Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är hög tid att se till att alla elnät ägs av staten alternativt av landets kommuner.

Av , , 34 kommentarer 3

I dagens nyhetsrapportering aktualiseras på nytt frågan om elnät och de relativt kraftiga höjningar av nätavgifterna som våra elbolag gör och/eller redan genomfört på senare år – Höjningar som allt som oftast motiveras med att höjningen beror på stora investeringsbehov för att reparera och underhålla elnätet.

För mig är saknar det skälet relevans därför att den 10% höjning som Eon som nu aviserar av elnätsavgiften aldrig borde ske på grundval av de skäl som nu anges.

Eon med flera bolag borde ha lagt undan pengar till att underhålla sina elnät under alla år de ägt och administrerat sitt elnät istället för att ha använt dessa pangar till vinstutdelning till sina ägare.

Att man nu vill höja avgiften för att underhålla nätet och säkra leveranskvaliteten beror enligt mitt sätt att se på saken att man använt de tidigare intäkterna till att redovisa stora vinster och betala stora bonusar till chefer och ägare.

Eon har liksom Vattenfall i omgångar höjt nätavgiften ett antal gånger sedan 2010 – För mig själv och många andra låter detta som ett svepskäl då den riktiga anledningen till höjningen sannolikt beror på att Eon genomför höjningen därför att man använt de pengar som avsatts för underhåll av elnät till vinstutdelning till sina ägare.

Alliansen och nyliberala företrädare var ivriga förespråkare för en avreglering av elmarknaden med hänvisning till att konkurrens i en fri marknadsekonomi skulle skapa lägre elpriser – När så skett är det inte korrekt att elbolagen sätter den fria marknadsekonomin ur spel för att öka sina vinster genom att ta igen det man förlorar på sänkta elpriser på att höja nätavgiften där de verkar på en monopolmarknad.

Bara misstanken att så är fallet är skäl nog för regeringen att gripa in och reglera hur avgifterna för elnäten får tas ut – Kan sådan reglering inte ske ska alla elnät förstatligas.

För egen del tycker jag att riksdagen snarast ska fatta beslut om att skilja ägandet av elnät från distributionen av el då det är helt fel att elproducenter även ska äga och bygga elnät.

Anledningen till den tanken är att distribution av el och ägandet av elnät spelar på helt olika ”bollplaner” därför att eldistribution och försäljning av el sker på en marknad som är konkurrensutsatt medan marknaden för elnät är en monopolmarknad.

Får jag bestämma fullt ut så ska marknaden för elnät, dess utbyggnad och dess underhåll ägas och förvaltas direkt av staten och drivas separat inom ramen för offentlig sektor.

I andra hand kan jag tänka mig en lösning där landets kommuner får äga elnät men då i bolag skilda från de kommunägda bolag som producerar och distribuerar el.

Rätten till trygg och säker elproduktion är ett samhällsansvar och därmed något som ska ägas och drivas direkt av staten snarare än av privata företag.

Därför föreslår jag att vi snarast möjligt lägger ett förslag i Riksdagen om att alla elnät i Sverige ska överföras till ett statligt ägt och offentligt drivet bolag med enda uppgift – Att bygga ut och underhålla vårt gemensamma elnät.

Elproducenter ska ägna sig åt att producera prisvärd el – Inte åt att driva elnät.

Ett statligt ägt  bolag för elnät kan även användas i syfte att lindra tillfälliga pristoppar på el – Detta genom tillfälliga sänkningar av nätavgiften.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Ska man tro Dagens Industri är Anna Kinberg Batras dagar som partiledare snart över.

Av , , 76 kommentarer 1

Aftonbladet citerar en artikel från Dagens Industri där det klart och tydligt framgår att det pågår en het intern strid inom Moderaterna för att få Anna Kinberg Batra att frivilligt avgå som partiledare så att man slipper nesan med att avsätta henne offentligt.

Att så skulle bli fallet sa jag redan i samband med att hon gjorde det ödesdigra misstaget att öppna för ett samarbete med SD och ska man tro det som skrivs så får jag nu helt rätt i den förutsägelse jag gjorde då.

I artiklarna påstås att det från som det heter från flera av varandra oberoende källor kommer information om att en avgång kommer inom de närmaste dagarna som ett resultat av att AKB blivit ett blysänke för partiet.

Förvånansvärt nog så är det hennes egna partikamrater inom Stockholmsmoderaterna som är mest missnöjda även om artiklarna refererar till att anledningen är att det finns ett utbrett missnöje bland flera tunga Moderater för hennes sätt att leda partiet.

För egen del är jag på inget sätt förvånad och att Moderaterna skulle tappa sympatier i rekordfart när AKB öppnade för samarbete med SD såg jag som självklart – En självklarhet som besannats med ett stort ras i opinionen som följd.

Avslutningsvis ska jag om än i förskott säga följande – Vad var det jag sa?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

En satsning på instegsjobb kan bli dubbel vinst för kommunen.

Av , , 18 kommentarer 0

I pausen vid gårdagens representantskapsmöte i Umeå Arbetarkommun hade jag ett intressant samtal med Hans Lindberg med flera – Ett samtal där vi bland annat talade om vikten av god integration och möjligheten att använda oss av reformen om instegsjobb för att skapa effektiv integration av de som kommer och/eller redan kommit till Umeå som flyktingar samt för de som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.

Den diskussionen satte igång tankeverksamheten hos mig och fick mig att inse att en väl genomtänkt och massiv satsning på instegsjobb bland de som utgör målgruppen för reformen om instegsjobb kan bli till dubbel vinst för kommunen då vi vet att det behövs fler händer och fötter i både förskolan, skolan och äldrevården i vår kommun.

Självfallet ska vi inte slå ut den reguljära arbetsmarknaden och reguljära anställningar med hjälp av instegsjobben men att inte utnyttja reformen och de pengar som följer med den när den finns tillgänglig tycker jag vore att försitta chansen att bli en föregångskommun när det gäller god integration av nyanlända.

Kan vi samtidigt skapa bra integration i samhället genom att skapa meningsfull sysselsättning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver stimulans och åtgärder för att komma in på densamma blir vinsten för oss som kommun än större.

Vi vet redan nu att vi som kommun måste ta emot vår del av de som får asyl i Sverige och vi vet att det finns människor i vår kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden därför att de endera varit arbetslösa länge eller aldrig kommit in på den reguljära arbetsmarknaden.

Därför tycker jag att vi ska utnyttja reformen om instegsjobb på bästa möjliga sätt – Dels som en bra integrationsmetod och ett bra sätt in på den svenska arbetsmarknaden och som ett sätt att slussa in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Jag tänker mig att vi skulle kunna gå tillväga på följande sätt:

 • Att via evaluering skapa oss en god kunskap av tänkbara kandidaters bakgrund, yrkeserfarenhet, utbildning och lämplighet för olika yrken för att därefter sätta dem i arbete i lämpligt yrke med hjälp av reformen om instegsjobbb.
 • Att instegsjobben sker parallellt med utbildning för att förkovra sig i yrket och för de som så behöver parallellt med studier i svenska (arbete 50% – teoretiska studier 50%).
 • Att målsättningen med satsningen ska vara att de som ingår i densamma efter de 24 månader som reformen medger ett instegsjobb om man arbetar mindre än 51% av en heltid ska kunna ta ett reguljärt arbete i samma yrke alternativt påbörja högre studier.

Kan vi gå iland med detta kommer vi att bli en föregångskommun i Sverige vilket jag tycker Umeå ska satsa på då vi har alla möjligheter att lyckas med en sådan satsning.

Att satsa på detta sätt är dessutom god kommunal ekonomi då vi med hjälp av statliga pengar kan säkerställa att människor kommer i arbete istället för att behöva stöd i form av socialbidrag och annat från kommunen.

Att satsa på integration och en ingång in på arbetsmarknaden och förlägga den till de yrken där vi som kommun har brist på arbetstagare blir dessutom till dubbel vinst för kommunen och ett ansvarsfullt sätt att ta ansvar för kommunens ekonomi och skyldigheter.

Att vi som kommun samtidigt som vi får tillgång till fler händer och fötter i vården, skolan och omsorgen gör människor anställningsbara med resultat att framtida rekryteringar av arbetskraft blir enklare att klara av är att vara en föregångskommun i dubbel bemärkelse.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Kapitalism är ett hot mot en fungerande marknadsekonomi.

Av , , 54 kommentarer 2

Att kapitalism enligt nyliberalismens doktriner utgör ett hot mot en fungerande marknadsekonomi därför att kapitalismen som ideologi befrämjar marknadsmanipulationer är något jag sagt länge i syfte att beskriva varför jag är Socialdemokrat och varför nyliberalismen och dess effekter är skadliga för samhällsutvecklingen.

För den som vill läsa mer ingående om ämnet finns mycket litteratur att tillgå – Bland annat från Thomas Piketty. Vill man veta mer och forska djupare i ämnet rekommenderar jag att ni läser Ekonomihandboken skriven av Johan Ehrenberg och Sten Ljungren.

I ekonomihandboken har man på ett sätt som är lätt att förstå lyckats sätta fingret på och förklara varför marknad och kapitalism är två från varandra helt skilda saker.

Nästan varje gång jag skriver i ämnet blir jag beskylld för att vara kommunist, marknadsfientlig och företagsfientlig – Med dagens inlägg hoppas jag därför ge de som påstår så svar på tal genom att återge delar av det som skrivs om skillnaden mellan marknad och kapitalism i Ekonomihandboken.

Socialdemokratisk ideologi är på inget sätt kommunistisk eller marknadsfientlig. I själva verket är vår ideologi bra för marknaden men ett hot mot de som föredrar råbarkad kapitalism.

Att vi är emot kapitalism har sin grund i att kapitalismen har ett enda mål:

 • Att säkerställa att fåtalet (ca: 3% av jordens befolkning) har en suverän bestämmanderätt över flertalet (övriga 97% av jordens befolkning) därför att de kontrollerar kapitalet.

Det är just denna ordning där ett fåtal med alla till buds stående medel förtrycker och behandlar flertalet efter eget gottfinnande som jag vill ändra på – Det jag vill bekämpa är således kapitalismen och inte marknadsekonomin.

Det är därför ”Ekonomisk Demokrati” är nödvändig för att skapa ett välmående och blomstrande samhälle!

Om marknad och kapitalism skrivs så här i Ekonomihandboken:

 • Att kapitalism och marknad inte är samma sak utan två från varandra vitt skilda saker.
 • Att marknaden ytterst handlar om samspel.
 • Att kapitalismen ytterst handlar om makt.
 • Att kapitalismen är någonting annat än marknaden och bekämpar och försöker kontrollera den så gott den kan.
 • Att kapitalismen har minskat marknadens roll i förhållande till vad som skulle vara möjligt och lämpligt mot bakgrund av den tekniska utveckling och den nivå på arbetsfördelning som vi nått.

Effekten av ovanstående är att kapitalismen effektivt berövat en absolut övervägande del av mänskligheten möjligheten att bli företagare. 

Man har gjort så genom att tillse att:

 • Att det för att bli företagare inte räcker med idéer, vilja och/eller kunskap – Man måste ha kapital eller tillgång till kapital.
 • Att kapitalismen effektivt har minskat marknadens roll genom att absurt stora företag tagit bort en stor del av produktionen och lagt över samordningen på byråkratiska apparater (läs WTO, EU med flera).
 • Att de stora multinationella företagen genom karteller och monopol ersatt marknaden med något som ger kapitalägaren större säkerhet.

Andra skillnader vi kan se mellan marknad och kapitalism är följande:

 • Att marknader handlar om horisontella relationer som skapar ett beroende som kan berika båda parterna och att marknaden handlar om samspel.
 • Att kapitalism handlar om vertikala relationer som skapar dominans och som är parasitära och att kapitalism handlar om makt.
 • Att marknaden bygger på unikhet.
 • Att kapitalismen bygger på utbytbarhet.
 • Att kapitalägarna inte har någon annan specifik kompetens än att handla med företag.
 • Att det för kapitalägaren inte spelar någon roll vad som genererar hög lönsamhet.
 • Att det i kapitalismen inte finns några sociala bindningar som hindrar kapitalägarens jakt på att kontrollera de allra lönsammaste företagen.
 • Att marknaden bygger på frivillighet.
 • Att kapitalförhållandet enligt kapitalismens dokrtiner bygger på att företag kan köpas och säljas alldeles oavsett vad de anställda anser.

Så långt citat saxade ur Ekonomihandboken – Min förhoppning är att ni som läser detta ska få en förstärkt förståelse för det budskap jag försökt framföra från dag 1 i min politiska gärning.

Det är hör tid att vi ifrågasätter nyliberalismen och dess doktriner ty även om nyliberalismen lockar med frihet för människor och självbestämmande i alla lägen är den inget annat är kapitalismens yttersta verktyg för att skaffa ännu större kontroll över världens samlade kapital.

Därför måste vi snarast möjligt skapa ”Ekonomisk Demokrati”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Samhällsbygget är långtifrån färdigt – I bästa fall bara just påbörjat!

Av , , 10 kommentarer 0

Samhällsbygge är en grannlaga uppgift för politiken – Dessutom en uppgift som i princip aldrig tar slut därför att befolkningen växer och därför att en växande befolkning betyder fler utmaningar och fler att bygga ett bra och jämlikt samhälle för.

”Sannolikt är samhällsbygget aldrig färdigt och vill man förändra levnadsvillkoren för de många måste man arbeta för förändring” – Så sa Olof Palme en gång och det är just orden i denna mening som gör att jag alltid finner kraften att gå vidare i min politiska gärning.

Samhället är på inget sätt färdigbyggt – Därför behövs ett idogt och envetet arbete för att förändra till det bättre för att undvika att gå i samma fälla som Alliansen och förändra till det sämre.

Därför är de förändringar som behövs förändringar som leder till ett bättre mer JÄMLIKT samhälle.

Precis som Palme så tror jag fullt och fast på att detta bara kan göras genom segt och långsamt praktiskt politiskt arbete och genom väl genomtänkta reformer.

Med samma övertygelse är jag övertygad om att reformer utan väl ideologiskt förankrade idéer och värderingar är tomma och i längden direkt farliga – Detta därför att de hotar folklig uppslutning och ett folkligt deltagande i politiken.

Reformer måste alltid relateras till och säkerställas gentemot de idéer och värderingar som utgör vår ideologi. För mig innebär det att allt politiskt arbete måste ställas mot våra ideologiska kärnvärden som för mig som socialdemokrat lyder KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. 

För att åstadkomma de förändringar som behövs för att uppnå ideologins grundteser måste vi vara pragmatiska när vi genomför det praktiska politiska arbetet.

För att ytterligare tydliggöra vad jag menar kommer jag här att ställa upp några av alla de uttalanden som Olof Palme gjorde under sin politiska gärning med förhoppning att ni genom dessa ska förstå vad jag säger när jag påstår att vi måste återgå till den politik vi vet fungerar och därifrån starta reformarbetet.

Håll till godo – Palme sa bland mycket annat följande kloka ord:

 • ”Vi tvingas ofta ompröva vår politik när det gäller metoder och praktiska handlingslinjer. Samhällsutvecklingen gör detta nödvändigt, liksom människornas önskningar. Illa har det gått för partiet när vi begått misstaget att göra en politisk metod som är lämplig i ett visst tidsskede till ideologi för alla tider.
 • Men bara för att metoderna skiftar behöver man inte byta värderingar. Trofasthet och konsekvens när det gäller idéerna måste förenas med trolöshet när det gäller metoderna. 

Dessa uttalanden gäller idag likväl som på den tid Palme verkade och budskapet han gav lever lika starkt i mig som någonsin i honom.

Det är därför jag alltid återkommer till det faktum att ideologi och den ideologiska plattformen är vad som är viktigast i politiken.

Vi kan kompromissa gällande metoderna för att nå dit och vi kan tillåta oss att handla på olika sätt från en tid till en annan – Det viktiga är ju trots allt att vi står starka vid våra värderingar och aldrig underlåter oss till att fatta beslut som går emot våra värderingar.

Der är så vi Socialdemokrater tillsammans kan driva en pragmatisk politik som faktiskt gör skillnad i gemene mans vardag.

Palme sa en gång med all rätt följande: ”Det är svårt att fördjupa sig i de senast framlagda propositionerna eller den avlägsna utopin. Men att binda samman dessa ser jag som politikens viktigaste uppgift.

Eftersom det är människornas vardagsliv i all sin mångfacetterade rikedom som är det viktigaste i politiken kan ingen enskild idé erbjuda lösningen på alla vardagslivets problem. Lösningen på vardagslivets problem kan endast åstadkommas genom att förena ett stort antal idéer och formulera dessa till en gemensam ideologi.

Vilka idéer och värderingar är det då som sammantaget skapat kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE?

För egen del är det idéerna om hur vi skapar ett mer JÄMLIKT samhälle med mindre klassskillnader som är de bärande i mitt politiska arbete – Dvs. samma idé som skapade kärnvärdena i den Socialdemokratiska ideologin.

Att kunna skapa ett Sverige där full valfrihet för alla på lika villkor råder i alla nivåer i samhället och inte bara hos ett utvalt fåtal är en utmaning.

Palme sa: I alla kulturer har man med börden, penningens och status av olika slag alltid försökt dela in människor i fack och fållor. Det finns heller ingen grandios enhetslösning på detta ständigt återkommande dilemma. Vi vet bara att det är med tusen och en praktiska reformer som man överhuvudtaget kan komma framåt”.

Precis som Palme är jag fullt medveten om att man bara orkar med detta vardagsarbete om man samtidigt drivs framåt av utopien om ett bättre samhälle som präglas av jämlikhet och alla människors lika värde..

Just det faktum att jag vet att detta är möjligt håller mig igång – De gånger jag tvivlar brukar jag sätta mig ner och begrunda våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och vad de faktiskt innebär här och nu.

När jag gör så kommer kraften att jobba vidare tillbaka helt enkelt därför att målet om ett jämlikt samhälle med full valfrihet för alla på lika villkor byggt på vår gamla devis ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” är värt att kämpa för.

Resan mot en jämlikt Sverige har bara börjat – I takt med att fler och fler inser finessen och storheten med ett jämlikt samhälle och inser att metoderna kan variera så länge värderingarna står stadiga i sin ideologiska mylla kommer resans fart att öka.

Det är först när vi är trofasta mot idéerna och värderingarna och trolösa gentemot metoderna som framgången kommer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Det ojämlika samhället är orsaken till det ökade våldet.

Av , , 24 kommentarer 1

Oavsett av om man vill eller inte så går det inte att undvika att se och höra om våldet i samhället – Ett våld som ökat markant under de sista åren. Den stora frågan vi därför måste ställa oss är varför våldet ökar och vad vi kan göra för att begränsa det.

Sannolik finns det lika många teorier om varför våldet ökar som det finns mänskor som uttalar sig i ämnet.

SD skyller de det ökande våldet på Islam som enligt dem är en mycket våldsbejakande religion medan merparten av de som forskar i ämnet vetenskapligt säger de att det ökade våldet beror på ökad gängmentalitet – En gängmentalitet som uppstår därför att segregation och en hög koncentration av människor med samma bakgrund och levnadsöde på ett och samma ställe är den mylla som behövs för att gäng ska bildas och se dagens ljus.

För egen del har jag en mycket mer rättfram och vad jag tror ärlig teori då jag vill lägga skulden till det ökande våldet på ojämlikhet och det utanförskap som ett ojämlikt samhälle skapar.

Jag vill med fog påstå att det samhälle som de nyliberala idémakarna skapat inte kan leda i någon annan riktning är till ett ökat våldsanvändande – Detta därför att den bärande idéen i det nyliberala tankesättet är att öka klassklyftorna.

Olof Palme sa att ”Det är ytterst viktigt att demokratin lyckas med att lösa de problem som människorna ser som centrala och att den inte blir handlingsförlamad”. Handlingsförlamning är just det ord som bäst beskriver vad nyliberalismen lyckat skapa allt sedan Palmes allt för tidiga död.

Med start på 1990-talet och allt sedan dess har samhället utvecklats i en riktning som skapat allt större klyftor i samma takt som inkomst- och förmögenhetsklyftorna växt. Det är helt enkelt så att skillnaden mellan rik och fattig blivit större samtidigt som barnen till både rika och fattiga delar samma drömmar om yrkeskarriär, prylar och framgång i livet.

I dagens Sverige har barnen till föräldrar som är bättre bemedlade kunnat få allt de pekat på och genom att deras föräldrar valt  ”rätt skola” för sina barn har de kunnat skaffa sig maktpositioner som inte beror på egen kunskap i alla lägen utan på att vara barn till rätt sorts föräldrar.

Den möjligheten har inte på jämlika villkor stått öppen för barnen till sämre bemedlade föräldrar vilken innebär att de på ett helt annat sätt tvingats finna sig i att befinna sig i en miljö där risken för att utveckla ett kriminellt beteende är större än för barn som har bättre bemedlade föräldrar.

Med samma drömmar om makt, framgång och prylar som de barn som har rätt föräldrar skapas grogrunden för våld och kriminalitet – Därför ligger  det närmare till hands att de barnen och ungdomarna väljer våldets och kriminalitetens väg för att skaffa sig samma saker och samma sorts makt som barnen till rika föräldrar.

Det samhälle och den rikedom som nyliberalsimen förespråkar har samma attraktionskraft på barn till fattiga föräldrar som det har på barn till rika föräldrar – Dock har nyliberalismen på ett effektivt sätt sett till att låsa ute barnen till de som är mindre bemedlade – Därav det ökade våldet.

Det äger säkert sin rättmätighet att invandrarbarn begår fler och grövre brott per capita än barn från rika familjer – Dock har detta inget eller mycket lite att göra med religion eller trosinriktning utan oerhört mycket att göra med klasstillhörighet.

Den egentliga orsaken kan istället tillskrivas ett ojämlikt samhälle som i alla stycken gör skillnad på VI och DEM.

När jag växte upp vilket var på Palmes tid existerade inget VI och DEM – I det samhälle jag växte upp i fanns bara VI. Dessutom gick barnen till både fattiga och rika i samma skola och i samma klass och spelade i samma fotbollslag etc.etc.

Min ovetenskapliga men ändå pragmatiska slutsats är därför att våldet inte beror på vare sig religion, etnicitet eller kön – Våldet beror på att samhället blivit allt mer ojämlikt trots att barn och ungdomar har samma behov och drömmar oavsett om de är barn till rika eller fattiga.

Skulden till det eskalerande våldet ska således inte läggas på invandringen eller på barn födda i Sverige av utomnordiska föräldrar – Skulden ska läggas på nyliberalismen och den ojämlikhet dess politik och doktriner skapat.

Vägen till ett samhälle med lägre brottsbenägenhet ligger därför i att skapa ett samhälle med större jämlikhet och genom att skapa ett samhälle där alla medborgare har samma möjligheter oberoende av släktskap eller social samhällsklass.

Vägen framåt är därför det samhälle vi Socialdemokrater vill skapa byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer – Ett samhälle som genomsyras av KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

De flesta av dagens medborgare saknar ideologisk kompass.

Av , , 22 kommentarer 2

Vår tids största utmaning som politiker är att få dagens medborgare att intressera sig för politik på samma sätt som våra föräldrar och farföräldrar intresserade sig för politik för att kunna förändra samhället och sin egen levnadssituation.

Dagens avsaknad av ideologisk debatt inom politiken är ren och skär katastrof då avsaknaden av en stark ideologisk debatt skapat en vardag där framför allt dagens unga tycker och tänker om politik utan ideologisk förankring.

Dagens politiska spel – Dvs. spelet om väljarnas röster handlar mer om vilka populistiska frågor en politiker eller ett politiskt parti driver än om den ideologi på vilken deras politik är byggd.

För mig är politisk debatt utan ideologisk förankring detsamma som att navigera utan vare sig mål, karta eller kompass. Något som kan jämföras med att driva ett företag utan affärsplan med tillhörande budget.

Att prata politik utan att prata ideologi kan till och med jämföras med och liknas vid en Charlotte Kalla som tränar helt på måfå – Utan mål – Utan plan och utan ett träningsprogram som strävar efter att nå målsättningen med träningen.

 • Är det någon som tror att Charlotte skulle ha vunnit sina segrar utan att ha en målsättning, en plan och ett väl avvägt träningsprogram som verktyg för att nå målet?
 • Finns det någon som tror att navigeringen till målet lyckas om vi inte vet vart vi ska åka?
 • Finns det någon spm tror att vi kan ta oss till målet utan nödvändiga navigationsverktyg?
 • Finns det någon som tror att ett företag kan nå sina resultatmål utan en strikt affärsplan och en budget som stödjer affärsplanen?

Jag tror och hoppas att ni alla kommer fram till att svaret på ovanstående frågor är nej.

Svarar vi nej på ovanstående frågor finns en naturlig följdfråga som berör politiken:

 • Varför driver vi politik och verkar som politiker utan att redovisa och debattera politikens ideologiska kärnvärden?

Politikens kärna är och har alltid varit ideologi och ideologisk övertygelse – Ideologisk övertygelse som klart och tydligt definierar vilken typ av samhälle vi ska bygga och ideologi som definierar vem samhället ska byggas för.

Utmaningen jag pratade om inledningsvis ligger i att få dagens väljare att inse att det är ideologin och inte sakfrågorna som skiljer de olika politiska partierna från varandra och att det därför är viktigt att ta reda på och förstå vilken typ av samhällsbygge partiernas ideologi förespråkar.

Varför har det blivit på detta sätt  med den ideologiska förståelsen?

Svaret på den frågan är kanske svårare att sätta fingret på – Själv är jag övertygad om att den ideologiska debatten i politiken försvunnit därför att Allianspartierna sedan länge insett att de aldrig kan vinna över oss Socialdemokrater så länge som ideologi och ideologisk övertygelse präglar den politiska debatten.

Det enda område där Alliansen varit riktigt framgångsrikt är området som handlar om att använda en strategi som fragmenterar den politiska debatten och flyttar fokus från kollektivet till individen.

Att skapa en debatt som i allt fokuserar på den egna plånboken snarare än på kollektivets gemensamma plånbok är skulden till att dagens väljare förlorat intresset för politik.

Alliansen har på ett skickligt sätt lyckats få oss Socialdemokrater att följa med dem i denna deras strategi genom att ersätta den ideologiska debatten med en debatt och profilering i populistiska plånboksfrågor.

Detta kallar Alliansen helt felaktigt politisk utveckling och modernisering av politiken!

Även i vårt parti finns det medlemmar som framhäver att vår politik behöver förnyas och moderniseras – HELT FEL tycker jag!

Det behövs varken förnyelse eller moderniseringar – Allt som behövs är en återgång till ideologisk debatt som ersättning till ett populistiskt debatterande av enskilda sakfrågor lyfta ur sitt ideologiska sammanhang.

Kamrater – Det är tid att stanna upp, omgruppera och återta initiativet i den politiska debatten!

Jag är helt säker på att flertalet av mina partivänner runt om i landet delar min övertygelse om att vår politik är den enda rätta för Sverige.

Just därför måste vi återgå till att debattera det vi är oslagbara på – Ideologi och vikten av en stark ideologisk kompass för att lyckas med föresatsen att bygga ett jämlikt samhälle där alla människor har lika värde.

Ska vi skapa en återgång till den position och det allmänintresse politik hade för våra föräldrar och farföräldrar måste vi förklara varför vår ideologiska plattform ser ut som den gör – Vilka värden den är byggd på  – Och framför allt vilket framtida Sverige en sådan politik bygger.

Bara med ett återinförande av den ideologiska debatten kan vi förklara och få förståelse för meningen med ord som kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Att prata om dessa kärnvärden utan att prata om ideologi är omöjligt.

Moderniseringen och förnyelsen vi behöver är således en återgång till det gamla sättet att se på politiska budskap – Lyckas vi med detta klarar vi den utmaning jag beskrev inledningsvis.

Detta givet att vi kan förklara vikten av en stark ideologisk plattform på ett sätt dagens människor kan förstå och relatera till.

Ideologisk debatt och förankringen av vår ideologiska plattform för medborgarna är därför lika viktig för oss Socialdemokraterna som målen, planen och träningsprogrammet är för Charlotte Kalla när hon strävar efter att nå framgång.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Som regeringsbärare måste vi se till att transportsektorn blir kvitt osund konkurrens.

Av , , 30 kommentarer 0

Att UT Transport i Norr riskerar att inte kunna anställa de chaufförer de önskar för att klara sommarens semestrar är självklar oroande – Att de som är anställningsbara kräver lön utöver avtal tycker i alla fall jag påvisar att lönerna i transportbranchen och även bussbranschen är alldeles för låga för att attrahera sökanden.

Med det sagt är jag övertygad om att UT Transport i Norr inte är ensamma om att dela denna problematik – Detta sagt så tycker jag att det är hög tid att vi som varande regeringsbärare reagerar genom att resolut stoppa den olagliga cabotagetrafik som håller löner och ersättningarna nere inom åkeri- och bussbranchen.

Problemet är som jag ser saken är varken företagsrelaterat eller branschrelaterat utan relaterar till att regeringens flathet som innebär att utländska åkeriföretag tillåts att verka i Sverige till en lönenivåer ingen svensk chaufför är villig att sänka sig till då de i sådana fall inte kan leva ett normalt liv på den lön de erhåller.

Ska vi lösa problemen är det den olagliga cabotagetrafiken och dess osunda påverkan på transportbranschen vi ska lösa och inget annat.

Utan olaglig cabotagetrafik att konkurrera med skulle UT Transport i Norr och övriga åkeriföretag kunna ta bättre betalt för sina transporter – Något som i sin tur innebär att de skulle kunna betala mer i lön för att nå upp till de lönenivåer svenska chaufförer kräver för att ta jobb hos UT Transport i Norr med flera åkeriföretag. i

Utan den olagliga cabotagetrafiken som osund konkurrent skulle de inte ha de problem med att rekrytera de har i dagsläget – Därför uppmanar jag både partikamrater och politiker i andra partier att ta sitt ansvar och göra något åt saken innan alla svenska åkerier är nedlagda och borta.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

I detta inlägg ska jag för ovanlighetens skull berömma en Moderat politiker.

Av , , 6 kommentarer 1

Att jag berömmer Moderaterna i allmänhet och moderata politiker i synnerhet är definitivt inget som hör till vanligheterna – Ibland händer det oväntade och i detta inlägg ska jag ge beröm till den Moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp för en interpellation hon lagt i riksdagen.

Det Lotta gjort är att via en interpellation ställd till min partikamrat och vår finansminister Magdalena Andersson (S) ställa frågan om hon som minister avser att se över beskattningen för elbussar och i sådana fall när?

Den frågan med tillhörande följdfråga tycker jag är både relevant och viktig då jag ser det som mycket orättvist och orimligt att elbussar ska beläggas med drivmedelsskatt medan spårbunden trafik med samma framdrivningsmetod är skattebefriad.

I min värld ska skattens vara eller icke vara inte vara relaterad till om man åker på spår eller gummihjul utan självklart vara kopplad till på vilket sätt fordonet i fråga framdrivs.

Så länge spårbunden trafik med eldrift är skattebefriad så ska samma sak självklart gälla även för helt elektriska bussar i jämlikhetens namn.

Precis som Lotta påpekar i sin interpellation och precis som EU-kommissionen säger så är EU-direktivet om drivmedelsskatter föråldrat.

Om regeringen vill säkerställa en bättre miljö och en snabb övergång till eldrivna bussar är slopandet av drivmedelsskatten för elbussar det snabbaste sättet att skapa den morot som behövs för att skapa en snabb övergång till elbussar i lokaltrafiken i Sveriges kommuner.

I dagsläget fungerar drivmedelsskatten på elbussar som en broms för en snabb övergång till elbussar – Tas skatten bort råder inga tvivel om att elbussen blir vida överlägsen fossildrivna bussar vilket är precis vad som behövs för att skapa en snabb övergång.

Länstrafikbolag och bussoperatörer tittar konstant på kostnaden per kilometer och med slopad drivmedelsskatt för elbussar kommer pendeln att svänga över oerhört kraftigt till förmån för elbussar.

Dessutom ser jag det som gravt orättvist att spårbunden kollektivtrafik ska vara skattebefriad medan den på gummihjul beskattas.

Så länge den orättvisan består signalerar regeringen inget annat än att man enbart prioriterar kollektivtrafiken i Stockholm och övriga storstäder som är de enda städer där spårbunden kollektivtrafik är ett alternativ med möjlighet att tjäna igen nedlagda kostnader för att bygga spårbunden trafikinfrastruktur.

Därför ska jag avsluta inlägget med att än en gång berömma Lotta Finstorp för initiativet att ställa interpellationen till Magdalena med följande tillägg – Stå på dig Lotta – Du har helt rätt i att Sverige kan följa i Frankrikes fotspår och slopa drivmedelsskatten på elbussar utan att bryta mot EU’s direktiv om drivmedelsskatter.

Kan Frankrike kan Sverige – Fattas bara annat!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Som Socialdemokrat blir jag blir aldrig svaret skyldig Robert Axebro.

Av , , 17 kommentarer 0

I stället för att klippa och klistra in mina svar till Robert Axebro under de svar han givit mig baserat på mitt förra inlägg ska jag skriva ett sammanhängande svar där jag bemöter hans kommentarer – Detta därför att jag tycker att det blir klarare och tydligare på det sättet.

Att vi Socialdemokrater klart och tydligt berättar om att vi nu avser göra en satsning på skola, vård och omsorg utöver den som är och har varit gängse norm i vår kommun under ett antal år är givetvis en kursändring och något vi ska slå på stora trumman för att berätta för kommuninvånarna/väljarna om.

Precis som Hans med flera säger så är detta början på något nytt och en satsning som kommer att ske på skola, vård och omsorg under överskådlig framtid – Hur mycket och hur stora de satsningarna blir efter budgetan som nu presenterats för kommande år kommer vi att berätta när tiden är inne och framtida budgetar är uppe för presentation.

En sak är helt klar och det är att vi Socialdemokrater alltid kommer att möta de behov som finns och de som kommer att uppstå i en framtid på samma sätt som vi alltid gjort så historiskt.

För att svara på din fråga till mig så har vi Socialdemokrater alltid byggt samhället nerifrån och upp och dessutom alltid säkerställt att samhällsbygget står på stabil grund – Det arbetssättet kommer vi självfallet inte att ändra på Robert då Sveriges historia visar att vi alltid har använt oss av rätt byggteknik för att skapa ett sunt samhällsbygge.

I en stad som växer har var tid sin plats och därför kommer olika satsningar och prioriteringar alltid att ligga aningen olika på tidsaxeln för att kunna klaras av på ett bra sätt.

Det vi gjort tidigare år är att säkra upp och stärka vår infrastruktur och de faciliteter som behövs i en stad med tillväxtambitioner samt att renovera och byta ut saker som VA och värmeslingor under torg och bussterminaler så att reparations- och byteskostnader för den sortens saker inte påverkar den framtida möjligheten att satsa på skola, vård och omsorg som vi nu inleder.

Det är därför jag frågade dig om du tycker att vi ska bygga infrastruktur eller satsa på skolan, vården och omsorgen under några år framåt – En fråga du viftar bort som som irrelevant.

Den frågan är inte irrelevant utan snarare otroligt relevant då den har att göra med god samhällsplanering och möjligheten att åstadkomma ett starkt och stabilt samhällsbygge.

Till skillnad från dig så tror jag att Umeåborna har stort intresse av svaret på den frågan men vill du avstå från att besvara den är det självfallet din rätt att göra så.

Så vitt jag vet är de beräkningar som gjorts av framtida intäktsökningar oerhört blygsamma – Detta därför att vi inte ska hamna i ett läge där vi spenderar mer än vi får in. När något är okänt och ett antagande är det bättre att använda sig av det man vet än att använda sig av det man tror och inte vet vilket är fallet i den beräkning som är gjord.

Som jag skrev i mitt inlägg så finns det planer för tillväxt i hela kommunen men fram tills de är beslutade eller presenterade som oerhört väl definierade förslag väljer vi att inte prata om dem för att undvika fiktiva debatter men väl ta höjd för framtida förslag i den budget som presenterats – Att göra så är sunt politiskt tänkande och tillskapande av framtida utvecklingsmöjligheter.

Inom Socialdemokraterna precis som i alla andra parter så finns planer både för lång och för kort sikt och i Umeå har vi haft en ordning at presentera förslagen i den takt som ryms inom den budget som är aktuell och den som föreslås gälla för nästkommande period – Det är precis detta Hans med flera gjort i det budgetförslag som presenterats Robert.

Hans Lindberg och den nya kommunledningen har gjort och gör ett mycket bra arbete med att skapa en ekonomi i balans för att säkerställa att kommunen utvecklas som planerat i framtiden.

Som i alla växande städer och/eller verksamheter är det inte alltid världens lättast sak att klara balansen mellan intäkter och investeringar – Detta därför att investeringen nästan undantagslöst sker före intäkten och därför att investeringen i sig är ett villkor för att den ökade intäkten ska bli verklighet.

Det du beskriver som ett högt skattetryck (även om jag ser kommunalskatten som varande på rätt nivå) är sannolikt något som behöver finnas under rätt många år framåt för att klara av den befolkningstillväxt vi räknar med fram till 2050.

Sedan är det till stor del dina partikamraters i Centerpartiets förtjänst att kommunalskatten ligger på den nivå den gör då de medverkat till att vältra över stora kostnader från staten till landets kommuner under sina år vid regeringsmakten – Detta för att kunna sänka skatterna rejält för de med de högsta inkomsterna och största förmögenheterna.

Mitt hopp står till att en Socialdemokratiskt ledd regering ska kunna fixa till detta under nästa mandatperiod – Bland annat genom att göra kommunalskatten till en skatt som tas ut enligt en progressiv skala.

Därför vidhåller jag det jag skrev i mitt förra inlägg Robert – Det du ägnar dig åt är politisk populism snarare än realpolitik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

P.S. tack för ditt beröm på de punkter du berömde mig.