Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Åkesson kräver besked av Moderaterna i regeringsfrågan.

Av , , 18 kommentarer 0

Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson försöker rida på höga hästar och avkräva Moderaterna på besked om huruvida de ska söka stöd hos SD eller hos S för att kunna bilda regering efter nästa val vilket är att ta ut segern i förskott.

Förvisso finns de de som tror att SD kommer att växa fram till nästa val och frågar man Jimmie Åkesson själv är han övertygad om att SD ska bli största parti efter nästa val. Åkessons utspel är fel sett ur flera synvinklar och mest av allt därför att han trots en nedåtgående trend för SD inbillar sig att de ska ha med regeringsfrågan att göra.

Förvisso kanske det inte går riktigt som jag tidigare förutspått i nästa val – Nämligen att SD ska balansera runt 4% spärren – Dock kommer SD att vara ett parti med sympati av under 10% av befolkningen vilket innebär att inget block behöver ta hänsyn till SD när nästa regering ska bildas.

Går det som jag och fler med mig vill kommer dessutom Moderaterna att minska högst betänkligt nu när de återgått till att vara det högerparti de alltid varit om än väl maskerat under Reinfeldts ledning. Med ett mindre M och ett KD som åker ut ur riksdagen finns ingen Allians med styrka vilket innebär att det enda regeringsalternativet kommer att vara S med stöd av V och MP och förhoppningsvis även av L och C.

Att då likt Åkesson gå ut och kräva besked är lika naivt som dumdristigt då även M + SD kommer att vara en minoritet jämfört med en allians av övriga partier.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Moderaterna har en trångsint syn på vikten av en stark arbetsrättslig lagstiftning.

Av , , 2 kommentarer 1

I går skrev min partikamrat Lennart Holmlund på sin blogg om att många Moderaterna vill göra en högersväng och återgå till att vara det traditionella högerparti man en gång var. Han refererar till och baserar sin åsikt på att hela 82% av alla ledande Moderater som sitter i landets fullmäktige vill riva upp LAS (Lagen om anställningsskydd).

Lennart har helt rätt i sitt antagande och vad detta påvisar är inget annat än att Moderater i ledande ställning har en mycket trångsint syn på arbetsrätt och vikten av stark lagstiftning på det arbetsrättsliga området om man vill ha livskraftiga företag.

Lennart refererar till Ulf Hilding från Ljusnarsbergs kommun som tycker att det är viktigt att de små företagen får bästa möjliga möjlighet att växa när de stora företagen knakar och sviker Sveriges arbetare.

Ulf Hilding har dock förstått saken helt fel – Småföretagens tillväxt hämmas inte av LAS utan av de stora företagens ohämmade skatteplanerande.

Som Socialdemokrat vill jag precis som Ulf Hilding se att små företag kan utvecklas och växa sig stora i Sverige men till skillnad från Ulf Hilding så både inser och vet jag att vägen dit inte går via ett skrotande av LAS utan via ett stopp för den oetiska och orättvisa skatteplanering som nu pågår i storföretagen.

Sverige har precis som Lennart beskriver en ganska tandlös arbetsrättslig lagstiftning där det är lätt för företagen att göra sig av med övertalig personal om konjunktur och lönsamhet viker – En lagstiftning som är betydligt vekare än den i t.ex Tyskland, Belgien och Frankrike med flera länder.

Låt mig därför gå tillbaka till det som jag angav som orsak till de små företagens svårigheter att växa och bli större – De stora företagens oetiska och ohämmade skatteplanerande.

För att tydliggöra detta så är det på sin plats att förklara hur detta skatteplanerande går till och varför det är skatteplanering bland de stora företagen som är kärnan i de små företagens möjlighet att växa sig större. Detta sagt av en (jag) som ägnat en stor del av sitt liv till att bygga de strukturer som de store företagen använder för att sänka skatten från 22 -28% av vinsten till 0.5-3 promille av vinsten.

Det är när de stora företagen använder sig av skatteplanering via transitländer som Nederländerna och Luxembourg och sänker skatten till dessa löjligt låga nivåer som de små företagen förhindras att växa och inte genom förekomsten av LAS.

Det är när de stora företagen använder delar av de pengar de rimligen borde betalat i skatt för att sälja till vad som egentligen är förlust för att ta död på växande småföretag som småföretagens tillväxt effektivt stoppas – Inte därför att LAS finns.

Det Moderata politiker likväl som andra politiskt aktiva måste förstå är att de stora företagen satt konkurrensen och den fria marknadsekonomin ur spel genom att skatteplanera på ett sätt som snedvrider konkurrensen.

Ska vi lösa problemen som gör att små företag kan växa sig stora ska vi inte ta sikte på LAS och riva upp den lagstiftningen – Snarare ta sikte på skatteplanering och stoppa den.

En enkel omskrivning av alla skatteavtal med andra länder så att avtalen får en innebörd som innebär att svensk skatt på vinster bara minskas i proportion till hur mycket man kan bevisa att man betalat i det andra landet som omfattas av avtalet löser problemen och säkrar tillväxten hos de små företagen.

Stoppar vi skatteplaneringen finns hopp om att även små företag ska kunna växa sig starka och stora på en fri marknad – Utan stopp och med eller utan LAS kommer svenska småföretag att förbli små.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Samma visa inför varje avtalsrörelse.

Av , , 15 kommentarer 1

Den kommande avtalsrörelsen skiljer sig inte från tidigare års avtalsrörelser. Facket går in med relativt modesta krav på löneökningar – I vart fall om vi ska öka jämlikheten och se till att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer kallar fackens löne krav för oacceptabelt höga, destruktiva och inte i takt med verkligheten.

Att det ser ut på detta sätt är på inget sätt nytt och i vanlig ordning vill arbetsgivarorganisationerna att arbetstagarorganisationerna ska hålla tillbaka sina krav så att vinsterna kan öka än mer och skapa ännu större ojämlikhet.

Peter Jeppsson från Svenskt Näringsliv menar att kostnadsökningarna måste växlas ner om Sverige ska kunna ta igen förlorad konkurrenskraft vilket är en helt förfelad uppfattning.

Svensk Näringslivs och industris problem är inte löneökningar utan snarare deras skatteplanering som innebär att de inte betalar den skatt de borde betala i Sverige och deras ovilja att återinvestera vinsterna i företagen.

Ska Sverige ta tillbaka förlorad konkurrenskraft behövs två viktiga saker – Ett stopp för möjligheten att skatteplanera så att vinsterna beskattas i Sverige och en högre nivå av återinvesteringar av vinsterna för att stärka konkurrenskraften.

Därutöver behöver vi en lagstiftning både i Sverige och EU som ser till att allt som tillverkas utanför EU men importeras hit och konsumeras inom EU beläggs med importtullar som äter upp alla vinster av att flytta produktion till låglöneländer.

Kan vi därutöver ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt så är ordningen och konkurrenskraften återställd.

Svenskt Näringslivs prat om att löneökningar hämmar konkurrenskraften är inget annat än kvalificerat svammel så länge vi ser till att företagens kostnader för att tillverka de produkter de har för avsikt att sälja i Sverige och EU är densamma oavsett vart i världen de förlägger sin tillverkning. 

Med en sådan ordning vilket för övrigt är den enda rimliga ordningen kan vi skapa ett läge där politiken och politiskt valda församlingar kan använda beskattning som det fördelningsverktyg det rimligen borde vara.

Det Svenskt Näringsliv måste inse är att de sista 30 årens ensidiga gynnande av företag och företagsägare måste brytas och att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer rättvist om alla ska kunna leva sida vid sida i fred och harmoni.

Den svenska konkurrenskraftens fiende ligger således inte i rimliga löneökningar utan i företagens oetiska skatteplanerande som bara gynnar ett fåtal utvalda.

Det är den sortens politik vi måste föra om vi vill leva upp till devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

Ska den svenska konkurrenskraften ökas finns bara en väg – En politik som ser till att ökad konkurrenskraft kommer ALLA i samhället till del och inte bara den lilla grupp Peter Jeppsson och Svenskt Näringsliv företräder.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Sveriges ökande ekologiska avtryck innebär att vi bör stärka det inhemska jordbruket.

Av , , 2 kommentarer 3

Sverige och svenskarna har under lång tid levt långt över sina tillgångar när det handlar om hur stort ekologiskt avtryck vi gör i världen. Avtryckets storlek har ökat med 0,5 planeter (jorden) de sista två åren från 3,7 för två år sedan till 4,2 planeter i skrivande stund enligt WWF’s Living planet rapport.

Det är inte kunskap eller brist på omställning till klimatsmarta alternativ hemma i Sverige som är uppkomsten till vårt ökande ekologiska avtryck utan det faktum att vi genom import från andra länder ökar vår andel av deras ekologiska avtryck.

Det faktum att vi importerar mycket från andra länder ökar vårt ekologiska avtryck inom transportsektorn vilket i sin tur driver upp vårt totala ekologiska avtryck.

Importen av livsmedel och kött producerade utanför Sverige är tillsammans med transporter de största klimatbovarna. Ett enkelt sätt att minska Sveriges ekologiska fotavtryck är att producera mer av det vi äter på hemmaplan och då gärna i form av närodlat och närproducerat för att få maximal utväxling på våra ansträngningar att förbättra vår miljö.

Mitt förslag för att göra detta möjligt är att vi stärker det svenska jordbruket och ser till att svenskarna äter mer mat producerad i Sverige. Enklast sker detta genom kraftigt ökade importskatter på sådant som importeras trots att det med fördel kan produceras lokalt i Sverige.

Därutöver bör Sverige bli drivande i omställningen från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi så att vi kan applicera ett strikt miljötänk i allt vi gör och i allt vi producerar och konsumerar utan att äventyra existerande ekonomiska modeller och handelssystem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Jag delar Torsten W. & Thor Perssons åsikt om Västra länken – Tunnel är bästa lösningen.

Av , , 4 kommentarer 2

Torsten W. Persson må vara till åren kommen men intellektet och hans visionära förmåga att se till Umeås bästa är det definitivt inget fel på. Tittar vi på hans argument för Västra länken är det klart och tydligt att den man som i stort planlade och byggde vårt moderna Umeå fortfarande vet vad som är bäst för Umeå och dess befolkning.

Detta säger jag efter att noga ha läst, analyserat och vägt de argument Torsten och Thor framför för att motivera varför en tunnel är bästa lösningen för Västra länkens dragning.

Ska man bygga en ringled runt Umeå finns det vissa argument som är viktigare än andra. Vad gäller västra länken är de viktigaste argumenten miljö, närhet och ingrepp på naturen samt att den väg som byggs faktiskt gör det den är avsedd att göra – Nämligen flyttar genomfartstrafiken från centrum till ringleden så att stadsluften blir bättre.

En riktig underjordisk tunnel(inte ett öppet schakt) under Backenområdet med bro över älven och som ansluter till E4:an söder om stan är bästa alternativet och det alternativ som bäst och effektivast lever upp till svaren på de argument jag angett ovan.

Att ge Västra länken en sträckning där den på ett naturligt sätt och rakast möjliga väg bygger på de delar som redan är byggda i och med att vi väljer tunnelalternativet kommer att ge den bästa kalkylen över tid både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.

Till mina partikamrater i kommunen säger jag därför – Låt oss lyssna på visionären Torsten W. Persson och hans son Thor och därför driva på ett förverkligande av ett tunnelbygge med start idag.

Att bevara så mycket som möjligt av marken så att denna kan användas för bostadsbyggande istället för till bilvägar är vettigt i en växande stad.

Blir den påtänkta kilometerskatten för lastbilar verklighet är detta alternativ dessutom till gagn för industrin i och runt Umeå därför att det förkortar körsträckan för den tunga trafiken och sparat kilometer med tillhörande kilometerskatt och utsläpp.

Tack Torsten och Thor för ert viktiga inlägg i debatten om Västra länken!

Rätt placering av Västra länken gör den dynamiska staden Umeå än mer dynamisk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Neddragningar av assistanshjälp får mig att känna mig illa till mods.

Av , , 24 kommentarer 1

Neddragningar och förändrade bedömningsgrunder avseende LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) får mig att känna mig oerhört illa till mods – Extra illa till mods blir jag därför att mitt eget parti driver på denna förändring till det sämre för redan hårt prövade grupper.

Att dra ner på assistanshjälpen för de med funktionshinder är att sparka på de som redan ligger. LSS kom till för att göra livet någorlunda drägligt för de som haft oturen att drabbas av sjukdomar som fodrar assistans och att rycka bort det samhälleliga stödet för dessa människor tycker jag är fel – Till och med mycket fel och därför ger jag Åsa Regnér och mina egna partikamrater i regeringen bakläxa.

Som Socialdemokrat är det självklart för mig att de som behöver assistans ska ha assistans. Ska vi spara pengar i samhället ska dessa sparas på starka grupper och deras service och inte på svaga och utsatta människor och/eller grupper.

Att dra in assistansen så att vi tvingar människor att sluta att jobba och istället leva på bidrag ger ingen bättre samhällsekonomi. Samma med föräldrar till barn som blir av med sin assistanshjälp som tvingas gå ner i arbetstid för att kunna ta hand om sina barn. Den skatt staten förlorar på nedgång i arbetstid är sannolikt lika stor som kostnaden för den assistanshjälp som tas bort varför allt blir ett nollsummespel.

I ett kärleksfullt och solidariskt samhälle där alla människor har lika värde är det en självklarhet att se till att de som behöver samhällets hjälp för att klara sin vardag får den hjälp de behöver.

Som Socialdemokrater ska vi stå upp för de svaga och utsatta i samhället – Inte sparka dem ännu djupare ner i avgrunden. Därför vill jag att de drygt 300 människor som förlorat sin assistansersättning i år ska få tillbaka denna snarast.

I min värld är det självklart att alla som behöver assistans i en eller annan form ska få det och då på samhällets bekostnad. Är läget så att skatteintäkterna inte räcker till för att göra detta möjligt ska skatterna höjas.

Som Socialdemokrater får vi aldrig sänka ambitionsnivån i de sociala trygghetssystemen – Räcker inte pengarna till ska intäkterna till systemen ökas vilket innebär höjda skatter.

Dessutom bör regeringen tänka ytterligare ett steg. Statliga neddragningar inom LSS leder till ökade kommunala kostnader för landets kommuner genom att en statlig kostnad nu blir en kommunal kostnad i och med att kommunerna har en skyldighet att ta hand om de som har funktionshinder av olika slag.

Därför vill jag att Åsa Regnér och regeringen gör helt om och tänker om. Assistansbehövande är en statlig angelägenhet inte en kommunal angelägenhet – Därför ska ALLA medborgare vara med och bekosta LSS vilket bara kan ske om staten tar sitt ansvar och sänder räkningen till alla skattebetalare i proportion till inkomst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Demonstrationer för flyktingar som fått avslag på sin asylansökan är fel väg att gå.

Av , , 19 kommentarer 1

Som människa har jag full förståelse för att man slåss för alla människors lika värde då jag gör precis samma sak själv. På samma sätt anser jag i grund och botten att alla människor fritt ska få välja vart i världen de vill bosätta sig.

Tyvärr är inte världen perfekt och tyvärr tycker inte världen som jag – Då jag tror på och hyllar demokratin som varande det bästa system som mänskligheten känner till inser jag att majoritetens beslut måste gälla för att demokrati ska anses råda.

Därför är det landets eller världens åsikt som måste få genomslag i olika frågor  – Så även i asylfrågan. Om en majoritet av världen och Sveriges befolkning valt att ett visst kriterium för bedömning av asylskäl ska gälla är det dessa som ska följas.

Därför kan jag aldrig köpa legitimiteten i alla de demonstrationer som skett för att få oss att acceptera att de som fått avslag på sin asylansökan ska få stanna i Sverige.

I en demokrati är det system som majoriteten bestämmer det som ska råda. Bestämmer majoriteten i demokratisk ordning regelverket för hur asylskäl ska bedömas är det denna ordning som ska följas.

Därför blir det i min värld totalt omöjligt att sympatisera med de som fått avslag på sin asylansökan och försvara deras rätt att stanna i Sverige oavsett hur ömmande deras skäl för att stanna är.

Det är Migrationsverket och Migrationsdomstolen som avgör vem som ska få stanna och vem som ska få avslag och som medborgare har vi inget annat val än att respektera deras beslut.

Har man samma grundläggande inställning till mänskligheten som jag har borde i den bästa av världar alla få stanna och bosätta sig vart de vill – I realiteten fungera inte detta och det är därför vi i Sverige i demokratisk ordning valt att följa FN:s riktlinjer för vad som är genuina asylskäl.

De som fått avslag anses inte leva upp till dessa genuina asylskäl  – Det är därför de får avslag på sin asylansökan. Att då gå ut och proklamera att även de som fått avslag ska få stanna är att gå emot de majoritetsbeslut alla människor som hyllar demokrati fattat vilket innebär att vi åsidosätter demokratin.

Min inställning är därför att de som fått avslag ska utvisas och det snarast möjligt då allt annat är att gå emot majoriteten av befolkningen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Rullstolsburna diskrimineras i kollektivtrafiken!

Av , , 14 kommentarer 3

Idag fick jag lära mig något nytt i min yrkesroll som busschaufför och det är att handikappade diskrimineras vad gäller tillgången till kollektivtrafik när man sitter i rullstol. Som människa, busschaufför och framför allt som politiker inser jag att detta är fel och att vi som samhälle snabbt måste hitta en lösning på problemet.

Tilläggas ska att diskrimineringen är mindre inom lokaltrafiken än i övrig kollektivtrafik även om det finns vissa begränsningar för rullstolsburna även inom lokaltrafiken.

Kort beskrivet så var tanken att jag skulle ha med mig en passagerare som sitter i el-rullstol i min regionbuss. Rullstolen ligger inom Länstrafikens måttkrav men trots det så gick den inte att spänna fast i därför avsedda fästanordningar på det sätt Transportstyrelsen föreskriver varför den taxi som var framkörd om det inte skulle fungera med buss fick ta passageraren och köra denna till Luleå.

I just detta fall så är utrymmets längd tillräcklig, det som fallerar är det faktum att rullstolen inte kunde fästas på ett säkert sätt. När trafikavtalet upphandlades så tror jag att beställaren av trafiken – I detta fall Länstrafiken i Västerbotten aldrig tänkt på att el-rullstolar skulle bli mer eller mindre norm för den som använder rullstol.

En vanlig traditionell rullstol utan el-drift kan fästas galant på föreskrivet sätt medan el-rullstolen blir för lång för de fästanordningar som finns i bussen.

Från min sida föranleder detta eftertanke då min bestämda åsikt är att alla – Även rörelsehindrade ska kunna använda kollektiva transportmedel på precis samma premisser som övriga resenärer och alldeles speciellt så när de eskorteras av en ledsagare.

Det som måste till är en standardiserad lastförankringsinfrastruktur för dessa el-rullstolar. En sådan borde inte vara några större problem att skapa trots att rullstolarna är individanpassade.

Vad jag tänker mig är att alla rullstolar som vi som samhälle upphandlar håller sig till en och samma standard för förankring i kollektiva färdmedel och att alla kollektiva färdmedel har ett standardiserad handikapputrymme i alla fordon.

2016 kan vi både resa till månen och mars och dyka i de djupaste hav mm. Är detta möjligt är jag säker på at våra framsynta ingenjörer kan skapa en svensk standard för förankring av rullstolar av alla typer som vi kan applicera i kollektiva färdmedel.

I och med dagens händelse så kommer denna fråga att finnas med högt upp på min politiska agenda för samhällsförbättringar.

Som Socialdemokrat är det självklart att alla människor har lika värde – En värdegrund som även innefattar de som sitter i rullstol.

Att detta inte redan är verklighet är en skam när vi skriver 2016.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Som Socialdemokrater ska vi lyssna på folkviljan i regionfrågan.

Av , , Bli först att kommentera 1

Förvisso börjar regionfrågan vara aningen uttjatad vid det här laget men trots det så är jag inte den typ av politiker som ger mig i första taget.

När Alliansen och då främst Moderater och Kristdemokrater från högsta partiledningsnivå meddelat att de kommer att rösta NEJ till det pressade tidsschema regeringen lagt för bildandet av de 3 första storregionerna tycker jag att vi som Socialdemokrater ska backa i frågan.

Som Socialdemokrater ska vi aldrig köra över våra väljare och genomföra reformer som går emot folkviljan.

Därför vill jag att åtminstone Socialdemokraterna i Umeå och helst i Västerbotten öppet deklarerar att vi säger NEJ till bildandet av en Region Norrland med så kort varsel som nu är tänkt – Detta för att i lugn och ro kunna utreda frågan och förankra den hos väljarna.

En regionreform som saknar väljarnas stöd tjänar ingen på – Varken väljarna eller vi som parti.

Som jag sagt tidigare så finns det vissa poänger med större regioner – Bland annat vad gäller sjukvård, regionel kollektivtrafik och byggande och underhåll av infrastruktur. Hur dessa frågor ska lösas finns det dock delade meningar om och min inställning är att vi ska utreda frågan vidare istället för att hasta fram något väljarna inte vill ha.

Det finns inget hållbart argument för att hasta fram bildandet av storregioner – I vart fall inget som jag hört fram tills nu.

Därför upprepar jag ännu en gång – Låt oss som Västerbottniska Socialdemokrater säga NEJ till tidsschemat och kräva en utökad tid att utreda och förankra frågan.

Den vidare utredningen bör dessutom komma med 2 till 3 förslag för hur vi ska lösa framtidens sjukvård, kollektiva resande och bygge och underhåll av infrastruktur och därefter låta väljarna säga vilket av förslagen de föredrar i en folkomröstning.

Som Socialdemokrater ska vi bejaka väljarnas åsikt – Ska vi göra det är en fördröjning och en folkomröstning i frågan vägen framåt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Som förväntat blev det blev ett europeiskt NEJ till CETA-avtalet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Så vitt jag kan se saken blir det nu ett nej till CETA-avtalet i EU – Detta därför att Belgien nu öppet deklarerat att deras svar är NEJ och därför att det krävdes full enighet i EU för att ratificera avtalet.

Belgiens nej är ett välkommet nej och jag är glad att det blev ett nej från Belgien för detta för demokratin mycket dåliga frihandelsavtal.

Jag upprepar det jag sagt tidigare – Vi behöver inga djupgående frihandelsavtal för att reglera EU’s handel med andra länder. Allt som behövs är avtal om tullfrihet och slopade export- och importkvoter.

Låt oss hoppas att Cecilia Malmström och övriga ur EU-kommissionen som drivit frågan om handelsavtal nu inser att dessa aldrig kommer att bli av och att de därför koncentrerar sig på viktigare uppgifter än denna – T.ex. hur vi ska skriva om skatteavtalen mellan EU’s länder och andra så att möjligheten att skatteplanera med hjälp av skatteavtal upphör.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”