAMSE-studien har forskare över flera år följt mer än 2.000 barn i Stockholm för att se hur luftföroreningar påverkar deras lungor.

Resultatet av studien är både viktigt men samtidigt nedslående – Följande sägs i rapporten:

 • Att barn som under sitt första levnadsår bott vi gator med mycket luftföroreningar löper större risk än andra att drabbas av sämre lungfunktion när de blivit tonåringar.
 • Att man i studien systematiskt kunde studera vilka perioder i livet som var viktigaste när det gäller exponering för luftföroreningar.
 • Att resultatet är entydigt – Nämligen att det är det första levnadsåret som har störst betydelse för hur lungfunktionen ska se ut i tonåren och senare i livet.

Studier som påvisar så starka samband som dessa måste därför få stor genomslagskraft bland oss politiker – Genomslagskraft måste den få därför att hälsa och en god levnadsmiljö alltid måste vara överordnade individens egenintresse av att använda bilen oavsett vart man ska.

Att begränsa biltrafik – Eller rättare sagt fossildriven biltrafik är självklart ett intrång i människors privatliv och privata beslutsfattande – Dock tycker jag att detta väger oerhört lätt när det ställs mot bra luftmiljö och god hälsa. Att skapa förutsättningar för en god hälsa är dessutom en samhällsekonomisk fråga då de framtida vårdkostnaderna för de som utsätts för stora luftföroreningar sannolikt kommer att bli stora i en framtid.

Därför vill jag över en kort tid (läs max 5 år) skapa en total övergång till helt fossilfria drivmedel för all trafik som ska köra i tätbefolkade områden – Utanför stadskärnor och tätbefolkade områden kan omställningen ta längre tid men för all bil-, lastbils- och busstrafik som ska gå i tätbefolkade områden vill jag se en helt fossilfri fordonsflotta senast 2021.

Alla ideologier som likt den Socialdemokratiska ideologin bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE kräver att vi arbetar för att göra detta till verklighet – KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE omfattar alla – Både oss nu levande och framtida generationer – Därför måste en snabb omställning till även om en sådan påverkar den personliga integriteten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Volkswagen måste straffas fullt ut för fusket med utsläppen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Precis som jag befarade när jag skrev det första inlägget i ämnet så växer VW skandalen ”Dieselgate” för varje dag som går – Det som först var 5 miljoner bilar har nu växt till 11 miljoner bilar varav ca 225.000 har sålts i Sverige – Hur många det slutligen blir är fortfarande höjt i dunkel.

Jag är precis som jag tidigare skrivit helt övertygad om att detta bara är toppen på ett isberg och att det fuskas även på annat håll – Kanske till och med med bensindrivna bilar även om det ännu saknas bevis för att så är fallet.

Därför är det viktigt att EU:s regeringar reagerar kraftfullt och bestraffar VW fullt ut för sitt fusk – Jag tycker att Sverige ska göra på följande sätt vad gäller straffet som ska dömas ut för fusket:

 • Kräva att VW åtgärdar bilarna och likt vad motorjournalisten Robert Collin gav uttryck för bygger om dem till den avgasnorm och de utsläppsvärden VW förespeglade när bilarna såldes.
 • Att Sveriges regering och andra regeringar runt om i världen av Volkswagen kräver in mellanskillnaden mellan den fordonsskatt som betalats och den som borde betalts om rätt utsläpp redovisats.
 • Att sanktionsavgifter utdöms för VW för att kompensera FN:s miljöarbete – Bötessumman ska motsvara priset på de merutsläpp som skett som en effekt av fusket.

Som jag ser det är det av yttersta vikt att Sverige sätter ner foten och klart och tydligt visar att fusk leder till att den som fuskar får bära kostnaderna för fusket fullt ut.

Då VW koncernen är en stor arbetsgivare och ett företag som har stort inflytande på den tyska ekonomin bör den tyska regeringen kraftigt överväga att expropriera företaget för att skapa ordning och reda – Detta för att nuvarande ägare visat att deras aldrig sinande GIRIGHET blundar för fusk om detta ökar deras vinst – Detta ska omfatta de dominerande aktieägarna – små aktieägare ska även fortsättningsvis få behålla sina aktier om de så önskar.

Även om nuvarande huvudägare vill göra gällande at de inte kände till fusket måste de ställas till svars för det inträffade – Sedan är jag rätt säker på att huvudägarna varit fullt medvetna om vad som pågått även om de vill hävda motsatsen. Lagstiftningen på området är glasklar – Som ägare och styrelseledamot är man fullt ut solidariskt ansvarig för både fattade beslut och dess konsekvenser – samt för det som sker i företaget.

Nästa konsekvens bör bli att alla bilar i en framtid ska testas av statligt kontrollerade organ som sinsemellan jämför sina tester för att säkerställa att fusk inte förekommer – Det inträffade visar klart och tydligt att ”den fria marknadsekonomins” aktörer inte klarar att kontrollera sig själva – Dessutom måste testerna göras om så att de bättre motsvarar hur en bil används i dagligt bruk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD:s utförsbacke blir än brantare – Nu adderas skattefusk till listan!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nyheterna om SD:s tillkortakommanden och olagliga handlande går just nu i en rasande fart – Efter att just ha skrivit ett inlägg om hur SD massövervakar sina egna kommer så nästa sak att addera till listan som visar att SD inte bryr sig om demokrati och demokratiska spelregler – Ej heller om lagar och förordningar.

Alldeles nyss släpptes nyheten att SD:s riksdagsman Martin Kinnunen kommer att åtalas för skattebrott i sin roll som ledamot för det SD anknutna bolaget Samtid och Framtid AB – Ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB som ingår i SD-sfären.

Att politiska partier och dess organisationer ägnar sig åt skattebrott när de istället borde jobba för att motverka dessa är skrämmande – Samtidigt borde händelser som dessa sända kraftiga varningssignaler till alla oss övriga samhällsmedborgare.

Enligt Ekobrottsmyndigheten rör sig åtalet om grova skattebrott och grovt bokföringsbrott – Den utredning som ligger till grund för åtalet visar att man deklarerat inkomstskatt och moms felaktigt samt att man åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att bokföra allt i efterhand – Dessutom genom användandet av osanna fakturor som verifikat i bokföringen.

Ännu märkligare är det att Martin Kinnunen sitter kvar i Riksdagen trots att både han och partiet länge varit medvetna om att utredning pågår – Att han gör så är ett tecken på att demokrati – demokratiska spelregler och lagar och förordningar inte omfattar politiker från SD – bara alla övriga om SD får bestämma.

Ska vi övriga tillåta att sådana individer sitter i Sveriges Riksdag under pågående utredning och åtal?

Utförsbacken blir som sagt brantare och brantare för SD – Man kan undrar om det rent av är så att de själva känner en längtan över att komma ner på stabil nivå runt 4% spärren eller om det beror på andra orsaker?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD massövervakar sina förtroendevalda.

Av , , Bli först att kommentera 1

I bland annat Aftonbladet går det att läsa hur SD massövervakar sina förtroendevalda genom att övervaka mailboxarna för förtroendevalda, anställda och politiskt aktiva – Att sådana saker görs har jag hört tidigare men först nu har journalister lyckats med att presentera bevis för att så är fallet.

Även om vi alla till mans lever i ett övervakningssamhälle där mycket av det vi skriver övervakas tycker jag att detta närmast är att betrakta som ett övergrepp på demokratin och den personliga integriteten – Dessutom är det högst sannolikt ett lagbrott då sådan övervakning är olaglig enligt lag. Vad man gör är att kolla vilka sajter, organisationer och människor den grupp man övervakar har kontakt med och vad som skrivs.

Jag ser detta som ytterligare ett i raden av bevis på att SD:s partiledning är en samling maktfullkomliga individer med ett överdrivet kontrollbehov som helt struntar i demokrati, demokratiska spelregler och lagar och förordningar – Kan det måhända vara så att det är SD:s nazistiska förflutna som lett till detta?

I vart fall visar det inträffade vilken sorts samhälle SD eftersträvar i och med att partiet redan verkar i den anda som George Orwell beskrev i sin roman 1984 – Skulle SD få makten i Sverige och därmed tillgång till alla övervakningssystem som finns hos SÄPO och militären och andra spionorganisationer ser jag uppenbara risker i att i första hand alla meningsmotståndare blir utsatta för övervakning – Och i steget efter det hela befolkningen.

Saker som dessa borde därför beröra alla och mana till eftertanke – Alla de som övervägt att stödja SD i ett kommande val som en protest mot att de upplever att politiken svikit dem har all anledning att ställa sig frågan om vilket samhälle detta skulle leda till?

Kan ett stöd för SD vara att gå från askan till elden?

Sverige är ett demokratiskt land och som land har vi en strävan att om något flytta demokratin närmare folket – Inte begränsa den och låta den vara förbehållen en liten klick människor som utgör ledningen i ett politiskt parti.

Alla som ser SD som ett alternativ därför att de tycker att människor utsätts för lidande i dagen Sverige bör även ställa sig frågan om detta bäst löses genom att ge landets kommuner mindre pengar? Vad kommer 53 miljarder mindre till landets kommuner att innebära för skolan, vården och omsorgen?

Jag har sagt det förr – SD sitter inte på lösningen till de problem och utmaningar Sverige står inför – SD är inget annat än ett renodlat högerparti med främlingsfientlig stämpel. 

Vad Sverige behöver är mer av den rätta sortens politik – Den politik som liksom Socialdemokraternas politik bygger på starka ideologiska kärnvärden – KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE kanaliserad genom den Demokratiska Socialismen är den enda vägens politik för alla som eftersträvar ett mer JÄMLIKT samhälle med minimerade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Den svenska satsningen på ökad export måste justeras för att fungera.

Av , , Bli först att kommentera 0

I bland händer det att man måste kritisera förslag även om dessa kommer från det egna partiet – Efter moget övervägande har jag därför bestämt mig för att kommentera Regeringen och Mikael Dambergs nya satsning för att öka den svenska exporten – Att satsa på ökad export är helt rätt – Däremot är jag övertygad om att de metoder vi tänkt använda inte kommer att få avsedd verkan.

Visst låter det vackert med att samla och samordna strukturerna för exporten i ett Team Sweden – Att öka närvaron i de länder vi vill exportera till – Skapa regionala exportcentra under namnet ”En dörr in” – Att utöka utbytet med internationella organisationer och att öka den digitala exportinformationen i ”Ett enda fönster” – Däremot är internationell standardisering dömt att misslyckas i Asien och Afrika där människan hyllar det omvända – Nämligen att vara egen och unik.

Alla saker som är nämnda ovan är var för sig bra men de har precis samma typfel som tidigare satsningar – Nämligen att de utgår från det svenska sättet att tänka och värdera saker i affärssammanhang vilket fungerar dåligt i de flesta andra länder med undantag av de nordiska länderna och några få Europeiska länder.

Även om Exportrådet numera samordnats och ingår i den större organisationen Business Sweden så är denna organisation fortfarande rätt trubbig och har svårt att få ordentligt genomslag när det gäller att göra affärer. Att det är så grundar jag på mitt mångåriga arbete utanför Sveriges gränser och på de många möten jag hade med representanter för det dåvarande exportrådet.

Exportrådets representanter har alltid varit både välutbildade och vältaliga – Dock hade de allt som oftast dålig kunskap om hur människorna i de länder där de skulle bistå med affärer tycker och tänker – Och viktigare än så varför de tycker och tänker som de gör. Att det blivit så beror på att dess representanter spenderade mer tid på att umgås med sina egna och grannländernas landsmän än de gjorde med att umgås med lokalbefolkningen – Något som är A och O om man vill göra affärer i ett främmande land

Exportrådet var bra på att kartlägga potentiella kunder och på att genom sin närvaro på de svenska ambassaderna skapa myndighetskontakter. Dessutom kunde Exportrådet ofta erbjuda telemarketing för att boka möten hos tilltänkta köpare.

Dock saknades den viktigaste och mest betydelsefulla biten för att kunna sälja framgångsrikt – Nämligen kunskapen om hur den tilltänkta kunden tänker och resonerar och kunskapen om hur varan eller tjänsten man vill sälja bör ”paketeras” för att skapa affärer.

När jag då tittar på denna nya satsning för att främja den svenska exporten är den första upptäckten att åtgärder för att komma tillrätta med bristen på denna kunskap inte finns med överhuvudtaget i den nya satsningen.

Låt mig därför utveckla tankarna ytterligare för att förklara vad jag menar:

I grund och botten är affärer lätta då det handlar om att tillfredsställa behov – Det svåra är att få den som har behovet att inse att denne har ett behov. För den som lyckas med detta är framgången given – Och för att lyckas måste man veta hur man ska göra för att få motparten att se ett behov – Något som kräver mycket kunskap för att bli verklighet.

När man vill göra affärer i ett främmande land behöver man mycket kunskap – Hur landet ser ut geografiskt och hur ekonomin och näringslivet är fördelat samt hur demografin vad gäller inkomster ser ut kan man numera lätt läsa sig till på internet – På samma sätt kan vi i dagens digitala värld lätt få fram kontaktuppgifter till företag och potentiella kunder.

Sådan information är självfallet bra att ha för att i ett initialt läge bedöma om det finns behov av – och således en marknad för de varor och tjänster jag önskar sälja – Dock är steget därifrån fram till en genomförd affär stor – Till och med oerhört stort.

Efter fastställandet av att behov finns måste följande kunskaper adderas för att lyckas i sin ambition att göra affärer:

 • Kunskap om vilka faktorer som skapar viljan att köpa en viss vara eller tjänst.
 • Kunskap om hur människor på olika samhällsnivåer i det land jag vill göra affärer i tycker och tänker.
 • Kunskaper om vad i deras historia som gjort att de tycker och tänker som de gör.
 • Affärskulturen dvs. hur man beter sig i affärsöverläggningar i det land man vill göra affärer i.
 • Kunskaper om hur det hierarkiska systemet ser ut i det land man ska göra affär i och hur detta bör användas för att nå framgång.
 • Kunskap om hur t.ex en viss färg, ett visst produktnamn eller ett visst nummer kan påverka möjligheten att göra affärer.
 • Kunskap om vad som krävs i form av politiska kontakter och hur dessa ska skötas och tas om hand för att kunna genomföra en affär – Kort vem man som företag associeras med och varför för att bli framgångsrik.

Jag nöjer mig med dessa punkter så länge – Dock kan jag lägga till massor av andra saker som är viktiga att ta i beaktande när man önskar göra affärer i andra länder än det egna.

Om man önskar göra affärer i ett främmande land måste man ”ta sedan dit man kommer” och göra affärer på ett sätt som är familjärt för den man vill göra affär med – För att göra så måste läxan göras betydligt noggrannare än i den satsning som Regeringen nu avser att genomföra – Görs inte detta kommer satsningen att misslyckas – Sanna mina ord!

Jag har tillbringat en stor del av mitt liv med att göra affärer runt om i världen med stor framgång – Att jag lyckats berodde på att jag gjorde min läxa väl och skaffade mig de kunskaper jag beskrivit ovan. I regel använde jag mycket tid till att lära känna och umgås med människor från alla skikt i samhället för att lära mig hur de tycker och tänker – Hur de ser på sin regering och sina beslutsfattare – Vilka egenskaper som framkallar ett habegär för den produkt man önskar sälja etc. etc.

Andra viktiga kunskaper är om man behöver använda sig av vissa människor (läs kändisar) i det lokala samhället för att framkalla dessa behov. I framför allt Asien är detta viktigt därför att alla vill identifiera sig med de som anses vara framgångsrika. Om detta är nödvändigt måste man kontakta en sådan människa för att få hjälp i marknadsföringen vilket aldrig brukar vara något problem så länge man gör på rätt sätt.

Nästa steg är att identifiera vilka politiker och beslutsfattare som är betydelsefulla för framgångsrik affärsverksamhet i landet man vill göra affärer i – När detta är gjort handlar resten om att identifiera den som kan hjälpa dig öppna dörren till dessa politiker och beslutsfattare så att man kan bygga en god relation med dessa – Även detta är lätt om man gör på rätt sätt.

Som ni säkert förstår är framgångsrik affärsverksamhet i främmande länder svårare än man tror – Jag brukar säga att en lyckad affär till 30% beror på ”Know how” de resterande 70% beror på ”Know who”.

Därför kamrater Socialdemokrater – Låt oss tänka om – Tänka rätt och återgå till ”ritbordet” för att säkerställa att vi sänder representanter som kan bistå de svenska exportföretagen i detta arbete – Sådan representation är bra mycket viktigare än en Ambassad eller ett Konsulat.

Dessutom tycker jag att vi ska fokusera vår kraft på affärer på den Afrikanska kontinenten då det är där vi kommer att finna framtidens ”Tigerekonomier” dvs. de länder där BNP:n ökar snabbast och de länder där vi ser den snabbaste tillväxten av en ny medelklass.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bussen bättre och mer kostnadseffektiv än tåget!

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriken kan verka tuff men i många fall är det sant när man pratar om passagerarkostnaden per kilometer. Sedan finns det givetvis miljökonsekvenser att ta hänsyn till – Dock gör den snabba övergången till fossilfria drivmedel och elbussar att miljökonsekvenserna blir likartade för bägge transportslagen.

Både Trafikverket och företaget Trafikanalys har gjort studier av regional tåg- och busstrafik för att utröna hur stora kostnader skattebetalarna belastas med inom respektive trafikslag. Regional trafik är den trafik som går kortare sträckor mellan större orter i ett län eller till angränsande län.

I en rapport som avser Kalmar län går det att läsa att Länstrafikbolaget i Kalmar län och därmed indirekt skattebetalarna skulle tjäna 140 miljoner kronor per år genom att ersätta tågtrafiken med busstrafik.

Så här ser rapportens resultat ut:

 • Att järnvägstrafik är 60% dyrare för Länstrafikbolaget än busstrafik räknat per passagerarkilometer.
 • Att trafikkostnaderna som belastar Länstrafikbolaget för en bussresa var 56,72 kronor/resa 2014.
 • Att trafikkostnaderna som belastar Länstrafikbolaget för en tågresa var 220,13 kronor/resa 2014.
 • Att trafikkostnaderna för en bussresa ökat med 16% mellan 2008 och 2014.
 • Att trafikkostnaderna för en tågresa ökat med 386% mellan 2008 och 2014.
 • Att Länstrafiken belastas med merkostnader på 140 miljoner per år som en effekt av kollektiv tågtrafik.
 • Att tågtrafiken på Stångabanan och Tjustbanan går med 9 av 10 stolar tomma och har en genomsnittlig beläggning på 17%.

Rapporten gör att Trafikverket ställer sig frågande till en fortsättning av persontågtrafiken på Stångabanan och Tjustbanan i samband med nästa upphandling – Dessutom är de tveksamma om en fortsättning för dessa banor överhuvudtaget.

Det går säkert att öka resandet på tågen men i slutändan är passagerarunderlaget trots allt för litet för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att fortsätta med tågtrafik – Bussar och busstrafik är således lösningen av den anledningen att samhällets kostnader minskar.

Utan att ha reella siffror att hänvisa till vill jag ändå påstå att Botniabanan och en eventuell Norrbotniabana även de är rena förlustaffärer om vi ser till samhällets kostnader för persontransport – Samma sak torde vara verkligheten för det mesta av den tågtrafiken som är regional med undantag av Stockholm – Göteborg och Malmö som borde ha tillräckligt stort passagerarunderlag för att räkna hem tågtrafik när den ställs mot busstrafik.

Jag vet att de tågsätt som ersatte bussarna mellan Umeå och Sundsvall kostade 10 gånger mer i inköp än de bussar som tidigare trafikerade sträckan – Nya bussar skulle ha kostat totalt 120 miljoner medan notan för tågsätten landade på ca 1,2 miljarder kronor – Således måste man öka passagerarvolymen 10-falt för att få samma transportkostnad som med buss.

Järnväg och tågtrafik som transportmedel – och byggande av nya järnvägssystem har länge varit en ”populistisk” fråga som få politiker duckat för – Jag tror att alla politiker lite till mans gjort så för att framstå som miljömedvetna – Dock och utan att tänka över om det blir bättre och effektivare för resenärerna.

Som politiker ska vi inte ägna oss åt ”Populism” – Istället ska vi alltid vara noga att hushålla med våra skattekronor och använda dem på bästa sätt – För egen del ser jag stora problem med att räkna hem tågtrafik i regioner med relativt små passagerarunderlag – Dessutom saknar tågtrafiken den flexibilitet som busstrafik kan erbjuda  då bussen kan passera orter dit ingen järnväg finns.

Som Socialdemokrat vill jag därför att vi ska sluta tänka populistiskt för att istället i alla lägen fokusera på vad som är bäst för samhället och medborgarna – Varje kollektivtrafikupphandling och varje diskussion om byggande av nya järnvägsprojekt måste föregås av djupa analyser av samhällsnyttan och samhällets kostnader för att tillhandahålla kollektivtrafik till Sveriges invånare – Valet ska sedan göras utifrån vilket transportsätt som erbjuder bästa lösningen sett ur både miljö- och kostnadshänseende.

Rätt utformad busstrafik torde därför vara modellen för framtiden – Med rätt drivmedel blir den dessutom miljövänlig men framför allt betydligt billigare.

Slutsatsen blir därför att busstrafik som kollektivtrafik fortfarande är den bästa lösningen i vårt avlånga land.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Skrota Landstingen – Inrätta ett Sjukvårdsdepartement med 6 -8 sjukvårdsregioner!

Av , , Bli först att kommentera 0

Sjukvård och sjukvårdens organisation är ett kärt ämne för mig därför att rätten till god och kvalitativ sjukvård är viktigt i ett välfärdsland som Sverige. Ni som följer min blogg vet att jag skrivit i ämnet i flera omgångar – Och att jag i mina inlägg beskriver den oro jag känner därför att neddragningar görs för att spara pengar då vi i själva värket i ställer borde ha investerat i mer och bättre sjukvård.

Det finns som jag ser det 2 systemfel i dagens sjukvårdspolitik och i dagens sätt att organisera sjukvården – Det första systemfelet är indelningen i Landsting – något som i dagens Sverige är en mycket förlegad modell – Det andra systemfelet är det Fria Vårdvalet.

Bägge systemfelen innebär stora kostnader och i slutända sämre och mindre vård för våra skattepengar.

Det fria vårdvalet är en dyr reform som kostar samhället stora pengar – Hur och varför har jag för avsikt att framföra i detta inlägg.

Indelningen i Landsting är även det en dyr – men framför allt ett oerhört förlegat och gammalt sätt att organisera sjukvård – I ett ”rundare” och mer högteknologiskt Sverige behöver denna organisation skrotas och ersättas med en mer tidsenlig styrning av sjukvården.

Det är därför jag vill organisera sjukvården rakt under staten i ett Sjukvårdsdepartement lett av en sjukvårdsminister och i stället för Landstingen dela in Sverige i 6 till 8 stora sjukvårdsregioner. Större sjukvårdsdistrikt skapar bättre samordning av sjukvården och betydligt mindre administration är idag – Dessutom kan vi helt avskaffa Landstingen och med dem alla landstingspolitiker som idag utgör en kostnadspost som i slutändan ska rymmas inom de skatteintäkter som dagens landsting har till sitt förfogande.

Dessutom skapar indelningen i landsting orättvisa i landet då olika landsting har olika ekonomiska förutsättningar och därmed olika kvalitet på den vård de ger sina medborgare.

I en modern demokrati ska det inte vara på detta sätt! – Det ska vara samma vård oavsett vart i Sverige man väljer att bosätta sig – och tillgången på högkvalitativ sjukvård ska vara jämlik mellan sjukvårdsregionerna.

Hur jag vill organisera framtidens sjukvård kan ni läsa i slutet av inlägget – Men redan här ska jag säga att sett ur politisk synvinkel ska vi inte ha Landsting – Den politiska styrningen av sjukvården och sjukvårdsregionerna ska ske direkt från Riksdagen. Effekten av detta blir således att sjukvårdsregionerna endast bemannas med tjänstemän under ett centralt Sjukvårdsdepartement lett av en Sjukvårdsminister (eller vilket annat namn vi må välja att ge den nya organisationen).

Detta sagt över till varför jag vill skrota det fria vårdvalet – Innan jag börjar redovisa skälen vill jag en gång för alla slå fast att jag är motståndare till alla privata inslag i det som traditionellt kallas offentlig sektor. Det privata näringslivet ska hålla sig i den privata sektorn enär det offentliga ska sköta den offentliga sektorn.

Jag vill även säga att jag på inget sätt hyser agg mot vård i privat regi så länge som de som nyttjar den själva står för de fulla kostnaderna av densamma. I en demokrati ska politiken aldrig bestämma vad medborgarna ska göra med sina privata pengar – Om någon önskar köpa sjukvård för dessa är det helt okey med mig – Däremot ska det inte stå var och en fritt att bestämma vad de vill göra med våra gemensamma skattepengar.

Att det fria vårdvalet leder till segregation och olika vårdkvalitet i landets kommuner råder inga tvivel om – Till att börja med kan vi se vad som hände i Stockholm när det borgerligt styrda landstinget tog över och införde Vårdval Stockholm. I samma veva som Vårdval Stockholm passade de även på att skrota det särskilda stödet till vård i utsatta områden. Som en effekt av detta miste till exempel Rinkeby vårdcentral nästan 11 miljoner av sin budget vilket innebar att arbetsstyrkan måste bantas kraftigt för att få pengarna att räcka till.

Resultatet? Innevånarna i Rinkeby har fått svårare att komma till doktorn – Dessutom har det drabbat tillgängligheten i form av längre väntetider för att få träffa en läkare. Rinkeby är på inget sätt ensamma om detta – liknande exempel kan hittas på andra platser i landet.

Utöver detta har Landstingen drabbats av högre kostnader i den egna vårdapparaten.

När privata vårdcentraler listar patienter tar de sina patienter från den landstingsägda vårdcentralen – Denna får som ett resultat av detta mindre pengar att röra sig med och tvingas därför banta sin kostym. Trots att den privata vårdcentralen finns måste den landstingsägda finnas kvar för att ta hand om de som inte vill gå till en privatläkare – alternativt är för sjuka för att den privata vårdcentralen ska ha viljan att befatta sig med dem.

Dessutom syns ett klart mönster vad gäller patienterna hos de privata vårdcentralerna. Så länge patienterna är någorlunda friska och därför ”lönsamma” är de varmt välkomna. Den dag vårdbehoven blir så stora att den privata vårdcentralen inte längre tjänar pengar på patienten skickas denna tillbaka till landstinget och de landstingsägda sjukhusen.

Den enda effekten av det fria vårdvalet är att de privata vårdgivarna plockat russinen ur kakan och skott sig på skattebetalarnas bekostnad – Till gagn för fåtalet men till lidande och förlust för flertalet.

Efter införandet av det fria vårdvalet kan vi även se hur kostnaderna för stafettläkare ökar lavinartat. Denna kostnad har även börjat synas när det gäller sjuksköterskor som även de hyr ut sig till landstingen via uthyrningsbolag. Dessa kostnader spräcker alla ramar och gör att de flesta landsting går på knäna och har svårt att få sin budget att gå ihop.

Genom att skrota det fria vårdvalet och samtidigt skrota landstingen och förbjuda systemet med stafettläkare och sjuksköterskor uthyrda till landstingen via privata bolag kan vi skapa en både effektivare och billigare sjukvård med högre kvalitet – Dessutom en sjukvård som blir lika i hela Sverige.

Genom att skrota Landstingen och det fria vårdvalet får vi således en mycket bättre utväxling på varje skattekrona som går till sjukvård.

Vad sjukvårdssystemet behöver istället för Landsting och det fria vårdvalet för att bli effektiv är följande åtgärder:

 • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 6-8 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
 • Återreglera hela sjukvården – dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen staten.
 • Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra – dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan. Personalen ska fortsatt få sin lön från den region där de är anställda.
 • Se till att det finns minst 1 – helst 2 Universitetssjukhus i varje region och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av operationer med efterföljande vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
 • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus – Utbildningscentra som följer en utbildningsplan som är enhetlig för alla regioner.
 • En central rekryteringsfunktion gemensam för alla regioner.
 • Att regionerna får rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
 • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad – Dessutom tillse att denna tid är lika i hela landet.
 • Ett återinförande av Apoteksmonopolet – Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
 • Skapa ett medicinskt etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilken utrustning som ska köpas in samt vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden.

Om vi skrotar dagens indelning i landsting och det fria vårdvalet – och dessutom genomför de åtgärder jag föreslagit ovan kommer Sverige inom kort att kunna erbjuda alla medborgare världens bästa sjukvård på ett solidariskt sätt vilket innebär att alla får samma vård – Rika likväl som fattiga.

Avslutningsvis ska tilläggas att alla svenskar inte kan ha alla specialister och kvalificerad specialistsjukvård i sin egen stad – Men med 1 till 2 Universitetssjukhus i varje sjukvårdsregion blir avståndet till den mest kvalificerade vården betydligt jämlikare än idag.

Sjukvårdens kostnader eskalerar snabbt som en följd av en åldrande befolkning – I många Landsting leder de höjda kostnaderna till mindre vård och längre väntetider – Därför ska vi inte vänta med detta beslut – Snarare sätta ner foten och se till att få det gjort så skyndsamt som möjligt.

Låt oss göra slag i saken och tillsammans se till att Sverige på nytt kan stoltsera med titeln som varande landet med Världens Bästa Sjukvård.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Elbussar en god samhällsinvestering.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har skrivit i detta ämne tidigare då bussar och kollektivtrafik ligger mig varmt om hjärtat – Även om den analys och utredning jag refererar till gjorts i samarbete mellan Volvokoncernen och revisions- och rådgivningsfirman KPMG och därför bör ses som en partsinlaga så är resultaten uppmuntrande.

Man har kommit fram till att en stad med 500.000 invånare som betjänas av 400 bussar i kollektivtrafiken skulle spara ca 100 miljoner per år om bussarna drivs med el istället för med diesel.

Här är några fakta ur rapporten:

 • Koldioxidreduktionen skulle årligen minska med 33.000 ton eller lika mycket som motsvaras av ca 3.000 normalhushåll.
 • Minskat buller och minskade luftföroreningar.
 • 24 miljoner lägre vårdkostnader som en följd av bättre miljö.

Daniel Dellham på KPMG säger att elbussar är exempel på bra innovationer som kan skapa stora samhällsvärden. Den analys KPMG gjort kompletterar den finansiella analysen med socioekonomiska och miljömässiga faktorer vilket gör att man får en bättre bild av om samhällsnyttan blir större eller mindre.

Att Volvo och KPMG valt att samarbeta på detta sätt är för att visa att traditionella investeringsbedömningar haltar därför att de inte tar med alla kostnader som belastar samhället och miljön när de görs – Därför anser även jag att Volvo och KPMG nu lagt ribban för hur vi bör beräkna kostnader för kollektivtrafiken i en framtid.

Innovationerna vad gäller elbussar har startat och utvecklingen mot bättre och bättre lösningar och större räckvidd går i rasande takt – Därför är en investering redan i dag en god investering och i takt med att framför allt batterierna utvecklas kan de elbussar man redan har i drift uppgraderas med nya framtida landvinningar på området

Min bedömning och förhoppning är att de allra flesta av Sveriges städer ställt om till helt eldriven stadstrafik inom loppet av 10 år – Extra stolt är jag över att vi i Umeå redan fattat ett sådant beslut och att utvecklingen mot helt eldriven statstrafik redan inletts.

Umeå har satt standarden för morgondagens kollektivtrafik och resten av Sverige är välkomna att fråga oss varför.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Oljeindustrin försöker manipulera och förvirra debatten om klimathotet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har länge sagt att mäktiga industriintressen med oljeindustrin som den främste förkämpen gör allt vad den kan för att skapa förvirring om huruvida klimatet hotas av ökade koldioxidutsläpp – Att den gör så genom att sponsra forskare som skyller den globala uppvärmningen på andra orsaker än ökade koldioxidutsläpp är om man tänker efter ganska självklart – Självklart därför att det är på just sådan industri de tjänar enorma pengar.

I dagens ETC kan man läsa en artikel av Diego Arguedas Ortiz/IPS med titeln ”Oljejättar satsar miljoner för att mörka klimathotet” som ytterligare understryker det jag påstått länge – Nämligen att klimatet och klimathotet är vår tids stora ödesfråga.

En sammanfattning av artikeln ger oss följande fakta hämtade ur en stor studie och kartläggning av oljeindustrin och lobbyn för fossila industrier utförd av Union of Concerned Scientists – Följande påvisas i studien:

 • Att chefer på och beslutsfattare på amerikanska och europeiska oljebolag satsat miljontals dollar på info kampanjer och sponsrat forskning som förnekar klimathotet.
 • Union of Concerned Scientists har undersökt de metoder Exxon Mobile, Shell, Peabody Energy och Conoco – Phillips använt sig av sedan 1981 i syfte att försvaga och ifrågasätta klimatforskningen.
 • Bevis för hur dessa anlitat PR-Byråer och klimatförnekare för att bedriva massiva desinformationskampanjer.
 • Bevis för att de använt Wei-Hook ” Willie” Soon som är knuten till Harvard – Smithsonian Centre for Astrophysics för att skapa studier som vill göra gällande att det är solaktivitet och inte växthusgaser som är orsaken till klimatförändringen.
 • Bevis på att stiftelser och organisationer kontrollerade av oljemiljardärer och oljebolag bidragit med 1.2 miljoner dollar till ”Willie” mellan 2001 och 2012 – Utgörande lön för att presentera dessa forskningsrapporter i syfte att skapa splittring i forskarvärlden om de verkliga orsakerna till klimatförändringarna.
 • Presenterat uttalanden från Klimatforskaren Lenny Bernstein som under 1980-talet var anställd av Exxon som visar att Exxon kände till koldioxidens inverkan på klimatet redan 1981 i samband med att de avstod från att utvinna gas utanför Natunaöarna i Indonesien – Ett avstående baserat på rädslan för att de stora koldioxidutsläpp som var förknippade med gasutvinningen skulle leda till ny lagstiftning på klimatområdet som hotade äventyra framtida projekt.
 • En presentation av interna dokument från den amerikanska oljelobbyn API och dess strategier som visar hur de aktivt jobbar för att bemöta ny klimatforskning i syfte att förvirra och vilseleda befolkningen genom att sponsra forskare som förnekar klimathotet – och genom att rikta sig till lärare och elever över hela USA.
 • Presenterat bevis på hur den amerikanska kolindustrins lobbyorganisation ACCCE anlitade en PR-firma för att förfalska brev från olika organisationer för att påverka kongressledamöter att rösta mot ett lagförslag om minskade koldioxidutsläpp 2009.

Alla som läser de fakta som presenterats ovan bör med lätthet inse att industrin alltid kommer att motverka alla förändringar och alla förslag som begränsar dess vinster – Detta även om vinsterna i en framtid leder till jordens undergång.

GIRIGHET och drömmen om större och högre vinster har fått råda under allt för lång tid genom tillämpande av nyliberal politik  – Därför är det dags att vi vaknar upp och ser till att ställa om politiken till en Socialdemokratisk politik byggd på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och drömmen om ett i alla avseenden JÄMLIKT samhälle.

Företag och miljardärer ska inte få förstöra vår jord – Därför måste ”flertalet” återfå makten över det ”rika fåtalet” – Något som bara kan ske genom aktiv socialistisk politik.

Dessutom måste vi ställa om till Cirkulär Ekonomi och dess lärosatser för att bibehålla jorden som en beboelig plats.

Utöver de fakta jag presenterat ovan klipper jag in fakta från mitt föregående inlägg i ämnet.

Lite fakta om hur klimatet påverkats under de sista dryga 20 åren:

 • En befolkning som ökat från 5,5 miljarder 1992 till 7,3 miljarder vid slutet av 2014 och som växer allt fortare.
 • En ökning av koldioxid utsläppen från 24,9 miljarder ton 1992 till 34,8 miljarder ton 2014.
 • Ett scenario där 2014 blev det varmaste året någonsin på de 135 år mätningar om medeltemperaturerna gjorts.
 • En medeltemperatur som ökat med 0,4 grader de sista 20 åren.
 • En havsnivå som stigit med 8 centimeter på 20 år.
 • En inlandsis på Grönland och Antarktis som minskat med 4,9 miljarder ton på 20 år.
 • En utveckling mot snabbare och snabbare vädersvängningar och en större utbredning av extremväder.

Kamrater – Medborgare och partivänner – Klimatet är viktigt – Viktigare än allt annat om vi vill att jorden ska kunna bebos av framtida generationer – Därför måste vi bedriva aktiv klimatpolitik och ta klimathotet på största allvar.

Industrin och industrilobbyn bryr sig inte om miljön – Bara om pengar och rikedom!

Vad bryr du dig om?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Den ”Fria marknadsekonomin” är ett hot mot hela samhället!

Av , , Bli först att kommentera 0

Skandalen runt VW:s fuskande är bara ännu ett i raden av alla bevis på att den ”fria marknadsekonomin” helt spelat ut sin roll som ekonomiskt system. Vi kan alla se vad som inträffar när den ”fria marknadsekonomin” får fritt spelrum – Fusket för att tjäna mer pengar eskalerar.

Förespråkarna för den ”fria marknadsekonomin” hävdar alltid att den är självreglerande och till gagn för alla därför att den skapar balans mellan tillgång och efterfrågan – För egen del köper jag inte det argumentet – Om något så används den ”fria marknadsekonomin” till att driva upp priserna genom att se till att tillgången hela tiden är aningen lägre än efterfrågan vilket endast gagnar företagen.

I Europa har den ”Fria marknadsekonomins” företrädare dessutom lyckats med konststycket att avreglera många saker – Bland annat statlig kontroll och statliga kontrollfunktioner – Det är just därför att industrin står för att kontrollera sig själva som saker som VW:s fusk blir möjliga.

Den stora frågan alla tänkande regeringar och politiker nu måste ställa sig är huruvida detta är bra och hur vi kan göra för att skapa ordning och reda. Som jag ser det kan vi inte överlåta till enskilda företag eller branscher att sköta saker själva utan statlig inblandning och kontroll.

Läxan från VW kan bli dyrköpt inte bara för VW:s aktieägare utan för hela den tyska befolkningen och Tyskland som land. VW har ca 600.000 medarbetare i världen varav 270.000 i Tyskland. Det som nu hänt är att skandalen hotar att smitta av sig på övriga biltillverkare och dessutom till alla underleverantörer vilket gör att en stor del av den tyska industrin hotas bara för att den ”fria marknadsekonomins” principer fått råda.

Det som inträffat visar med all tydlighet att det är både dumdristigt och över tid förödande att lägga ett helt lands välbefinnande på enskilda företagsledningar som verkar under den ”fria marknadsekonomins” principer – Frågan är inte om de försöker fuska för att tjäna pengar – Frågan är snarare när fusket sker och hur allvarliga konsekvenserna blir.

Det inträffade gör att Tysklands rykte som ingenjörs och teknikland har fått sig en törn och uttrycket Made in Germany är inte längre synonymt med högsta kvalitet – Ett avslöjande som detta skamfilar ryktet för en hel nation – Både skyldiga och oskyldiga.

Vad bör vi lära oss av detta och vilka slutsatser bör vi dra?

Jag vill hävda att vi bör dra de slutsatser jag torgfört en längre tid och därför till mans inser att den ”fria marknadsekonomin” inte fungerar om motvikt saknas i form av offentlig sektor och statliga regleringar.

Jag förespråkar en blandekonomi som varande det bästa ekonomiska systemen – Att jag gör så är därför att stater som tillämpar blandekonomi i alla lägen kan använda statliga företag för att rätta till de skevheter som den ”fria marknadsekonomin” åstadkommer – T.ex. genom att se till att tillgången alltid överstiger efterfrågan då detta gynnar medborgarna/konsumenterna i form av lägre priser.

En annan lärdom är att vi måste reglera industrin på ett sådant sätt att kvalitetskontrollen av det industrin producerar ligger hos statliga kontrollorgan – Hade så varit fallet inom den tyska bilindustrin hade fusket aldrig inträffat.

Riskerna i den ”fria marknadsekonomin” ligger inte i att saker tillverkas i privat regi utan snarare i att pengar förr eller senare leder till GIRIGHET och en vilja att fuska för att tjäna ännu mer pengar.

Därför ska vi se till att det privata näringslivet producerar medan det offentliga näringslivet och staten kontrollerar att spelreglerna följs.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”