Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det dags att göra som i Danmark och slå ihop LO och TCO?

Av , , 57 kommentarer 1

I vårt grannland Danmark har man bestämt sig för att slå ihop de fackliga organisationer som i Sverige utgör LO och TCO – Allt för att skapa större kraft för de fackliga kraven och min fundering är om det inte är dags att vi gör precis samma sak i Sverige.

Att LO för arbetare och TCO för tjänstemän historiskt varit olika organisationer är helt naturligt då det vid den tidpunkten var stora skillnader mellan en arbetare och en tjänsteman både vad gäller arbetsuppgifter och klasstillhörighet.

I dag har dessa gränser mer eller mindre suddats ut vad gäller de stora löneskillnaderna och till dagens arbetarklass räknar de allra flesta förutom LO-kollektivets arbetstagare numera även TCO:s medlemmar och även småföretagare som driver enmans eller fåmansföretag.

Därtill har gränsen för vad som är ett arbetare- och ett tjänstemannayrke suddats ut rätt mycket – Tidigare programmerades t.ex många av de maskiner som i dag programmeras av arbetarna själva av de som betecknades som tjänstemän – Med teknologins utveckling har den ordningen försvunnit.

Historiskt så var skillnaden mellan en tjänsteman och en arbetare utbildning – I dag när den skillnaden mer eller mindre är borta därför att alla arbeten kräver utbildning är det tid att förnya och stärka den fackliga organisationen så att vi blir än starkare gentemot arbetsgivarsidan och högern som har som enda mål att splittra och slå sönder svensk arbetarrörelse.

Därför inför arbetarklassens viktigaste dag 1:a maj kommer jag med mitt inspel – Låt oss göra som i Danmark och slå samman LO och TCO för arbetarnas bästa.

Nya tider kräver nya sätt att tänka och mot högerns frontalangrepp på Sveriges arbetstagares löner, arbetsvillkor och anställningstrygghet ska vi aldrig kapitulera – Snarare omgruppera och attackera.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Beskedet om permanent fred mellan Nord- och Sydkorea inger stort hopp.

Av , , 53 kommentarer 0

Beskedet om att Nord- och Sydkorea kommer att jobba för fred och nedrustning av alla kärnvapen på Koreahalvön och en ersättning av stilleståndsavtalet länderna emellan från 1953 med ett riktigt fredsavtal är mycket lovande och hedervärt.

Att det precis som Kim säger kommer att komma bakslag, prövningar och frustration längst vägen och att en seger inte kan uppnås utan smärta är ett ärligt och uppriktigt uttalande som jag hoppas att alla kan förstå och ha respekt för när de saker han talar om inträffar.

Detta möte som jag ser Kina som en stor upphovsmakare till är viktigt och signalerar precis som Kinas ledare uttalat att det är dags för fred för den Asiatiska kontinenten så att alla dess länder och dess invånare kan nå sin fulla potential i alla livets skeenden.

Trots sin ungdom så skvallrar rapporterna om att Kim fört et mycket vuxet resonemang och poängterat att det är bättre att lyfta frågor av intresse som länderna lätt kan tala och komma överens om istället för att redan från början lyfta gamla surdegar som behöver dyrkas upp sakta men säkert – En bra idé och ett moget förslag.

Överenskommelsen att hålla täta kontakter ledarna och länderna emellan och samfällt på bägge sidor jobba för att den för många människor känslomässiga frågan om familjeåterförening löses snarast möjligt är viktig och den starkaste signalen många önskar se för att ta uppgörelsen om permanent fred mellan Nord- och Sydkorea på allvar.

Hursomhelst – Beskedet från Kim Jong-Un och Moon Jae-In om att det kommer att bli permanent fred är goda nyheter så låt oss hålla alla tummar vi kan för att processen blir  helt genomförd snabbast möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Naturligt att byta Generaldirektör för Försäkringskassan.

Av , , 60 kommentarer 1

Ryktet går i pressen att Regeringen har gett Försäkringskassans Generaldirektör Ann-Marie Begler sparken – Ett beslut som är högst förståeligt efter alla skandaler som förekommit i Försäkringskassan under ganska lång tid.

Att högsta chefen i myndigheten får lov att ta ansvaret är därför fullt naturligt och jag väntar med spänning på presskonferensen där skälen samt förhoppningsvis en tillförordnad GD alternativt en ny ordinarie GD ska presenteras.

Förvisso har regeringen lagt mycket hårda mål på Försäkringskassan vad gäller antalet sjukskrivna och genomsnittligt antal sjukdagar – Trots det är det av yttersta vikt att Försäkringskassans ledning ser till att jobba mot målen på ett sätt som inte drabbar de sjukskrivna i form av avslag eller förkortas sjukpenning om så icke är möjligt.

Försäkringskassan ska signallera till regeringen om målen är för tufft ställda så att regeringen kan ta till sig informationen och ställa om målbilden mot en som det finns möjlighet att möta – Att ha en målbild som är omöjlig att möta och mål som är omöjliga att nå gynnar ingen – Varken personal eller sjuka.

Jag hoppas dessutom att den som blir tillsatt som GD blir så med nyskrivna direktiv från regeringen – Direktiv som manar fram en organisation och en ordning där Försäkringskassans chefer begränsas vad gäller rätten att fatta beslut såsom att antalet avslagna sjukskrivningsärenden ska påverka löneutvecklingen.

Det behövs ordning och reda i Försäkringskassan och min förhoppning är att bytet av Generaldirektör kommer att leda till att så blir fallet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Ämnesbetyg istället för kursbetyg helt rätt.

Av , , 8 kommentarer 1

Regeringen vill se att dagens kursbetyg i gymnasiet ersätts med ett ämnesbetyg i slutet och har därför tillsatt en utredning om hur detta ska kunna ske.

För egen del tycker jag att det är helt rätt med ett återinförande av ämnesbetyg då kursbetygen och underkänt i ett kursbetyg säger lite och inget om hur stor kunskap en elev har i hela det ämnesområde som kursbetyget tillhör.

Underkänt på ett kursbetyg kan därtill förstöra hela det tänkta yrkeslivet för en elev och min övertygelse är att ämnesbetyget är vida överlägset dagens system med kursbetyg.

Att det sedan måste finnas klara riktlinjer för hur underkänt i ett visst delmoment påverkar slutbetyget i ämnet ser jag som självklart.

I den bästa av världar borde det även finnas möjlighet för elever som fått underkänt i ett delmoment att göra en eller flera omtentor i de moment där man är underkänd under hela tiden fram tills dess slutbetyget sätts om eleven så önskar.

Slutligen så hoppas jag att reformen med ämnesbetyg går igenom så fort den är genomförbar och att den därtill innehåller system som gör att både elever och föräldrar kontinuerligt under studietiden får indikationer på vad slutbetyget blir om nuvarande studieresultat fortsätter resten av studietiden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Kommunal tar ton i frågan om facklig-politisk samverkan.

Av , , 28 kommentarer 1

Det är inte speciellt ofta jag skriver blogginlägg som varande medlem i fackförbundet Kommunal – Detta inlägg är dock ett sådant och en hyllning till både förbundet och min förbundsordförande Tobias Baudin för modet att på allvar sätta ner foten och ställa krav på politikerna som ingår i det facklig-politiska samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna.

Kommunals ordförande Tobias Baudin sätter ner foten och ställer tydliga krav på att Socialdemokratiska politiker i landstings- och kommunalpolitiken som önskat stöd från Kommunals medlemmar måste hörsamma Kommunals krav om de önskar medlemmarnas stöd.

Socialdemokratisk politiker som inte gör det kommer Kommunal att uppmana medlemmarna att kryssa bort i valet till förmån för kandidater som lyssnar på Kommunal och hörsammar kraven.

Tobias Baudins uttalande är hårt och tydligt – Om de inte lyssnar på Kommunal ska de bort, de ska bytas ut.

Att han uttrycker sig så finns det dessutom gott fog för då han är ordförande för Sveriges största fackförbund och därtill LO:s största förbund med över 500.000 medlemmar.

Kommunal har därför uppmanat sina medlemmar av vilka jag råkar vara en att rösta på Socialdemokraterna i Riksdagsvalet då partiet drivit igenom en rad reformer som är positiva för Kommunals medlemmar och därför drivits av Kommunal i det facklig-politiska samarbetet.

Trots det flaggar Baudin för att samverkan inte är reservationslös och att de S-politiker i kommunalpolitiken som bromsar i fråga om heltid ska bli norm och införas snarast möjligt i alla verksamheter eller fallerat för att stå upp för att barnskötare är en viktig grupp i förskolan ska bytas ut genom att kryssas bort.

För mig är det fullt naturligt att facket och LO har rätt att ställa krav på att Socialdemokratisk politik i alla lägen ska verka för fackets medlemmars bästa och för ett samhälle byggt på den svenska modell LO och Socialdemokraterna är överens om när vi gemensamt påstår att den Svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas.

Med det sagt är jag därför böjd att hålla med Tobias Baudin – Socialdemokrater som inte hörsammar fackföreningsrörelsens och LO:s krav på partiet och dess företrädare bör endera tänka om eller vara beredda på att bytas ut.

Det är bland mycket annat det jag länge efterlyst när jag skriver om att vi Socialdemokrater ska återgå till traditionell socialdemokratisk politik – Dvs. till den politik där LO, partiet och alla dess politiker jobbade hand i hand i full symbios för arbetarklassens bästa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Dags att ge landets behöriga lärare en sund löneutveckling och högre lön.

Av , , 52 kommentarer 0

Facktidningen Skolvärden har gjort en undersökning som visar att det råder stora skevheter vad gäller lönesättningen för behöriga lärare.

Att det är så kan säkert förklaras av den stora lärarbristen men trots det så är det hög tid att göra något åt saken och säkerställa att lärare får ordentliga lönelyft under ett antal år för att fortsätta arbeta som lärare.

Skolvärden har undersökt drygt 600 fall i Sundbybergs, Lunds och Huddinge kommuner som visar att lärare som sagt upp sig och hade minst 10 års erfarenhet i yrket ersatts av yngre kollegor med mindre erfarenhet som trots det fick i genomsnitt 3,867 kronor mer per månad i lön än de som sagt upp sig vilket är helt fel enligt mitt sätt att se på saken.

Jag har självklart inget emot att lärare har bra betalt men att det ska gå till på detta sätt gynnar ingen i det långa loppet.

Att det är lättare att öka sin lön genom att byta jobb i ett bristyrke vet vi sedan länge men för lärare som inte kan eller vill byta arbetsplats slår detta hårt och ovanpå det drabbas både eleverna som mister sin kontinuitet och därtill kommunerna vars uppskattade kostnad för varje lärarbyte beräknas uppgå till 240.000 kronor per lärare.

Sedan är det hög tid att våra beslutsfattare frågar sig hur det känns för lärare som jobbat länge att helt plötsligt få en ny kollega med liten eller ingen erfarenhet av läraryrket anställd på samma lönenivå som den som jobbat länge?

Med allt detta sagt så är lönen inte allt i ett yrke då trivseln och övriga arbetsvillkor måste vägas in i ekvationen. Trots det så är det hög tid att vi gör en ordentlig revision av lönesättningen i läraryrket och skapar en klar strategi och modell för hur en lärares löneutveckling ska se ut i framtiden.

Nyckeln till större lärartäthet och attraktivitet i yrket ligger i god löneutveckling och bra arbetsvillkor – Kan vi skapa det kommer lärarna att stanna i yrket samtidigt som fler utbildar sig till lärare – Sker det har vi snart löst problemen med för få lärare i det svenska skolsystemet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Riksrevisionen vill se mildare regler för sjuk- och aktivitetsersättning.

Av , , 56 kommentarer 1

Riksrevisionen har i en utredning ledd av projektledaren Pathric Hägglund gjort en ordentlig översyn av reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning – Dvs. det som tidigare kallades förtidspension och kommit fram till att regelverket är alldeles för hårt och att regelverket därför måste ändras så att fler än idag kommer i åtnjutande av ersättning.

I utredningen har Riksrevisionen analyserat hur de personer Försäkringskassan nekat ersättning påverkats vad gäller inkomst och hälsa med extra analys av de ärenden som anses utgöra gränsfall.

Utredningen ger vid handen att de som står allra längst från arbetsmarknaden och nekas ersättning får en kraftigt försämrad ekonomi som en effekt av att de blir nekade ersättning – Därtill påvisas en kraftigt försämrad hälsa hos de som nekas avslag och då ofta i kombination med utvecklandet av allvarlig psykisk sjukdom.

Riksrevisionens analys visar att felet inte ligger hos Försäkringskassan därför att man tolkat regelverket för strikt utan hos ett regelverk som är alldeles för hårt efter det att Alliansen under sin tid vid makten skrev om regelverket för att i akt och mening säkerställa att färre än tidigare skulle kunna förtidspensioneras.

Att som Alliansen försämra för sjuka och arbetslösa och sparka på de som redan ligger för att kunna sänka skatten för de som redan lever ett bra liv är fel väg att gå för alla som vill se ett jämlikare och mer harmoniskt Sverige växa fram.

Efter att ha läst repporten så är jag ännu klarare än någonsin tidigare i min uppfattning om att regelverket ska skrivas om så att systemet för sjuk- och aktivitetsersättning ges på samma premisser som innan Alliansens förändring till det sämre.

Som socialdemokrat trogen mina ideologiska ideal är det viktigt att se ett Sverige med fullt ut fungerande sociala trygghetssystem som skyddar människor när livet tar en vändning man inte önskat eller planerat för.

Är man sjuk ska man ha sjukpenning utan bortre tidsgräns så länge sjukskrivande läkare uttrycker att personen efter sjukskrivning kan återgå till sina tidigare arbetsuppgifter.

Är man så sjuk att man aldrig kan återgå till arbete ska man ha förtidspension och kan man arbeta i ett annat yrke än det man hade tidigare ska man utbildas på statens bekostnad med bibehållen sjukpenning under utbildningstiden och hela vägen fram tills dess man fått ett nytt arbete.

Skulle lönen i det nya arbetet vara lägre än den man hade i det yrke man inte längre kan utföra på grund av skada eller sjukdom ska mellanskillnaden kompenseras av sjukförsäkringssystemet fram till pensionen.

Därför tycker jag att vi socialdemokrater ska reagera på Riksrevisionens rapport med omedelbar verkan och göra en förändring i enlighet med Riksrevisionens önskan till ett vallöfte som ska infrias i början av nästa mandatperiod om vi vinner regeringsmakten efter valet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Svenskens ökade bilkörning tarvar en snabb övergång till fossilfria drivmedel.

Av , , 38 kommentarer 1

Svensken kör mer bil än någonsin tidigare enligt rapporter från myndigheten Trafikanalys – Hur mycket kan du läsa om du följer följande länk: https://www.vk.se/2321779/svenskar-kor-mer-bil-an-nagonsin

Att svensken kör mer och mer därför att antalet fordon ökar för varje år är en trend som pågått länge och därtill en trend som inte visar några som helst tecken på avmattning. Det innebär att debatten om hur vi effektivt kan få svensken att övergå till fossilfria bilar och fordon är viktigare än någonsin tidigare.

Den som läser undersökningen ordentligt kommer även att finna att de som bor på landsbygden kör aningen mindre än tidigare samtidigt som bilkörningen i städerna ökar mer eller mindre ohämmat med ökade utsläpp, ökat buller och mer trängsel som följdeffekter.

För mig innebär det att vi måste ta oss en ordentlig funderare på hur vi ska lagstifta och reglera för att bli av med all okynneskörning i stadsmiljöer.

I grunden måste det bli vansinnigt mycket dyrare än idag att välja bilen som transportmedel i stadsmiljö samtidigt som det blir billigare att välja bilen i glesbygd där kollektivtrafik saknas.

Hur kombinationen av trängselskatter, minskningen av parkeringsplatser och övriga straffavgifter ska utformas för de som väljer bil i stadsmiljöer där kollektivtrafiken är väl utbyggd tarvar en ordentlig debatt med högt i tak.

Den debatten vill jag uppmuntra till med tillägget att den bör starta direkt efter valet så att problemet med svenskens ökade bilkörning kan lösas medan tid är.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det är bråttom med införande av ett globalt totalförbud mot kryptovalutor.

Av , , 18 kommentarer 3

I januari i år skrev jag ett första inlägg om kryptovalutor med innebörden att kryptovalutor är det största hotet mot världsekonomin som mänskligheten någonsin upplevt – Därtill en företeelse som är skräddarsydd för att facilitera penningtvätt, skatteflykt och de redan rikas fortsatta ekonomiska dominans.

Den uppfattningen kvarstår jag vid och därför kommer här ett andra inlägg i ämnet för att tydliggöra vikten av att stoppa kryptovalutorna innan samhället gjort precis det som är målet för skaparna av kryptovalutor – Förlorat kontrollen över sitt lands valuta och ekonomiska utveckling.

Att överlåta till banker, finansinstitut och privata entreprenörer att bestämma över ett lands valuta och räntor utan politisk inblandning är ett skrämmande scenario som kommer att ta en ände med förskräckelse om inte fenomenet kryptovalutor stoppas genom rigid lagstiftning med omedelbar verkan.

Hur lagstiftare öppet kan sitta och titta på hur instrument som uppmanar till penningtvätt och skatteflykt växer fram utan att reagera kraftfullt skrämmer mig – Måhända beror detta på att man redan idag sitter i händerna på storkapitalet och att man vill medverka till att skatteplanering ska kunna fortgå även om lagstiftningen på området förändras i en framtid.

Att stora spelare som Warren Buffet och George Soros med flera varnar och uppmanar till ett omedelbart stopp för kryptovalutor borde få politiker världen över att reagera och omedelbart göra något åt saken.

Att världens regeringar och riksbanker/centralbanker fortsatt har oinskränkt makt vad gäller utgivande av valutor och räntesättning av styrräntor och valutakurser ser jag som ett måste om världen ska bestå på det sätt vi känner den idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Därutöver utgör framväxten av snabbrörliga kryptovalutor ett enormt stort hot mot den ekonomiska tillväxt som just startat i Afrika och andra andra av världens utvecklingsländer.

Med kryptovalutor och betalning i kryptovalutor försvinner den för utvecklingsländerna så viktiga möjligheten till skatteintäkter som är motorn i resan från utvecklingsland till industriland.

Uteblivna skatteintäkter innebär fortsatt ekonomisk kolonisation och en situation där för länderna viktig infrastruktur och utvecklande av välfärdssystem aldrig ser dagens ljus då pengarna istället för byggande av sådan hamnar i fickorna hos de redan rika och välbeställda.

Därför upprepar jag än en gång min vädjan – Låt oss lagstifta om ett globalt totalförbud för kryptovalutor innan det är för sent.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Rätt leverantör av Umeås elbussar är en prioriterad fråga.

Av , , 24 kommentarer 1

Jag håller helt med i allt chaufförerna och den fackliga organisationen önskar och kräver i den insändare chaufförerna i Ultratrafiken – Dvs. Umeås lokaltrafik hade publicerad häromdagen i media.

Det är viktigt att beslutsfattarna sätter kvalitét och funktion samt inte minst vinnande bolags ekonomiska styrka att leva upp till sina åtaganden före allt annat när de utser vinnande anbud för vem som ska leverera Umeås elbussflotta.

Att som chaufförerna kräva bussar som fungerar redan från dag 1 för att undvika psykosocial stress och en dålig arbetsmiljö borde vare en självklarhet utan att frågan ens ska behöva lyftas.

Redan idag finns busstillverkare likt VDL från Nederländerna och BYD från Kina samt även Volvo m.fl. som med framgång sålt och levererat stora mängder elbussar som rullar runtom i Europa och därtill rullat under lång tid med gott resultat och stor driftsäkerhet.

Att den parametern borde väga oerhört tungt i det beslut som ska fattas i Umeå ser jag som självklart då det precis som chaufförerna anfört är jätteviktigt att vi får elbussar som är väl utprovade och fungerar klanderfritt från dag 1.

Utan att säkert veta exakt hur anbudsunderlaget är utformat är det viktigt att nämna att det fungerar alldeles utmärkt att skilja på leverantören av bussar respektive leverantören av laddinfrastruktur då branschen idag använder sig av laddlösningar med öppna gränssnitt som kan användas av alla busstillverkare.

I många städer använder man sig av stora sedan länge etablerade bolag såsom ABB som leverantör av laddinfrastruktur – Då utformad på det sätt beställaren önskar baserat på linjeläng och bussarnas totala dagliga körsträcka. I regel innebär detta en kombination av laddningstationer längs linjen samt nattladdning på depå.

Därför är jag lika spänd som alla andra inför beskedet om vilken leverantör som lämnat det vinnande anbudet i upphandlingen och hoppas att det kommer ett besked eller i vart fall en indikation redan kommande vecka.

För mig är Umeås satsning på elbussar viktig då en helt fossilfri och därutöver nästintill bullerfri kollektivtrafik öppnar för många nya möjligheter för kollektivtrafik på platser där sådan tidigare varit omöjlig på grund av buller och utsläpp.

Elbussar öppnar även för nya möjligheter då nya bostadsområden och byggnadskomplex planeras då elbussar innebär att man om man så önskar kan förlägga hållplatsen inne i en byggnad utan rädsla för avgaser och buller.

För mig är eldriven kollektivtrafik framtiden – Därtill förutsättningen för att i en framtid göra Umeå centrum till en mer eller mindre helt bilfri plats där kollektivtrafik, cykel och gångtrafik prioriteras samtidigt som biltrafiken doseras.

Med väl utbyggd kollektivtrafik och ett bra nät av gång- och cykelvägar kan Umeå gå samma väg som Zurich och kraftigt reducera antalet parkeringsmöjligheter i citykärnan för att främja ett bilfritt centrum som i förlängningen precis som i Zurich kommer att gynna både centrumhandeln och medborgarna.

Med det sagt hoppas jag därför att beslutsfattarna fattar rätt beslut och att politikerna är beredda att ifrågasätta och nagelfara beslutet om så blir nödvändigt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”