Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Börja bygget av framtidens sjukvård NU!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har skrivit i detta ämne tidigare och känner fortfarande att dessa frågor ligger nära mitt hjärta. Främsta skälet är att mycket av dagens sjukvård arbetar efter en förlegad modell med indelning i små landsting i stället för stora regioner, något som gör den både dyr och ineffektiv, speciellt efter införandet av det fria vårdvalet vilket tillåter privata aktörer att plocka russinen ur kakan.

Dessutom har befolkningsunderlaget ökat, urbaniseringen tilltagit, och viktigast av allt, en allt längre medellivslängd innebär fler äldre som har behov av MER sjukvård.

På samma sätt blir sjukvårdens instrument och maskinpark mer avancerad och effektiv samtidigt som kostnaderna för inköp av densamma ökar i rask takt.

Allt av det som jag beskrivit ovan gör att samhällets kostnader för sjukvård ökat dramatiskt, och att vi måste stanna upp, tänka igenom, planera och inrätta en organisation som är anpassad till de utmaningar sjukvården möter i dagens och morgondagens Sverige. 

Enligt mitt sätt att se på saken så måste en grundlig omorganisation till för att anpassa sjukvårdsapparaten till de förhållanden som råder i dagens Sverige. Vi måste skapa en organisation som klarar av att erbjuda världens bästa och mest effektiva sjukvård, samtidigt som den levererar sjukvård av samma kvalitet i hela vårt avlånga land.

Jag påstår på inget sätt att jag ensam sitter inne med hela lösningen, däremot är jag fylld av tillräckligt med politisk initiativkraft för att sätta bollen i rullning och starta en fruktsam debatt i ämnet.  Därför redovisar jag i punktform, utan inbördes ordning, vad jag anser är nödvändiga förändringar som behövs för att anpassa vårdapparaten till vårt tidevarv. 

 • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 4 – 6 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
 • Återreglera hela sjukvården, dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen.
 • Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan, och personalen får fortsatt sin lön från den region där de är anställda.
 • Se till att det finns minst 1, helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
 • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus, dock ska utbildningen vara lika i alla regioner.
 • Regionerna har hand om all rekrytering, och även rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
 • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Se dessutom till att denna tid är lika i hela landet.
 • Återinför Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
 • Skapa ett medicin etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden. 
 • Det etiska rådet ska även vara rådgivande vid inköp av ny medicinsk utrustning.

Ovanpå detta måste vi sedan få medborgarna att förstå att den mest avancerade sjukvården endast kan bedrivas på Universitetssjukhusen, och att vi som medborgare måste räkna med lite längre resor om vi behöver avancerad behandling och sjukvård.

Det går inte längre att som idag ha en massa mindre sjukhus som kan utföra alla typer av sjukvård då detta blir både dyrt och ineffektivt för oss skattebetalare. Som jag ser det blir sjukvården både bättre och effektivare om vi kan förlägga all avancerad sjukvård till färre sjukhus.

Sedan ska vi skapa fler mindre enheter i form av vårdcentraler på de platser där så behövs i respektive region. Framtidens vårdcentraler bör vara mer avancerade än dagens, och vara ett dygnet runt öppet mellanting mellan dagens lasarett och vårdcentraler. Den nya typen av vårdcentraler bör klara enklare operationer och ha sådana funktioner som BB och geriatriska vårdavdelningar.

Dessutom måste vi bygga ut Ambulans och Akutbils verksamheten, och säkerställa att hela riket har tillgång till snabba och säkra transporter när så behövs. I denna fråga går det inte att fuska utan hela landet ska ha samma tillgång, oavsett avstånd.

Både Ambulans, Akutbils och Alarmverksamheten ska ha staten som huvudman, utan privat inblandning, då detta är enda sättet att säkerställa att alla medborgare får samma service.

Avslutningsvis vill jag tillägga att mina tankar och ideer ligger i linje med den omorganisation som Polisen gör för närvarande, och att skälen för en omorganisation av sjukvården är densamma som de som ligger till grund för Polisens omorganisation.

Låt oss därför tillsammans visa politisk dådkraft, och över block och parti gränser skapa en bred politisk samsyn för sjukvården, en samsyn som leder till en effektiv och behövlig sjukvårdsreform som anpassar sjukvården till dagens förutsättningar och förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Rädda välfärden = Flytta hem jobben.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag kommer aldrig att ge mig när det gäller de åtgärder som behövs för att säkra välfärden i Sverige och övriga EU-länder, och för resten av världen för den delen.

Med mina förslag genomförda säkras välfärd även i länder utanför unionen. Detta i och med att så mycket som möjligt av världens produktionen ska ske så lokalt som möjligt.

Dessutom blir miljövinsterna GIGANTISKA om vi genomför reformen på rätt sätt.

Hela mitt åtgärdsprogram har sin grund i Olof Palmes devis i skrivningen om den Demokratiska Socialismen. Själva fundamentet i den Demokratiska Socialismen är att återge ”FLERTALET MAKTEN ÖVER FÅTALET”.

Många vill kanske kalla en del av mina tankar och förslag för företagsfientliga?

Dock menar jag att motsatsen råder, och att det i själva verket är bra för företagen att adoptera mitt tankesätt. Med mina förslag satta i handling ökar antalet potentiella kunder, och med högre försäljning ökar företagens vinster.

Det handlar på inget sätt om att begränsa företagens ägande eller möjlighet att sälja sina varor och tjänster globalt. Tvärtom så förespråkar jag att företag blir mer globala i sitt tänk. Enda skillnaden är att jag ställer krav på att de ska sprida sin tillverkning på fler tillverkande enheter, och att all tillverkning ska ske så lokalt som möjligt.

Med ett sådant förfaringssätt vinner världen och dess medborgare många fördelar:

 • Lokal tillverkning innebär tillskapande av arbetstillfällen på de marknader där produkterna säljs. Detta innebär i sin tur att fler länder får färre arbetslösa och större skatteintäkter.
 • Företagen blir en resurs för de länder/regioner de har tillverkning och försäljning i, snarare än en utsugande profitör som för ländernas tillgångar till länder med låga skatter.
 • Miljön blir en STOR vinnare i och med att långväga transporter minimeras till ett minimum. Dessutom ska samma miljö- och reningskrav ställas oavsett vart på jorden produkterna tillverkas.
 • Global tillverkning ger en större bas för produktutveckling och anpassning till lokala krav och önskemål.
 • Världens rikedomar blir mer jämt fördelade i och med att företagen betalar skatt i fler länder. Skatteintäkter som länderna sedan kan använda för att bygga välfärd med.

Självklart innebär mina förslag att företagen kortsiktigt drabbas av lite högre kostnader, och att deras ägare i det korta perspektivet får lite lägre utdelning än de får för närvarande. Dock kommer dessa kortsiktiga effekter att ge ökad försäljning och högre vinster i det långa perspektivet.

Som politiker måste vi alltid tänka långsiktigt och mot ovanstående faktum ställa oss frågan om den nuvarande samhällsordningen kan fortgå i det långa perspektivet?

Min egen slutsats är att så inte är fallet! Dagens samhällsutveckling är oerhört kortsiktig och verkar tveklöst mot en samhällsordning som innebär att fåtalet har makten över flertalet.

I min värld är detta inte en framkomlig väg annat än i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Fortsätter vi på inslagen väg kommer det endera att leda till världskrig eller ett massivt folkligt uppror.

Girighetens politik där fåtalet har makten över flertalet, och förtrycker flertalet genom att själva roffa åt sig mer och mer leder rakt mot ättestupan och kommer aldrig att fungera i det långa perspektivet och leda till ett lyckligt slut.

Vill vi se ett lyckligt slut, och framför allt en lösning som fungerar för all evighet måste vi komma till samma insikt som Olof Palme.

Politik och politiska beslut i folkvalda demokratiska församlingar måste alltid se till att det omvända mot idag gäller, nämligen att politiken genom politiska beslut och åtgärder ser till att begränsa fåtalets ständigt ökande girighet, detta genom att fatta de politiska beslut som innebär att ”FLERTALET ÅTERFÅR MAKTEN ÖVER FÅTALET”.

Således måste vi I Sverige och EU till att börja med fatta några få, men ack så viktiga politiska beslut. Dessa är:

 • Inför skyddstullar och importskatter som gör att varor tillverkade utanför EU blir dyrare än de som tillverkas innanför EU’s gränser.
 • Inför globala miljökrav som innebär att all tillverkning blir klimatneutral. Detta görs genom att samma miljökrav ställs på all tillverkning oavsett i vilket land den utförs.
 • Skapa ett regelverk avseende beskattning genom så kallade dubbelbeskattningsavtal som innebär att full skatt betalas i alla länder ett företag har verksamhet i, och att endast vinsterna efter skatt fritt kan flyttas mellan länder.
 • Se till att smutsig elektricitet belastas med höga miljöavgifter, detta för att gynna ren och förnyelsebar energiproduktion.

Ingen av alla de åtgärder jag föreslår är vare sig svår eller omöjlig att genomföra. Allt som behövs är att vi som politiker stannar upp, tänker över vårt ställningstagande och tar vårt politiska ansvar. Vi måste ta tillbaka den makt över politiska beslut som vi politiker i dagsläget överlåtit åt företag och lobby organisationer, och säkerställa att det är vi politiker som fattar besluten som styr hur företagen ska agera i framtiden.

Med ett sådant ställningstagande och sådana politiska beslut skapar vi en långsiktigt hållbar välfärd, och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med fler köpstarka kunder för världens företag att sälja sina produkter till.

Svårare är det inte att ge FLERTALET MAKTEN ÖVER FÅTALET, en lika enkel som HÅLLBAR lösning av världens problem.

 

 

 

Inställt extraval – Bra eller dåligt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag nås vi av beskedet att det extraval som var avsett att hållas den 22 mars är inställt. I samma besked kan vi även lära oss att de Röd/gröna och Alliansen kommit överens om spelreglerna för att göra det möjligt att regera i minoritet och samtidigt undvika att SD får något avgörande inflytande på politiken.

Sedan finns det självklart några kritiska frågor vi bör ställa oss oavsett partitillhörighet:

 • Har vi i och med överenskommelsen satt demokratin ur spel?
 • Cementerar detta blockpolitiken för all framtid?
 • Vad händer om SD enskilt skulle bli större än något annat block?
 • Har vi i och med överenskommelsen avskaffat det mindre av blocken som varande i opposition?

Frågorna är många, och kanske är det så att framtiden kommer att ge oss svaret på dessa frågor? Trots att jag är Socialdemokrat måste jag ändock ställa dem även om de kan upplevas som obekväma.

Att nyvalet ställs in är i mångt och mycket bra, inte minst ur ekonomisk synpunkt. I och med detta besked får vi en politisk inriktning som kommer att gälla fram till nästa ordinarie val, vilket även det kan sättas på plussidan av överenskommelsen.

I sak kan jag sedan tycka att det är bra med breda överenskommelser, och att demokratin kommer att bestå även med gjorda överenskommelse i full verkan.

Demokrati är ju som bekant att det förslag som samlar majoritet alltid vinner vid en omröstning. Så även nu i och med att en majoritet av ledamöterna i Sveriges Riksdag valt att ställa sig bakom överenskommelsen.

Det kan för övrigt ses som rätt odemokratiskt att någon som samlat 13 % av rösterna ska kunna bestämma och påverka majoritetens 87 % i ena eller andra riktningen genom att taktik – rösta. Just detta fenomen stoppar den gjorda överenskommelsen på ett mycket effektivt sätt.

I min värld är det alltid så att majoriteten ska vinna över minoriteten, och att vågmästare inte ska beredas något större politiskt inflytande.

Låt oss från och med nu försöka se till att vi träffar breda politiska överenskommelser med bred majoritet för alla viktiga politiska beslut då detta är bäst för Sverige.

Detta gäller på alla områden inom politiken.

I stället för att motarbeta och vägra samarbete med SD på alla områden, borde vi i stället från och med nu ändra taktik och se till att SD förlorar så mycket som möjligt av sitt inflytande och sin mediala genomslagskraft.

Bästa sättet att minimera SD och deras inflytande är att göra upp med dem på alla områden där de har en likartad syn på frågorna som oss. Låt oss driva politik på ett sådant sätt att den enda frågan de inte får gehör för är frågan om invandrings och asylpolitiken.

Sedan är det självfallet så att immigrations och asylpolitiken i mångt och mycket har havererat, och att nya grepp behövs.

Dock ska vi på inget sätt begränsa invandringen genom ett restriktivare regelverk. Vad som behövs är politiska beslut som gör att vi kan ta emot de som kommer på ett effektivare och bättre sätt.

 • Vi måste sätta system på plats som ser till att de som kommer, genom statens försorg, och utan kommunal inblandning, fördelas över landets kommuner i proportion till befolkningen i övrigt. Således ska varje kommun procentuellt ta emot lika många immigranter som den procentuella del av rikets befolkning de utgör. På detta sätt blir bördan lika för alla landets kommuner.
 • Immigranterna måste sättas in i åtgärder som från dag 1 innebär att utbildning och arbete går hand i hand. Strävan ska vara att på kortast möjliga tid lära dem språket och sätta dem i arbete.
 • Lagstiftning måste till som gör att arbetsgivare alltid måste anställa den med högsta kvalifikationerna utan att diskriminera utifrån etnicitet, kön, religion, sexuell läggning etc.
 • En översyn av bolagsskatterna som innebär att de företag som inte har en procentuell fördelning av arbetskraften mellan svenskar och invandrare som motsvarar rikets fördelning drabbas av en högre bolagsskatt.

Sverige likt resten av OECD är rika länder som utan problem kan ta emot ett stort antal immigranter. Och i vart fall inom EU ska varje land tvingas ta emot lika många immigranter som det utgör procentuell andel av Europas totala folkmängd.

Sedan ska Sverige vara drivande i EU för att få till SKYDDSTULLAR på varor som importeras till EU. Detta behövs för att säkerställa att de industrijobb som tidigare flyttat ut till låglöneländer snarast flyttar tillbaka till EU och dess medlemsländer. Detta är en av nycklarna för att kunna sätta alla nyanlända immigranter i arbete.

Därför är slutsatsen att det inställda nyvalet är ett lika positivt som bra besked. Dock tarvar det en ny strategi och ett nytt sätt att tänka och handla politiskt, både i Sveriges Riksdag och i EU parlamentet.

Underskatta därför aldrig andemeningen i min devis som lyder:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag.”

 

Kör försiktigt i Jultrafiken.

Av , , Bli först att kommentera 0

Undertecknad ska njuta av semester under 3 veckor framåt och ämnar därför hålla mig borta från de vägar jag normalt trafikerar varje dag som yrkeschaufför.

Då just jul och nyår tillsammans med semestertider är de tidpunkter på året då många ovana chaufförer är ute och kör, är det på sin plats att komma med några uppmaningar som jag hoppas ska hjälpa er på er färd.

 • Tänk på att hålla avstånden till framförvarande fordon och på att rikta blicken långt framför det egna fordonet för att hinna bromsa i tid och undvika olyckor.
 • Undvik alla vansinniga omkörningar, speciellt de som sker på ställen med skymd sikt. Det är mycket bättre att komma fram lite senare än inte komma fram alls. En erfaren och bra chaufför vet att Innan man gör en omkörning så bör man kalkylera på tidsvinsten med omkörningen.
 • Tänk även på att i jultider med långa konstanta köer av bilar så blir den enda effekten av en omkörning att man vinner några billängder innan man på nytt blir sittande bakom nästa bil i kön. Således, kör bara om om ni har fri sikt och om omkörningen i sig ger fri väg framför. Är så inte fallet är det effektivaste att lugna ner sig och ligga kvar på sin plats. Fram kommer vi i alla fall.
 • Tänk på att det inte är bitvis hög hastighet som gör att ni kommer fram fortare, utan att det är god planering och jämn fart som gör resan effektivare och kortare.
 • Sedan är det viktigt att vara utvilad innan resan börjar, och planera den väl. Således bör man åka tidigare alternativt planera senare ankomst om väder eller trafikförhållandena är dåliga eller kan antas bli dåliga.
 • Se dessutom till att det fordon ni ska använda är redo för den resa ni tänker göra och i skicka att tryggt och säker ta er till målet och hem igen.
 • Lämna stressen hemma innan ni sätter er bakom ratten.
 • Och mest av allt, håll er NYKTRA i jultrafiken.

En Riktigt God Jul önskar jag alla läsare och var rädd om er i Jul och helg trafiken!

 

Förbifart Stockholm är bra för miljön, något som MP missat helt och hållet!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är jättesvårt för undertecknad att förstå MP’s ställningstagande i fråga om Förbifart Stockholm, och deras försök att försöka stoppa densamma? Som jag ser det blir Förbifart Stockholm snarare ett lyft för miljön, alldeles speciellt så om den kompletteras med det förslag om Stockholmsbågen som Scania, KTH och Skanska lämnat.

Till att börja med måste vi ju förstå varför Förbifarten byggs, och vilka trafikproblem man hoppas lösa med densamma. I min värld är det så att en massa trafik som ska till destinationer utanför Stockholm idag tvingas åka genom stan i stället för att åka utanför. Denna trafik bidrar i dagsläget till en massa luftföroreningar helt i onödan, bland annat därför att det är trångt på vägarna runt Stockholm, och att trafikrytmen är ryckig med många stopp. Den dåliga trafikrytmen skapar alldeles i onödan utsläpp, utsläpp som ett byggande av Förbifart Stockholm radikalt kommer att minska.

Min ide är snarare att försöka bygga bort så mycket som möjligt av den trafik som inte behöver åka genom stan, det vinner både miljön och Stockholmarna på.

Att som MP tro att biltrafiken minskar för att vi försvårar dess framfart genom att bygga färre vägar är nog lika utopiskt som att tro på Tomten som vuxen människa.

Friheten att köra bil är något som i undersökning efter undersökning visar sig ha stor betydelse för gemene man. Dessutom visar samma undersökningar att bilen är en av de sista sakerna man offrar även om ekonomin blir sämre och bilåkandets kostnader ökar. Innan man offrar bilen så drar man först ner på allt annat som man kan dra ner på.

Vi ska självklart bygga vägar så att infrastrukturren hänger med befolkningsutvecklingen och den ständigt pågående urbaniseringen, och även framledes kan svälja den oundvikliga ökningen av antalet bilar på våra vägar.

Sedan ska vi självklart med politiska styrmedel se till att morgondagens biltrafik ställs om till miljövänligare drivmedel än de som vi använder idag. Vi får aldrig blunda för det faktum att biltrafiken kommer att öka år från år, och att det behövs infrastruktur i form av vägar för att möta dessa ökningar. Även el-bilar kommer ju att behöva vägar för att ta sig fram, en sak jag tror att MP helt missat.

Därför är byggandet av Förbifart Stockholm både logisk och vettig ur ett miljö perspektiv.

Självklart ska vi sedan se till att bygga ut kollektivtrafiken så mycket det går för att på detta sätt få så många som möjligt att använda sig av densamma. Men att likt MP ställa dessa två trafikslag mot varandra är helt fel. Vi tvingar inte fler att åka kollektivt genom att försvåra framförandet av den egna bilen.

I en modern kollektivtrafik är BRT (Bus Rapid Transit) och en utbyggnad med miljövänliga bussar som går på EL och andra förnyelsebara energikällor utan utsläpp, den både snabbast och mest kostnadseffektiva lösningen. Även för dessa behövs vägar, förslagsvis med dedikerade filer för kollektivtrafiken som gör att den kommer fram på ett effektivt sätt.

För regional- och stadstrafik är bussen det klart bästa alternativet, och kan med en effektiv BRT utbyggnad snarast liknas med en trafik som är spårväg på gummihjul. 

Bygger vi med förslaget om Stockholmsbågen, och integrerar detta fullt ut med Förbifart Stockholm, får Stockholmarna en betydligt effektivare och bättre kollektivtrafik, något MP säger sig förorda.

När det sedan kommer till tåg och järnväg är även detta trafikslag bra, även om järnväg är dyr att bygga. Därför tycker jag att järnväg ska byggas där det finns ekonomisk bärighet, och att vi stegvis i samband med stads och regionplanering bygger ny järnväg där så är möjligt och där järnväg behövs.

Däremot ska vi redan idag med hjälp av politiska styrmedel se till att så mycket som möjligt av det som idag transporteras på lastbilsflak snarast flyttas över på järnväg. Järnvägens fördelar ligger inte i att ombesörja persontransporter, snarare i att på ett effektivt sätt transportera stora mängder gods.

I den perfekta av världar har vi därför ett järnvägsnät som snabbt och effektivt når hela vårt land, från Norr till Söder, från Öst till Väst. Längst dessa järnvägssträckor ska sedan finnas strategiska knutpunkter, likväl som strategiskt utplacerade omlastningsstationer. Omlastningsstationer där godset kan flyttas från järnvägen för att sedan transporteras den sista biten till sin slutdestination på lastbil.

OM vi bygger järnvägen på ett smart sätt, och koncentrerar oss på gods i stället för på passagerare när järnväg byggs kan vi skapa ännu större vinster för miljön än de som MP förespråkar idag.

Politiken ska därför jobba mot en framtid där lastbilstransporterna minimeras så mycket det bara går. Då, och först då blir vi alla vinnare, och den största vinnaren av alla blir vår miljö.

Globalisering – Hot eller Möjlighet?

Av , , Bli först att kommentera 1

Den allt mer accelererande globaliseringen av vårt jordklot är ett hot lika mycket som det är en möjlighet, både för individer och företag.

Jag har under förmiddagen suttit och tittat på ett antal intressanta program på olika tv-kanaler som på olika sätt behandlat ämnet.

Möjligheterna består främst i att företagen får större möjligheter att tillverka och sälja sina produkter globalt. Tillverkningen kan ske i låglöneländer emedan försäljningen till största delen ligger i OECD länderna. Fördelen för konsumenterna är lägre priser och fler varor att välja mellan, fördelen för företagen och dess ägare är lägre tillverkningskostnader och högre vinster.

Hoten mot globaliseringen är dock många. Miljön till att börja med mår dåligt av långa transporter likväl som tillverkning med en mindre grad av restriktioner runt utsläpp och rening.

Men det enskilt största hotet mot en framgångsrik globalisering består i att klasskillnaderna ökar i vår del av världen. Dessutom konsumerar vi i OECD värden på kredit, vilket snabbt och effektivt leder oss ner i depression och katastrof. Att likt oss i denna del av världen konsumera mer än vi tjänar är i längden ingen framkomlig väg.

Dessutom gör de ökade klasskillnaderna och segregeringen mellan samhällsklasserna att tillväxttakten i vår del av världen dalar sakta men säkert. I slutändan kommer denna utveckling att leda till ett läge där det inte finns tillräckligt många köpare för det som produceras.

Dessutom ska i ekvationen läggas till att vi har många nya tillväxtländer i världen med vilka vi ska dela vårt välstånd. I Asien och Afrika hittar vi ett flertal länder som har den snabbast växande välmående medelklasen i världen. Denna medelklass har precis som vår medelklass en strävan och ett behov av att allt eftersom förbättra sin position och skaffa sig den form liv vi lever hos oss. Således köper de vitvaror, elektronik och bilar i en utsträckning aldrig tidigare skådad på vår jord.

Detta är självfallet jättebra och helt i linje med min filosofi om att jordens rikedomar måste fördelas mer rättvist.

Dock är det så att vi i denna del av världen har en den snabbast minskande välmående medelklassen i världen. Detta i sin tur kommer att hämma konsumtionen och bromsa in västvärldens ekonomier ”BIG TIME”. Görs inget kommer vi inom loppet av 30-40 år att ha bytt plats med den världens växande ekonomier och själva befinna oss i botten av skalan vad gäller levnadsstandard.

Bland annat därför är det dags för oss att stanna av, analysera, dra slutsatser och sätta in åtgärder som angriper problemen vid roten och åtgärdar dem för all framtid.

Problemen vi måste ta itu med är många men nedan listar jag de 4 viktigaste orsakerna till att vi måste handla nu i stället för innan det är för sent.

Problemen med världen för närvarande enligt Anders:

 • Växande klasskillnader i OECD länderna samtidigt som våra företag globalt uppvisar stigande vinster och högre utdelning till sina ägare, något som får klasskillnaderna att växa ännu mer. 
 • Utflyttning av arbetstillfällen till låglöneländer vilket skapar arbetslöshet hos oss.
 • Växande handel på kredit vilket skapar framtida finansiella krascher.
 • Ökande miljöpåverkan från världens industrier vilket sakta men säkert gör jorden till en obeboelig plats.

Som jag sa tidigare måste vi därför tänka om på dessa punkter och sätta in åtgärder som tillser att det ovannämnda inte får fortgå.

Om vi vill bevara vårt sätt att leva går det inte att som nu vandra längst girighetens väg och överlämna allt beslutsfattande till företagen och dess ägare. Vad som behövs är djärva politiska beslut som ser till att flertalet får tillbaka makten över fåtalet. Vi måste skapa system som ser till att klasskillnaderna minskar i stället för att öka. System som ser till att arbetstillfällena flyttar tillbaka, att transporterna minimeras, och att all tillverkning sker så miljövänligt som möjligt.

Mitt program för att göra detta består av några få men viktiga komponenter:

 • Se till att Sverige och EU snarast inför importskatter för alla varor tillverkade utanför unionen men som konsumeras här. Görs detta på rätt sätt kommer arbetstillfällena tillbaka och vi får en värld där merparten av allt som konsumeras produceras mera lokalt, dvs. närmare konsumenten.
 • Skapa en global policy vad gäller vilka miljöhänsyn tillverkande företag måste ta, regler som ska gälla oavsett vart i världen produkterna tillverkas.
 • Se till att globala företag tillverkar lokalt på varje kontinent vad som konsumeras där. På detta sätt minskar transporterna och med dem miljöförstöringen som hör till transporten. 
 • Skapa regelverk som tillser att världens företag alltid betalar skatt i proportion vad de tjänar på alla världens marknader. Görs detta rätt kommer vi att få minskade klasskillnader och en jämnare fördelning av världens rikedom. Lättast åstadkommer vi detta genom enkla väl formulerade dubbelbeskattningsavtal som strikt reglerar vart och hur mycket skatt som ska betalas.
 • Skapa ett strikt regelverk för världens finansindustri som tillser att det inte går att spendera pengar vi inte har och handla på kredit i samma utsträckning som nu.

Med ovanstående kommer alla att må bättre, företagen och dess ägare likväl som alla jordens invånare. Måhända gör företagen lägre vinster per såld enhet, men detta kompenseras ”BIG TIME” av att försäljningen ökar mer än skatterna.

Vad företagen aldrig får glömma är att det är den välmående medelklassen som driver konsumtionen i vår värld, och att om den mår dåligt och minskar så kommer företagens vinster att göra likaledes.

Just därför uppmanar jag alla er som läser min blogg att besanna er själva och inför extravalet i mars och lägga er röst på Socialdemokraterna. Om vi ska få någon ordning på det jag beskrivit ovan behövs traditionell Socialdemokratisk politik och politiker som står upp för kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Personligen kommer jag att driva dessa frågor och arbeta för en bättre och i alla avseenden hållbarare värld.

 

Det måste bli ett slut på lekstugan i Sveriges Riksdag.

Av , , Bli först att kommentera 0

När man läser artiklar och reportage om vad som händer i Riksdagen för närvarande är det svårt att bestämma sig för om man bör skratta eller gråta. Dock står en sak helt klar, och det är att Riksdagen för närvarande är rena rama lekstugan.

När man läser dessa artiklar och rapporter om vad som händer för närvarande är det lätt att tro att det man skriver om är ett krig mellan barnen i sandlådan på ett dagis, ty så låg verkar nivån vara i Riksdagen för närvarande.

Har man blivit vald av Sveriges medborgare för att representera dessa i Sveriges högsta beslutande organ borde man tänka sig för både en och två gånger innan man agerar. Som jag ser det är Riksdagen en inrättning där alla inblandade ska uppföra sig med bibehållen värdighet och inte ägna sig åt ”sandlådelekar”.

Självklart får vi ha olika uppfattningar i både sakfrågor och politik, på samma sätt får vi givetvis tycka att vissa ledamöter uttalar sig klantigt eller har en världsfrånvänd världsbild likt den Björn Söder har. Men att därifrån göra Riksdagen till en lekstuga och häckla nyss nämnda man med språk och undertoner som hör hemma på ett dagis, snarare än i Sveriges Riksdag, är inte värdigt en Riksdagsledamot.

Ett sådant agerande gör större skada än nytta, dessutom spär det på ett redan stort politiker förakt ännu mer!

I Sveriges Riksdag ska ordning och reda gälla, och alla ledamöter bör därför visa en stor portion och vördnad för det uppdrag svenska folket givit dem och uppföra sig därefter.

De riksdagsledamöter som precis som jag tycker att Björn Söder har helt fel i allt han påstår om invandring och assimilering bör därför använda riktiga politiska argument för att bevisa att så är fallet i stället för att ägna sig åt lekar på sandlådenivå.

Att SD och dess företrädare nu går ut och gör uttalanden om invandring och assimilering ger ju alla oss som tycker motsatsen bara ytterligare bevis på att SD är ett renodlat ENFRÅGEPARTI. 

Låt oss använda detta som argument när vi argumenterar med SD och dess företrädare. Med rätt retorik och rätt argument kommer vi att komma till ett läge där SD förlorar fattningen och förlöjligar sig själva, detta utan att vi behöver spela dem i händerna och göra oss själva löjliga.

Den som påstår att invandring är dålig, och att assimilering är nödvändig, har ingen som helst insikt i vad han eller hon talar om. Jag har själv under lång tid både varit bosatt i, och arbetat i ett flertal länder. Många muslimska, andra kristna eller hinduiska, och aldrig någonsin har något av dessa länder krävt att jag ska assimileras för att få arbets- och uppehållstillstånd där.

Självklart är det så att jag liksom alla andra i landet behövt följa gällande lagar och regler för att leva där. På samma sätt har jag självfallet behövt respektera den kultur som råder i landet. Utöver det har jag, vart än jag bott och arbetat, varit fri att utöva min egen kultur och min egen religion om jag så önskat.

På samma sätt ska vi ha det i Sverige. Alla som vill är välkomna att både bo och arbeta i vårt land, och självklart ska de likt alla andra följa de lagar och regler som gäller här, samt respektera vår kultur och vårt sätt att göra saker på. Dock måste det alltid stå dem fritt att utöva sin egen kultur och religion, detta så länge de inte kräver att vi ska ändra vårt svenska sätt vara och leva.

Alla svenskar som vill och vågar, och bygger relationer med invandrare kommer att inse hur mycket vi alla kan lära av varandra, och hur mycket den nyvunna kunskapen sedan kommer att berika våra liv. Detta inte minst vad gäller mat och dryck.

Sedan måste vi självfallet skapa system så att vi kan ta emot och integrera alla flyktingar som kommer hit på ett bra sätt istället för att som idag följa modeller som inte fungerar. Jag förordar en modell där staten fördelar flyktingarna över alla landets kommuner i proportion till befolkningen. Dessutom ska ett statligt lett organ finnas som har hand om integreringen. En integrering där arbete och skolgång löper parallellt, och där målsättningen ska vara att på kortast möjliga tid se till att alla som kommer som flyktingar integreras, och efter genomfört program får både arbete och inkomst och kan stå på egna ben och klara sig själva.

Att likt SD hävda att invandringen kostar stora pengar. Pengar som Regeringen ”stjäl” från oss ”etniska svenskar” visar bara hur inskränkta de är i sitt tänkande.

Pengar är en gång för alla Djävulens redskap, och ju mer vi värnar om pengar ju längre bort kommer vi från kärlek och solidaritet.

Världen har redan nu börjat förändras från ett läge där mottot varit att den som har mest när han dör vunnit, mot en världsbild där mottot snarare är att ha så lite som möjligt när vi dör. I en sådan världsbild ingår mycket kärlek och solidaritet. 

Avslutningsvis upprepar jag därför till Sveriges folkvalda politiker: Ta ert ansvar och gör slut på sandlådelekarna i Sveriges Riksdag.

Till alla er väljare som även ni vill se ett slut på ovannämnda säger jag: Lägg er röst på Socialdemokraterna i extravalet så att vi tillsammans kan bygga ett starkt, kärleksfullt och solidariskt Sverige där alla människor behandlas lika.

Klara raka besked!

Av , , Bli först att kommentera 0

Vad Sverige bäst behöver just nu för att fortsätta utvecklas är en stark Socialdemokratisk regering. En S regering beredda att rätta till alla de misstag som Alliansen ställt till med under de gångna 8 åren.

 • Vad vi behöver är en S regering som kan återuppbygga välfärdssystemen till sin forna glans.
 • En regering som inte backar för att rulla tillbaka alla misslyckade avregleringsreformer och se till att allt som har att göra med välfärd, skola och offentlig finansiering ånyo ägs och drivs av det allmänna.
 • En regering som inte tvekar i sin övertygelse, och inser att vägen framåt lättas nås genom att åter igen anamma Palmes doktrin om demokratisk socialism, och se till att flertalet får makten över fåtalet.

Vi måste verka för ett Sverige där hela landet lever och utvecklas. Ett Sverige där staten och det allmänna ser till att utbilda morgondagens arbetskraft så att företagen har tillgång till tillräckligt många arbetstagare med rätt kompetens i framtiden.

Det är hög tid att sluta experimentera med privata aktörer på skolan och välfärdens område.

På samma sätt måste Sverige bli tongivande och ledande inom EU när det gäller att flytta tillbaka industrijobben till Sverige och EU. Detta görs enklast genom att införa importskatter och avgifter som gör tillverkning inom EU attraktivare, och varorna mer säljbara inom unionen än varor som producerats utanför och sedan importerats hit.

Dagens industri och handelspolitik som gör att EU’s företag kan tillverka billigt i låglöneländer för att sedan importera det man tillverkat tillbaka till EU måste få ett slut. Det är hög tid att vi alla inser att den sortens industri och handelspolitik bara gynnar företagen och dessa ägare i form av högre vinster. För EU’s medborgare i stort är den sortens politik katastrofal, och ett klart och tydligt bevis på hur fåtalet numera har makt över flertalet.

Vi måste driva en politik som ser till helheten, en politik som gör att hela världen kan leva och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan. Sättet att göra det på är att se till att minimera transporter så mycket det bara går, vilket även det talar för att lokal tillverkning är bäst i det långa loppet.

På område efter område är det därför bäst att vi Socialdemokrater stannar upp, tittar tillbaka och implementerar en politik som bygger på 1975-års partiprogram.

Detta därför att den politik som definierades där både var, och fortfarande är, den enda politik som värnar om alla i samhället. Dessutom beskriver 1975-års partiprogram den enda politik som i långa loppet kan se till att Sverige utvecklas i rätt riktning på alla områden.

Det är inte politiken som behöver förnyas, det enda som behöver förnyas är sättet på vilket vi argumenterar och skapar förståelse för vår politik. Likt Jesus, som för att skapa förståelse för sitt budskap använde sig av liknelser så är det av yttersta vikt att vi gör detsamma och använder oss av liknelser och exempel som åhörarna förstår och kan relatera till när vi debatterar och talar politik.

När det gäller immigrationspolitiken och hur den bör bedrivas är det ingen fråga vi borde ducka ifrån och undvika. Det är ingen skam och erkänna att immigrationspolitiken kantrat rejält och att vi för närvarande gör fel saker.

Jag tycker på inget sätt att vi ska begränsa invandringen, tvärt om.  Sverige är ett rikt land och vi kan säkert göra ännu mer för de som har det svårt runt om i vår värld, dock måste vi göra det på rätt sätt.

Vad som behövs är en handfast plan där alla som kommer till vårt land redan från dag 1 inrättas i åtgärder där utbildning och arbete löper parallellt.

Exakt hur kommer jag att skriva om i ett annat inlägg. Låt mig dock en gång för alla säga att med rätt åtgärder är invandringen till Sverige en tillgång för landet. Dessutom är det något som berikar oss på alla nivåer, både privat och i samhället.

Historiskt, likväl som idag, finns det bara ett politiskt parti som rakryggade kan säga att de står för kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Precis som tidigare heter vi Socialdemokraterna, och en röst på oss är en röst för ett bättre och starkare Sverige. Ett Sverige som med dynamik och beslutsamhet driver utvecklingen framåt utan att tappa bort någon grupp av människor. 

 

Idag blir jag 150!

Av , , Bli först att kommentera 0

I och med detta inlägg har jag nu gjort 150 inlägg sedan starten i början av oktober. De allra flesta handlar om politiska spörsmål både i stora och mindre frågor. I dag ska jag dock göra ett undantag.

Undertecknad ska alldeles strax åka för att äta julbord med mina underbara arbetskamrater, en av årstidens alla höjdpunkter.

Tänk att få umgås med kollegor under lättsamma förhållanden och få en chans att lägga arbetet åt sidan och bara hänge sig år njutning och nöjen!

Självklart hoppas jag att jag under dagens aktiviteter ska klara av att reflektera så mycket jag bara kan av Guds rena underbara kärlek. Julen är om något kärlekens och hoppets högtid och jag hoppas att alla ser det på samma sätt som jag.

Min uppmaning till alla är därför att möta denna jul med kärlek, omtanke och omsorg om våra medmänniskor.

God 3:e advent alla!

Enade vi bör vara i kampen mot SD och mörkrets makter.

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är det hög tid för de Röd/Gröna och Alliansen att sluta klanka ner på varandra och istället koncentrera oss att bekämpa SD och deras politik.

Pajkastningen och beskyllningarna mellan blocken stärker på inget sätt våra chanser att minimera SD’s inflytande i det kommande extravalet i mars, snarare det omvända.

Därför tycker jag att alla ansvarskännande politiker, på bägge sidor, istället ska koncentrera sin energi på att bekämpa det som bekämpas måste, nämligen SD.

Låt oss i varje samtal, i varje debatt, i varje inlägg i tidningar, bloggar och övriga sociala media koncentrera oss på kärnan i vår politik. Låt oss lyfta fram sakfrågorna och i fråga efter fråga påvisa skillnaden mellan oss etablerade partier och SD.

Spontant tycker jag att Jonas Sjöstedt och V är det parti som lyckats bäst i denna fråga. Hans lugn och retoriska kunskaper har fått SD att förlora både humör och initiativ. Därför tycker jag att vi övriga ska följa hans exempel och göra likaledes.

För egen del handlar det kommande extravalet först och främst om att minimera SD och kraftigt begränsa deras inflytande. I den ideala av världar förlorar de sin position som vågmästare. Trots att jag är Socialdemokrat är begränsningen av SD’s Inflytande överordnat vem som slutligen vinner extravalet. En Riksdag utan SD som vågmästare är en seger för Sverige och svensk politik oavsett politisk färg på nästkommande regering.

Därför vill jag att vi gräver ner stridsyxan och istället för att försöka vinna varje enskilt slag koncentrerar oss på att vinna de slag som får oss alla att vinna kriget, det krig som handlar om att minimera SD’s inflytande i Riksdagen.