Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det vi nu upplever en nystart av det kalla kriget?

Av , , 24 kommentarer 2

Jag har många gånger flaggat för att jag oroas av alla de tecken som syns runt om i världen – Inte minst inom EU där främlingsfientliga partier hoppat in på arenan och försöker dela upp befolkningen i vi och dem. Att så sker påminner om förspelet till både 1:a och 2:a världskriget.

Lägg därtill det som pågår på diplomatisk nivå mellan framför allt Ryssland och västvärlden där man nu inlett en era med att skicka hem diplomater för att försöka bevisa sin ståndpunkt – Frågan är vad som blir nästa steg och om detta innebär att det kalla kriget mellan öst och väst nu är tillbaka fullt ut.

Redan innan detta återsändande av diplomater började har vi sett ordentligt med vapenskrammel både från USA och Ryssland och den saken oroar mig mer än den diplomatiska krisen.

Min förhoppning är att vi kan släppa allt detta och att vi som människor accepterar att vi alla är lika mycket värda även om vi ser olika ut och tycker och tänker olika.

Livet handlar inte alltid om konfrontation och om att ena parten måste ha rätt och den andra fel – Ibland kan bägge ha rätt och ibland kan bägge ha fel men i sak borde det sakna betydelse då det viktiga alltid borde vara att acceptera varandras fel och brister och trots det försöka bygga en hållbar relation.

Min önskan är därför att vi blir mer förlåtande och mer kärleksfulla gentemot varandra och att vi försöker förbrödra istället för att separera.

Olika länder har olika traditioner och att vi i väst ska fördöma Kina och Ryssland och kalla dem diktaturer är lika fel som att dessa länder ska fördöma väst av andra anledningar.

Låt oss istället acceptera våra olikheter och försöka bygga broar som innebär att vi kan umgås utan att lägga oss i hur respektive land styrs.

Med det sagt vill jag även tillägga att varje land är suveränt och i sin fulla rätt att bestämma vilka regler som ska gälla i landet. Den som önskar bosätta sig i ett annat land än sitt eget får ta seden dit man kommer och acceptera den livsstil som gäller där – Passar inte den livsstilen får man endera återvända till sitt hemland eller till ett land vars livsstil man kan acceptera.

Med den förhoppningen och förhoppningen om att fler och fler ska lära sig innebörden i ordet kärlek tillönskar jag er alla en riktigt Glad Påsk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hästskitsteoremet är ett uttryck som klockrent beskriver nyliberal politik.

Av , , 66 kommentarer 4

I min värld finns det uttryck som har större betydelse än andra när det handlar om att beskriva politik och skillnaden mellan olika politiska åskådningar – Uttrycket Hästskitsteoremet är ett sådant uttryck därför att det gör det oerhört enkelt att förklara skillnaden mellan socialdemokratisk politik och alliansens nyliberala politik.

Låt mig därför förklara vad uttrycket betyder och hur det kom till.

Uttrycket Hästskitsteoremet är myntat av John Kenneth Galbraith, en framstående Amerikansk ekonom som arbetade i Keynes anda och beskriver det felaktiga i att tro att man genom att mata en häst med mer havre än den kan smälta kan få sparvarna överleva på de osmälta kornen i hästens avföring.

Uttrycket myntades för att beskriva den ekonomiska politiken fram tills dess att Keynes teorier kom i bruk och exemplifierar mycket väl den nyliberala politik som förts under Alliansens 8 år vid makten.

Keynes ändrade hela synsättet att se på politik och ekonomi – Den neoklassiska teorin om att marknaden var en självreglerande mekanism som kunde spara sig ur kriser hade kommit på skam under depressionen.

Keynes teorier skapade ett nytt sätt att se på ekonomi – Ett sätt som innebar vi via offentliga insatser och statliga regleringar skulle reglera ekonomin på ett hållbart och effektivt sätt.

Föga förvånande fungerade detta mycket väl och sammanföll så länge Keynes teorier tillämpades med historiskt hög tillväxt och låg arbetslöshet.

I samband med kriserna på 1970-talet påbörjades avvecklingen av Keynes teorier och ersattes med nyliberala föreställningar om en självreglerande marknad och nedsippringsteorier – Dvs. teorin om att den ”fria marknaden” kan klara av att reglera sig själv.

Denna utveckling accelererade kraftigt under Alliansens 8 år vid makten med en politik i stark nyliberal anda – Det är just därför jag gillar ordet hästskitsteoremet.

Jag fullkomligt älskar ordet därför att det beskriver precis det nyliberal politik är – Full av skit och felaktiga tankebanor.

Vad nyliberalismen åstadkommit är inget annat än ett återskapande av det neoklassiska tankesätt som var grogrunden till att Keynes la fram sin teori om offentlig inblandning och statlig reglering.

Den ”fria marknaden” har sedan länge diskvalificerat sig själv som problemlösare och allena saliggörande – Om något skapar den istället nya problem att lösa – Problem som kräver en annan sorts politik för att finna sin lösning.

Det är just för att göra slut på hästskitsteoremet som jag vill återgå till traditionell socialdemokratisk politik av gammalt gott snitt – Det är därför jag på nytt vill tillämpa Keynes idéer om att staten måste göra offentliga insatser och på nytt se till att införa statliga regleringar på en mängd områden.

När man som jag tror på styrkan i ideologiska kärnvärden såsom kärlek, solidaritet och alla människors lika värdebyggandet av ett mer jämlikt samhälle blir det därför naturligt att bekämpa en politik som bygger på hästskitsteoremet och ersätta detta med ett bättre sätt att lösa problemen.

En återgång till traditionell socialdemokratisk politik enligt den demokratiska socialismens doktriner som följer Keynes tankar kommer på nytt att leda oss till en era av hög ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet.

Självklart kommer nyliberalismens företrädare att protestera mot statlig inblandning och mot regleringar av osunda marknadsrelaterade fenomen – Deras protester är dock inget problem för mig då det är oerhört lätt att peka på vad som gått fel och varför reglering behövs.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”  

 

 

 

MP:s migrationspolitik har kommit ordentligt på skam.

Av , , 44 kommentarer 1

Personligen tycker jag att det är bra att Lagrådet underkänner det förslag till särlagstiftning för ensamkommande som MP tvingat regeringen att lägga.

Lagrådets underkännande är ett svidande nederlag för MP:s migrationspolitik och borde tjäna som tecken på att det som behövs är ordning och reda och en väl fungerande migrationspolitik.

Jag tror dessutom att Stefan Löfven lät förslaget släppas fram för att hedra de överenskommelser som gjorts med MP i samband med regeringsbildningen – Då fullt medveten om att detta skulle bli utfallet och att förslaget därmed kan stoppas innan det når riksdagens bord.

MP måste lära sig att vi har klara och tydliga regler för hur asylärenden ska avgöras och att det enda kriteriet för att erhålla asyl är att man uppfyller de kriterier som krävs för att så ska bli fallet.

Att skapa särlagstiftning för vissa grupper och bevilja asyl trots att kriterierna inte är uppfyllda är allt annat än rättssäkert och den sortens lösningar ska vi inte ha i Sverige.

Det finns en enkel princip vad gäller de som får avslag och har en i laga kraft vunnen dom om densamma – De ska skickas tillbaka så snart så är möjligt då allt annat är otänkbart om vi vill att samhällsmedborgarna ska ha tillit till systemet och till regeringens migrationspolitik.

Därtill hoppas jag att Lagrådets yttrande sänder kraftiga signaler till MP att gå hem till sin kammare och jobba fram en syn på migrationspolitiken som stämmer överens med gällande regelverk och därtill en migrationspolitik som kan vinna stöd och förtroende bland de breda massorna.

Avslutningsvis vill jag säga att jag gläds över många av de slutsatser och förslag som regeringens utredare Martin Olauzon lagt i den utredning som syftar till att skapa ett bättre mottagande av de som kommer som kommer till vårt land som asylsökande och en rättssäker process för de som får avslag med säkerställande att de skickas tillbaka till sitt hemland.

Det förslaget har jag längtat efter länge och i stort innehåller förslaget alla de punkter jag tagit upp i de inlägg där jag beskrivit vad jag anser behöver göras för att skapa en rättssäker och effektiv migrations- och integrationspolitik.

Med det sagt så upprepar jag än en gång att jag tycker att det är bra att MP får en rejäl knäpp på näsan för sin tro att migrationspolitiken kan anpassas för att i varje läge passa den viljeyttring som gäller i MP för tillfället – Över tid tror jag att MP kommer att förstå att den enda hållbara migrationspolitiken är den som har brett medborgerligt stöd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Stockholms Län beviset på att det fria vårdvalet är en katastrof för samhället.

Av , , 39 kommentarer 0

Stockholms Läns Landsting är det klarast lysande exemplet på hur det fria vårdvalet sakta men säkert eroderat välfärdens resurser och skapat ökade kostnader för skattebetalarna jämfört med när all sjukvård drevs i offentlig regi.

Därtill går det i en artikel i SvD som publicerades redan 2016 på följande länk: http://www.svd.se/rusande-kostnader-for-vardval-i-stockholm/om/sverige att läsa om det jag anfört hela tiden – Nämligen att det fria vårdvalet är ett hot mot demokratin och en företeelse som eroderar vår välfärd.

Artikeln visar att det fria vårdvalet kostat Stockholms läns skattebetalare minst 1.1 miljard extra under 2014 jämfört med när sjukvården drevs i egen regi – Därtill med årliga kostnadsökningar på 4.1% per år allt sedan vårdvalet infördes 2008.

För att få bukt med de ökade kostnaderna vill Stockholm införa ett remisstvång från husläkarna innan en patient kan gå till en specialist i hopp om att minska kostnaderna för de fria vårdvalet – En reform som inte kommer att fungera eftersom specialisterna skulle ändra strategi och dela med sig av vinsterna till de husläkare som remitterar till en specialist.

Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) bekräftar att kostnadskontrollen måste öka om inte stockholmarna ska drabbas av nedskärningar inom vården från 2017 och framåt som ett resultat av att det fria vårdvalet eroderat välfärden och ökat samhällets kostnader för sjukvård.

Man brukar säga att ”som man bäddar får man ligga” något som i allra högsta grad blivit verklighet i Stockholm som gått allra längst i fråga om införandet av fritt vårdval inom alla delar av sjukvården.

I Stockholm har man till och med gått så långt att man lagt förbud för offentliga vårdmottagningar att få finnas kvar för att öppna upp för den fria etableringsrätten för privata alternativ – Ett val man nu får betala ett mycket högt pris för i och med att kostnaderna för samma sjukvård som tidigare ökat med drygt 1.1 miljard per år.

Att Ulf Kristersson och Filippa Reinfeldt med flera moderata företrädare sålt ut skattebetalarnas tillgångar i form av sjukhus och vårdcentraler mm. i Stockholms Län till privata vårdgivare för en spottstyver där köparna sedan kort efter tillträdet kunnat sälja tillgången vidare för dyra pengar gör förstås inte saken ett enda dugg bättre.

Om något bevisar det beteendet att hela tanken bakom reformen om det fria vårdvalet var förfelad – Tanken var aldrig att ge medborgarna mer eller bättre sjukvård utan snarare att föra över skattebetalarnas pengar till privata fickor hos ägarna av stora vårdkoncerner.

Min partikamrat oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) har en annan uppfattning än de styrande om det fria vårdvalet och menar att experimentet med det fria vårdvalet slagit ut väl fungerande offentlig vård och gett skenande kostnader som hotar patienternas välfärd – En uppfattning jag ställer mig bakom till 100%.

Av denna anledning ska vi som socialdemokrater rulla tillbaka hela reformen om fritt vårdval och återföra all vård i offentlig regi – Ett sådant beslut tjänar alla på – Samhället likväl som patienterna.

I mitt Sverige är en jämlik sjukvård för alla överordnad det fria vårdvalet.

Därtill ser jag ingen poäng i att pengar som är tänkta att användas till sjukvård ska fylla fickorna på privata vårdgivare i form av vinster snarare än ge medborgarna mer och bättre sjukvård.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Nu har SD:s fall inletts på allvar.

Av , , 71 kommentarer 1

Jag har under lång tid hävdat två saker – För det första att SD kommer att implodera inifrån och sönderfalla i två eller fler utbrytarpartier som slåss om samma väljare och för det andra att SD befinner sig i en nedåtgående spiral där resultatet i kommande val kommer att landa på runt 10% på resan ner mot deras naturliga nivå som ligger runt 4%.

Det första har nu blivit verklighet i och med att de som uteslutits tillsammans med SD företrädare som känner att partiet svikit sina kärnväljare hoppat av för att ansluta sig till det nybildade Alternativ för Sverige som leds av SDU:S förre ordförande Gustav Kasselstrand.

Att riksdagsledamöter hoppar av och sitter kvar på sina platser som politiska vildar måste i sanning vara besvärande för SD då det i sak innebär att deras möjlighet att gå emot regeringen minskat radikalt.

Att allt detta kommer att leda till kannibalism där två partier slåss om samma väljare är ingen vild gissning och att det i sig kommer att leda till minskat stöd för SD är en självklarhet.

Dessutom kommer SD att måsta lägga sådan kraft på att begränsa de interna skadorna och försvara sig mot utbrytarna att de med all säkerhet kommer att förlora fokus i valrörelsen.

Med det sagt så vill jag påstå att jag så här långt fått helt rätt i mina förutsägelser om SD – Ingen behöver oroas sig om att bekämpa SD i sak då de kommer att fixa sitt eget fall helt på egen hand utan extern hjälp.

Hur rätt jag får angående valresultatet vet vi efter valet men med det nu inträffade så har sannolikheten för att jag får rätt ökat markant.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Regeringen går från klarhet till klarhet.

Av , , 64 kommentarer 2

Jag tillhör den skara som länge efterlyst mer disciplin och ordning och reda i den kommunala skolan – Bland kraven jag ställt  finns bland mycket annat ett förbud mot mobiltelefonanvändning i skolan och ett förbud mot att bära mössa inomhus. Att regeringen nu aviserar att vi Socialdemokrater går till val på ett mobilförbud i den svenska skolan är goda nyheter för mig.

På senare tid har regeringen gått från klarhet till klarhet och börjat ta tag i saker som betyder något för gemene man nere på golvet och ett aviserat mobilförbud är en reform som inte kommer en enda dag för tidigt.

I nästa skeda hoppas jag att regeringen går ut och skapar ett förbud mot mössanvändning inomhus vilket är ett annat otyg som förekommit i Sverige alldeles för länge.

Internationella vett & etikettregler säger att man tar mössan så fort man kliver över tröskeln till en byggnad för att sedan inte sätta på sig densamma innan man kliver över tröskeln på väg ut ur byggnaden.

Den sortens internationella levnadsregler tycker jag att det är viktigt att även svenska ungdomar lär sig i en tid när globaliseringen går i raketfart.

Att mobil och mössförbud i skolan fungerar mycket bra har jag bevis för på hemmaplan – Detta då mina barn går i Internationella Engelska Skolan där sådana förbud tillhör baskraven i deras koncept.

Får jag sätta upp ytterligare en sak på min önskelista över besked från regeringen som jag vill höra är det beskedet om att socialdemokraterna ska verka för ett förstatligande av skolan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Den felaktiga medicinhanteringen i kommunen måste rättas till asap.

Av , , 12 kommentarer 2

Det är med stor bestörtning som jag tar del av informationen om hur olika regelverk som handlar om medicin och narkotikaklassade preparat rundas inom de kommunala verksamheter som hanterar medicin till sina brukare och inneboende.

I min värld är det som uppdagas kort och gott att beskriva som en skandal av megaformat.

Att läsa att det är vanligt att personalen lånar medicin från en patient för att ge till en annan känns allt annat än tillfredställande och att narkotikaklassad medicin sparas i lådor med påhittade patientnamn låter närmast som ett lagbrott som eventuellt kan vara straffbart.

Därtill går det aldrig att slå ifrån sig tanken om att det finns stora risker att narkotikaklassade preparat från avlidna säljs på en svart marknad av mindre nogräknade personer som gör så medvetna om att risken för upptäckt är lika med noll.

När saker som dessa uppdagas tycker jag att det enda rätta är att slå stopp direkt – Skapa en tillfällig lösning som säkerställer att saker hanteras på rätt sätt för att därefter skapa så tydliga riktlinjer att inget av det som beskrivs i artikeln kan upprepas utan att det får allvarliga konsekvenser för den som bryter mot regelverket.

Min förhoppning är att mina partikamrater Andreas Lundgren (S) och Janet Ågren (S) lägger allt annat arbete åt sidan för att ägna sig åt att lösa denna fråga fullt ut.

Umeå förtjänar bättre än detta och det ska aldrig råda några tvivel bland anhöriga och brukar om att deras medicin används för dem och ingen annan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Fotbollen har en lång väg att vandra innan jämlikhet mellan män och kvinnor är uppnådd.

Av , , 73 kommentarer 1

I ett reportage i blanda annat Folkbladet på sportsidorna finns synnerligen viktig information som påvisar hur Svenska Fotbollsförbundet gör enorm skillnad på manliga och kvinnliga utövare av sporten när det gäller förbundets ekonomiska kompensation till spelarna.

Den som är intresserad av att läsa artikeln kan göra så genom att följa följande länk: https://www.folkbladet.nu/2077305/miljonregn-over-spelarna

Hur Sveriges alla politiska kvinnoförbund och övriga lobbyorganisationer för kvinnans jämlika ställning med mannen avstått från att hoppa på Svenska Fotbollsförbundet övergår mitt förstånd – Må detta inlägg förändra den saken.

Även om det aldrig bekräftas fullt ut av Svenska Fotbollsförbundet så går det att misstänka att kompensationen till de manliga spelare och ledare som tog Sverige till fotbolls VM uppgår till hela 23,5 miljoner kronor – Detta samma år som förbundets damer strejkade för at tvinga fram ett nytt avtal som ger en spottstyver jämfört med detta.

Jag har inget emot att spelare och ledare kompenseras med bonusar när de gör bra från sig och presterar på ett sätt som ökar nationens stolthet och ger Svenska Fotbollsförbundet nya intäkter.

Med det sagt så vill jag anföra följande – Från och med nu tycker jag att löner, ersättningar, träningsbidrag och bonusar ska vara densamma för män respektive kvinnor.

Svenska Fotbollsförbundet måste gå i bräschen för sin sport och se till att sporten fotboll blir en helt jämställd sport där män och kvinnor ersätts på lika villkor när de representerar Sverige.

Den kampen bör svenska Fotbollsförbundet sedan ta vidare hela vägen in i den internationella organisationen FIFA. Det är hög tid att vi som samhälle visar alla att värderingen om att alla människor har lika värde gäller även i sportens värld och i fotbollen.

Sedan uppmanar jag alla som vill försöka använda argumentet om att herrfotbollen drar in mer pengar än damfotbollen om att det argumentet saknar värde som argument i mina ögon – Att olika delar av en verksamhet bidrar olika till slutresultatet rättfärdigare inte en ojämlik lönesättning.

Det är vi alla tillsammans som bestämmer vad som är giltiga argument eller inte och min tro är att flertalet håller med mig när jag säger att denna debatt borde bygga på samma argument och värdegrund som styr debatten i samma ämne i civilsamhället.

Välkommen in i debatten gott folk!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Åldersdiskrimineringen gentemot äldre måste upphöra.

Av , , 63 kommentarer 1

Dagens inlägg är en återblick in i minnenas arkiv – Minnen och erfarenheter som etsat sig så starkt fast att de kommer att följa mig resten av livet därför att de i all sin enkelhet slår huvudet på spiken med full kraft så håll till godo kära följare.

För drygt 2 år sedan tittade jag på Korrespondenterna i SVT – Ett program jag brukar följa därför att de allt som oftast gör djupa likväl som tänkvärda program. Kvällens avsnitt som handlade om mänskligt liv och att vi kommer att leva allt längre var inget undantag.

Man visade reportage från 2 olika delar av USA samt från Sardinien där många uppnår den aktningsvärda åldern av 100 år eller mer.

Ett uttalande i programmet fick mig att le mer än något annat och det uttalandet kom från en man i USA som slagit världsrekordet på 100 meter löpning för 100-åringar – En mycket vital och klok man – Vad han sa var följande:

  • Varför lyssnar inte dagens politiker på oss som är gamla och har erfarenheten och svaren på vad som gått fel innan de fattar sina beslut?
  • Varför ses vi som en belastning snarare än som en resurs?

Dessutom svarade han på frågan som är fel med världen av idag följande:

  • Hur kan det gå annat än snett när vi lever i en värld där de rika blir rika och de fattiga än fattigare?
  • Hur kan man ens i sin vildaste fantasi tro att detta ska leda till något annat än ett nytt världskrig startat på precis samma premisser och orsaker som startade både 1:a och 2:a världskriget – Nämligen ett krig baserat på armod och fattigdom?

Amerikanen Don Pellmann som är mannens bakom uttalandena såg av allt att döma inte ut att tillhöra den fattiga skaran utan snarare en rika skaran som kunnat unna sig guldkant på livet.

Att en sådan man fäller detta uttalande som går helt i linje med vad jag många gånger skrivit om här på min blogg – Med ålder och erfarenhet kommer klokskap och klarsynthet.

Det Don uttalade känns därför extra värdefullt och sporrar till fortsatt kamp för ett jämlikare samhälle där alla människor har lika värde samt kampen för ett samhälle där ålder och erfarenhet får större politiskt genomslag än idag.

Uttalandet understryker dessutom det jag många gånger talar om – Nämligen att erfarenhet och ålder är en faktorer väl värd att beakta och ta vara på.

När man är ung är man förvisso både snabbare och kvickare i många avseenden – Speciellt med att adoptera ny teknik. Dock går det aldrig att bortse från erfarenhet och visdom då det är just dessa som gör att ny teknologi och politiska beslut kan baseras på bred erfarenhet och egna upplevelser om vad som kan gå fel.

Tack Korrespondenterna för programmet och tack Don för dina kloka ord – De gör att jag fått ny näring i kampen för att bryta dagens åldersdiskriminering och förnyade krafter att kämpa för en värld där beslut tas baserade på praktisk erfarenhet snarare än tro och förhoppningar om det man inte vet.

Dessutom ger Don’s uttalande mig än mer näring i kampen för ett mer jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

MP utgör ett hot mot en seriös miljöpolitik och en seriös miljödebatt.

Av , , 65 kommentarer 5

Det ligger oerhört mycket sanning i uttalandet om att MP smutsar ner och förstör hela miljöpolitiken när de så hårdnackat vill förbjuda alla dieselbilar utan att det föregås av en seriös debatt i ämnet.

För mig är klimathotet och miljödebatten allt för viktig för att smutsas ner då alla sådana ansatser gör att människorna helt tappar intresset för att aktivt följa med och delta i denna för mänsklighetens överlevnad så viktiga debatt.

När vi pratar bilar och utsläpp ska vi inte låsa oss vid det ena eller andra drivmedlet utan bredda debatten och prata om fossila drivmedel versus fossilfria drivmedel – Gör man det hamnar debatten om dieselmotorn i ett helt annat läge.

Dieselmotorn är utan omsvep den förbränningsmotor som har högst verkningsgrad av alla – Tankar man den med HVO vilket är helt fossilfri biologisk diesel sjunker utsläppen av NoX, koldioxid och partiklar och helt plötsligt är dieselmotorn en miljövänlig motor.

Det fina i kråksången är att de flesta moderna dieselmotorerna går att köra på HVO utan större ingrepp – Något som gör att alla vanliga människor som redan investerat i en bil med dieselmotor kan fortsätta att köra dem med gott samvete.

Det innebär självfallet inte att vi ska avstå från att debattera hur vi på bästa sätt ska nå ett helt fossilfritt och helt utsläppsfritt samhälle.

MP:s hårdnackade inställning i denna fråga är som sagt skadlig för hela miljödebatten – Därtill vill jag påstå att MP med sina premier till elcyklar och annat bara tänker på de människor som lever och bor i Stockholms innerstad och andra liknande områden.

Sverige ser inte ut på det sättet och vill man som jag att hela Sverige ska leva kan vi inte ha en miljöpolitik som straffar alla som inte bor i Stockholms innerstad.

En hållbar miljöpolitik måste omfatta hela Sverige och ta fasta på att inte diskriminera och bestraffa de som bor i glesbygd och därför är beroende av den egna bilen.

Med allt detta sagt vill jag rikta en uppmaning till Stefan Löfven och mina partikamrater i riksdagen att ta tag i frågan och skapa sans och sunt förnuft och ordning och reda i miljödebatten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”